Tímár Lajos: A Tiszazug növényföldrajza (1954) / 0543-1988

TÍMÁR LAJOS: A TISZAZUG NÖVÉNYI 1 ÖLDRAJZA + I. Bevezető A Tisza és a Körös Tiszaföldvártól, illetve Öcsöd községtől lefele a Körös torkolatáig, kelet felé dülő "U" alakú tájat fog közre. A népi közhasználat, különösen a déli, Körös tor T kolat felőli részét már régen "Tiszazug" névvel jelölte meg. A két folyó igen erősen lezárja a területet, mely tényen az észak-keleti nyitottság mitsem segit. Az "U" nyilásánál a Tisza is, a Körös is szétnyilik az eddigi párhuzamos futásához képest és helyet ad a Szolnoki hátságnek, mely nehezen elhatárolható módon nyomul be a Tiszazug 'belsejébe. Lényegében a tiszazugi infúziós /vizi-/ lösztábla tehát annak folytatását képezi. Geográfusaink a Szolnoki löszhát felé a Tiszaföldvár-Öcsöd kö­zötti labilis vonalat jelölik meg határként, melyet főleg ta­lajtani alapon húznak meg. A terület háromoldalú geográfiai lezártsága azonban nem jelen­ti a geológiai önállóságot, mert földtani képződményei a folyó­kon tuliaknak folytatásai. Ilyen a fent hivatkozott Szolnoki löszhát, de ilyen származási kapcsolat áll fenn a tiszazugi homokdombok és a Duna-Tisza közének futóhomokja között is, mely utóbbi kapcsolat növényföldrajzilag is kimutatható. Nem is be­szélve a táj széleit növényföldrajzilag is kimutatható. Nem is beszélve a táj széleit érintő idegen tájakról jövő és idegen tájakra átmenő folyómenti képződményekről. Az 1953. évi növényföldrajzi terepkutatás Tiszaföldvár, Cibak­háza, Nagyrév, Tiszainoka, Tiszakürt, Tiszaug, Tiszasas, Csépa, Csongrád, Szelevény, Kunszentmárton és Öcsöd községek tiszazu­gi területeit öleltek fel. A növényfajok felkutatásán kivül a tájra legjellemzőbb társulásokat igyekeztem megállapitani, to­vábbá azoknak elterjedését és a talajnemekhez való ragaszkodá­sát helyrajzilag lerQgziteni. A terület növényzete nem vonzotta a botanikusokat. Rendszeres Múzeum Tiszaföldvár

Next

/
Thumbnails
Contents