Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 34 (1989) (Pécs, 1990)

Természettudományok - Bálint Zsolt: A Kárpát-medence boglárkalepkéinek revíziója (Leipodtera, Lycaenidae)

A KÁRPÁT-MEDENCE BOGLÁRKALEPKÉINEK REVÍZIÓJA (LEPIDOPTERA, LYCAENIDAE) Bálint, Zs.: Revision of the tycaenid butterflies of the Carpa­thian Basin (Lepidoptera: Rhopalocera, Lycaenidae). Abstract. Systematic list offycaenid butterflies of Carpa­thian Basin with short notes. Lycaena dispar rutila (Werne­burg, 1864)=Lycaena dispar hungarica Szabó, 1956, syn. п.; Lycaena (Heodes) virgaureae balcanicola (Graves and Hem­ming, 1928)=Lycaena virgaureaepyronitens Szabó, 1956, syn. п.; Glaucopsyche (Maculinea) alcon xerophila (Berger, 1946)=Maculinea alcon curiosa Szabó, 1956, syn. п.; Glau­copsyche (Maculinea) alcon sevastos (Rebel et Zerny, 1931)= Maculinea alcon limitanea Bálint, 1985, syn. n.;Polyommatus thersites alexius (Freyer, 1834)=Lysandra thersites pergrata Szabó, 1956, syn. n. Lectotype and Paralectotype specimen designation of „Lycaena dispar hungarica SZ. ", „Lycaena vir­gaureae pyronitens SZ.", „Lycaena hippothoe sumadiensis SZ. ", „Lycaena Bavius var. Hungarica Diósz. ", „Plebeius se­phirus kovácsi SZ. ", „Plebeius sephirus proximus SZ. ", „Ly­sandra thersites pergrata SZ. ". Description of Lycaena (Heo­des) tityrus argentifex ssp. n.from Eastern Carpathians. Revi­sion of Carpathian data of Polyommatus eros (Ochsenheimer, 1808), Polyommatus, escheri (Hübner, [1823]), Polyommatus ripartii (Freyer, 1830), Aricia anteros (Freyer, 1830) andAricia nicias (Meigen, 1830). Bevezető A trópusokon igen nagy fajszámot elérő boglárka­lepkék (Lycaenidae Leach, [1815]) családja Európában mintegy 120 fajjal képviselteti magát. Ezek közül tágabban értelmezett faunaterületünkön, a Kárpát­medencében, 53 faj fordul elő, amelyek között talá­lunk számos szélesen elterjedt, sőt „kultúrakövető" ; lepkét is. Ám mindezek ellenére legnagyobb részük egy határozott élőhelytípusra jellemző. A magyarországi boglárkalepkékkel kapcsolatos is­mereteket először Szabó Richárd (1956) foglalta ösz­sze. Gozmány (1968) a Fauna Hungáriáé 91. füzetének boglárkalepkéket tárgyaló részét már ennek felhasz­nálásával írhatta meg. A fent említett két alapvető munka óta a Lycaena-k rendszertana lényeges változásokon esett át (Higgins 1975, Kudrna 1986, Zhdanko 1983. A Fauna Hun­gariae-Ъап szereplő nevek egy része szinonimnak bizonyult, néhány taxon pedig vagy alacsonyabb, vagy magasabb kategóriába lépett. Az újabb kutatá­soknak alaposabban sikerült felgöngyölíteni a rokon­sági viszonyokat, így a fajok és a génuszok (nemzetsé­gek) egymásutáni sorrendje is sok helyütt módosult. Szükségesnek tartom, hogy hazai lepkészeink is megismerkedjenek az előbbiekben vázolt eredmé­Zsolt nyekkel és munkáik során fel is használhassák azokat. Nem titkolom, dolgozatom egyik fő célja (azon túl, hogy a boglárkalepkéinkkel kapcsolatos újabb isme­reteket összefoglaljam) az, hogy a magyarországi le­pidopterológia idejében értesüljön az új eredmények­ről, és a születő munkákban ne szerepeljenek idejét­múlt, elavult nevek, a megjelenő faunisztikai dolgo­zatok fajlistái pedig tükrözzék a rendszertani és neve­zéktani kutatások legújabb eredményeit. A dolgozat legelső részében a Kárpát-medencében honos boglárkalepkék, a fent már említett munkák alapján átdolgozott rendszertani jegyzékét találhatjuk meg. A fajok neve mellett található csillagok az ez­után következő fejezetre utalnak, ahol az ily módon megjelölt taxonokról részletesebb megjegyzések ol­vashatók. Itt röviden tárgyalom a szóban forgó bog­lárkalepkéket és esetenként, a további taxonómiai kutatások megkönnyítésére olyan taxonok Lecto-, ill. Paralectotípusát jelölöm ki, amelyek leírásakor a szer­ző elmulasztotta a típuskijelölést. Az ezt követő füg­gelékben találhatjuk meg az új taxon [Lycaena (Heo­des) tityrus argentifex ssp. п.] leírását, valamint ebben a részben megemlítem még azokat a fajokat is, ame­lyek a Kárpát-medencében igazából sohasem fordul­tak elő, de ennek ellenére ismeretesek kárpát-meden­cei adataik vagy példányaik. A dolgozatot az idézett munkák jegyzéke zárja. Végül, de nem utolsósorban itt fejezem ki köszöne­temet feleségemnek Kertész Annamáriának, aki fá­radhatatlan és kitartó kutatótársam volt terepen és különböző gyűjtemények meglátogatása közben egyaránt. A kézirathoz fűzött hasznos és értékes ta­nácsaikért kell hálás legyek kollégáimnak: dr. Ronkay Lászlónak (Budapest), dr. Uherkovich Jfawnak (Pécs), dr. Varga Zoltán egyetemi tanárnak (Debrecen) és dr. Vojnits Andrásnak (Budapest). Külön köszönettel tartozom a Magyar Tudomá­nyos Akadémia Soros-alapítványának, amely ösztön­díj-támogatásával e munka elkészültét lehetővé tette. A Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 34 (1989): 47-62. Pécs, Hungária, 1990.

Next

/
Thumbnails
Contents