H. Bathó Edit – Kertész Róbert – Tolnay Gábor – Vadász István szerk.: Tisicum - A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Évkönyve 12. (2001)

Örsi Zsolt: A kártya a magyar néprajzban

ŰRSI ZSOLT A KÁRTYA A MAGYAR NÉPRAJZBAN A játékot a vele foglalkozó kutatók mindegyike a legősibb kul­túrjelenségek közé sorolja. A történelem előtti időkben még nem határolódott el élesen a művészet, a játék és a kultusz, így igen nehéz, sokszor lehetetlen szétválasztani őket, annyira összefonódtak ezen fogalmak tartalmi és formai alakjai. Ezért is lehetséges az, hogy egyes játékok elemzésével, korai formájuk vizsgálatával betekintést nyer­hetünk az őskori emberek világképébe, rekonstruálhatjuk gondol­kodásmódjukat. 1 A játék kevésbé változékony, konzervatív tevékenység, ezért igen sok ősi elemet megőrzött napjainkra. Az „alapjátékok" évezredek alatt hagyományozódtak apáról fiúra és az őskor óta szinte vál­tozatlan formában élnek tovább. 2 Vannak persze olyanok is, amelyek mára teljesen elvesztették eredeti funkciójukat és minden tekintetben hatalmas változáson mentek keresztül. Ilyen például a ma ismert színház amely a hajdani bacchanáliák alakoskodó játékából vált művészetté. 3 A játék a közgondolkodásban azonban elsősorban a gyermekekhez kötődik. Az ember megszületése után, az értelme nyiladozásával rögtön tevékenykedni kezd. Eleinte csak saját testével, majd az idő múlá­sával eszközöket is bevonva: játszik. A gyermekkorban ez a cselekvés teszi ki idejének nagy részét. A játékok sokszor a való világ lekép­zésén alapulnak és felkészítik a gyermekeket a nemi és társadalmi szerepükre. Felserdülve már egyre „komolyabbá" válik a játék, elő­térbe kerülnek a szellemi képességet, testi ügyességet igénylő tevé­kenységek. A játék felnőtt korban is jelen van az emberek életében, de az erre fordított idő már egyre kevesebb, ugyanakkor jellegében is nagy változáson megy keresztül. A játék lehet szenvedély, de célja le­het az unalom elűzése is. A tétlenséget Voltaire a „három legfőbb rossz" között tartotta számon. 4 Casanova pedig úgy vélekedett, hogy „az unalom az a pokol, amit Dante elfelejtett leírni"} A játék kulturális univerzum. Az egész földkerekség lakossága a gyermekektől az aggastyánokig - valamilyen formában játszik. Ebből következik az is, hogy igen lényeges és fontos dologgal állunk szem­ben, amire érdemes lenne több figyelmet fordítani. Ez a megállapítás azonban nem mindig tükröződik a különböző társadalomtudományok kutatásaiban; a problémakört többnyire elnagyoltan, felületesen keze­lik. A játék annyira hétköznapi, annyira besimul a mindennapok tevé­kenységébe, hogy legtöbbször nem is veszik észre, elsiklanak fölötte, esetleg - az esetek nagy többségében - gyerekes dolognak tartják, ezáltal komolytalannak is, hiszen gyermekek játszanak. Jól meg figyelhető ez abból a tényből is, hogy csak a gyermekek számára nyit nak játékboltokat, a felnőttek részére nincsenek ilyen jellegű szakból tok, így mindenki a gyermeke részére kénytelen villanyvasutat, vagy más játékot vásárolni, amelyet aztán saját maga is előszeretette használ. Ez a tendencia különösen az utóbbi pár évben erősödött fel a személyi számítógépek rohamos elterjedésének köszönhetően. Huizin ga szerint, ha igazán játszunk, játék közben újra gyermekké kel válnunk: de megengedheti-e magának ezt egy felnőtt? 6 Ezen vonalak mentén azonosult a néprajzban is a játék a gyér mekjáték fogalmával. Ezt a beidegződést a tudomány művelői a mai napig nem tudták levetkőzni, ezért van az, hogy játékkutatásunk kissé egysíkú, azaz szinte minden ilyen irányú vizsgálódás csak a gyerme­kekre összpontosul. A felnőttek játékai pedig éppen annyi tanúsággal szolgálhatnak, mint a gyermekeké, ugyanúgy jellemezhetnek egy adott kultúrát. A szerencsejátékok, amelyeket elsősorban a felnőttek kedvelnek, éppen olyan divatosak, éppen annyi embert tartanak rabságukban az esz­kimók között, mint nálunk, vagy a Csendes-óceán trópusi szigetein. Nemcsak Európában fordul elő az, hogy valaki felteszi kártyára az egész vagyonát, mit sem törődve a következményekkel, hanem Óceániában is: az ubangi törzs tagjai annyira szenvedélyes hívei a „kuka"-nak, hogy egy-egy játék alkalmával akár teljes kauricsiga pénzvagyonukat is elvesztik. 7 Az eszkimók kártyacsatáiról, amelyben negyeddollárosok vagy puska- és pisztolylőszerek a tétek, Riches, Dávid írt tanulmányt. Eb­ben megállapította, hogy a szerencsejáték a sarkköri emberek tár­sadalmi érintkezésének fontos eleme, de ugyanilyen jelentős a gazda­sági haszonszerzés lehetősége is. A szerencsejáték tehát a társa­dalom tükre. 8 A játékőrület egészen hihetetlen dolgokat is produkálhat. A kár­tyások világában a mai napig emlékezetes egy bostoni kártyacsata. A zöldposztós asztalt vasút-, bánya- és olajmágnás ülte körül. A vasút­1 Az igen érdekes témát itt nem áll módomban részletesen kifejteni; lásd: Moskovszky É. 1985. 2 Lukácsy A. 1985. 3 Falus R. 1980. 4 Voltaire, F.-M. 1970. 5 PelleJ. 1987. 229. 6 Huizinga, J. 1990. 209. 7 Lips, J. 1962. 180 181. 8 Riches, D. 1986.83-97. 247

Next

/
Thumbnails
Contents