H. Bathó Edit – Horváth László – Kaposvári Gyöngyi – Tárnoki Judit – Vadász István szerk.: Tisicum - A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve 15. (2006)

GY. FEKETE ISTVÁN: SZOLNOK ÉS AZ 1956-OS MAGYARORSZÁGI FORRADALOM ÉS KATONAI INTERVENCIÓ

önmérsékletet tudtak tanúsítani, s képesek voltak felis­merni, hogy itt, e történelmi pillanatban nem a szovjetek­kel való politikai, katonai szembenállásra, hanem kény­szerű kapcsolattartásra, a mindennapi élet, a város, a lakos­ság érdeke, értékeinek védelme diktálta együttműködésre van szükség. Ezen álláspont igazságát ma a történelmi múltba visszanyúló elemző emlékezet bizonyítja. Az el­múlt évtizedekben azonban a szovjet katonai akció végre­hajtói közül is egyre többen másképp gondolnak vissza az akkori események megítélésére. Talán a történelem igaz­ságszolgáltatása, hogy az akkori szovjet vezetők közül többeket épp a magyarországi beavatkozásban mutatott magatartásuk, „teljesítményük" miatt rövidebb-hosszabb idő múlva menesztettek. Erre a sorsra jutott Hruscsov, Zsukov és Szeröv is. A szovjet akciót ma már másképp látó politikai és katonai vezetők közül két meggondolásra ajánlható gondolatot idézünk. Az első Jevgenyij Mala­senko nyugalmazott altábornagyé, aki tevékeny részt­vevője volt a beavatkozásnak, majd 1996-ban, Dr. Györkéi Jenőnek írt levelében a következőképp fogalmazott: ,,/í történelem azt mutatja, hogy nem lehet erőszakkal hosszabb időn át olyan eszméket egy népre kényszeríteni, amelyeket az nem fogad el... A szovjet csapatok bevonu­lása Budapestre, majd az ország egész területére a magyar belügyekbe való beavatkozás volt...A rend és a nyugalom helyreállítása az országban a kormány és a magyar nép dolga lett volna...az 1956 őszén végbe ment eseményeket történelmi tragédiának kell értékelni. " Különösen napjainkra és a jövőre érvényesek B. Jelcin­nek 1992. november 11-én, a magyar Parlamentben a korabeli szovjet párt- és állami dokumentumok átadása során elhangzott szavai. ,/l teljes igazság nélkül nem hozhatók működésbe a haladás olyan mozgatórugói, mint a lelkiismeretvizsgálat, a bűnbánat és a megbocsátás." Az igazság kutatása és a történelmi hagyományok ápolása, megőrzése pedig min­den bizonnyal ezen az úton válhat az utókor nemes, építő jellegű feladatává. Megjegyzés: A képanyag részben a Jász-Nagykun-Szol­nok Megyei Levéltárból való! IRODALOM ÁDÁM Sándor c. n. Magyarok pusztulása BERKI Mihály 1992 Szolnok megye pufajkásai. Új Magyarország Magazin, nov. 7. CSEH Géza 2001 Az 1956-os forradalom Szolnok megyében. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár. Szolnok 2003 A Damjanich Rádió hullámhosszán. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Közleményei, 5. Szolnok DÖNTÉS a Kremlben 1956. A szovjet pártclnökség vitái Magyarországról. 1956-os Intézet. Bp., 1996. FEITL István 1993 A bukott Rákosi. Politikai Történeti Alapítvány. Bp. FEKETE István 2001 A szolnoki katonai repülés története. Repüléstörténeti Konferencia Közleményei. Bp. 2001 Forradalom és a Forgószél hadművelet. Jászkunság, jún-dec. 2003 1956 szolnoki katonai eseményei. Zounuk, 18. A Jász-Nagy­kun-Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve. Szolnok 2005 Októberi Riadó. Honvéd Altiszt, 4. szám. FODOR Gyula 2000 Egy parancsnok visszaemlékezései. Magyar Szárnyak 2001 Egy oktató parancsnok visszaemlékezései. Magyar Szárnyak, 28. szám. FÖLDES György 2000 Kádár és Hruscsov. Barátság felsőfokon. Rubikon, 7-8. szám. GYÖRKÉI Jenő—HORVÁTH Miklós 1996 Szovjet katonai intervenció, 1956. Bp. HEGEDŰS B. András—KENDE Péter—LITVÁN György é. n. Döntés a Kremlben. A szovjet pártclnökség vitái HORVÁTH Lajos 2002 1956 katonai mérlege. Rubicon, 11-12. szám. HORVÁTH Miklós 2005 A Magyar Néphadsereg a forradalomban. II. Magyar Honvéd, okt. 28. HUSZÁR Tibor é. n. Kádár (Kádár János politikai életrajza 1912 1956) Bp., IVÁN Dezső 1999 A magyar katonai repülés története. 1945—1956. HM Oktatási és Tudomány szervező Osztálya Kiadványa. Bp. KAPOSVÁRI Gyula 1991 Igyekeztem mindig ember maradni. Vasárnap c újság. nov. 3. A tanúk még élnek. Vasárnap, nov. 3. LIPTAY Ervin (szerk.) 1985 Magyarország hadtörténete. Bp. MUJZER Péter 2005 A szovjet légidcszantosok Magyarországon 1956-ban. Repüléstörténeti Konferencia. Bp. RAINER M. János 2006 Döntés a Kremlben, 1956. c anyaga (Internet. 56-os Intézet jan. 14.) SIMON László 1997 „Cselekedjék saját belátása szerint". Top Gun, 3. szám. SZEREDA, V.—SZTIKALIN, A. 1993 Hiányzó lapok 1956 történetéből. Dokumentumok a volt SZKP KB levéltárából. Bp. SZEPESI József 2001 Volt egyszer egy Honvéd „Kilián Gy." Repülő Tiszti Iskola. Top Gun, 4. szám. SZIKSZAI Mihály 2002 Tiszafóldvár története (1876—1993). Szerk.: Kelemen Éva, Pató Mária, Szlankó István. Tiszaföldvár 126 Szovjet katonai intervenció 1956. 290—291. 204

Next

/
Thumbnails
Contents