Lorain és Vidéke, 1975 (62. évfolyam, 1-24. szám)

1975-01-03 / 1. szám

A HAPPY NEW YEAR to all our readers, advertisers and friends! • BOLDOG ÚJÉVET kíván olvasóinak, hirdetőinek és barátainak A LORAIN ÉS VIDÉKE szerkesztősge és kiadóhivatala Nem-polgdrognak regisztrálni kell Az Egyesült Államok tör­vényei szerint minden külföl­di állampolgárnak, aki az év január havában — akár ál­landó jelleggel, akár csali ide­iglenesen (látogatók, cseredi­ákok, kereskedelmi utazók, matrózok, stb.) — az ország területi Jpdózkodik, január 31-ig be kell jelentenie címét. A bejelentéshez szükséges kártyát a Bevándorlási Hiva­talban, vagy bármelyiyk pos­tahivatalban meg lehet kap­ni. A kártyát kitöltése után postai bélyeggel ellátva bár­hol postaládába lehet dobni. (Ez eltér a régi követelmé­nyektől, ugyanis eddig szemé­lyesen kellett a postahivata­lok valamelyikében a tisztvi­selőnek átadni. Ez már nem szükséges.) A bejelentés a felnőtteken kívül gyermekekre is kötele­ző. A 14 éven aluli gyerme­kek helyett szüleik, vagy gyámjuk köteles a bejelenté­si űrlapot kitölteni és postára adni. Tegyen eleget jelentkezési kötelezettségének minden itt tartózkodó idegen, mert annak elmulasztását a tör­vény teljes szigorával — bör­tön és pénzbüntetés kiszabá­sával — büntetik. VOLUME 62. ÉVFOLYAM —No. 1 Szám LORAIN, OHIO 44055 EGYES SZÁM ÁRA 15c 1975. JANUÁR 3. Társadalmi események NAFTÁRA FEBRUÁR 1. — A Polgári Kör 1975. évi tisztviselőinek beikta­tása ünnepélyes keretek között, vacsorával és táncmulatsággal egybekötve. Az esemény a Szt. László iskola nagytermében lesz megtartva, ÁPRILIS 27. — A Szt. László Egy­let klubházának adósságlevél­égetési ünnepélye — bankettel s táncmulatsággal — a Szt. Lász­ló iskola nagytermében. OKTÓBER 4. — A Polgári Kör gála rendezvénye, a “NIGHT In BUDAPEST” a Szt. Mihály Te­remben lesz megtartva. Lapunk legközelebbi száma JANUÁR 24-ÉN jelenik meg EZ TÖRTÉNT 1975-BEN ... Kedves Olvasóink! Egy évvel ezelőtt lapunk hasábjain kifejtettük, hogy véleményünk szerint milyen kilátásokkal tekintettünk az 1974-es esztendő felé. Lehet, hogy 1974 ja­nuár 4-én — a lap kiadásának napján, — kissé borúlátónak tűnt olvasóink egy része előtt, azonban, sajnos, mindenben valóra vált: az energia-válság rányomta bélyegét életünk minden napjára 1974-ben és politikai életünk rákfenéje, a Watergate-ügy is. A közelkeleti háború lényegében még min­dig nem ért véget és országunk lakosainak életszínvonala ál­landóan, egyre jobban süllyed. Ezt mindenki a saját zsebén tapasztalja. Ezek voltak a mi jóslataink és — sajnos! — valameny­­nyi bevált. Visszatekintve az elmúlt esztendőre, hónapokra tagolva mégegyszer felidézzük a fontosabb eseményeket. 1974 januárjában a hajtóanyag hiánya erősen éreztette hatását. Nemcsak a gasolin-készletek állítólagos csökkenése, hanem az árak állandó emelkedése is erős mértékben aggasz­totta az amerikai közönséget. Henry Kissinger Anglia, Japán és az Egyesült Államok összefogását javasolta uj^hajtóanyag kikísérletezése és tö­megtermelése céljából. A Haderőcsökkentési Konferencia határozatával kiiktat­ta Magyarországot Kelet-Középeurópából és Keleteurópába sorozta. A Watergate-ügy fejleményei erősen foglalkoztatták az amerikai közönséget. Februárban VI. Pál pápa felmentette Mindszenty Józse­fet hercegprimási