Lorain és Vidéke, 1974 (61. évfolyam, 1-23. szám)

1974-01-04 / 1. szám

Újévi üzenet A loraini magyar közélet kimélyitése kell, hogy első­sorban is minden magyart komolyan érdekeljen az 1974. esztendőben. Fontos, hogy nagyobb érdeklődést mutas­sunk a magyar megmozdulá­sok és rendezvények iránt; szükséges, hogy önként csat­lakozzunk azoknak a csopor­toknak tagjai sorába, melyek eddig is képviselték a magyar érdekeket. Legyen az egyhá­zi, vagy egyleti, annak min­den tevékenysége, amellyel elismerést viv ki magának, nemcsak az illető szervezet­nek, csoportnak jelent elisme­rést, de az összmagyarságnak is. Magyar egyházaink virág­zanak és minden reményünk megvan, hogy még hosszu­­hosszu éveken át megtartják magyar jellegüket. A Magyar Református Egy­ház ez évben több mint száz­ezer dolláros költséggel javít­ja, bővíti épületeit s a temp­lom körüli portát. A társadal­mi terem szomszédságában nagyobb területet tesznek asz­­phalt burkolással gépkocsik parkolására alkalmassá. Azon kívül egy kisebb parkot fog­nak létesíteni abból a 11 te­lekből, amelyet a múlt évben vásároltak meg. Az egyház szervezetei nagy lelkesedéssel fogtak h^sze, hügy az uj esz­tendőre Vállalt célkitűzést kö­zös erőfeszítéssel vigyék si­kerre. A Szent Lászl#"^,yházköz­<3égháf: is nagy,obi! nheT- l,u *_■*. tarozással javítják a temp­lom és a többi egyházi épület állapotát. A Főt. Demetzky Sándor által létesített ma­gyar népi muzeum — a templom alatti Köller Endre teremben, — amerikai ma­gyar viszonylatban is felbe­csülhetetlen érték. Ennek to­vábbi fejlesztése is mindany­­nyiunk kötelessége és érde­ke. A Szent Mihály Egyház — amely 1971-ben szentelte fel uj templomát a város nyuga­ti oldalán, — tovább folytat­ja az egyházi birtok körüli munkát. Az elmúlt két évben a Szent Mihály Egyház váro­sunk egyik legvirágzóbb egy­házává vált. A magyar egyletek is nagy reményekkel és kecsegtető tervekkel tekintenek az uj év felé. A Szt. László Egylet klub­házának megnagyitását ter­vezik, mivel az utóbbi évek­ben a Társalgó Terem több alkalommal is kicsinek bizo­nyult. A Ref. Bs. Egylet és a Hi­telszövetkezet szintén tovább fejlődnek a ktünően együtt­működő, kipróbált és tapasz­talt tisztikar irányításával. Az Ifjúsági Bs. Egylet újí­tásokat tervez az uj eszten­dőben végrehajtani. A Magyar Polgári Kör az idén is megtartja évente is­métlődő, nagysikerű őszi ren­dezvényét, a “Night In Bu­dapestjét. A tisztikar külö­nös súlyt fektet az uj évben a taglétszám gyarapítására, amit a harmadik generációs magyarság beszervezésével kívánnak elérni. Ismételten hangsúlyozzuk, hogy -a magyar társadalmi és közélet fennmaradását ki­zárólag csak úgy biztosíthat­juk, ha tehetségünk és időnk egy részét hajlandók leszünk önként feláldozni a közös ügy sikere érdekében. Abban a reményben, hogy lapunk olvasói valamennyien magukévá teszik a célkitüzé-VISSZATEKINTÉS 1973RA KILÁTÁSOK Az 1973-as esztendő e sorok megjelenésekor már “múlt” és lehetséges, hogy lezajlott eseményeinek jelentősebbje a “történelem” egy része lesz az eljövendő generációk szá­mára. Egyesek ezek közül a múlt események közül — a vi­etnámi háború befejezése, a ohüei kommunista kormány és Allende elnök bukása, a Watergate-ügy és az annak