Földvár, 2001 (3. évfolyam, 1. szám)

2001-01-01 / 1. szám

2 Földvár A Városházáról... Önkormányzatunk utolsó 2000. évi ülésén több fontos döntést hozott. Az első, hogy 2001. évben nem emelked­nek a helyi adók. Ezután az oktatási intézményekben történő étkezési té­rítési díjakról döntött a képviselő­­testület. Ezek alapján az idén az alábbi díjakat kell fizetni: Középiskolai konyha:-kollégiumi ellátás 417,­- menzai ellátás 167,­Ószőlői konyha:-óvodai ellátás 199,­- napközi otthoni 247,­- menzai ellátás 181,­Óvodai konyha-óvodai ellátás 199,­A következő zsebbenyúló napirendi pont a vízdíj és szennyvízcsatorna díj, illetve a strandbelépők árának 2001. évi meghatározása volt. A dön-tés alapján ez évben az alábbi díjak fizetendők:-vízdíj 160,-/m3-csatornadíj 100,-/m3-strandfürdő-gyermekek, diákok, 200,­- nyugdíjasok 250,­- felnőttek 300,­­kedvezményes jegy 15.00 óra után 150,­A nap talán legfontosabb napirendi pontja a szemétszállításról hozott vá­rosi rendelet volt. Miután ez a rende­let minden lakost érint, az egész ren­delkezést leírj uk az alábbiakban. Tiszaföldvár Város Önkormányzati Képviselő-testületének rendelete a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről és a szervezett közszolgáltatás kötelező igénybevételéről. Tiszaföldvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, 16.§ (1) bekezdésében valamint az egyes közszolgáltatások kötelező igénybevételéről szóló 1995. éviXLll. tömény 1. §-a, 2. §-a és a 4. § (4) bekezdése alapján, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLI11. törvény 23. § alapján, a város tisztasága és annak rendjének kialakítása, a környezet védelme és a fenntartható fejődés biztosítása érdekében a szervezett köztisztasági közszolgáltatás igénybevételéről az alábbi rendeletet alkotja: Általános rendelkezések l-§ (1) A képviselő-testület az e rendeletben meghatározott körben helyi közszolgáltatást szervez a települési szilárd hulladék rend­szeres gyűjtésére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére, és e tevékenység ellátásáról helyi közszolgáltatás útján gon­doskodik. (2) A rendelet hatálya Tiszaföldvár Város közigazgatási területére terjed ki, kivéve a rendelet 1 . számü mellékletében megha­tározottterületeket. (3) A rendelet hatálya kiterjed a jogi és természetes személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, társaságokra, társasházakra. (4) A rendelet hatálya nem terjed ki a veszélyes hulladékokra, a radioaktív hulladékokra, a települési folyékony hulladékokra. 2-§ E rendelet alkalmazásában: (1) Települési szilárd hulladék: a háztartásokból származó szilárd hulladék, illetőleg a háztartási hulladékokhoz hasonló jel-legű és összetételű, azzal együtt kezelhető más hulladék. (2) Települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenység: a települési szilárd hulladék kezelése, ártalmatlanítása és haszno­sítása. (3) Háztartási hulladék: a lakásban vagy a lakás, üdülés, pihenés céljára használt egyéb helyiségekben, valamint a lakók közös használatára szolgáló helyiségekben és területeken keletkezett szilárd hulladék, így például a salak (beleértve a központi fűtésből keletkezett salakot is), arongy, asöpredék, a hamu, a korom, az edény, az eszköz, az ablaküveg, apapír, a konyhai hulladék (ideértve a műanyag konzervdobozt), az üveg stb. továbbá az ingatlanon (lakásban) folytatott vállalkozási (kisipari) tevékenység gyakorlásából származó, veszélyesnek nem minősülő szilárd hulladék, ha a naponta keletkező mennyiség nem ha-ladja meg a rendelet alkalmazása szempontjából szokásosnak minősülő25 liter/пар mennyiséget. (4) Egyéb szilárd hulladék: a lakásban és az emberi tartózkodásra szolgáló más helyiségekben, a lakók közös használatára szolgáló helyiségekben és területeken felhalmozódott szilárd hulladék (nagyobb méretű berendezési tárgy, lom, bútor, háztar-tási berendezés és készülékstb.) továbbá a közterületeken keletkezett szemét. (5) Termelési szilárd hulladék: Termelő vagy szolgáltató tevékenység során keletkező, a 2.§(3) bekezdésben meghatározott mennyiséget meghaladó olyan veszélyesnek nem minősülő szilárd hulladék, amelyet annak tulajdonosa a termelő vagy szolgáltató tevékenységsorán már nem használfel és ezáltal hulladékká válik (6) Veszélyes hulladék: az a hulladéktípus, mely a veszélyes hulladékokról szóló 102; 1996 (VII. 12) Korm. Rendelet 2.számú mellékletében megtalálható. (7) Szervezett közszolgáltatás (továbbiakban Szolgáltatás): a települési szilárd hulladék összegyűjtése, átmeneti tárolása, a kijelölt lerakóhelye való rendszeres elszállítása továbbá ártalmatlanítása és hasznosítása. (8) Kezelés: a hulladék veszélyeztető hatásainak csökkentése, a környezetszennyezés megelőzésére és kizárására, a termelésbe vagy a fogyasztásba történő visszavezetésére irányuló tevékenység, valamint a kezelést megvalósító eljárás alkalmazása.

Next

/
Thumbnails
Contents