Héjjá Julianna Erika: Szabó Ferenc írásainak bibliográfiája 1955-től 2014-ig - Munkácsy Mihály Múzeum Közleményei 7. (Gyula-Békéscsaba, 2016)

A z orosházi születésű Szabó Ferenc levéltár- és nyugal­mazott megyei múzeumigaz­gató sokoldalú tudós, sokrétű tudo­mányos tevékenységgel. Elsősorban történészként tartják számon, de termékeny munkássága során szá­mos néprajzi témájú tanulmánya is megjelent. Magát mindenekelőtt tudományos kutatónak vallja, de je­lentős folyóirat- és monográfiaszer­kesztői tevékenységet is magáénak tudhat, több tudományos kiadvány- sorozat elindításánál bábáskodott, és Békés megye levéltárának, majd múzeumainak élén kifejtett intéz­ményszervezői tevékenysége szin­tén megbecsülést hozott számára. Szakértelmét máig olyan ügyek szolgálatába állítja, amelyek a kö­zösség érdekeit tartják szem előtt. Munkásságát mindig meghatá­rozta szűkebb hazájának szeretete. A Táncsics Mihály Gimnáziumból Justh Zsigmond nyomában című, 2000-ben megjelent írásában erről így vall: „... már mint Orosháza és vidéke »lokálpat­riótája« fejeztem be az általános iskolát. Mindent elolvastam, megnéztem, amit tudtam, hogy ismerjem és büszke le­hessek szülővidékemre, az én »világom közepére«".

Next

/
Thumbnails
Contents