vizs­gálata következtében megindult tisztulási folyamat az ame­rikai politikai életben és ennek eredménye: az uj amerikai erkölcsi és becsület-kódex kialakulásának kezdete, az uj zsi­dó-arab háború, az energia-krizis — valóban döntő, törté­nelmileg is fontos eseményeknek bizonyulhatnak. Fontosság szempontjából nehéz lenne a sorrendet meg­állapítani, de az Associated Press közvéleménykutatásának eredménye szerint a sorrend az alábbi: Watergate: A republikánusok betörtek a Demokrata Nemzeti Bizottság Watergate-nek nevezett washingtoni fő­hadiszállására. A törvényellenes behatolás végrehajtói, szer­vezői, finanoiálói és elrendelői egymás után kerültek a tör­vény kezére. Eddig már a Fehér Házat fenyegetik a bot­rány hullámai, aminek következtében Nixon elnök két fő­munkatársa és egy tanácsadója lemondott. Többen — so­kan! — veszítették el állásukat és előreláthatóan még jóné­­hányan fogják cinkostársaikat követni. Maga John Mitchell igazságügyminiszter is a botrány áldozata lett. Spiro T. Agnew alelnök, aki a washingtoni botrányból a gyanú árnyéka nélkül került ki, hirtelen lemondott. Ki­derült, hogy 1967-en 13,551 dollár értékű adócsalást köve­tett el, amelyet a közben lemondott Spiro Agnew a bíróság előtt be is ismert. Az is kitudódott, hogy marylandi kor­mányzóságának ideje alatt különböző vállalatoktól zsarolás­­szerű manőverekkel választási támogatást kapott, amelyek fizetése alelnöki hivatalának elfoglalása után is folytató­dott. A vietnámi háborút — amely 25 éve folyik és amelyben az Egyesült Államok 12 éve vett ténylegesen részt, — 1973. január 27-ón amerikai részről befejezték. A befejezés ugyan egyoldalúnak látszik, mert az emberölés, a pusztítás azóta is folytatódik, de az amerikai csapatok hivatalosan kivonul­tak Vietnamból és az amerikai hadifoglyok hazatértek. Az Egyesült Államoknak 45,000 emberéletbe és 150 billió dollár­jába került a 12 éves háborúskodás, amely tényleges ered­ményt nem produkált és szégyenteljes egyoldalú kivonulás­sal látszott befejeződni. Látszott — hangsúlyozzuk, — mert a harc tovább folyik az észak-, és délvietnámiak között, a kommunisták továbbra is terrorizálják és elnyeléssel fenye­getik Délvietnámot és az amerikai beavatkozás Cambodiá­­ban, Laos-ban és Thailandban tovább folytatódott. Az év folyamán élelmiszer bojkott, lóhusfogyasztás és az ár-, és bérfagyasztás 3-ik és 4-ik foka vezette be a dol­lár értékének zuhanását. Világszerte érezhető lett az ame­rikai valuta értékének letörése. Amerikában a megélhetési költségek soha nem látott arányú emelkedése, az infláció szinte háttérbe szorította Watergate-t és következményeit. Újabb arab-zsidó háború tört ki Yom Kippur napján. Az arabok két vonalon támadtak — a Szuezi csatorna men­tén és a Golan magaslatoknál, — hogy visszaszerezzék az Izrael által a “hatnapos háború” (1967) alatt elfoglalt arab területeket. Ez a háború is az arabok vereségével folyt le. Energia-krizis lett az arab-zsidó háború kinövése. Az arabok, akik fegyveresen képtelenek voltak Izrael felett győ­zelmet aratni, zsarolással próbálták képzetlenségüket és a szervezetség hiányát pótolni. A zsarolás eszköze az arab olajkutak amerikai tőkével produkált termelvényének, — a nyersolajnak — ára. Az olajjal rendelkező arab államok összefogtak, óriási mértékben felemelték a nyersolaj árát, ugyanakkor az eladásra kerülő mennyiséget korlátozták. Az akció eredménye Európában a gépkocsik vasárnapi haszná­latának betiltása, Amerikában gasolin-, és sebesség korlá­tozás, világszerte fűtési nehézségek, ipari termelési korlá­tozások, munkások elbocsátása, a hajtó- és fűtőanyag árá­nak drasztikus emelkedése lett. Lyndon Baines Johnson — az Egyesült Államok 36-ik elnöke, — 1973. január 22-én szívroham következtében el­hunyt. Johnson alelnök volt és Kennedy elnök merénylet kö­vetkeztében beállott halála után vette át az elnöki hivatalt. Végigszolgálta Kennedy terminusát, majd egy teljes termi­nusra óriási szavazattöbbséggel megválasztva, második ter­minusra már nem indult. Abraham Lincoln óta egy elnök sem hajtott keresztül annyi polgári egyenjogúságot célzó törvényt, mint Johnson elnök. Kilenc amerikai űrkutató repült a légürbe a Skylab­­program keretében három csoportban, hogy tudományos ku­tatásokat végezzen és az általuk használt rakéták voltak az utolsó emberrel fellőtt légürkutató rakéták 1975-ig, az oro­szokkal közösen folytatandó légürkutató kísérletek megkez­déséig. Chile forradalommal tett pontot Salvador Allende há­roméves kormányzása után. Allende volt a nyugati vüágban szabad választások utján megválasztott első marxista állam­elnök. Kísérlete kudarca, Chile gazdasági élete pedig csődbe jutott. Allende kormányzásának — és életének — a forra­dalom vetett véget, amely körülbelül ezer emberéletet köve­telt áldozatul. Folytatás a 6-ik oldalon seket, amelyek megvalósítása midannyiunk közös érdeke, lapunk olvasóinak és minden igaz magyarak őszinte szív­vel, magyar testvéri szeretet­tel kívánunk egy valóban bol­dog uj esztendőt. Bodnár P. Lajos Lapunk legközelebbi száma JANUÁR 25-ÉN jelenik meg. 1974-ben az energia-krizis folytatását és súlyosbodását várhatjuk. A vélemények az olaj ellátás nehézségei ügyében megoszlanak, attól függően, hogy kit hallgat meg az érdek­lődő. Erősen — és talán nem teljesen alaptalanul, — tartja magát a hir, hogy bár igaz, olaj ellátásunk csökkent, de nem olyan mértékben, mint azt a magasabb árakat kierőszakol­ni akaró olajvállalatok beállítani igyekeznek. Függetlenül at­tól, hogy milyen mértékben indokolt és milyen mértékben mesterségesen előidézett az olajhiány, hálásak lehetünk ér­te az araboknak, mert ma még nem késő rádöbbennünk az ország kiszolgáltatottságára, kormányunk s gazdasági szak­embereink hanyagságára, tehetetlenségére. Néhány év múl­va esetleg már késő lett volna. Szakembereinknek előre kel­lett volna látnia a bekövetkezett eseményeket, megfelelő in­tézkedéseket kellett volna tenni a krízis elkerülésére, lépé­seket kezdeményezni más fütő-, és hajtóanyag kiksérlete­­zésére, termelésére. A kutatások most már folynak, de még évek telhetnek el mig az uj anyagot tökéletesítik és amíg tömegtermelésre képesek lesznek vállalataink. Watergate még hosszú ideig velünk marad. További ki­hallgatások, idézések, letartóztatások és bebörtönzések vár­hatók. Az elnök szerepe nem tisztázódott még teljesen s té­továzó, kapkodó, gyakran változó álláspontja nem sok re­ményt hagy az igazságot