Arrabona - Múzeumi közlemények 44/1. Ünnepi köte a 65 éves Tomka Péter tiszteletére (Győr, 2006)

Szőke Béla Miklós: Nagy Károly hadjárata az avarok ellen 791-ben

ARRABONA 2006. 44/ 1. TANULMÁNYOK együtt — ami különösen az alább tárgyalandó 791. évi hadjárat után feltűnő —, az indirekt utalások 2 alapján azonban kettősükben az alkalmi hatalommegosztásnál szi­lárdabb hatalmi konstrukciót tételezhetünk fel. 3 2) Az első fegyveres összecsapásokra az avarok és frankok között 788-ban kerül sor, amikor az avarok mind Eszak-Itáliában, mind a bajor határ közelében csatákat veszítenek. Az ezekről beszámoló Birodalmi Évkönyvek írója megjegyzi, hogy „mind­ezt Tassilo és gonosz felesége, az Istengyűlölő Liutberga tervezték el alattomosan" (Ann. regni Francorum a. 788 [Rau I. 54-56]). De sem az nem bizonyítható, hogy a még lát­szólagosan önálló bajor fejedelemség végnapjaiban III. Tassilonak és feleségének sike­rült egy széles bizánci-langobard-bajor-avar anti-Karoling koalíciót szervezni — a Tassilo elleni vádban ugyanis konkrétan csak az avarokhoz küldött követséget említik fel (Ann. regni Francorum a. 788 [Rau I. 54-56]). —, sem pedig az, hogy az avarok szövetségesi kötelességüknek eleget téve tervszerűen összehangolt, „kétfrontos" támadást indítanak Nagy Károly ellen részben Itálián, részben Bajorországon keresz­tül (Pohl 1988a-b. passim). Az avarok itáliai feltűnése ugyanis a bajor belügyektől teljesen függetlenül, hagyományosan jó langobard kapcsolataikkal s a bizánci segédlettel a langobard kirá­lyi trón visszaszerzéséért dúló harcokkal függhet össze, melynek hátterében a Károly elől az avarokhoz menekült előkelő langobard nemesek, köztük Aio húzódhatnak meg — az avar sereg mozgásának iránya és Aio birtokai, melyek Friaul, Vicenza és Verona területén feküdtek, ugyanis feltűnően egybeesnek. A Duna menti harcokat pedig még ennyire sem kezdeményezik az avarok. A Károly király küldöttei (missi) Grahammanus és Audaccrus vezette frank csapat már először is az Enns határtól több tíz kilométerrel keletebbre, az Ybbs Dunába szakadásánál ütközik meg az avar őrök­kel, majd — még mindig avar területen — a válaszcsapásra készülő avarok felett ugyanezek vezetésével megsemmisítő győzelmet arat. Az avarok elleni háború okát a birodalmi évkönyvek eredeti változatában a III. Tassilo és az avarok közötti szövetség és a határviták jelentik. (Deér 1965, 727-728.; Giesler 1997, 17.; Bóna 1994, 68.) Elgondolkoztató, hogy a háború kitörését megelő­ző 790. évi követcserék eredményét az Einhard-féle évkönyv mégis úgy foglalja össze, hogy a „vetélkedés és vitatkozás volt az eredete és magja annak a háborúnak, amit utóbb (Károly) a hunok (=avarok) ellen viselt". 4 Ennek a kijelentésnek ugyanis olyan olva­sata is lehet, hogy a háborúhoz az avar principes, a kagán és a jugurrus közti egyenet­lenség s vetélkedés, s az ebből eredő megegyezésre képtelenség, azaz az avarok közti belviszály vezetett. A köztük való „vitatkozás" egyenes következménye az a „polgár­háború", ami végső soron mindkettőjük vesztét, s az avar kaganátus összeomlását, a politikai-hatalmi függetlenség végét jelenti. A vezetők közti egyenetlenség kihasználhatóságának rideg valósága önmagában csekély propagandaértékű lehet. Aligha ez hat a lovagokra olyan ösztönzően, hogy csapatostul jelentkeznek Nagy Károlynál az avarok elleni hadjáratba. Ezért nyilvánva­lóan már a kezdetektől hivatkozási alap a „nagy és elviselhetetlen gaztettek, melyeket az avarok a szent egyház és a keresztény nép ellen követtek el", 5 azaz a háborúnak az ágostoni bellum iustum tanítás szellemében történő vallási igazolása. Ezt a háború bizonytalan kimenetelétől való félelem is motiválhatja, ezért még erősebben hangsú­lyozzák, mint a jóval tovább tartó — s egyébként szintén (jórészt) pogány — szászok elleni háborúk esetében. Igaz ez akkor is, ha a vallási aspektus valójában már a tör­téneti tradíció második rétege, amit a 814-817 között átdolgozott frank évkönyvek és Einhard 830-836 között keletkezett Vita Karolija állítanak előtérbe. 6 Az uralkodó fel­adata, különösen a pogányokkal szemben, hogy mint defensor ecclesiae, azaz mint az 498

Next

/
Thumbnails
Contents