és esztergomi érseki hivatalától. Az amerikai teherautófuvarozók sztrájkja megbénítot­ta az amerikai ipart és kereskedelmet és megakadályozta az élelmiszerek zavartalan szállítását. A sztrájk oka üzemanyag­­hiány, az üzemanyag árának jelentős emelkedése és az uj, 55 mérföldes legnagyobb sebesség az ország egész terüle­tén. Angliában a szénbányászok sztrájkja bénította meg az angol szigetország életét. Patricia Hearst — szülei és a rendőrség egybehangzó véleménye szerint, — emberrablók kezébe került. Alexander Solzhenitsyn szovjetorosz irót az orosz ha­tóságok Nyugatnémetországba deportálták rebeiis magatar­tása miatt. . M:'-.4usban Izrael több arab állammal fegyverszüneti egyezményt kötött, de Szíriával tovább harcolt. Chet Huntley, az NBC-televiziós hírszolgálat politikai hírmagyarázója rákbetegség következtében elhunyt 62 éves korában. Az arab államok olaj-bojkottja az Egyesült Államok el­len véget ért. Áprilisban több mint száz tornádó pusztított végig hat amerikai államot: 334 halott, több mint hétezer elpusztult épület és 500 millió dollár értékű anyagi kár telezte a pusz­tító vihar útját. Szíria és Izrael között a harcok tovább folytak. Meghalt George Pompidou francia államelnök. Golda Meir lemondott és Yitzhak Rabin lett Izrael uj miniszterelnöke. Májusban Willy Brandt nyugatnémet kancellár egy kém­­per eseményei következtében lemondott hivataláról. Utódja Helmut Schmidt pénzügyminiszter lett. John Glenn óriási arányú győzelmet aratott Howard Metzenbaum clevelandi milliomos felett, akit John Gilligan kormányzó nevezett ki az igazságügyminiszteri székbe került Saxbe megürült szenátort hivatalának betöltésére. Glenn ez­zel a győzelmével elnyerte a demokrata párt hivatalos szená­tort jelöltségét. Az FBI elfogatási parancsot adott ki Patricia Hearst el­len. Az SLA szervezet öt vezetője tűzharc után meghalt egy Los Angeles-i házban. Mindszenty József bíboros északamerikai körútja során Lorainbe is ellátogatott. Júniusban Nixon elnök közelkeleti útra ment. Juliusban Pierre Elliott Trudeau kanadai miniszterelnök fényes győzelemmel került vissza hivatalába a kanadai vá­lasztások során. Orvgyilkos lelőtte ids. Luther Martin King feleségét is­tentisztelet közben, férje egyházának templomában. Meghalt Juan Domingo Peron, Argentina elnöke. Ciprus szigetén polgárháború tört ki a török és a görög­­származású lakosság körében, amely mindkét ország — Gö­rög- és Törökország — fegyveres beavatkozását vonta ma­ga után. Makarios érsek választott államelnököt lemondatták és elhagyta a szigetországot. 1 Augusztusban John Dean és John Ehrliohman ellen ho­zott ítéletet a bíróság a Watergate-ügyben folytatott tárgya­lások során. Nixon elnök újabb hangszalagjai bizonyították az ország lakosága előtt az elnök elitélendő szerepét. Az arab államok megkezdték az olaj árának emelkedé­sével nyert pénzüket befektetni a nyugati világ jelentősebb ipari vállalkozásaiba. Ezen tevékenységük során — többek között, — megvásárolták a nyugatnémetországi Krupp mü­vek 25 százalékát. Richard Milhouse Nixon lemondott elnöki hivataláról és Gerald Ralph Ford volt alelnök vette át az ország ügyeinek irányítását. Ford elnök bejelentette, hogy Nelson A. Rocke­­feller-t kívánja kinevezni. Szeptemberben hazatért Laos-ból az utolsó amerikai ha­difogoly. MIT