Székesfehérvári Szemle 1. évf. (1931)

Beköszöntő. A honismeret szempontjából Székesfehérvárnak és Fejérvármegyének régen érzett hiánya, hogy a várost és megyét közvetlenül érintő irodalmi termékekre nincs megfelelő sajtószerve. Valamikor ez volt hivatása a Fejérmegyei és Székesfehérvári Történelmi és Régészeti Egylet évkönyveinek, melyek közleményei ma már a hely^ történet értékes forrásművei. Azóta az idevonatkozó cikkek rendszerint csak a hir­lapokban jelenhettek meg, ami nem biztosította számunkra, hogy a bennük leközölt tudományos eredmények megrögzítessenek és a jövő tudomány forrásává váljanak. A hirlapi közleménynek csak napi élete van és emiatt már sok adat ment veszen­dőbe a város és megye földje, népe, története tüzetes megismerésének nagy kárára. Különösen érezte ennek a tudományos és ismeretterjesztő sajtóorgánumnak hiányát a múzeum. Évről-évre fokozódó gyűjtései, ásatásai halmazával hordták össze a múlt kultúráját feltáró adatokat, amelyek azonban közlés nélkül ismeretlenségükben holt kincsek maradtak. Az országos szakfolyóiratok csak nagyobb, kimagasló ered­ményeknek adnak helyet szűkre szabott keretükben, pedig reánk nézve minden cse­kélység értékkel bir, ami Székesfehérvár és Fej ér vármegy ének területével és népével vonatkozásban van, mert csak ezek összegyűjtésével születhetik meg a város és megye igazi monográfiája. A „Székesfehérvári Szemle" megindításával célunk tehát az, hogy szövet­kezve a „Székesfehérvári Napló"-val, mint annak különálló melléklete, bármily sze­rény alakban is, helyet adjunk azoknak a tudományos és ismeretterjesztő közle­ményeknek, melyek a honismeret szempontjából értéket képviselnek. További célunk a múzeum gyűjteményeinek, ásatásaínak, kutatásainak beható ismertetése, az irántuk való érdeklődés fenntartása és a bennük rejlő tanulságoknak közkinccsé tétele. Mennyiben sikerül ez, olvasóink táborától függ. Kérjük tehát érdeklődésüket és párt­fogásukkal legyenek támaszaink a honismeretet és a szülőföld szeretetét ápoló nemzet­nevelő mnnkánkban. A «.«« ь „^ мя „ л .««A~ Marost Arnold, A munkatársak nevében >

Next

/
Thumbnails
Contents