Horváth Attila – Solymos Ede szerk.: Cumania 5. Ethnographia (Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Közleményei, Kecskemét, 1978)

Solymos E.–S. Göldner M.: A kalocsai érsekuradalom halászati szerződései 1725–1916

a mellett hogy az Árvizek által vetêsseinkben, és Kassái­lóinkban nagy Károkat minden Esztendőben szemved­vén,mellyekh meg térit és sire a^on haszjiocskát, me Ily az Arendának ki elligitésivel font marad, az ado^ó sze­génynek javára fordittani kivánának, azért méltó te­kenttetben vétettvén, a% Érsekség béli némelly Hellysé­gek köpött Dusnoki Hellységnek is rajta gyakran Uralkodó Ar vi%ek mi át szenvedni szokott tetemes Ka­rai annak Lakossainak Segedelmekre és Gyarapításokra való тцуе mind pedig: hogy a% Kirallyi, és Urasági il­lendő adónak, más egyébb terheknek könyebb elviselésekre alkalmatossakká tetetthessenek nevetett Dusnoki Helly­ségnek által adódik Vajas, és Beki Örvénynek nevetett Halászó Vizek Ott száz Idest 500 fins. 2° Mivel pedig e%en Contractus Kezdődik most folly ó Esz­tendőben, reánk Következő Szent .'György napjavai, vége^ödni fog egy Esztendőnek ellfórgássával, Követke­zendő—Képpen négy Angariakra osztván ezen Contrac­tualiter Kötelezett Summát / s2er június Holnapnak 2 szcr Szeptembernek, 5 szor Decembernek 4 szer Martiusnak utolsó Napján minden fogyatkozás nélkül a Kalocsai Uraság Cassájában lefizetni tartozik azjatis per Xpressum itten jellentvén, hogy minden nemű Költsége­ket és Széf számokat, mellyé k д' Halászatnak folly­tatassahoz szükségessek, az Contrahens Hellység fogja viselni, és ki állitani, az Uraság részérül pediglen a Rekesztekre, és eszközöknek reparatiojára szükséges Veszők, Karok; ugy az Halászat mellett tüzelni való száraz és dűlt fa az Uraság Erdeibül ekoraig bé vett szokás szerént az Halászoknak az Tisztszég által Jog ingyen ki mutatodni 3° Ha penig az mostani meg irt mod szerint tett füzetesek terminusaira volta képen általa a Compeientia a Neve­zett Cassaban bé nem hozatatna, és anak le tétele valami hátra maradást szenvedne, szabad akarattyában, és tetczesében fog alani, az Uraságnak azon meg Nevezett ki Arendált Halász lókat másoknak által bocsajtani nyilván való leven az hogy találtassanak ollyanok, kik föllébb való Arendában is azokat kivegyék és hogy Dusnoki Hellységnek Segedelmére ezen Arendálás Czélozon egyedül. 4° Föllebb meg irttokra való nézve tehát ezen Halászát Ö' Szegénységnek különös tekéntetbülis által adattván akár melly szjn alat lehető relexationak instálássa vagy az iránt következhető föllebb való recursusok el zaratattik ellemben, 5° Ha valakik által az ki Arendált Halászatnak haszna vételibe akadalt szenvedne, avagy haborgotatnék az iránt leendő recursussokra az Uraságh reszirüi, minden Assistentia Önékie fog adatatni. 6° Kötelesek a mellet lesznek az Uraságnak Tisztyeit, és Kalocsai Piarczot halai provideálni, és a bevett szo­szokás szerént halnak fontját 3Xr on s igasz mértékei árulni mivel penig több Hellységek között az halászat ki osztva lenne, az Uraság által fog az rend tartás ki adatatni, melly Hellységnek Halászai, melly hétben az halakai Kalocsára ki jönének : mind azon által ide nem értetődnek, az különös halak, úgy mind Tok, Viza, S öreg, menyhal, Kecsege, és efélék melyeknek folyó arat az üdö fogja szabni. 7° Ezen fölül halászatyuk folytatássának minémüsegit modgyát, és haszonvételit, valahányszor az Uraság kiváni fogja bé mutatni és annak hire nélkül, az iránt Senki társsaságokat Vendéglésseket, és edig szokot Concursussokat tartani szabad nem lészen, nem külőm­ben a Bíráknak Vendéglései ezen halászatbul különös­sen tilalmaztatnak, hogy tudni illik, a Szegénységnek sémi okot ne agyának, mellyet a köz jónak paszalássa akár mely szjn alatt nekiek tulajdonitathasson, azért is az halnak eladássá vilagosson es Kösz Emberek fut­tával is essen meg, hogy tudnillikanak aki fogatandó halért többet igérni jog szabadon elathassák." Ugyanakkor Szeremle a dunai halászatot 23 fo­rintért, a Báli, Paptava, Fás-Duna, Sos hátaja és Ura­ság Gyürüs oldal nevezetű halászó vizeit 147 forin­tért árendálja. E fogalmazványon található az 1785. márc. 9. keltezés. Kalocsa városával 1817-ben kötött szerződés szinte szó szerint ezt a mintát követi, de elmaradt a bevezető indoklás, és a szegénység emlegetése. A kótyavetyén megállapított 505 forintért Pünkösd Havának 22. napjától dec. végéig a Vajasi, Negyveni Arpási, Csiláspalei és Érágai halászatot bérlik. A város tó­mesternek Csanádi Pált, halászoknak Bélágyi Mihályt és Matos Mihályt állította, kiknek fizetése a jövede­lem egyharmada és egy pár csizma. A halászó eszkö­zöket a város köteles adni. 20 Ugyanezen Protokol­lumból tudjuk azt is, hogy Kákonyi György a Déllő viziben minden engedelem nélkül rekeszt tart, sőt az ottani lakosokat megzálogolta, mely vakmerő cse­lekedetéért fizetni fog. 21 Ebben az évben az uradalom egy újítást is be­vezetett: szerződés űrlapot nyomtatott magyar és 20 Prot. Dec. Sen. 188. 21 Prot. Dec. Sen. 212. 65

Next

/
Thumbnails
Contents