Alba Regia. Annales Musei Stephani Regis. – Alba Regia. Az István Király Múzeum Évkönyve. 6.-7. 1965-1966 – Szent István Király Múzeum közleményei: C sorozat (1966)

Tanulmányok – Abhandlungen - Farkas Gábor: A szabadegyházi Szeszgyár története (1912–1949). – Die Geschichte der Spiritusfabrik von Szabadegyháza (1912–1949). VI–VII, 1965–66. p. 111–126.

Különösen megmutatkozott ez a szolgaegyházi szeszgyárban, ahol a munkások jórésze mezőgaz­dasági vidékről származó idénymunkás volt. A munkáspártok mindenekelőtt ezért hangsúlyoz­ták a politikai nevelőmunka szükségességét a gyár munkásai körében. Az újjáépítéssel párhu­zamosan lépések történtek a kulturális felemel­kedés és szakképzés megindítására is. 1946. szeptember l-re újjáépítették az iskolát és a ta­nítói lakást. Padlódeszkát, ablakot szereztek be a munkások az iskolai berendezés elkészítéséhez. 75 Az Egyedárusági Igazgatóság a felnőttek szak­mai és politikai oktatására munkáskönyvtár lé­tesítését rendelte el. Rendeletében hangsúlyozta, hogy a kulturális nevelés mellett a szakmai ok­tatás is célja. Az igazgatóság kérte a Magyar Vegyipari Munkások Szabad Szakszervezetét, a Magyar Vegyészeti Gyárosok Országos Egyesü­letét, a Magyar Közalkalmazottak Országos Sza­bad Szakszervezetét és más szakmai érdekeltsé­geket, hogy a szolgaegyházi Szeszgyár könyvtá­rának felállítását könyvadománnyal támogas­sák. 76 Az igazgatóság meghatározott összeget adott a könyvtár fejlesztésére, amelyből havonta vásárolták a könyveket, de az igazgatóság maga is küldött időszerű politikai kérdéseket tárgyaló műveket. 1947. március 10-én Budapestről 6 mű érkezett, március 24-én pedig Szakasits Árpád : Utolsó percig című könyvét küldték meg négy példányban. 77 1948-ban a könyvtár ál­lománya számos folyóirattal és politikai lappal gyarapodott. Szeptember 1-én az Igaz Szó című hetilapot 1 példányban, a Népszavát augusztus­ban 2 példányban, a Szikra című hetilapot 1 pél­dányban, a Honvéd folyóiratot 1 példányban, a Képes Világ hetilapot 2 példányban, majd a Va­lóság és Társadalmi Szemle elméleti folyóirato­kat 1—1 példányban rendelték meg. 1950 júliu­sában 20 db Szabad Nép, 2 db Tartós Békéért és Népi Demokráciáért, és 8 db Üj Világ című lap járt a gyár dolgozóinak. 73 1949 nyarán vetítőgé­pet vásároltak, amely alkalmas volt hangos kes­keny filmek vetítésére. Kérték a felsőbb hatósá­gokat, hogy az akkoriban igen népszerű és köz­kedvelt Talpalatnyi Föld című magyar filmet jut­tassák el hozzájuk. A gyár üzemi bizottsága sze­rint a szocializmus megismertetését a dolgozók­kal a filmek elősegíthetik, erre az ismeretszerzés­re szükségük van a szeszgyári dolgozóknak, mind pedig a közvetlen környék minden kulturális ellátottságot nélkülöző parasztságnak. A köz­ségben 1949-ben még nem volt mozi, a gyár­nak 112 munkavállalója volt, akiknek kul­turális szükségleteiről a gyári vezetőségnek gondoskodnia kellett. Helyileg igen mostoha vi­szonyok voltak ebben a tekintetben, és kevés 75. Egyedárusági Szeszgyár iratai. Szolgaegyháza 206—1946 sz. 76. Ibid. 185—1946 sz. 77. Ibid. 304 és 354—1947 sz. idejük maradt a dolgozóknak a kulturális kép­zésre. A gyár üzemi bizottsága, a vállalat veze­tősége, a Magyar Dolgozók Pártja szeszgyári szervezete együttesen tettek erőfeszítéseket a mozielőadások megszervezésére. 1949 július hó­napban valóban megtartották az első mozielő­adást, s azóta minden héten egy mozielőadás volt a kultúrteremben. 79 1948 májusában a szeszgyár vezetősége elha­tározta, hogy sportegyesületet alapít. Ebből a célból a gyárigazgató és az üzemi bizottság elnö­ke a megalakítandó egyesület számára az anyagi támogatás lehetőségeit latolgatta. Végül is a munkás jóléti alapból kívánták a sportfelszere­léseket beszerezni illetőleg a kiadásokat fedez­ni. Még ebben a hónapban meg is alakult a Sza­badegyházi Szeszgyár Sportegyesület. Három ágban talált sportolási lehetőségeket a fiatalság. (Labdarúgás, asztalitenisz és ökölvívás.) A sportegyesület vezetősége, Makai Lajos, Zsuppán Antal elismeréssel nyilatkoztak a fiatalok felkészüléséről. A gyár munkásai kö­zött élénk érdeklődés és támogatás nyilvánult meg az első sportrendezvények láttán. A labda­rúgó csapat a székesfehérvári alszövetség II. osztályú bajnoki mérkőzéseiben vett részt az alakulás évében. Az asztalitenisz csapat Székes­fehérváron az 1948. évi forradalom és szabad­ságharc emlékére rendezett centenáris olimpiá­szon 2 oklevelet és 1 serleget nyert. Ezen a ver­senyen a női csapat megyei második, a két férfi csapat pedig harmadik és ötödik helyezést ért el. 1948 őszén alakult meg az ökölvívó szakosztály, amely 4 pár 8 unci ás ökölvívókesztyűt szerzett be, edzéseit pedig a munkásotthonban tartotta. A sportegyesület a munkásotthonban tartotta összejöveteleit, de ez a helyiség alkalmas volt asztalitenisz mérkőzések és az ökölvívó mérkő­zések lebonyolítására is. A sportegyesületben szellemi nevelés is folyt. A sportolás a fiatalsá­got egészséges életmódra nevelte, azonkívül a demokratikus átalakulás egyes kérdései is napi­rendre kerültek a sportegyesület összejövete­lein. 80 Az újjáépítő munka 22 hónapja után a szesz­gyárban olyan helyzet állott elő, hogy meg le­hetett indítani a termelést. Ahhoz azonban, hogy az Ercsi Cukorgyár a melaszszállítmányo­kat zökkenőmentesen küldhesse, meg kellett ja­vítani az iparvágányt, amely az ostrom idején részben megrongálódott, másrészt az azóta eltelt idő alatt ment tönkre. A gyár az iparvágányt nem használta, ugyanis tolatómozdonyát még 1945 szeptemberében Fűzfő Gyártelepnek adta köl­csön, ahonnan csak 1946. július 22-én kapta visz­sza. Még ebben az évben a legszükségesebb ja­78. Szabadegyházi Szeszgyár iratai. 597—1950 sz. 79. Ibid. 668—6—1947 sz. »0. Egyedárusági Szeszgyár iratai. Szabadegyháza. 1204—H948. sz.

Next

/
Thumbnails
Contents