Alba Regia. Annales Musei Stephani Regis. – Alba Regia. Az István Király Múzeum Évkönyve. 11. 1970 – Szent István Király Múzeum közleményei: C sorozat (1971)

Tanulmányok – Abhandlungen - Kovács László: A honfogaló magyarok lándzsái és lándzsástemetkezésük. – Die Lanzen der Landnehmenden Ungarn und ihre Lanzenbestattung. XI, 1970. p. 81–108. t. XXXI–XXXIV.

Л HONFOGLALÓ MAGYAROK LÁNDZSÁI ÉS LÁNDZSÁSTEMETKEZÉSÜK I. LANDZSANEVEINK „A lándzsa hegyes, vascsúccsal ellátott; hosszú, egyenes fanyelű, szúró, döfő fegyver" (1) , amelyet az egykori történeti források, s a régészeti anyag bizo­nyos tanúsága szerint, a magyarság is kedvelt és alkalmazott. A rá vonatkozó többféle elnevezés nyil­vánvalóan alaki s egyben korbeli, elsősorban pedig használati különbségeket takar, de a rendelkezé­sünkre álló leletanyag az egykori elnevezések szerint még nem választható szét <2) . Fegyverünket az írásos emlékekből nyomon követ­hetően a cuca, dárda, dzsida, dzsirid, fentő, gerely, kelevéz, kép, kopja, lándzsa és pika nevekkel jelölték. Cuca szavunk lándzsa — elsősorban hajítófegy­ver — értelemben (3) ma már tájnyelvi kifejezésként háttérbe szorult (4) . Valószínűleg déli szláv vendég­szóként került hozzánk, s a XIV. sz. végétől ismer­jük (5) . A dárda európai vándorszó, végső elemzésben germán eredetű lehet; mi az olasz vagy a latin nyelv­ből vehettük át (6) , és a hajítófegyver megnevezésére (1) MNyÉrtSz IV, 670. (2) Cf. A. W. ARZICHOWSKI, Die Bewaffnung. Ge­schichte der Kultur der Alten Rus'. Red. N. N. WORONIN, M. K. KARGER, M. A. TICHANOV. I, Berlin 1959, 405-406. (3) „Három czwczakat tart kezeeben" MNyTSz I, 461. (4) Ma inkább valamely tárgy éles, vasalt hegyét, vagy hegyes, a végén rendszerint vasalt eszközt, hegyes­végű botot jelent. GOMBOCZ Z., Néhány fegyver­névről MNY 7, 1911, 426, KNIEZSA L, A magyar nyelv szláv jövevényszavai. I, Budapest 1955, 118; MNyÉrtSz I, 808 - 809. (5) NAGY G. - NEMES M., A magyar viseletek története. Budapest 1900, 141; GOMBOCZ Z., о. c, 425-426; MESz. 764-765; KNIEZSA L, о. c, I, 118; MNy TESZ I, 458. (6) BÁRCZI G., Magyar szófejtő szótár. Budapest 1941, 48; GOMBOCZ Z., о. c, 425; MESZ 1276-1277; MNyTESz I, 595 ; N a g y G. keleti eredetűnek vél­te: NAGY G.,-NEMES M., о. c, 214. 55. jegyz. alkalmaztuk 0 \ Rá vonatkozó adataink viszonylag későiek (8) . A hódoltság korában került hozzánk az oszmán törökség nyelvéből a dzsida szó <9) , de nem vált szókincsünk tartós elemévé az arab eredetű dzsiriddel <m együtt; ez a két elnevezés is hajító­fegyvert jelölt (11) . Fentő szavunk eredete még tisztá­zatlan, a ma is használt tájnyelvi jelentésein kívül, a középkorban kisméretű hajítófegyver megnevezé­sére is szolgált (12) . Bizonytalan gerely szavunk szár­mazása is, bár valószínűleg német jövevényszónak tekinthető (13) , első rá vonatkozó adatunk a XIV. sz. végéről való (14) . Csakúgy, mint az előzőek, a könnyű, rövidnyelű hajítófegyver neve volt (15) . ,,A kelevéz az (7) MNyÉrtSz I, 969; cf. „Nagy hajító dárdák ós szab­lyák által estek el. " MNyTSz I, 484. ; (8) 1566: „Kapu tolyo darda kettő", 1605: „Ostrom darda", MOklSz 453, 718; Sokféle változata volt: szeges dárda, szigonyos dárda, vadász dárda stb. MNyTSz 1,484. (9) Cf. oszmán török zida. Az ujgur nyelvű Kutadyu Biligben ]Ыак alakban. GOMBOCZ Z. , о. c, 426; MNyTESz I, 700; Esetleg besenyő vagy kun eredetű is lehet: HÓMAN В., Könyvismertetések. Sz 57 - 58, 1923-24, 343. (10) NAGY G.-NEMES M., о. c, 214. 55. jegyz. (11) „Az el-vetett dsidáknak sűrűsége mint a felhők ho­mállyal bé fedte az egész viaskodó seregeket . . ." MNyTSz I, 538. (12) MESz XII, 1936, 205-206; MNyTSz I. 817; MNy­TESz I. 887. (13) GOMBOCZ Z., o.e., 426; BÁRCZI G., о. c, 93-94; MNyTESz I, 1050; Nagy G.- Vámbér у Á. nyomán — a középázsiai népek könnyű lándzsájá­nak nevével, a „gerel"-lel vetette össze: NAGY G. -NEMES M., о. c, 214. 55. jegyz. (14) MOklSz 298-299, 693; BÁRCZI G., о. c., 93-94; MNyTESz I, 1050; 1395körül: „cuspis:kerel",1494: „Gerelyes". (15) „Álgyuk, puskájok nem volt nékiek, sok viadalhoz való szép szekerek, szépen ahhoz való hagyító ge­rellyék. . ." MNyTSz I, 1082; MNyÉrtSzIÍ, 10175. 6 Alba Regia XI. 81

Next

/
Thumbnails
Contents