A Herman Ottó Múzeum Évkönyve 35-36. (1997)

TARCAI Béla: Fénykép a temetőben

FÉNYKÉP A TEMETŐBEN TARCAI BÉLA Az élet és halál misztériuma egyike azoknak a problémáknak, amelyek az emberi­séget öntudatra ébredése óta a legintenzívebben foglalkoztatják. Filozófusok, teológu­sok, próféták, természettudósok, művészek és hétköznapi emberek keresik a választ arra a kérdésre, hogy mi az élet értelme, mi a halál és mi vár ránk halálunk után. Szókra­tész, 1 mielőtt kiürítette a méregpoharat, arról elmélkedett, hogy a halál után két lehető­ség van: vagy nincs semmi, vagy létezik egy másik, túlvilági élet, és végül arra a következtetésre jut, hogy mindkettő csak jobb lehet a földi létnél, tehát nincs okunk fél­ni a haláltól. A világvallások és a befolyásuk alá került gondolkodók is kutatták és ma­gyarázták a lét-nemlét viszonylatait, de a gondolkodás dialektikájának törvényei szerint minden tételnek megjelentek a kritikusai, sőt tagadói is. Az évezredek folyamán óriási ismeretanyag halmozódott fel a világban, aminek fontos részét képezi az elhunytak és a hátramaradottak viszonya. Freud szerint, kénytelen-kelletlen, tudomásul kell vennünk, hogy nem mi, embe­rek vagyunk a legtökéletesebbek a földön, mert életünknek sem teremtői, sem fenntar­tói, hanem sokkal inkább elpusztítói vagyunk. A legnagyobb tett az lenne, ha az ember a végzetét nemcsak késleltetni, hanem véglegesen kiiktatni tudná. A halál tehát kikerül­hetetlen és szükségszerű. Alkmaion, 2 a krotoni orvos-filozófus Krisztus előtt fél évez­reddel azt állapítja meg, hogy az embereknek meg kell halniuk, mert nem áll módjukban az élet végét és kezdetét ismét összekapcsolni. Ezt a megállapítást halál-de­finícióként is felfoghatjuk: nem lehet újrakezdeni az életet. Ez a meghatározás egyben utal arra is, hogy a halál több mint a biológiai funkciók megszűnése, a létezés elhamva­dása. Minden ember tapasztalja élete folyamán, hogy bizonyos dolgokat hagyott elillan­ni maga mellett, hogy sok mindent elmulasztott, sok mindent másként kellett volna csinálnia, és ha újrakezdhetné, bölcsebben rendezné viszonyait. Tudomásul kell tehát vennünk, hogy az életet nem lehet újrakezdeni. A lélekván­dorlásban vagy az okkultisták által feltételezett reinkarnáció lehetőségében hívők sem ugyanazon egyéni lét újrakezdését vallják. A halál-líra európai viszonylatban is egyik legkiválóbb művelője, Kosztolányi Dezső így vall erről a Halotti beszédben: „... a múltba sem és a gazdag jövőben akárki megszülethet már, csak ő nem Többé soha nem gyúl ki halvány-furcsa mosolya. 1 Az ókori görög filozófia egyik legkiválóbb képviselője, Kr. e. 469-399. Tanítását Piaion foglalta írásba. 2 A dél-itáliai Krotonban, Kr. e. a 6. században élt filozófus-orvos, az anatómia atyja, Pythagoras ta­nítványa. 349

Next

/
Thumbnails
Contents