Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 34 (1989) (Pécs, 1990)

Természettudományok - Bálint Zsolt: A Kárpát-medence boglárkalepkéinek revíziója (Leipodtera, Lycaenidae)

A KARPAT-MEDENCE BOGLARKALEPKEI 53 Hist. Mus. coll. Lepidoptera, Paralectotypus" (piros nyomtatott cédula). ssp./oticus: Holotípus (о"): „Főt, 1950. V. 14, с. Dr. Szabó" (kézzel írt cédula); „Holotipus" (gépelt cédu­la); Allotípus (9): „Főt, 1950. V. 28., с Dr. Szabó''(kéz­zel írt cédula); „Allotipus" (gépelt cédula). A fenti típusok a Természettudományi Múzeum lepkegyűjteményében találhatók. A sephirus-t Czekelius (1897) mint újonnan gyűjtött fajt említi Erdélyből, Pittner (Erd. Múz. Egy. Évk. 5:31.) nyomán. Később Rebel (1912) további lelőhelyeiről tudósít: Kolozsvár, Búza és Ofen (=Buda!). Forster (1938) egy Budapest környékén Bartha Viktor által gyűjtött hím példányra hivatkozik. Tehát a fajt már jóval a somlyó­hegyi populáció 1944-es fölfedezése előtt (Szabó 1954) ismerték a mai Magyarország területéről. Az utóbbi évtizedekben a fótin kívül máshonnan is előkerült a szóban forgó boglárkalepke-faj: Göd (leg. Szabó: 1951, Bálint 1985d), Alsógöd és Dunakeszi (leg. Bálint: 1986), Szentendrei-sziget: Szigetmonostor (leg. Ja­náky: 1987), Pócsmegyer (leg. Dr. Ács: 1988). A fajt Lang (1901) Herkulesfürdőn gyűjtötte. Adatát nem vette figyelembe a szakirodalom; és annak elle­nére, hogy a sephirus Herkulesfürdő környéki előfor­dulása igen valószínű, Lang óta senki sem fogta, tehát adata megerősítésre szorul. Plebeius (Lycaeides) idas (L.) A kárpát-medencei idas-okdX tévesen azonosította Forster (1936) nyomán a hazai szakirodalom (pl. Ábra­hám és Uherkovich 1968, Dietzel 1973, Gozmány 1968, Gyulai 1977 stb.) a Kijev környékéről leírt ssp. acreon (Fabricius, 1787)-nal. Leestmans (1984), aki monográ­fiát írt az európai idas-ról, ugyancsak kritikátlanul ve­szi át Forster megállapítását. Már Szabó (1956) és Tal­lós (1959) is rámutat a hazai idas-ok tisztázatlan taxo­nómiai helyzetére. A Kijevben őrzött Sheljuzko-gyűj­temény idas-ait és hazai példányokat vizsgálva dr. Varga Zoltán professzor megállapította, hogy a Kijev környéki idas-ok első nemzedékes példányai a na­gyobbak, míg a hazaiak (Jósvafő) esetében a nyári, második nemzedék. Ez is az alfaji azonosság ellen szól (Dr. Prof. Varga Zoltán szíves közlése). A Kár­pát-medence belső területein tenyésző populációk a ssp. fycidasoides (locus typicus: Regensburg)-szel, az erdélyiek pedig a ssp. stempfferschmidti (locus typicus : Nagyszeben, Hammersdorf) taxonnal mutatnak azo­nosságot. Polyommatus (Vacciniina) optilete (Knoch) A Kárpát-medencében csak felvidéki tőzeglápok­ban fordul elő, ahol tápnövénye a Vaccinium uligino­sum L. nő (Hruby 1964). Polyommatus thersites alexius (Freyer, 1834) = Ly­sandra thersites pergrata Szabó, 1956, syn. n. Apergrata nem különíthető el a közép-európai ale­xius-tól. Az a 133 dV és 40 99 budapesti példány, amelyeket Szabó gyűjteményében találtam (Szabó a pergrata locus typicus-aként a budapesti Hármasha­tár-hegyet jelölte meg), az alexius-szal