Horváth Attila – Solymos Ede szerk.: Cumania 5. Ethnographia (Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Közleményei, Kecskemét, 1978)

Bárth J.: A dunai átkelés és a révjog bérbeadásának néhány kérdése

nősen vásárok alkalmával keltek útra sokan a Dunán­túl vagy a Duna—Tisza köze távolabbi tájairól, hogy elmenjenek a túlparti vásárokra. A réveknek tehát, a dunai hidak megépülése előtti időkben a mainál jó­val nagyobb szerepük volt az átkelésben. Ennek el­lenére a révekkel meglehetősen mostohán bánt a történeti és néprajzi irodalom. 2 Jogviszonyaikról, működésükről, vonzási területeikről alig örökített meg valamit. A. kalocsai érsekség révei A révjog a feudalizmus évszázadaiban a kisebb ki­rályi haszonvételek közé tartozott. Az újkorban leg­több helyen földesurak, illetve földesúri hatalommal felruházott közbirtokosságok és városok birtokolták. Számos királyi törvény és rendelkezés szabályozta a révek üzemeltetésének jogi kérdéseit, különös tekin­tettel a révpénz szedésére, illetve a révpénz fizetése alóli mentességre. 3 A XVIII—XIX. században elvi­leg csak olyan dunai rév működhetett zavartalanul, il­letve olvan révben szedhettek viteldíjat, amelyet ki­rályi adománylevél szentesített. A királyi adomány­levéllel nem rendelkező révek tulajdonképpen csak magánrévekként üzemelhettek, pl. egy-egy földesúr két birtokát kapcsolták össze és az allodiális termelés érdekeit szolgálták. A királyi adománylevéllel ellátott patajiak rávilágítottak az igazságra, nevezetesen arra hogy a rév összetételű helynevek az esetek többségében nem átkelőhelyre vonatkoznak, hanem malomrévre: „Л% iga^, hogy a% előttis Zádori Révnek neves^teett, de tsak a molnárokról nevesetek annak, mint a Vataji Malom Rév, kö% bestédben Patai Révnek, a Foktiii Malom Rév Foktüi Révnek, a Bö/tskei Böltskei Révnek neveset étnek." (KKL. Biskó. 1. cs. V. 351. N. 28.) Л rév szó második jelentésére jó példákat idézhetünk a kalocsai érsekség 1725. évi urbáriumából, ahol a dunai malmok összeírása során a malmok helyeként a „Foktüi Révet", a „Csanádi Révet" és a „Sükösdi Révet" emlegették. (KÉL II. I. gy. I. 62. - Közli: BARTH János 1974. 328. Л továbbiakban a Kalocsai Érseki Levéltárat KÉL-nek, a Kalocsai Káptalani levéltárat KKL-nck rövidítjük. 2 TÓTH Ferenc. 1977. — Természetesen érintőleg több mű­ben is találunk révre vonatkozó adatokat: Pl. IMPLOM József 1971. 257. - GRÁFIK Imre 1971. 82-83. ­ANDRÁSFALVY Bertalan 1975. 221-226. TIMAFFY László 1975, 121-127 JUHÁSZ Antal, — LELE József 1971. 415-422. 3 A kapitalizmus időszakában a révjogot az 1980. évi I. tcz. szabályozta (Különösen a 70—106. §.) A korábbi feuda­lizmus kori, révvel kapcsolatos rendelkezésekre és törvé­nyekre lásd: Magyar törvénytár. 1889 — 1890. évi törvény­cikkek. Bp. 1897. 169. (Az 1890. évi. I. tcz. címének jegyzete.) nyilvános réveket a vármegye tartotta számon. A vár­megye szabta meg a tarifákat, felügyelt az utasokra, orvosolta a révtulajdonosok sérelmeit, amelyek leg­többször a zugrévek miatt szaporodtak meg. 1777-ben a Duna Pest megyei szakaszán 12 nyilvá­nos révet vettek számba. 4 A két legdélebbi: a szent­benedeki és a szeremlei rév a kalocsai érsekség földes­úri fennhatósága alatt állt. Korai történetükről na­gyon keveset tudunk. A török korban с tájon paksi, olnati, bátai, dombori és foktői révet emlegetnek. 5 Sajnos nem tudjuk, hogy az 1545-ben, 1559-ben, 1566­ban emlegetett, és így valószínűleg középkori gya­korlatot őrző paksi rév utas- és teherszállító járművei milyen útvonalon haladtak, vagyis a szentbenedeki vagy a zádori rév előzményének tekinthető-e ez az átkelőhely. Mindenesetre a XVIII. században és a XIX. század első felében a szentbenedeki és szercmlei révnek volt a legnagyobb jelentősége a környéken. 1725-ben, amikor összeírták a kalocsai érsekség összes lakosait, birtokait és jövedelmeit, megemlé­keztek a két révről is. Ez egyébként az első ismert híradás az érsekség visszatelepülése óta a révekről. Az összeírásból megtudjuk, hogy a szeremlei révet az érsek egy esztendővel előbb, tehát 1724-ben állította föl. Közös birtoklású a bátaszéki apátúrral, jövedel­mét elosztják, ugyanakkor az utakat a Dunán innen az érsek, a Dunán túl pedig a bátai apátúr javíttatja. A szentbenedeki révről megjegyzi az összeírás, hogy teljesen az érseké, és a révben van egy vendégfogadó­ja is az uraságnak, amely ,,ide való móddal fábul van föl állítva". 6 E közleményünkben elsősorban a dunaszentbene­deki rév történetét, jogviszonyait, árendálásának és használatának rendjét mutatjuk be. Csak röviden érintjük a szomszédos zádori és a délebbi szeremlei rév 7 történetének néhány kérdését. 4 Rév közlekedett 1777-ben: 1. Visegrádnál, 2. Vácnál, 3. Szentendrénél, 4. Dunakeszinél, 5. Buda és Pest között, 6. Csepel szigetnél, 7. Lore —Adony között, 8. Ráckevé­nél, 9. Dunaegyházánál, 10. Révbér—Földvár között, 11. Szentbenedek és Paks között, 12. Szeremlénél. (KKL. Biskó. 1. cs. V. 351. N. 9.) 5 A török kori révekre lásd: VELICS Antal - KAMMERER Ernő 1886-90. I. 46. 196-197 és még sok helyen, ­FEKETE Lajos - KÁLDY-NAGY Gyula. 1962 665. 6 KÉL. II. I. gy. I. 62. - Közli BÁRTH János. 1974. 324. 7 Alábbiakban összefoglaljuk azokat az adatokat, amelyek a szeremlei révre vonatkoznak, és amelyeket a Biskói­révvel kapcsolatos kutatásaink során ismertünk meg. 1724. szeptember 3-án Stim János a kalocsai érsekség és Szalay Mihály a bátai apátság tiszttartói földesuraik névé­98

Next

/
Thumbnails
Contents