Horváth Attila – Solymos Ede szerk.: Cumania 5. Ethnographia (Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Közleményei, Kecskemét, 1978)

Solymos E.–S. Göldner M.: A kalocsai érsekuradalom halászati szerződései 1725–1916

SÓLYMOS EDE-SOLYMOSNÉ GÖLDNER MARTA A KALOCSAI ÉRSEKURADALOM HALÁSZATI SZERZŐDÉSEI 1725—1916 A magyar hagyományos halászat tanulmányozásában elsősorban a szerszámokra és a szerszámjárásra fektet­ték a hangsúlyt. Csak az utóbbi években fordult a fi­gyelem a halászati üzemre, üzemszervezésre, s ekkor változott a szemlélet is. Míg korábban a halászatban „az egyik legősibb élelemszerző foglalkozást" látták, az ősi nyomokat keresték, ANDRÁSFALVY Ber­talan és SZILÁGYI Miklós tanulmányai bizonyítják, 1 hogy a halászat a mindenkori gazdasági élet szerves része, mely koronként ill. vidékenként több vagy kevesebb jelentőséggel bírt. így a kalocsai érseki uradalom hajdani gazdálkodásában is meg volt a maga helye a halászatnak. Ezt bizonyítja az Ura­dalom Gazdasági Levéltárában általunk ismert — és feltehetőleg még nagy mennyiségben lappangó — iratanyag. Jelen tanulmányunkban mintegy 200 év anyagát dolgoztuk fel, 1725-től 1910-es évekig. Egy részét ugyan BÁRTH János már éppen a Cumania előző néprajzi kötetében publikálta, 2 de a halászat szempontjából nem értékelte, ezért kénytelenek va­gyunk a Kalocsai Érseki Uradalom 1725-ös urbáriu­mának halászati vonatkozásait itt is közölni : Lak : „halászó vi% sincs határokban, a mellytül a% Uraság­nak hasznot hajtanak" S^ent Benedek : „Malmok nincsen határokban, sem halastó Viz" . . . Lak, Szent Benedek, Foktü, Miske, Úszód, Sü­kösd, Csanád, S^eremlye, Pandúr. Kákony, Hajós és Ka­locsa halászattal nem rendelkezik. Ellenben Nádudvar egy esztendeje betelepült lakóinak „határokban lévő halastó Vi^ekis nekiek engettettek, melynek fele hasznát az Ura­ságnak tartózzák adni." 3 1 ANDRÁSFALVY Bertalan, 1975. SZILÁGYI Miklós, 1974, 1975. 2 BÁRTH János, 1974. 3 BÁRTH János, 1974, 323. Számunkra még fontosabb az urbáriumot kiegészítő összeírás a halászó vizekről: KEGYELMES URAM EŐ EMINENTlAjA DUNÁN LÉVŐ TANYÁINAK SZÁMA melyeknek most aetualiter is hasznát veheti -és tó'lek ha­tod részt adnak ю ю No 1'. Pap tava/ Tanya Bátyán, alól mellyen X X Halász Szeremlényi Váczy István 2 4 No 2. Eros Haj névő Tanya Bátán alul me­lyet hal asznak Pataiak. Takács And­rás és Vajda János 3 6 No 3. Gyürüs haj mellett halászik Bataiak Nagy András Jäger 2 4 Item azon Tanyán komáromi Vincze János Ballá István Azon Tanyán alól kezdettek Tanyát csinálni Komáromi Szeredi János, Pe­tör Ferkó, és Német Gáspár, melyet ha megtisztitnak, lesznek 3 hajóval és 6 hálóval. No 4. Szeremlényi Tanya mellyen halásznak Komáromi Simon István vagyis Ka­konyi Tamás 3 6 No 5. Kezét Sziget oldalában lévő Tanya, mellyet Csanádiak halaszák Szabó István, Kis János, Bárdos Mihály, Genis Andris 2 4 Föllül irt Tanyábul tavali Esztendő­benis hetedet attak. No 6. Csanádi Kőbán föllül való Komlosy Tanya, mellyet Csanádiak halaszak Fölső István, Fölső János, Csekej István, Vincze Péter 3 6 Ezen Tavaszai küldött ismét említett Tanyára Kovacsovics Uram Kamaromi Halaszokat Jónás Mihály mestert kik 43

Next

/
Thumbnails
Contents