Horváth Attila – Solymos Ede szerk.: Cumania 5. Ethnographia (Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Közleményei, Kecskemét, 1978)

Fehér Z.: Bátyai népmesék

FEHER ZOLTÁN BÁTYAI NÉPMESÉK A MTA Néprajz Kutató Csoportjában évtizedek óta folyik a Magyar Népmesekatalógus szerkesztése. A munkálatok során számbavett szövegek területi és műfaji megoszlásának arányait vizsgálva KOVÁCS Ágnes megállapítja, „hogy mesekincsünk gazdaságá­hoz képest a kiadott szövegek száma rendkívül cse­kély", továbbá, hogy aránytalan ezek földrajzi és tipo­lógiai megoszlása. 1 ORTUTAY Gyula a statisztikai kimutatásból kimaradt kéziratos gyűjtemények nagy számára, valamint a gyűjtések esetlegességére hívja fel figyelmünket. 2 Az arányok megváltozását várja az eddig elhanyagolt műfajok intenzív gyűjtésétől. A mesekatalógusok anyagának statisztikai elemzésé­ből kapott arányszámok SÁRKÁNY Mihály szerint az „időtényező" miatt térnek el, vagyis attól függően adnak más-más eredményt, hogy a katalógusok szer­kesztésekor készítőik mekkora anyagra támaszkod­hattak. Valósabb kép rajzolható a mesetípusok ará­nyairól, ha a kiemelkedő mesemondók teljes mese­kincsét, vagy az egy-egy falu meseanyagát tartalmazó gyűjteményeket vizsgáljuk. 3 Ezért mondja KOVÁCS Ágnes: „Tervszerűbbé kell tehát tennünk népmese­gyűjtő tevékenységünket, hogy ezáltal a magyar nép­mesekincs valódi tartalmáról és arányairól reális képet kapjunk." 4 Bács-Kiskun megye a mesegyűjtés fehér foltja. A megye területéről eddig mindössze 23 mese jelent meg nyomtatásban, ezen belül a gazdag hagyományú Kalo­csai Sárközből kettő. 5 Némileg kedvezőbb eredményt kapunk, ha számbavesszük az Etimológiai Adattár 1 KOVÁCS Ágnes, I960. 384. 2 ORTUTAY Gyula, 1960. 62-65. 3 SÁRKÁNY Mihály, 1971. 160-168. 4 KOVÁCS Ágnes, 1960. 384. 5 KOVÁCS Ágnes, 1956. (Kalocsáról 1 mese Ethn. XXI., Foktőről 1 mese Nyr. XXXII.) Kéziratgyűjtemény ében található meséket is. A NAGY VARGA Veronika által összeállított bibliog­ráfiában 9 olyan címet találunk, amelyben mese sze­repel, rendszerint vegyes gyűjtemények részeként. Kiskunhalasról 4, Kiskunfélegyházáról 1, a Kiskun­ságból 1 és Bátyáról 4 mesegyűjtést is tartalmazó pá­lyamunka címét olvashatjuk itt. 6 Valószínű, hogy ezak a kéziratok jóval több mesét tartalmaznak, mint amennyi nyomtatásban megyénkben eddig megjelent. Bátya néprajzi kutatására — a falu kétnyelvűsége miatt — igényt tartanak jugoszláv néprajzosok is. VUJKOV, Balint „Cvjetovi mecave" című kötetében a különböző országokban gyűjtött bunyevác nép­mesék között három bátyai is található. Ezek közül egy tulajdonképpen hiedelemmonda (Bosorkanjos), egy szólást magyarázó anekdota (Mamaljuga i olaj), egy pedig falucsúfoló mese (U maglu kruva nadro­bili). 7 A bátyai mesék műfaji megoszlása Bátya teljes epikus költészetét még nem gyűjtöt­tem össze. Eddig rendezett prózai szövegeim száma 103. Ebből 18 a nem besorolható népi elbeszélés, igaz történet, háborús élmény stb. 8 Ha majd összegyűlik az a sok — Bátyán ma is mindenki számára ismert — anekdotikus történet, amelynek felidézéséhez elegendő a belőle keletkezett szólást vagy szóláshasonlatot kimondani, akkor bi­zonyítottnak vehetjük azt a máshol is tapasztalt 6 NAGY VARGA Veronika, 1974. 491-517. 7 VUJKOV, Bálint, 1971. 30., 74., 91. számú mese 8 Ez utóbbiak műfaji problémáiról ld. : S. DOBOS I. 1964. 198-217. 9 KOVÁCS Ágnes, 1966. 8. 325

Next

/
Thumbnails
Contents