kívánó közvélemény követelésének kielégítésére. Az elnök népszerűsége rohamosan csökken és Gerald Ford alelnökké való kinevezésével az utódlás problé­mája megoldódott, ami meggyorsíthatja az egyre többek által követett hivatalfosztási eljárást (impeachment) lefoly­tatását. Véleményünk szerint Watergate is áldásnak bizonyul­hat még Amerika jövője szempontjából, mert az ügy folya­mán hivatalosan is nyilvánosságra került az a sokak által sejtett, vagy tudott igazság, hogy az amerikai politikai élet oünözők, csalók, zsarolók, adóeltitkolók, harácsolok vadász­­területe és kitermelő melegágya lett. Az úgynevezett képvi­selők és szenátorok egy része — pártállásra való tekintet nélkül — kizárólag az anyagi gyarapodás leggyorsabb utjá­nak tekinti a politikai pályát, az adott lehetőségeket tisz­­tessételenül, lelkiismeretlenül a maga javára fordítja és ed­dig tisztán szerencse dolga volt, hogy kiről derült ki a tör­vénysértés, kiről nem. Watergate és az általa előidézett köz­megbotránkozás egy uj. politikai becsület-kódex kialakulá­sát, az amerikai közélet, politikai-, és gazdasági élet meg­tisztulását eredményezheti, ahol jövendő politikusaink nem a törvény betűit nézve keresik majd a lehetőséget az igaz­ság és a becsület ösvényének megkerülésére, hanem az írott törvények szellemében élnek és tevékenykednek. Ehhez még sok — főleg személyi — változásra lesz szükség, de ez lehet a kezdet! Gerald Ford alelnök — aki általános tiszteletnek s meg­becsülésnek örvend nem csak republikánus, de demokrata politikuocvink körében ig, — uj szellemet vihet az amerikai politikai életbe és uj magaslatokra emelheti a kormánytisz­teletet, helyreáll!thatja az olyan mélyen, szinte alapjaiban megrendült bizalmat. A közelkeleti háború — amely az amerikai-orosz kap­csolatok egyik próbakövének tekinthető, — valószínűleg ki­egyezéssel végződik, legalább is ideiglenesen. Ha az arabök nem hajlandók belátni, hogy fegyveresen nem képesek Iz­raelt eltörölni a föld színéről és a zsidók nem ébrednek tu­datára, hogy tartósan nem hajthatnak igájukba és tarthat­nak uralmuk alatt egy népet — bármilyen erős is bosszu­­szomjuk az évezredek alatt elszenvedett sérelmekért, bár­milyen nagy is a vallási ellentét a két faj között, — amely lólekszámban körülbelül huszonötszöröse Izrael lakosai szá­mának, akkor a háborúnak belátható időn belül nem lesz vége és esetleg egy harmadik, talán utolsó világháborúvá nőheti ki magát. Az amerikai életszínvonal az árak emelkedésével és a közfogyasztási javak csökkenésével tovább süllyed 1974-ben. Az amerikai kormány rá kell ébredjen, hogy amint nem le­het a világbéke egyedüli fenntartója és őrzője, úgy nem le­het jólétének egyedüli letéteményese sem. Akiket Amerika eddig segített, azok nem barátsággal, hanem gyűlölettel fi­zetnek a támogatásért. A jóakartu segítés nem megbecsü­lést, hanem rosszindulatú irigységet kelt a segítségre szo­rulókban. Forduljunk hát saját portánk felé, nézzünk saját szükölködőink kamrájába. Nézzünk körül itthon, van itt is bőven tennivaló. Legelsősorban saját nyugdíjasaink és if­júságunk segítését tekintsük fontos feladatunknak. HENRY KISSINGER ANGIA, JAPÁN ÉS AMERIKA ÖSSZEFOGÁSÁT JAVASOLTA UJ HAJTÓANYAG kikísérletezése