Horváth Attila – H. Tóth Elvira szerk.: Cumania 4. Archeologia (Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Közleményei, Kecskemét, 1976)

Lipták P.–Marcsik A.: A Madaras-Téglavető avar temető csontvázmaradványainak embertani jellemzése

/. tábládat Madaras — Téglavető, avar temető embertani anyaga Anyag jellege Inf. I. Inf. II- Juv. Ad. Mat. Sen. Összesen Férfi - - 2 4 - 6 Töredékes Nő 2 9 2 13 (nem mérhető) Meghatározatlan nemű 9 6 2 — ~ 17 összesen 9 6 4 11 6 - 36 (41%) Férfi - - 11 7 - 18 Jó megtartású Nő — — 18 4 1 23 (mérhető) Meghatározatlan nemű 2 5 4 — — — 11 Összesen 2 5 4 29 11 1 52 (59%) Együttvéve 11 11 8 40 17 1 88 zőjének középértéke szerint mesén. Szemüregük ma­gasabb (hypsikonch), az orruk szélesebb (chama­errhin). A nőknél több a kitöltött fossa canina, mon­golid voltuk is kifejezettebb. A koponyákon néhány esetben (beleértve a töredé­kes anyagot is) anatómiai variációk figyelhetők meg. Ezek közül a férfiaknál 20 esetet alapulvéve a lambda­táji varratcsontok 6 és az os incae 1/3-ad része 2; 22 esetből az os epiptericum 2 és a processus frontalis ossis temporalis 1 ; 25 koponyából a sutura metopica és az os bregmaticum 1 —1 ; míg 26 maxillából a gyen­gén kiemelkedő torus palatinus 1 esetben fordul elő. A nőknél 25 egyénből a lambdatáji varratcsontok 5, os epiptericum 2 és a torus palatinus 1 esetben ta­lálható meg. A férfiak egyéni méreteit a 8., a nőkét a 9., a fiatal­korúak és gyermekekét a 10. táblázat tartalmazza. A töredékes anyag főbb metrikus és morfológiai jelle­geit pedig a 11. táblázatban foglaltuk össze. Ezek a táblázatok a dolgozat függelék részében találhatók meg. Taxonómiai elemzés A széria taxonómiai elemzését Lipták Pál módsze­re (1959, 1965) alapján végeztük el (6. táblázat). Erre a vizsgálatra 31 koponya bizonyult alkalmasnak, 16 férfi és 15 nő. Két férfi koponya taxonómiai elemzé­sét Lipták Pál már korábban (1959) elvégezte, ered­ményét az összesítésnél felhasználtuk. A vizsgált sorozatra az europid és mongolid nagy­rassz megléte egyaránt jellemző. A tulajdonképpeni mongolidokon belül a szinid (s) rassz (L, IL, III., IV. fényképtábla) és a belsőázsiai (ca) fajta (V., VI. fény­tábla) van túlsúlyban, míg a baj káli (b) rassz és a sza­jáni (sa) alárendeltebb. Az europo-mongolidok (VII. fényképtábla) száma összesen 5, de ebbe a csoportba soroltuk az olyan mongoloid jellegű koponyákat is, amelyek közelebbről nem meghatározhatók. A fiatal­korúak és gyermekek csoportjából két egyén határo­zottan mongolid (48. és 41. sírok). Az 55. sír egyé­ne juvenis, taxonómiai tekintetben europo-mon­golid. Az europidokon belül a cromagnoidok állnak első helyen. Említésre méltó, hogy a cromagnoid-A típus­hoz (crA) és a keleteuropidhoz (crB) minden esetben mongolid vonások is kapcsolódnak. A cromagnoidok után a rövidfejűeket említjük, ezen belül főleg a pa­míri rassz (p) (VIII. fényképtábla) és az előázsiai (ar) fajta fontos. A mediterránok számaránya jelentékte­len. A férfiak és a nők „típus-spektruma" között kü­lönbség mutatkozik. A férfiaknál a cromagnoidok, a nőknél pedig a belsőázsiai rasskomponens a jelentő­sebb. A taxonómiai elemzés eredményét alapul véve, a madarasi széria meglehetősen heterogén. Mivel a madarasi avar népességben a szinid (s) és a belsőázsiai (ca) jelentősebb számarányú, ezért a taxon-középértékek és — az embertani jellegek ta­xonómiai különböző értékűségének elvét szem előtt tartva — a főbb morfológiai jellegek alapján adjuk meg a differenciáldiagnózisra is alkalmas jellemzést. Ehhez felhasználjuk a már közölt szériák szinid és 116

Next

/
Thumbnails
Contents