teljes azonos­ságot mutatott; megvizsgálásuk után nem találtam olyan jellemző vonásokat, amelyek indokolnák az al­faji elkülönítést. Az eredeti leírás (Szabó 1956) is álta­lános, nem ad semmilyen, csak a pergrata-m jellemző bélyeget. A már ismert tényezők miatt ugyancsak szükséges a szóban forgó taxon típusainak kijelölése. Adataik: Lectotípus (cf): „Hármashatár-hegy (Bu­dapest), 1952. VII. 21, Col. dr. Szabó"(nyomtatott cé­dula); „Coll. R. Szabó, TtM, Budapest"(nyomtatott cé­dula); „Lectotypus, L. thersites pergrata Sz. (a cédula hátoldalán:) kijelölve, designated by Zs. Bálint, 1987" (piros szegélyű cédula); „Coll. Hung. Nat. Hist. Mus." (nyomtatott cédula). Paralectotípus (9): „Hármas h. h., 1951. VI. 15., c. dr. Szabó"(kézzel, barna tussal írt cédula);" Coll. R. Szabó, TtM, Budapest" (nyomtatott cédula); „Paralectotypus, L. thersites pergrata Sz., a cé­dula hátoldalán:) „kijelölve, designated by Zs. Bálint, 1987" (piros szegélyű cédula); „Coll. Hung. Nat. Hist. Mus. " (nyomtatott cédula). A típuspéldányok a Természettudományi Mú­zeum Állattárának lepkegyűjteményében vannak. Polyommatus (Polyommatus) eroides (Friv.) Bővebben Králicek s Povolny (1957) írt a fajról. Újabb lelőhelyei, amelyeket Hruby (1964) még nem említ (Andrej Reiprich iglói lepkész levélbeli közlése nyomán): Fehér Kárpátok: Svedernik, Javorniky; Vág völgye: Tematin; Zólyom; Vihorlát. A kárpát­medencei populációk alfaji hovatartozása még nem tisztázott. Polyommatus (Plebicula) dorylas magnus (Bálint) Az egynemzedékes ssp. magnus a Keleti-Kárpátok al­faja. A törzsalaknál jóval nagyobb, hímjeinek alapszí­ne ragyogóbb kék, fonákjuk sötétebb, mindkét ivar szárnyai szélesek, lekerekítettek. A hímek valvája jó­val nagyobb. Az alfaj jellegzetes élőhelyei a Keleti­Kárpátok mészkőkibújásainak (Nagyhagymás, Öcsém, Gyergyói-havasok: Oltárkő, Likas, Nagy-Co­hárd stb.) oldalában található görgeteglejtők, ahol a Parnassius apollo transsylvanicus (Schweitzer, 1911)­szal együtt repül. De megtalálták patakvölgyi kaszáló­kon (Gyergyó: Békény és Maros mente, Csík: Olt mente, Görgény: Szalárd-völgye, Hargita: Farkas-há­gó) is, ahogy a vaslábi dolomitokon is előfordul (Bá­lint 1985b, 1986a és 1987a). Polyommatus (Agrodiaetus) dámon (D. & Sch.) Magyarországon (Budapest környéke: Hármasha­tár-hegy, Normafa, Harangvölgy, Csillagvölgy, Tö­rökbálint; Esztergom) és Szlovákiában (Pozsony kör­nyéke, Modor, Beje) igen szigetszerű előfordulású. Bánáti (Stájerlakanina, Mehádia, Tápia, Stevica) és a Retyezátból származó adatai (mind a TTM Állattárá­ban) megerősítésre szorulnak. Fazekas (1915) burgen­landi maradvány-populációját jelzi. Polyommatus (Agrodiaetus) admetus (Esp.) A faj szlovákiai előfordulását Kudrna (1974) kétség­be vonja, pedig már Szent-Ivány (1938) említi a Gömö­ri-medencéből. Előkerült Upponyból (Gyulai 1976), Jósvafőről (Gyulai, Uherkovich és Varga 191 A), Zádor­falváról (leg. Janáky) és Tihanyból (Buschmann 1985) is. Erdélyből csak Szovátáról és Vajdahunyadról (Po­pescu-Gorj 1964) ismeri az irodalom. Előfordul még a

Next

/
Thumbnails
Contents