céljából Henry Kissinger nyilvánosan felszólította az angolokat és japánokat,, hogy az Egyesült Államokkal karöltve, kö­zös költségen kísérletezzen ki és fejlesszenek ki uj hajtó­anyagot, amellyel az arab olajat helyettesítve, megoldhatnák az egész emberiség javára a hajtóanyag problémát. Kissin­ger beszédét és javaslatát a hallgató diplomaták általános helyesléssel és tapssal fogadták. MEGHALT TÖRÖKORSZÁG ÚJJÁÉPÍTÉSÉNEK UTOLSÓ ÉLŐ RÉSZTVEVŐJE Ismét Inonu, aki az uj, modem Törökország első minisz­terelnöke és Mustafa Kemal Atatürk után az ország első el­nöke lett, szívroham következtében meghalt. Temetésén egy millió ember vett részt. Inonü egyike — és utolsó életben le­vő tagja volt annak a csoport török hazafinak, akik Kemal pasa vezetésével újjáépítették Törökországot az Ottomán birodalom romjaiból. A haderőcsökkentési konferencia kiiktatta Magyarországot Középeur ópáhoi (SzMT) — Mielőtt a bécsi haderőcsökkentési konfe­rencia második ülésszakát karácsonyra való tekintettel meg­szakították, a megbízottak egy kérdésben, Középeurópa fo­galmának meghatározásában dűlőre jutottak, ami viszont végérvényesen megfosztotta Magyarországot a telj es jogú részvételtől. Amikor a NATO 1972. novemberében kiküldöt­te a meghívókat a tervbevett haderőcsökkentési tárgyalás­ra, a résztvevők körét azokra az országokra korlátozta, me­lyek idegen csapatokat tartanak, illetve befogadtak a “kö­zépeurópai térségben”. Magától értetődően a Kádár-rend­szert is megbízták, mert szovjet csapatok állomásoznak az országban, amit Budapest 1973. január 18-i keltezésű, min­den egyes NATO-hatalómnak megküldött hivatalos jegy­zékben nyugtázott: megbízottai az ünnepélyes megnyitón, január 31-én a bécsi Burghof-ban ott lesznek. Ott is voltak, de jelenlétükkel mindjárt olyan súlyos helyzetbe hozták a konferenciát, ami háromésfél hónapig késleltette az első plenáris ülést. A szovjet megbizott ugyan­is azzal érvelt, hogy a “középeurópai térség” kijelölésével baj van, abba Magyarország nem tartozik bele, amit Ustor Endre nagykövet, a Kádár-rendszer megbízottja tudomásul vett és február 7-én szolgaian kijelentette, a teljesjogu részvétel helyett megelégszenek a megfigyelői szereppel. Mivel több megfigyelőt is meghívtak, Magyarországot elő­léptették “különleges megfigyelődnek, de azzal a kikötés­sel, hogy később ténylegesen rendezik státuszát. így az el­ső plenáris ülés május 14-én kezdetét vehette az ENSz atomenergia bizottságának bécsi központjában, az egykori Grand Hotelben. Az ünnepélyes megnyitáson a konferencia nevéből már hiányzott a legfontosabb jelző, “Balanced”, vagyis a rész­arányos csökkentés. Eredetileg MBFR-konferenciának hív­ták: Mutual and Balanced Force Reductions __ Kölcsönös és Részarányos Haderőcsökkentés, amivel a NATO kifeje­zésre akarta juttatni, hogy a korrekt egyensúly érdekében a Szovjetuniónak nagyobb egységeket kell kivonni a közép­európai térségből, mint Amerikának,, mert a szovjet csa­patok csak néhány száz kilométerre vonulnának vissza, mig az amerikaiak átkelnének az Atlanti Óceánon. Hosszú nyári szünet után a megbízottak október 31-én megint tárgyalóasztalhoz ültek, s a második menet uj és komplikált nevet kapott: Mutual Reduction of Forces