Tiszaföldvári Hírlap, 1991 (3. évfolyam, 1-12. szám)

1991-01-01 / 1. szám

TISZAFÖLDVÁRI HÍRLAP TISZAFÖLDVÁR POLGÁRAINK LAPJA Ш. ÉVFOLYAM!. SZÁM 1991. JANUÁR ÁRA: 13.50 FT. Az állampolgár dilemmái, avagy: átugorhatjuk-e az 1991-es esztendőt? Rögtön, elöljáróban le kell szögez­nem: az 1991-es esztendő átugrásá­­nak ötlete tőlünk származik, a Rádió­kabaré csak másodiknak - elorozva a tippet(?)- népszerűsítette ezt a vá­gyálmot. Bizonyíték erre az előző, decemberi számunkban megjelent "BUÉK 1992" jókívánság. Méltá­nyolva az önkormányzat súlyos és valós dilemmáit (dilemma: kétség, gond, megoldásra váró kérdés, fel­adat), az állampolgár dilemmáiról is szó kell, szó kellett, hogy essék. Eze­ket a dilemmákat, ha feloldani nem is, de könnyíteni lehetne, ha közmeg­egyezéssel törölnénk az 1991 -es évet, minden viharfelhőjével, fenyegetésé­vel, ár- és egyéb robbanásaival, kín­­jával-keservével együtt. Az "átugrás" nem megy. Ez mese, tréfa, vicc csak és az is marad, ha "ép bőrrel" akarunk átjutni a ’91., ’92. stb. éveken, ezt csak együtt az akadályokon átmász­va, küszködve tehetjük meg. A majd tizenegymillió állampolgár ahány, annyi egyéniség, és mindenik a gon­dok garmadáját cipeli a hátán. A sok púpból elsősorban a közös, nagy pú­pok számítanak, ezért vállalkozunk rá, hogy felbecsüljük, hogyan visel­kedhet a különböző alkatú, jellemű, helyzetű, vagyonú, foglalkozású stb. magyar ezek leküzdésében. Mit tesz az állampolgár, ha lusta? Majdnem semmit. Többnyire csöndben várja, hogy majd tesz he­lyette valaki más. Ha nem is várja a sült galambot (köztudottan nem rep­ked mostanában), de begubózva szemlélődik, munkát imitál (a jobbik esetben), közönyösen, vagy megsér­tődve várja sorsa jobbra fordulását Mit tehet az állampolgár, ha tenni­vágyó? Vállalkozik. Mindenre, amiből pénz jöhet. A kérdés az, honnan, mi­lyen javak előállításából jön ez a pénz. Itt az első nagy bökkenő: nincs hathatós, komoly késztetés a köz­hasznú vállalkozásra. Nincsenek dif­ferenciáló, valódi értéktermelést ser­kentő és az ellenkezőjét szorító ösz­tönzési (adó, hitel, kamat, piac stb.) rendszerek. Az értékzavar és a bi­zonytalanság immár általános. A gyors gazdagodást ígérő, látványos és üres konjunktúrák aratnak; alig akad több évre tervezett, méltányos nyere­ségű, garantált tisztességű kereske­dés, termelés. A vállalkozás egyik legjellemzőbb követelménye lett, hogy percek alatt ki lehessen belőle ugrani baj nélkül. Van viszont mé­regdrága ponyvairodalom - roska­doznak a könyvesboltok és pultok, van ingyenes (olcsó?) betegellátás helyett kézrátétel és parafenomén, agytorna és öngyógyítás, vannak ufók és nyilvánosházak, van látszat­tőzsde (kb. 6-7 forgatható rész­vényfajtával), vannak magániskolák zsenijelölteknek, autó-(fekete)piac és lakásbörze milliomosoknak, és így tovább... Mit tesz tehát az átlag állam­polgár? Elvállal minden megbízatást, minden munkát (jól teszi!), mert túl akarja élni a nehéz időket. Külön kérdés lehet, hogy amit tesz, jó vagy rossz. Ez pedig nagyon nem mindegy: megkockáztatom, nem ér­vényes klasszikus költőnk híres bor­dala, "ront vagy javít, de nem he­nyél..." Aki itt tovább ront, vagy hagy rontani, romlani, inkább henyéljen, olcsóbb lesz eltartani. Mit tehet az állampolgár, ha sze­gény? Igyekszik, mint eddig is, hajt to­vább, megpróbál nem munkanélküli­vé és hajléktalanná válni. Vesz olykor egy-egy lottót, totót, bongót, ameri­kai sorsjegyet, OTP sorsjegyet, egyéb bolondítókat, mert, ha nem, a sors­jegyhalmok betemetik, hogy levegőt is alig "vehet" magának. Egyébként is, ki a szegény? A magát szakadásig hajtó középkorú? Az albérletes fiatal, vagy a kölcsönkamatot nyögő szülő? A nagycsaládos? A létminimum­nyugdíjas? Vagy talán a már könyv­höz sem hozzájutó tanár? Netán a két­szer nyolc órát dolgozó munkás és paraszt? A szegénynél mindig van szegényebb, de igazán szegény az marad, aki már a munkájában és jö­vőjében való (vak)hitét is elveszíti. Ezért a szegény igyekszik, teszi, amit tud, és bír. Teszi ezt több-kevesebb reménnyel, pedig ha valaki kihúzza a szekeret az árokból, 6 lesz az. Még akkor is, ha nem gazdagszik tőle. Mit tehet az állampolgár, ha anya­gilag jól áll (gazdag?)? Még jobban akar állni - ez csak természetes. Ma­gában véve ez nem is baj, ha eltekin­tünk az előbb emlegetett pénzszerzési divatoktól és lehetőségektől. Más ré­szük vagyonát menti (őrzi) ingat­lanban, valutában, minden tartós ér­téknek tekintett tárgyban - ismét túlé­lési célokkal. Még csak fel sem róha­tó ez neki igazán, hiszen a krisztusi példázat: oszd szét minden vagyono­­dat a szegények között... - nem idő­szerű és nem is tűnik túlzottan ered­ményesnek. Vezető gazdasági-pénz­ügyi szakemberek bizonyították: az aránytalanul (szemérmetlenül) ma­gas nyugdíjak szétosztása pár forin­tos emelést jelentene nyugdíjason­ként. ( Folytatás a 2. oldalon) V

Next

/
Thumbnails
Contents