Tiszaföldvári Hírlap, 1989 (1. évfolyam, 1. szám)

1989-12-01 / 1. szám

1989.DECEMBER TISZAFÖLDVÁRI HÍRLAP 3 A község igazi gazdái voltak... A tiszaföldvári Polgári Társulati Alapról Negyven évi szunnyadás után megalakult a Tiszaföldvári Pol­­gárokTársulata, amely elődjének vallja az 1948-49-ben megszűnt - megszüntetett - tiszaföldvári Polgári Társulati Alapot. Ennek a története 1836-37-re nyúlik vissza. A kezdetet idézzük fel egy korabeli jegyzőkönyvi be­jegyzés alapján: "...az 1836-iki szűk termést nagy drágaság követte, melynek terhét ezen esztendőben érezték inkább az ínséggel küszködök, mit hogy lágyítson Méltóságos Aszódi Szabad Báró Podma­­niczky János Úr Eő Nagysága Kegyes Földes Urunk, saját pénztárából a szűkölködők ré­szére száz ezüst forintokat nagy lelkűleg ajándékozott - melyen gabona vásároltatván, az az éhe­zők között az Elöljáróság által ki osztatott. Hogy pedig jövendőre nézve illy szükséggel küszdeni ne kén­telem ttessék a Helybeli szegény­ség, fentebb tisztelt kegyes Föl­des urunk...ezen Tisza-Földvár Helységében a szűkölködő em­beriség javára állandóan fel ma­radandó SZÜKSÉG HOM­BÁRT létesített nagy lelkűleg a Martfői Pusztán ezen Esztendő­ben termett őszi és Tavaszi élet­jéből ötszáz csomókat ajánlván annak alapj ául, mellyek el nyom­­tatódván az ószi lett 118 köböl 2 véka, a Tavaszi pedig 24 köb. 2 véka...A községi lakosság szinte ezen ideji bő terméséből 165 k. 3 V. Búzát és 60 k. 2 v. árpát tettek össze a szükség magtár alapjá­hoz." (Jelen esetben 4 vékás kö­bölről van szó. A tiszaföldvári múzeum állandó kiállításán lát­ható véka számításaink szerint 28,6 literes.) Az alapítólevél 3. pontja sze­rint..."a gabona a valódi szűköl­­ködóknek, de egyszersmint oly­­lyanoknak adattasék ki költsön fejébe, kik a kivett mennyiséget a segedelmező tár csalódása nél­kül, az alább meghatározott pót­lékkal vissza adják...minden egy köböl gabona fél vékával, vagy is 18 itczével szaporítva méressék vissza, még pedig illendően meg széléivé és tisztítva." A gabona biztonságos eltartá­sára "...száraz s nagyobb kitérje-' désű épületet kíván"-nak emel­tetni. "Ezen Szükség Hombár he­lyének, a Helység udvarának éj­szak nyugati oldala találtatott al­kalmasnak." A Szükség Magtár épülete 1847-ben készült el. Már az alapítólevélben felme­rült a gondolata annak, hogy a magtár magának készpénz tőkét alapítson. 1867-ben "új alapszabályt al­kot az akkori vezetőség s ebben TISZAFÖLDVÁR KÖZSÉGI TAKARÉKMAGTÁR néven szerepel az alapítvány." 1898-ban ismét módosították az alapszabályt, amely szerint az intézmény neve POLGÁRI TÁRSULATI ALAP-ra válto­zott. A búza- és pénzkamatokon kí­vül bevételi forrás volt a Podma­­niczky családtól haszonbérbe vett terület, valamint a bárótól bérelt hússzék és nagyvendéglő jövedelme is. (Ez utóbbi mellett épült később a vasútállomás.) 1872-ben haszonbérbe veszik a községi téglaégetőt. A követke­ző évben pedig egy községi vá­góhíd létesítését határozzák el. 1893-ban Balogh Lázár felkí­nálja megvételre a téglagyárat, amelyet később meg is vesznek. Ennek a helyén épült fel a ma is működő téglagyárunk. A Takarék Magtár vezetősége 1873-tól kezdve foglalkozott egy iskola létesítésének gondolatá­val, ami 1876-ra valósággá vált., Két tanítói állásra hirdethettek pályázatot. A telek árát, az építé­si költségeket, az épületek fenn­tartási költségeit, valamint a ta­nárok fizetését a polgári alapból teljesítik. "Az évek során 4 tantermet épít lakással együtt az Alap, s ezekbe tanítókat állít saját pén­zén, mindenféle