and Armaments and Associated Measures in Central Europe (MURFAAMCE) — Haderő és Fegyverzet Csökkentés és Kapscolatos Teendők Középeurópában. A névcsere a NATO részéről két engedmény nyugtá­zását jelenti: ejtették a részarányos (balanced) követelést és kihagyták Magyarországot fogadkozásaik ellenére. Kö­zépeurópa egységes felfogás szerint a következő országokat foglalja magában: Hollandia, Belgium, Luxemburg, Nyugat­­németország, Keletnémetország, Csehszlovákia és Lengyel­­ország. Magyarországot kiiktatták, a kérdés, hát akkor ho­va tartozik? A Balkánhoz? De hiszen az amerikai külügy­minisztérium nemrégiben utalta át a Balkán-osztályból az ÉszakközépkeJeteurópai osztályba, melyhez kívüle Csehszlo­vákia és Lengyelország tartozik, s minden bizonnyal Ke­letnémetország is, amikor felveszik a diplomáciai kapcso­latot. Vagy Keleteurópához ? De hiszen Lengyelország föld­rajzilag keletebbre fekszik, s valójában és helyesen Kelet­­európát a Szovjetunió Uraiig terjedő része képezi . . . Tény­legesen Magyarország a Szovjetunió katonai bázisa, főleg nagymennyiségű hadianyag tartalékolására: továbbirányí­tása bárhová, mint az októberi háború idején Egyiptomba és Szíriába, aránylag könnyen megoldható. A középeurópai csapatok száma nyugati becsléssel 1.7 millióra tehető, ebből a NATO-hatalmaké 777 ezer, köztük 193 ezer amerikai; a Varsói Szerződés 925 ezer, amiből 460 ezer szovjet. A NATO Középeurópában hatezer tankkal, a Varsói Szerződés tizenötezerötszázzal rendelkezik. A haderő­­csökkentést a NATO kizárólag a százarföldi egységekre (ground force) kívánja korlátozni, az “idegen” és a “nem­zeti” csapatok egybevételével. A szovjet kormány kész a “nemzeti” egységeket is bevonni, de csak “szimbolikusan”; ugyanakkor a rakéta és a nukleáris fegyverek csökkentését is követeli, amit a NATO azzal ellenez, hogy tulkomplikálja a kérdést. A USA a szárazföldi erők csökkentését azért sürgeti, hogy megelőzze a kongresszust a közvélemény nyomására az egyoldali kivonásban, amit egyes szenátorok 30-,50 szá­zalékban jelöltek meg. A Szovjetunió meg éppen azért akar­ja komplikálni a tárgyalásokat, hogy azok elhúzódásával az USA kénytelen legyen egyoldalú csökkentésre, s akkor már nem kell mit viszonozni. Az amerikai megbizott NATO kollegáival egyetértésben kétfázisú csökkentést javasolt: az első fázisban csak az ame­rikai és szovjet csapatokat ritkítanák tizenöt-tizenöt szá­zalékkal, ami 29 ezer amerikai és 69 ezer szovjet katona ki­vonását eredményezné. A második fázisban általános csök­kentést hajtanának végre oly módon, hogy mind a NATO- nak, mind a Varsói Szerződésnek egyenlően hétszázezer-hét­százezer katonája lenne középeurópában. A Szovjetunió azt javasolta, hogy 1975-ben mindkét fél (USA, USSR) húsz­ezer-húszezer katonával csökkentse haderejét; 1976-ban ará­nyosan további öt, majd 1977-ben tiz százalékkal. Ez a for­mula 1977 végére 148 ezer amerikai és 377 ezer szovjet ka­tonát hagyna Középeurópában; a hadseregek összlétszáma a NATO oldalon 732 ezer, a Varsói Szerződés oldalán 842 ezer lenne. Mindkét oldalon oly vélemények hangzanak el, hogy leg­jobb lenne a mai helyzetet befagyasztani. A számszerű kü­(Folytatás a 6-ik oldalon)

Next

/
Thumbnails
Contents