Tiszaföldvári Hírlap, 1992 (4. évfolyam, 1-7. szám)

1992-01-01 / 1. szám

TISZAFÖLDVÁRI TISZAFÖLDVÁR POLGÁRAINAK LAPJA IV. ÉVFOLYAM l.SZÁM 1992. JANUÁR ÁRA; 20,- Ft HÍRLAP Unokáink is látni akarják! Számadás Milyen voltai 1991. év itt, Tismfóldváron? Senki meggyőződését nem akarom megvál­toztatni. Mindenkinek olyan volt, amilyennek megélte. Környezetétől, születési adottságaitól, intelligenciájától függően, de függetlenül is. Nyugodtan lehetett elégedetlen. Talált okot bőven. Egyhetes eső után most is sár volt az utcájában. A kevés jövedelméért lehetett vétlen is igaz, isten ments, hogy saját magát okolta volna, mikor szidhatta az önkonnányzatot, kormányt, rendszert. Ha szemé­lyes elképzelése, akarata nem érvényesült, kétségbe vonhatta a demokráciát. De ha minde­ne megvolt is, a közérzetére hivatkozva hiányol­­hattaavárosias nagyközség jelleget, követelhette a távlati terveket, kifogásolhatta az önkormány­zat szakértelmét, tehetett gyermekded javasla­tokat, vagy csak úgy l’art pour l’art szidhatta a polgármestert. Érdekes volt látni, vannak akik politikai alapállás nélkül, vagy attól függetle­nül:- hirdetik, hogy aki vezetői elhivatottságukat kétségbe vonja, az csak szakértelem hiányában teheti,- megnyilatkoznak az utca, a térség nevében,- akik csak úgy időtöltésből megmérgezik szomszédjaik, utcájuk életét,- semmi áldozatot nem sajnálva feljelentgetik a helyitől az országos főhatóságig a nekik nem tetszőket. Megemlítem minden minősítés nélkül a névtelen levélírókat, az éjszakai telefonálókat, a vasárnap délutáni panaszkodókat, a minden hely­zetben saját zsebre játszókat, a 12-t, 29-nek nevezőket! Az emberi természetbe mindez belefér. A demokráciába is. Szerencsére a többség más. A környezet, a terhek, a lehetőségek ugyanazok. Csak a képességek mások. A szellemiek, a fizi­kaiak. Az alkalmazkodási képesség, a le­hetőségek felismerése, kiaknázása más. Ok azok, akik a fékeket, koloncokat le tudják vetni. A maguk és a társadalom hasznára. ’91-hez tartozik az önkormányzat első éve. A feladatokat az önkormányzati törvény egyrészt kötelezően kijelölte, megszabta, másrészt - és az nagyon fontos - tág teret hagyott az egyes fela­datok önként való átvállalására vagy áthárítására. A képviselő-testület 19 főből áll, 5 pártból lett megválasztva. Való igaz, hogy a demokráciában mindenki szabadon képviselhet bármilyen részérdeket, de végső soron a többséget nyert testületi döntés integrál. A képviselő-testület a működő- és határozatképességét mindig meg­tartotta. Az elmúlt évben 14 testületi ülést tartot­tunk,45 határozatot hoztunk, 14 rendeletet alkot­­(Folytatás a 2. oldalon) Bizonyára több újságolvasó figyelmét felkeltette ahír, hogy „VeszélyberviTisza­­zugi Földrajzi Múzeum!”. Ezzel a címmel tette közzé gondolatait dr. Varga Lajos ny. gimnáziumi tanár, aki aggodalmát fejezte ki a Tiszazugi Földrajzi Múzeum műkö­désével kapcsolatban. A rendszerváltással együtt jár, hogy visz­­sza kell adni az egyházaknak a régi tulaj­donukat, s a múzeum jelenlegi épülete ré­gen református iskola volt. (Részletesen: Új Néplap 1992. jan. 9-i szám.) Előbb vagy utóbb tehát költöznie kell a múzeumnak! De hová? Szlankó István múzeumigazgató tájékoz­tatójából megtudhatjuk, hogy a földvári múzeumot 1956-ban alapították. Egy cso­portot bíztak meg a munkálatokkal, mely­nek vezetője dr. Varga Lajos volt. Később ez a csoport .leapadt’ és egyenlő lett a Tanái' Úrral, akinek köszönhetően létrejött a múzeum. A múzeum 1956 óta működik jelenlegi helyén. 1991-ben megszületett a XXXII. sz. törvény az egyházi tulajdonok helyzetének rendezéséről. E törvény alapján Hajdú Lajos református lelkész kezdeményezte a volt egyházi tulajdonok visszaadását. A visszaigénylés megindítá­sa után beszélgetések (tárgyalások) kezdődtek az érintett felek között. A pol­gármesterrel történő megbeszélésen részt vett a Megyei Múzeumi Igazgatóság képviseletében Tálas László is. E tárgyalá­son a polgármester kifejtette, nem akarja, hogy a múzeum megszűnjék, és három lehetséges helyiséget ajánlott a múzeum számára: 1. A rendőrség régi épülete 2. A volt GAMESZ (volt könyvtár) épülete 3. Egy családi ház megvásárlása Szlankó igazgató úr véleménye szerint alkalmatlan a GAMESZ-épület múzeumi célokra. A gyűjtemény tárolására jó lenne, de ebben az épületben kiállítani nem lehet. Kiállítási és tárolási szempontokat fi­gyelembe véve - mint építmény - a rendőrség régi épülete megfelelne. Ismervén az 1991/XXXII. sz. törvényt, megérti és teljesen jogszerűnek tartja a református egyház visszaigénylési in­dítványát, de a felhalmozott kulturális értékeket, s a múzeum körzeti (Tiszazug) és országos jelentőségét figyelembe véve méltó helyet kér a múzeum számára, ter­mészetesen Tiszaföldváron. Kérdésemre Hajdú Lajos református lelkész elmondta, hogy a visszaigénylésre a fentebb említett törvény alapján került sor. Az egyházi főhatóság felkérte a lelké­szeket, hogy a településeken lévő volt egy­házi ingatlanokat igényeljék vissza. Ez nem egyedi - tiszaföldvári - jelenség, mert az ország többi pontján is megkezdődtek a visszaigénylések. Dokumentumokkal tá­masztotta alá a múzeum épü létével kapcso­latos presbiteri gyűlés állásfoglalását. A jegyzőkönyv szerint atelepiilésen álló, volt (Folytatás a 3. oldalon) Telefont igénylők figyelmébe! A KÓRÖS-COM Távközlési és Telekommunikációs Rt. „Tájékoztatóját” közzé­­tesszük és figyelmébe ajánljuk valamennyi érdeklődő természetes és jogi személynek. Az igényfelmérő lapokat a polgármesteri hivatal minden lakásra eljuttatja és azokat 1992. február 29-ig a községháza (Tiszaföldvár, Bajcsy-Zs. út 2.) I. emelet 12. sz. helyiségében lehet leadni (vagy beküldeni), ahol további tájékoztatás kérhető. Közműhitel 15 000,- Ft erejéig a helyi OTP fióknál 1992. március 31-ig igényelhető. Készpénzes befizetés is a pénzintézetben teljesíthető. Témafelelősök a hivatalban: Kovács János csoportvezető, Németh József főelőadó

Next

/
Thumbnails
Contents