HOZHAT AZ UJESZTENDŐ? Sajnos, az 1975-ös esztendő sem kecsegtett sokkal jobb kilátásokkal, mint amelyeket egy évvel fiatalabb testvére hozott. Az energiahiány és velejárói — az infláció és kisérő következményei, valamint a politikai káosz és fertő és azok eredményei — elkerülhetetlen részesei lesznek közvetlen jö­vő életünknek. A gazdasági életben járványszerüen ütötte fel fejét az egyre szemérmetlenebb arányú nyereséghajszo­lás, amely bizonyára eddig is jelen volt, csak vagy nem lát­tuk meg, vagy nem tört ennyire nyíltan a felszínre. Az óriás vállalatok — majdnem minden iparágban! — 100-300 száza­lékos hasznot mutatnak fel, a cukorrépa feldolgozó iparban pedig 1200 (ezerkétszáz!) százalékos nynereséget jelent a vállalat elnöke. Már ez maga is rossz jel, de ami még inkább elrémitő, az a tény, hogy az ilyen horribilis méretű haszon a vállalat főemberének véleménye szerint nem “rablás”, nem “erkölcstelen”, nem elítélendő (idézőjelben a vállalat elnöké­nek saját, televízión használt kifejezéseit idézzük). Minden iparból vett példáink alapján meg kell állapítanunk, hogy a felelős állásban lévő főtisztviselők találnak mentséget a vá­sárló közönség ilyen arányú kiuzsorására. És ez természete­sen , párosítva az árak és a bérek állandó versenyszerű emel­kedésével, szinte lángoló betűkkel veti a várható eseménye­ket jövőnk szürke, komor falára: munkanélküliség, a bűnö­zés emelkedése, elégedetlenség. Ford elnök az első néhány hónap kezdeti határozatlan­sága után remélhetőleg kezébe veszi az irányítást és a hi­vatalában most megerősített uj alelnök, Nelson A. Rockefel­ler segítségével igyekszik az inflációt, a gazdasági hanyat­lást és a velejáró munkanélküliséget megszüntetni. Watergate valószinüleg befejeződik végre, habár hatá­sát — remélhetőleg — hosszú időkre érezni fogja az ameri­kai politikai élet. Uj politikai becsületügyi és erkölcsi felfo­gás kezd kialakulni. Ez az egyik főok, amiért reménykedünk Watergate emlékének fennmaradásában. Felszínen kell tartanunk, amig az uj felfogás gyökeret ver, az uj erkölcs megerősödik és akkor egy uj politikus generáció talán egész­ségesebb szellemben fogja ellátni jövőt formáló feladatát. A közelkeleti helyzet nem túlságosan kecsegtető, de — különösen az év utolsó napjaiban történt fordulat után, — nem is túlságosan sötét. Reméljük, hogy a világ nemzetei­nek államférfiai felismerik az újabb világháború mindent el­pusztító borzalmát és bölcs előrelátással intik népeiket a más népek iránti türelemre, megalkuvásra és a békés meg­egyezés fontosságára. Ami az amerikai életSzinvonalat1 illeti, összes nehézsé­geink — infláció, gazdasági visszaesés, stb. — ellenére is, még mindig jobban élünk, mint a világ bármely más nemze­tének fiai. Igaz! Más nemzetek és azok polgárai készpénzei fizetnek azért, amit ma megesznek, mi pedig — kevés kivé­tellel — már előre elköltöttük holnapi keresetünket is. Háza­inkat, autóinkat, színes televíziós készülékeinket és legtöbb szükségletünket hitelre, részletfizetésre vásároljuk. Tehát legtöbben már előre elköltöttük még meg sem keresett jöve­delmünket is! Talán ciiciLmondásnak tűnik, de ez- adj <x a reményt. Mert tagadhatatlan tény, hogy az amerikai ipar és kereskedelem a hitelrendszeren és a szokásos dúskáló fogyasztáson épült fel. Ha meg akarjuk menteni