Horváth Attila – H. Tóth Elvira szerk.: Cumania 4. Archeologia (Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Közleményei, Kecskemét, 1976)

Pálóczi-Horváth A.: A Lászlófalván 1969–74. évben végzett régészeti ásatások eredményei

PÁLÓCZI­HORVÁTH AN DRÁS A LÁSZLÓFALVÁN I969-I974-BEN VÉGZETT RÉGÉSZETI ÁSATÁSOK EREDMÉNYEI Az Alföld középkori települési viszonyainak kiala­kításában igen fontos szerep jutott a tatárjárás után Magyarországon letelepült kunoknak. Ennek a na­gyobb etnikai csoportnak a történeti jelentőségét a mai kutatás számára az adja meg, hogy rajtuk keresz­tül egy nomád jellegű társadalom feudalizálódási folyamatát figyelhetjük meg, melynek településtör­téneti vetülete az állandó szállások és faluhálózat kialakulása. A letelepedés problémáinak tisztázására a régészeti terepbejárások mellett célul tűztük ki a kun szállás­terület falvainak ásatását is, ezzel egyúttal szeretnénk bekapcsolódni a középkori magyar falvak utóbbi időben fellendült kutatásába. Elsőként egy olyan települést választottunk ki, amely előzetes ismereteink szerint több szempontból is megfelelőnek látszott a tüzetesebb vizsgálatra. A középkori Szentkirály falu a mai Lászlófalva (Bács-Kiskun m.) területén fekszik, a Kiskunság ÉK-i részén, Kecskeméttől K-re mintegy 20 km-re. Nevét a mai község két legnagyobb határrésze, Alsószent­király és Felsőszentkirály tartotta fenn. Kun birtokba kerülésétől pusztulásáig Szentkirály gyakran szerepel az írott forrásokban. A birtokadományozásra vonatkozó oklevelek II. Ulászló 1493-i megerősítő oklevelében hitelesen át­írva maradtak fenn. Ezek közül a legelső I. Lajos király 1354. március 30-án Budán kelt oklevele, melyből megtudjuk, hogy az akkor Szolnok megyé­hez tartozó Szentkirály (Zenthkiral) és Mindszent (Mend^enth) üresen álló királyi birtokot (terras nostras vacuas) Lajos király Bőcsör (Bwchwr) fia Péter kunnak és fiainak, Miklósnak és Jánosnak, valamint unoka­testvéreinek, Kabak fia Baramuk-тк és Wettfeg fia Gálnak adományozta azzal a feltétellel, hogy ott meg­telepednek és keresztény szokás szerint élnek. 1 A ki­rály még azon a napon utasította a budai káptalant, hogy a megadományozottakat határjárás eszközlése mellett iktassa be. 2 Április 10-én a budai káptalan jelentette, hogy a határjárás megtörtént és a nevezett kunokat a szom­szédok ellenmondása nélkül beiktatta Szentkirály és Mindszent birtokába. 3 A határjárást az északi ol­dalon kezdték meg, a Kőrösről Alsóalpárra vezető nagy útnál, tehát a Budához legközelebb eső pon­ton, az akkori főútvonal mentén, ahol az adomány­birtok, egy másik királyi föld és Kőrös hármas határt alkotott. Innen kelet felé haladva az óramutató járása szerint kerülték meg Szentkirályt és Mindszentet. A határjárás alapján megállapíthatjuk, hogy a XIV. századi Szentkirály egyeztethető a mai Lászlófalva területével, Mindszent pedig a Kecskeméthez tartozó Borbás puszta határával. Árpád-kori történeti föld­rajzunk alkotójának, Györffy Györgynek is ez a vé­leménye, amint művének egyik térképéből kiderül. 4 Nézzük meg, hogy milyen további topográfiai tanulságokkal szolgál az oklevél. A kiinduló pontot jelentő „nagy út" megegyezik a Lászlófalvát és Bor­bást elválasztó határúttal. Szentkirály észak felől Örsed (Wrsed) possessio-val volt határos (a mai Nagykőrös Esed pusztája), a határjeleket egy halmon helyezték el, amely azonosítható a Lászlófalva északi csücskében levő Kenyérváró halommal. A következő szomszédos birtok észak-északkelet felől Menyház possessio volt, amely Kocsér területén fekhetett, helynévi nyoma nem maradt. Kelet felől, a mai kécs­1 GYÁRFÁS I., A jász-kunok története. III. (Szolnok 1883) 489. 2 Uo. 490. 3 Uo. 490-492. 4 GYÖRFFY Gy., Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza. (Bp. 1963) 887. 275

Next

/
Thumbnails
Contents