Anders Alexandra – Lőrinczy Gábor szerk.: A Móra Ferenc Múzeum Évkönyve: Studia Archaeologica 12. (Szeged, 2011)

PROHÁSZKA Péter: Észrevételek Pannónia I és Valeria késő római és kora népvándorlás kori aranyérem forgalmához

PROHÁSZKA Péter ma az uralmi viszonyok megváltozását követően nem nőtt, hanem éppen csökkent! Kétségtelen, hogy az 5. század második negye­de korábban nem látott aranygazdagságot hozott a Kárpát-medencében és a korábbiakkal összevetve a Dunántúlon is. Ennek forrását a hunok és a Kelet-, illetve Nyugatrómai Birodalom sajátos kapcsolat­rendszerében kereshetjük. A konstantinápolyi kor­mányzat és a hunok között az első szerződéskötés még Arcadius uralkodása idején történt (400), ami­kor Gaina gót vezért és csapatát Uldinék legyőzik és fejét Arcadiusnak küldik. Ezért Uldin ajándé­kokban részesült és ezt követően békeszerződést kötött a rómaiakkal (Zosimos V 22 3; MAENCHEN­HELFEN 1973, 59-60). Arcadius császár 408-ban bekövetkezett halála azonban változást hozott a korábbi szövetségesi viszonyban. A hunok megtá­madták az al-dunai határt védő erődöket és betör­tek a birodalom területére. A háborúnak a Karaton nagykirállyal 412-ben kötött béke vetett véget, amikor a bizánci követeknek a megfelelő ajándé­kok segítségével sikerült békét kötniük (BÓNA 1993, 23). Alig egy évtizeddel Karaton háborúját követő­en már az új király, Ruga intézett támadást Thracia ellen és a háborút 424-ben záró béke nem csupán ajándékokat, hanem 350 font (25 200 db solidus) arany évpénzt is hozott a hunoknak (Priscus fr. 1; MAENCHEN-HELFEN 1973, 90; ILUK 1985, 87, 97; BÓNA 1993,44). Ezt az összeget egy újabb háborúval, majd a 435-ben kötött margusi békében sikerült 700 fontra emeltetniük. A hun király gondolt harcosaira is. E szerződésbe ugyanis belefoglaltatták, hogy a foglyokért 8 SOliduS fejpénz jár (Priscus fr. 2; MAEN­CHEN-HELFEN 1973, 90-91; BÓNA 1993, 50-52). Termé­szetesen nem csupán a Kelet-, hanem a Nyugatró­mai Birodalom részéről is elvárták, hogy aranyban hálálja meg katonai szolgálataikat (BÓNA 1993, 44—46). A hunok 440-ben, kihasználva a bizánci haderő vandálok elleni fellépését, támadást intéz­tek a balkáni tartományok ellen, amely ismét a ki­egyezésre kényszeríttette a konstantinápolyi kor­mányzatot. Ennek eredménye a 443-ban kötött ún. Anatolius első békéje, melyben az évpénzt 2100 fontra emelték és a 440-442 közötti háborús évek kieséséért 6000 font kárpótlást fizettek ki, illetve 12 solidusra emeleték a foglyokért járó fejpénzt (BÓNA 1993, 55). Ezt tetézte volna Attila 447-ben in­dított hadjáratát záró ún. Anatolius második béké­je, melynek ratifikálását az elhúzódó tárgyalások, majd II. Theodosius császár halála 450-ben meg­akadályozott (BÓNA 1993, 77-78). Az évpénzek egé­szen eddig jutottak el a hunokhoz, mivel Marcia­nus — az új császár — a fegyverek erejében bízva leállítja a kifizetésüket (Priscus fr. 15; BÓNA 1993, 81). Pannónia I és Valeria területéről a kincsleleteket is figyelembe véve II. Theodosius solidusai fordul­nak elő a legnagyobb számban, 18 szórvány és több mint ötven solidus kincsleletből. Ezek szinte kizárólag konstantinápolyi veretek, melyekhez még egy III. Valentinianus féle, szintén ott vert solidus társul. A nyugatrómai császárnak hét szór­vány aranya és kincsleletből egy solidusa ismert. Elsősorban Pannónia I nyugati részéről és Carnun­tumból számiaznak, így nem zárhatjuk ki annak le­hetőségét, hogy egy részük még a tartomány hun uralom alá kerülése előtti időszakhoz köthető. Car­nuntumból a két császárnak közel nyolc aranya ke­rült elő, amely jelzi a város jelentőségét, még eb­ben az időszakban is. A hun uralom utolsó évtizedére négy kincslelet datálható, melyek mind a Dunántúl északi részén, a Duna mellől kerültek elő. Ezek egy része ráadásul katonai célú építményekben és azok közelében ke­rült elő (Barátföldpuszta castellum, Esztergom­Várhegy, Tokod). Ezek a „kisebb" vagyonok a hunkori Kárpát-medencei népek emlékei, melyek elrejtésének hátterében talán a történeti eseménye­ket — Bleda bukása, nedaoi csata — kereshetjük. Töredékességük és a rendelkezésünkre álló forrá­sok hiányosságai miatt azonban pontos meghatáro­zásukat nem végezhetjük el. Nagy valószínűséggel a hun uralom összeomlásának bizonyítékait keres­hetjük bennük. A nedaoi csata (455) után azonban megjelen­nek, ha kis számban is, Marcianus érmei (Öcsény­Strázsahegyi dűlő, Győrszentjános), melyek zsold­ként, ajándékként vagy évpénz részeként kerül­hettek feltehetően a keleti gótokhoz, akik szintén részesültek a későbbiekben, évpénzben. A III. Va­lentinianust követő nyugatrómai császárok soli­dusaiból azonban csupán két Libius Severus so­lidus (Steinbrunn, Tatabánya) inkább zsoldként, semmint évpénzként kerülhetett ide. Az itt élő né­pek részvételére Sidonius is utal, aki Maiorianus (457^161) császár hadseregeiben többek között számos kárpát-medencei népet, köztük a szvébe­ket, osztrógotokat, szarmatákat említ meg (Sidonius, Carmina V, 474-479; ILUK 1985, 87). A hun uralom összeomlása után a keleti gótok rendezkedtek be a Dunántúl déli részén és a Sze­rémségben (KISS 1996, 88-89). Ők ugyan a hunok utolsó szövetségesei voltak, ám ez nem akadályoz­ta meg őket, hogy — mint Jordanes írja — követ­séget küldjenek a császárhoz, mivel késtek a Mar­160

Next

/
Thumbnails
Contents