az országot a gazdasági rom­lástól, akkor vásárolnunk kell, hogy az ipart és a kereskedel­met mozgásban tartsuk, hogy a körforgásban levő pénz a gazdasági élet vérkeringését biztosítsa. Ez az egyetlen mód, munkaalkalmak teremtésére, a meglévő állások mgtartásá­­ra. Reméljük, tudjuk, hogy az illetékesek szüntelen igyeke­zettel próbálják megoldani a problémákat. Hisszük, hogy fáradozásaikat előbb-utóbb siker koronázza. Kérjük az Egek Urát, hogy ez a siker előbb jöjjön. Mielőbb! BŰNÖSÖK A WATERGATE-ÜGY SZEREPLŐI! A Watergate-ügy három hónapon keresztül tartó tör­vényszéki tárgyalása január 1-én ért végett, amikor a tizen­két tagból álló esküdtszék egyhangúlag bűnösnek találta a négy vádlottat. Az elitéltek közül hárman — John N. Mitchell, H. R. Haldeman és John D. Ehrlichman, — tagja Voltak Richard M. Nixon volt elnök kabinetjének. Robert C. Maridan-t, ki alügyész volt Mitchell attorney general alatt, szintén bűnösnek találták. Az ötödik vádlott, Kenneth W. Parkinson, aki a volt elnök újraválasztásának kampánybizottságában működött, felmentést kapott. John J. Sirica biró fogja az ítéletet kimondani a vád­lottakra. Természetesen a négy vádlott mind felebbezni fog­ja az ítéletet. Ők nem tartják magukat bűnösnek. MEGHALT JACK BENNY Az ismert komikus, aki több mint 50 éven át nevetette, szórakoztatta az amerikai közönséget — főleg televízión, és színpadon, — eddig fel nem fedezett gyomorrák következté­ben váratlanul elhunyt 80 éves korában. Jack Benny az utolsó hétig korát meghazudtoló tevé­kenységet mutatott és tökéletesen egészségesnek tudta min­denki — beleértve saját orvosát is. Múlt pénteken visszaté­rő gyomor fájdalmakról panaszkodott. Vizsgálat után a há­ziorvos megmondotta a családnak, hogy nincs remény és a neves művész úgy döntött, hogy nem megy kórházba; ott­honában akart meghalni. A halál egy héten belül ragadta el. A világhírű művészek hosszú sora jelent meg Jack Ben­ny otthonában, hogy özvegyének — Mary Livingtone-nak, akivel 47 évig élt házasságban — együttérzését fejezze ki. Haile Selassie-t, Etiópia császárját katonatisztek egy csoportja megbuktatta és fogságba vetette. Az arab államok ismételten emelték a nyersolaj árát. Októberben tovább emelkedett a munkanélküliek száma és — természetes velejáróként ■— a bűnesetek száma is erős mértékben emelkedett. Kormányválság tört ki Olaszországban, amelynek so­rán a baloldal próbált előretörni és a kommunisták akar­tak jelentősebb szerephez jutni a kormányzásban. Az amerikai kormány kereskedelmi szerződést kötött a Szovjetunióval és az Ígért gazdasági kedvezmények elle­nében évi 60 ezer orosz — zsidó és nem-zsidó — kivándorlá­sának engedélyezését kötötte ki. Az Egyesült Államok egy Cubával esetleg létesítendő kereskedelmi kapcsolat előfeltételeit tárgyalta. Novemberben Ford elnök választási kampány körútra ment, amelynek célja egyes republikánus jelöltek megsegí­tése volt. Az amerikai gazdasági helyzet tovább romlott, a mun­kanélküliek száma tovább emelkedett, óriási méretű munkás­­leépités kezdődött az autóiparban. Ford elnök hivatalos látogatást tett Japánban. Yasir Arafat, a Palesztinái Felszabadító Szervezet ve­zetője beszélt a UNO tagállamainak képviselői előtt. Decemberben meghalt Főt. dr. Demkó Zoltán, a Szent László rám. kát. egyházközség nyugalmazott