segítség nélkül. Ezek az iskolák voltak: a Kossuth utcai (1876), a Kalap utcai (1876), a Baross körúti (1885) és az Ószőlői (1894)". Egy községi jegyzőkönyv be­jegyzése szerint "1894 évben kezdetett meg az ártézi kút fúrá­sa a piacztéren és pedig a polgá­ri társulati alap által e czélra aján­dékozott 10.000 frtból; ugyanez évben a kút fúrása be is fejezte­tett." 1895-ben már felvetődik egy közfürdő létesítésének a gondo­lata az ártézi kút vizére alapozva, amit 1897-ben meg is nyitottak. A fürdő még 15 évvel ezelőtt is működött - jóllehet átalakítva. Ma varroda van a helyén. 1873-ból származó bejegyzés: "A község utczái adakozás utján - deszkával padlóztatott". Ezt is az Alap végezteti felvidéki tuta­­josoktól vásárolt deszkából. Az Alap 1937-ben nagy ün­nepség keretében emlékezett meg 100 éves fennállásáról. Ak­kor még nem sejtették, hogy ezt az életképes intézményt az álla­mosításkor felszámolják. Végezetül a sors fintora - kommentár nélkül: a Lenin Ter­melőszövetkezet régi iratai kö­zött őriztek egy kis cédulát, mely szerint a tiszaföldvári Polgári Társulati Alap a 6740. számú S zállítási bárcán 1500 db fali tég­lát szolgáltatott ki a helyi Dózsa György I. sz. Tsz. Csoport részé­re 1949. március 24-én. Szlankó István múzeumigazgató Volt egyszer egy Hírlap ■ Ügyvéd-főszerkesztő, erdélyi nyomdász -Ne csodálkozzanak kedves idősebb olvasóink, ha a most induló Tiszaföldvári Hírlap ismerősnek tetszik. A lap nem előzmények nélküli. Pontosan hatvan évvel ezelőtt, 1929. december 15-én jelent meg a Tiszaföldvár és Vidéke politi­kai hetilap első száma. Főszerkesztője dr. Erődi- Harrach Tihamér ügyvéd, Tiszaföldvár ország­­gyűlési képviselője, felelős kiadója György József volt. Nyomatott György József villanyerőre be­rendezett könyvnyomdájában, Tiszaföldvár, Lu­kács Béla ucca 12. szám alatt (ma Bajcsy-Zsi­­linszky E. utca). Ennek a könyvesboltnak és nyomdának a helyén volt sokáig a tiszaföldvári pa­pírbolt, majd utána az áfész nyomdája. György József 1893-ban született Gyergyó­­szentmiklóson. A polgári iskola elvégzése után négy évig könyvnyomdász, majd egy évig papír- és könyvkereskedő tanonc. 1909-től 1918. au­gusztus 1-jéig a Gyergyószentmiklóson megjele­nő GYERGYÓ c. hetilap munkatársa. 1919. feb­ruár 12-étől könyv- és papírkereskedő (valószínű­leg már ittTiszaföldváron). Egyik kérvényében ír­ja, hogy Erdélyből elüldözték. A nyomdája 1927. augusztus 1-jétől működött. A beinduláshoz szükséges alapfelszerelésre két év alatt 12.800 pengőt költött, (összehasonlításul: egy samottos kályha csövekkel együtt 40 pengő, a Tiszaföldvár és Vidéke egész évi előfizetési dí­ja 6 pengő volt.) A Tiszaföldvár és Vidéke elsősorban a földvá­riaké volt, de sokan előfizették a környékbeli köz­ségekből is. Az előfizetői névjegyzék szerint Győrtől Debrecenig ismerték és járatták a lapot. (Később sajnos a Don-kanyarba is eljutott a föld­vári lap.) 1938-ban, amikor György József kórházban volt, a lapban megjelent olaszellenes cikk miatt a Tiszaföldvár és Vidékét betiltották. Hosszas kérel­mezés után, 1939. márciusában kapott ismét lap­indítási engedélyt, de az előző nevet nem használ­hatta, így indult el aTISZAFÖLDVÁRI HÍRLAP. Sajnos nem lett hosszú életű. 1944. október 1-jén jelent meg az utolsó száma. A nyomda még működött egy ideig a felszaba­dulás után is, de utolérte a kis vidéki nyomdák vég­zete: felszámolták. 1949. december 21-én nyom­tattak benne utoljára: meghívókat a tiszaföldvári tűzoltók szilveszteri báljára.-ó-n

Next

/
Thumbnails
Contents