Horváth Attila – Solymos Ede szerk.: Cumania 5. Ethnographia (Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Közleményei, Kecskemét, 1978)

Novák L.: A Duna Tisza köze temetőinek néprajza

mai állomány és az eredetileg közölt fejfaformák kö­zött lényeges különbségek adódnak. Kérdés, hogy végbement-e oly nagy mérvű stílusváltozás, amely a mai egységes típushoz vezetett, vagy pedig Biczó a nagykőrösi fejfák közé sorolta a környező helysé­gek fej fáit is. Kétségtelen, az 1900-as években még lehetett a múlt század közepéről, vagy még korábbról való fej fákat találni, azonban — mégha szórványosan is — az utóbbi időszakban kellene előfordulni belő­lük, ugyanis nem ritka dolog a XIX. század végéről származó sírjel a temetőkben. Feltételezhető, hogy a nagykőrösi temető fejfa anyagának bemutatásakor a szerző tekintetbe vette a környező települések, így Abony, Tószeg fejfatípusait is, amelyekkel a közölt fejfák rokonságot mutatnak. Ezt a véleményünket erősíti meg egy 1891-ből való közlés, amely a nagy­kőrösi temető gombosfákkal ékesített részletét mutat­ja be. Ezen a rajzon ábrázolt fejfák a ma is látható, egységes formakincsű gomhosfákVsX azonosak. 11 Nó­vák József Lajos közlése nyomán kétség merül fel a péteri temető fejfáival kapcsolatban is. Ezek a fej­fák nem azonosak a ma is meglevő (igaz jelentősen megfogyatkozott számú) fejfákkal. Több fejfa gyöm­rői és monori típusú (a 414, 416-os számú), amelye­ket — mivel most már nincsenek meg Péterin — feltehetően a szomszédos helységekből áttelepültek hozták magukkal. 12 Meg kell említenünk OLASZ Ferenc értékes fény­képalbumát, amelyben Magyarország különböző helységeinek fejfáit, közöttük a Duna—Tisza közé­ről valókét is összegezi. A művészi felvételeket KÓS Károly tanulmánya egészíti ki. 13 A honismereti gyűjtőmunka is hozzájárult több helység temetőinek néprajzi feltárásához. Itt említhe­tőek meg a dömsödi, kiskunlacházi, kunszentmiklósi, valamint a majosházi temetők néprajzáról írt dolgo­zatok. 14 Ezeket tanulságosan kiegészíti a szigetszent­miklósi református temetők festett koporsóiról készí­tett pályázat. 15 11 Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képekben VII. Magyarország II. k. Budapest, 1891. 229. 12 NAGY Dezső, 1974. 180-181. 13 OLASZ Ferenc 1975. " FÖLDVÁRI Zsuzsanna, 1970, 1971, 1974; PÉTERI Zsu­zsanna, 1975.; L. még kisebb utalásokat a Duna—Tisza közéről LAKATOSNÉ KÁKONYI Margit, 1964.; „Mű­gyűjtő" 1971. 1. sz.; SELÉNDEY Szabolcs (szerk.) 1972. 66.; KORNISS Péter, 1975. 15 VÖŐ, Imre, 1975. A fából faragott sírjelek mellett az eddigi néprajzi kutatás figyelembe vette a sírköveket is. BURGYAN Miklós a magyarországi szív alakú sírjeleket összege­ző közleményében említést tesz a Budapest környékén megtalálható, közöttük a szigetszentmiklósi refor­mátus temető sírköveiről, amelyeket fényképfelvé­telek alapján bemutat. 16 Az eddigi kutatások tehát a figyelmet elsősorban a fából készült sírjelek népművészeti formakincsére irányították, s részben érintették a temetkezési szo­kásokat is. A temető azonban „komplex jelenség". A temető szervesen illeszkedik a településrendszerbe, a temetkezési szokások révén pedig a társadalmi élet avatott kegyeleti helye. Mindez a temetkezés rend­jében, a sírjel állításában jut kifejezésre. A temetők komplex kutatására BALASSA Iván hívta fel a fi­gyelmet. A temetőnek, mint rendszernek kutatásán kívül kívánatosnak tartja magának a temetőnek rész­letesebb vizsgálatát; pl. a flóráját, faunáját is, hiszen a növényvilág esetében ott számos olyan virág, vagy másféle növény őrződött meg, amely a népi kultúra egy korábbi jellemzője volt. 17 E tanulmány kísérletet tesz arra, hogy egy na­gyobb terület, tájegység temetőinek néprajzát ösz­szegezze a XVIII. századig visszamenően. Mindez igen sokrétű feladat elvégzését, sok probléma meg­oldását kívánja meg. A Duna—Tisza köze földrajzi értelemben változatos résztájakra bomlik, 18 s etnikai­lag hasonlóan differenciált népessége is. Témánk szempontjából érdekes, hogy egyes települések átvé­szelték a tötökdúlást, zöme pedig újátelepült a XVII. század végén, a XVIII. század elején. Az etnikai vi­szonyok kutatása elsősorban a sírjelek egy jelentő­sebb csoportjának, a fejfáknak vizsgálatában játszik fontos szerepet, ugyanis lehetőség kínálkozik arra, hogy a fejfaállítás-szokását megkíséreljük megma­gyarázni. A temetők néprajzának kutatásakor hang­súlyozzuk azok helyzetét a településrendszerben, va­lamint — a temetkezés módja révén — helyzetét a népesség szokás-rendszerében. így lehetőség adódik arra, hogy a temetkezési szokások részeként a sírral, a sírjellel részletesebben foglalkozzunk. Munkánkat segíti az is, hogy alkalmunk van történeti adatok fel­16 BURGYAN Miklós, 1972. 330-334. «BALASSA Iván, 1973, 225-242.; SELÉNDY Szabolcs (szerk.), 1972. 18 Lásd PÉCSI Márton (szerk.), 1967. 220

Next

/
Thumbnails
Contents