plébánosa. Japán uj miniszterelnököt választott Takeo Miki sze­mélyében. Az infláció feltartóztathatatlanul emészti fel a dolgo­zó emberek jövedelmét. A délamrikai államok közül három államosítja egyes iparágakban a külföldi tulajdonban levő vállalatokat, köztük számos amerikai tulajdonban levőt is. Folytatás a 6-iik oldalon ÚJABB KÖZELKELETI HÁBORÚ FELÉ SODRÓDUNK? Amerikai hivatalos személy véleménye szerint a közel­­keieci helyzet kezd egyre komolyabbá válni és attó'i lehet tar­tani, hogy újabb arab-zsidó háború felé sodródunk. Két súlyosabb probléma van kibontakozóban: 1. Izrael és Egyiptom álláspontja szinte áthidalhatat­­lanul távol látszik állni egymástól a Sinai-magaslatokon hú­zandó uj határvonal ügyében. Ami valójában súlyossá teszi a helyzetet az a tény, hogy egyik fél sem látszik hajlandó­nak engedményeket tenni a béke érdekében. 2. Uj, szemmel látható válság van kiépülőben Izrael és az Egyesült Államok között a Sinai-magaslatok miatt. Az annyira áhított békének két alapvető akadálya van: 1. Habár a viszályban szembenálló államok egyike sem kíván igazán egy újabb háborút, egyik sem elég erős ahhoz, hogy nagylelkű békefeltételeket ajánljon. Mindkét oldalon attól tartanak a vezetők, hogy abban az esetben erős politi­kai ellenállással találkoznának saját hazájukban. 2. A szovjetoroszok újabb beavatkozása. Moszkva véle­ménye szerint Henry Kissinger diplomáciája nem szolgálja, nem segíti a szovjet közelkeleti érdekeit. CIKLON PUSZTÍTOTT AUSZTRÁLIÁBAN Az Ausztráliában lévő Darwin kikötővárost ciklon pusz­tította el. A város épületeinek 80 százaléka romokban hever, vagy súlyosan megrongálódott. A lakosság ennivaló, viz és egészségügyi berendezések nélkül van. Nincs villany. Ausz­tráliai, amerikai és angol repülőgépek tonna számra vitték és viszik az élelmiszert és más szükségleti cikkeket az el­pusztított területre és ezer számra hozták ki az otthon nél­kül maradottakat. Nincs csatornázás, igy tífusz és kolera­­járvány kitörésétől tartanak, ami több kárt tehet ember­életben, mint a pusztító vihar tett karácsony hajnalán. Tizezer ház pusztult el Darwinban a vihar következté­ben és úgy szólván nem maradt egy ép ház. A rendőrség tag­jainak pisztolyokat adtak ki, hogy lőni tudjanak az élelmi­szerüzletek fosztogatóira. Az éhes kóbor kutyák falkái pusz­títják az elérhető élelmiszert és a rendőrlegénység parancsot kapott a kutyák lövésére. A város újjáépítésének költségeit 327 millió dollárra be­csülik. NELSON ROCKEFELLER ALELNÖK Az Egyesült Államok törvényhozói két hete végre is jó­vá hagyták Nelson Rockefeller alelnöki kinevezését. Az uj alelnök négy és fél hónapos, tortúrának is beillő nyomozás és kihallgatás után nyert megerősítést uj hivatalában. Köz­ben feleségén két rákmütétet kellett végrehajtani. A kemény megpróbáltatásokkal teljes hónapokat a Caribbean tengeren töltendő üdüléssel kívánja a Rockefeller-házaspár kipihenni. LIBIA ZSAROL Libia figyelmezette Olaszországot, hogy ha kereskedelmi kapcsolatot akar fenntartani és segítséget akar kapni Líbi­ától, akkor ki kell szabadulnia az amerikaiak bűvköréből. Moamer Khaddafy kijelentette, hogy Libia jobb viszonyt tart fenn Franciaországgal, mint az olaszokkal, mert a fran­ciák függetlenítették magukat az amerikai behatástól.

Next

/
Thumbnails
Contents