A Herman Ottó Múzeum Évkönyve 28-29. (1991)

TARCAI Béla: A 30-as évek miskolci fotográfiája (Kletz Károly emlékére)

A 30-AS ÉVEK MISKOLCI FOTOGRÁFIÁJA (Kletz Károly emlékére) TARCAI BÉLA 1989-ben ünnepelte a világ a fényképezés feltalálásának 150. évfordulóját. Ez a jubileum alkalmat és ösztönzést nyújtott arra, hogy az egyetemes és a magyar fotográfia történetének fontos korszakaival, nagy eseményeivel és a korszakokat meghatározó egyéniségeivel megismerkedhessünk, s róluk illő módon megemlékezzünk. Az évfor­duló kapcsán rendezett sárospataki országos konferencia 1 és a Magyar Fotóművészek Szövetségének csaknem ezzel egy időben kiadott reprezentatív albuma - „A fénykép varázsa" 2 - többek között ismét ráirányította a figyelmet az 1930-as évek fotográfiájá­nak „magyaros stílus" néven elkönyvelt vonulatára. Itt lényegében arról a bő két évtizednyi időszakról van szó, amelyben a magyar művészfotográfia világhírre tett szert. Ennek az irányzatnak a leszálló ágára végered­ményben a második világháború és az ezt követő társadalmi-ideológiai változások tet­tek pontot. A magyaros stílus objektív értékelésében máig jószerével csak a merev elutasításig jutottunk el. Az azóta eltelt fél évszázad nem volt elég a szellemtörténetben egyedülálló jelenség lényegének feltárására, értékeinek és salakjának szétválasztására. Kétségtelenül él a szakmában a szándék ennek a történelmi mulasztásnak a pótlására, s ezt tükrözi a sárospataki konferencia és Tőry Klárának A fénykép varázsában tett kísérlete. Bár Tőry a stílus létezésével és magyar sajátosságaival kapcsolatos kételyek­ből indul ki és azt állítja, hogy nem elég érv e stílus mellett a témaválasztás és néhány technikai sajátosság kiemelése, miközben a korszak művészei elfeledkeztek a művészet társadalmi hivatásáról, a kísérlet mégis figyelemre méltó és alkalmas arra is, hogy a nézetek tisztázását ebből a szempontból kezdjük el. Ilyen megfontolás alapján szeretnék a magyaros stílus és tágabb értelemben a két világháború közötti időszak magyar fotográfiájának teljes képéhez néhány adalékot szolgáltatni e korszak tipikus egyéniségének, a miskolci Kletz Károlynak és munkássá­gának bemutatásával. Ez azért is érdekes lehet, mert abban az időben a fotóvilág Magyarországot Budapesttel, a magyar fotóművészetet a fővárosiak meglehetősen zárt körével azonosította. Ebben nem kis mértékben volt ludas a MAOSz 3 szelleme, amely­nek árnyékában a vidékieknek igen kemény harcot kellett vívni az érvényesülésért. Mielőtt azonban Kletz Károly életével és munkásságával részleteiben foglalkoz­nék, úgy vélem, érdemes közelebbről megismerni azt a kort, amelyben ez a szimpatikus művész élt és alkotott. 1. A Herman Ottó Múzeum által rendezett országos szakmai konferenciasorozat keretében, mely­nek főcíme „A fénykép mint műtárgy" 1989-ben a 30-as évek magyar fotográfiája volt műsoron. 2. A Fénykép varázsa - The Magic of Photography, a 150 éves évforduló alkalmából rendezett budapesti kiállítások gyűjteményes katalógusa. 3. A Magyar Amatőrfényképezők Országos Szövetsége 1905-ben alakult és 1947-ig - 1938-tól EMAOSz néven - működött. 567

Next

/
Thumbnails
Contents