Horváth Attila – Orosz László szerk.: Cumania 6. Historia (Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Közleményei, Kecskemét, 1979)

Kőhegyi M.: Tompa Mihály kapcsolata a kecskeméti Szilády-nyomdával

KŐHEGYI MIHÁLY TOMPA MIHÁLY KAPCSOLATA A KECSKEMÉTI SZILÁDY-NYOMDÁVAL Tompa Mihály levelezésének kritikai kiadása egyet­len olyan levelet közöl, melyet Tompa írt 1855. no­vember 26-án Szilády Károlynak. Ebben arcképének kiadását köszöni meg, amely a kecskeméti Fördős Lajos szerkesztette református Papi Dolgosatokban jelent meg. Ez „rám nézve nagy megtiszteltetés, s mind a szerkesztő, mind a kiadó részéről kitüntető figyelem" — írja. 1 Kapcsolatuk ezzel hosszú időre megszakadt, s három-é^-mulva is csak egy miskolci könyvkereskedő közbejöttével folytatódott. 2 Valamikor 1858 novem­berében fordulhatott Fraenkel Bernát azzal a kéréssel Szilády Károlyhoz, hogy vállalja el Tompa Mihály Egyházi ^J^á/é'/nek.kinyomását. Ez a levél nem maradt ránk, de a {válasz fogalmazványa igen. Ebben a szak­máját kiválóan tudó és szerető Szilády apró részlete­kig megírja, a jiypmtatás mikéntjét és költségeit. A beleegyező válasz november 26-án még nem volt a kezében, mert levelében kéri Fraenkelt, nyilatkozzon: nála nyomtatja-e Tompa könyvét, mert ha nem, úgy 1 Tompa Mihály levelezése (Sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta Bisztray Gyula). Budapest, 1964. I. 253. (Ezentúl: TML) 2 A kiadásra vonatkozó teljes levelezést cikkünk végén kö­zöljük. Ott kerül sor a jelzetek feltüntetésére is. — A Szilády nyomdára vonatkozóan lásd JOÓS Ferenc— FENYVESSINÉ GÓHÉR Anna: Az első kecskeméti könyvnyomda története és kiadványainak bibliográfiája. Kecskemét, 1959. Fraenkel (később: Ferenczi) Bernát miskolci könyvkereskedőről lásd a következő cikkeket: FERENCZI Bernát. (Nekrológ.) = Corvina 1889. nov. 30. 12. évf. 33. sz. 139.; Ferenczi B. cég miskolci könyv­kereskedés alapításának centenáriuma. 1835 — 1935. = ---.Corvina 1935. Jan. 13. 58. évf. 2. sz. 6-8.; PÉCZY­HORVÁTH Rezső: Százéves jubileumát üli a Felvidék legrégibb könyvkereskedése. = Literatúra 1935. 10. sz. 69—71.; Százéves a miskolci Ferenczi-könyvkereskedés. q.:J .' h= A Könyv ;1935. 3. sz. 6. Köszönettel tartozom Fülöp :r: '...{ Gézának, aki a Fraenkelről (Ferencziről) szóló cikkekre felhívta a figyelmemet. más munkába kezdene. December első hetében azon ban megjött a kézirat, 100 forint előleggel együtt Hamarost munkába veszik, mert az év utolsó napján már nyomják az első ívet, amiről a kiadót és a szerzőt külön-külön levélben értesíti Szilády. A szedés gyor­san haladt. Ezért 1859. január 9-én a kézirat folytatá­sának megküldését sürgeti Fraenkel Bernátnál. A nó­gatásra Tompa személyesen válaszolt, és elküldte öt prédikációjának kéziratát, sőt néhány nap múlva újabb néggyel megtoldotta azt. Mivel ezek tetemesen megnövelték a kiadandó könyv terjedelmét, Szilády kénytelen megkérdezni a kiadótól, mitévő legyen, hiszen az előfizetési felhívásban csak 12 ívről esik szó. A kiadó engedett Tompa kívánságának, s így végül is majdnem 14 ívből áll az elkészült könyv. Szilády szeretett volna az 1300 példányból legalább ezret Kecskeméten beköttetni, de miután erre nem kapott engedélyt Fraenkeltől, az elkészült íveket útnak indította Miskolcra, majd március 5-én a hát­ralevőket is feladta. Március 26-án már a nyomtatási .költségek egy részének kézhezvételéről s a terjesztés nehézségeiről tudósítja a könyvkereskedőt. A Tompa Mihálynak kijáró tiszteleten túl nyilván a pangó üzleti élet is aira kényszerítette Szilády Károlyt, hogy még ez év derekán megkérdezze Fraenkeltől : nem szándékozik-e „Tompa Munkáinak 20ik füzetét még akidén sajtó alá bocsátani?" A válasz — ha volt egyáltalán —, nemleges lehetett, mert a majd egy év múlva írott (I860, április 4.) levelében Szilády csak megköszöni a nyomtatásért járó hátra­lék egy részének megküldését, de a tervről nem esik szó. Tompa Mihály ismerősei, barátai tudtak a készü­lőben levő könyvről. A Miskolcon tanároskodó Lévay József költőnek és jóbarátnak írja 1859. február 21-én, egy hosszabb levél utóirataként: „Ui. 181

Next

/
Thumbnails
Contents