Lorain és Vidéke, 1971 (58. évfolyam, 18. szám)

1971-09-24 / 18. szám

Négyszázezer dollárra perelik rendőreinket a szövetségi biróságon John Malinovsky Lorain rendőrfőnöke, Joseph Price közbiztonsági igazgató s há­rom meg nem nevezett ren­dőr ellen pert adtak be a cle­velandi szövetségi biróságon s négyszázezer dollár kártérí­tést követelnek tőlük egy köz­lekedési kihágásért letartóz­tatott egyén állítólagos meg­­veréséért. Ugyanakkor Malinovsky $250,000.00 dollárra pereli egyenként James Parobek vá­rosi ügyészt és Wanda Tully városi számvevőt a rendőrfő­nök meghurcolása miatt az u. n. “Bug” (rejtett mikrofon) ügyében. Mint ismeretes Mrs. Tully számvevő irodájában rejtett mikrofont találtak s emiatt bűnügyi vád alá he­lyezték a rendőrfőnököt. A grand jury a rendőrfőnök el­len a vádat elejtette. A városházán folyó külön­böző pereskedések lassanként megbotránkoztatja a legjám­­borabb loraini polgárt is. Egyre gyakrabban merül fel a kérdés, hogy nem lenne-e jobb pereskedések és vádas­kodások helyett többet fog­lalkozni a közbiztonsággal és a bűnözés letörésével? Nincs elég készpénz az uj városháza előzetes kiadásaira . \ városi tanács legutolsó ülésén kiderült, hogy ahogy halogatták az uj városháza terveinek a jóváhagyását, úgy fogyott a félretett pénz más közcélokra. Most, amikor el­készül rövidesen a végleges terv, nem lesz elég pénz a ter­vezőmérnök első számlájá­nak a kifizetésére. A pénz­szűke azonban csak ideigle­nes s nem tartóztatja fel a tavaszra tervezett építkezé­sek megkezdését. Társadalmi események NAPTÁRA ELNÖKVÁLASZTÁS ELLENJELÖLT NÉLKÜL Mint ismeretes, Délvietnamban október 3-án lesz az el­nökválasztás. Thieu elnök az egyetlen jelölt. Két komoly politikai ellenfele visszalépett a választástól, mert úgy látta, hogy az elnök terrorral és csalással választatja meg magát. Amerikai körökben is kérték Thieu elnököt, hogy halassza el ezt a komolytalan, ellenfél nélküli választási komédiát, s tűzzön ki igazán szabad választásokat, ellenjelöltek rész­vételével. Thieu elnök sem amerikai, sem belföldi nyomás­nak nem enged és kitűzte a “választás” időpontját. A közel­gő választások előtt tömegtüntetések vannak a fővárosban s más városokban is, Thieu önjelöltsége ellen. VÖRÖS KÍNA FELVÉTELÉT AZ UN0-BA JAVASOLJA AMERIKA Vörös Kina felvételét az Egyesült Nemzetek tagjainak sorába Amerika a szervezet közgyűlésén javasolni kívánja. Azt is kéri kormányunk, hogy a Biztonsági Tanácsban — a nagyhatalmak sorában — Vörös Kina foglaljon helyet. Ez­zel Nemzeti Kina örökös tagsága a Biztonsági Tanácsban megszűnne. Az Egyesült Nemzeteknél működő amerikai delegáció hangoztatta, hogy semmi körülmények között sem egyezik bele abba, hogy Nemzeti Kínát kitegyék a világszövetség­ből. így kérdéses, hogyan fogadja Vörös Kina ezt az aján­latot s hajlandó-e tagállammá lenni abban a szervezetben, amelyben Nemzeti Kina tagtársa lenne. TOVÁBBRA IS LESZ SOROZÁS A szenátus megszavazta az uj sorozási törvényt. A tör­vényhozók hosszú ideig nem tudtak megegyezni az uj tör­vény szövegében s ezért Amerika hónapok óta sorozási tör­vény nélkül volt. Az uj törvényjavaslatot a szenátorok egy csoportja csak úgy volt hajlandó megszavazni, ha az előír­ja az elnöknek, hogy záros határidőn belül fejezze be a viet­nami háborút. Ezt a módosítást a többség elvetette s az uj javaslat csak annyit mond ki, hogy a kongresszus fel­­i.-Nja az elnököt, hogy fejezze be a vietnami háborút, mi­helyt lehetséges. AMERIKA TANÁCSKOZIK A SZOVJETTEL Az Egyesült Nemzetek közgyűlésére érkező Gromyko szovjet külügyminiszter magán tárgyaláson beszéli meg a két országot érintő világpolitikai kérdéseket. Úgy tudják, hogy elsősorban Vietnam és a Közelkelet ügye kerül megbe­szélésre a szovjet és az amerikai külügyminiszterek között. OKTOBER 2-ÁNLESZ A TIZEDIK “NIGHT IN BUDAPEST” SZEPT. 25. — Az Erie Game Asso­ciation (Vadásztársaság) a Szt. László Klubban tartja szokásos őszi “Stag Party”-] át, este 7 órától. OKTÓBER 2. — A “Night in Bu­dapest” gála rendezvény a Szt. Mihály teremben, a Meister és Leavitt Road sarkán. OKTÓBER 10. — A Szt. László Egyház hagyományos s szüreti mulatsága a Szt. László Terem­ben. OKTÓBER 16-17. — A clevelandi west side-i Capitol Theatreben bemutatásra kerül Madách Imre “AZ EMBER TRAGÉDIÁJA cí­mű színes film. OKTÓBER 23. — A Ref. Bs. Egy­let szüreti mulatsága vacsorával egybekötve. Vacsora este 6-30 órakor a Ref. Teremben. OKTÓBER 24___A P.T.U. kártya partyja a Szt. László Teremben este 7:30 órai kezdettel. NOVEMBER 20. — Az Ifjúsági Egylet hagyományos “Barnyard” estje a klubhelységben. Lesz tánczene, sorsolás és egyéb kel­lemes szórakozás. NOVEMBER 21. — A Szt. Anna Egylet és a Szűz Mária Egylet közös bazárja kártya partyval egybekötve, a Szt. László Te­remben délután 2 órai kezdettel. DECEMBER 18. — Kolbász vásárt rendeznek a Szt. Név Társulat tagjai a Szt. László Terem kony­háján. Rendeléseket előre kérik bejelenteni a tagoknál. Lapunk legközelebbi száma OKTÓBER 8-ÁN jelenik meg. Az uj templom belseje. SZÉP ÜNNEP VOLT A TEMPLOMSZENTELÉS Fenségesen szép ünnep volt múlt vasárnap a loraini ma­gyar görögkatolikusság templomszentelése, melyen az egy­ház hívein kívül városunk magyarsága vallásfelekezeti kü­lönbség nélkül képviselve volt. Más városokból is szép szám­ban jöttek el erre a szép, manapság ritkaszámba menő egy­házi ünnepségre. Volt városunk más nemzetiségű katolikus és nemkatolikus lakosságának képviselete is, s amikor délután 4 óra 30 perckor Nagyméltóságu Mihalik Emil, a parmai gö­rögkatolikus egyházmegye püspöke megkezdte a misét, a templom teljesen megtelt hívekkel; minden hely a padokban el volt foglalva s külön is székeket helyeztek el a hívek szá­mára. A püspök ur szent beszédében kiemelte a templomépitő hitközség híveinek erős hitét és áldozatkészségét az uj temp­lom megvalósításával. További lelkibuzgóságra és felebaráti szeretetre kérte őket a jövőben is. A szertartás után a hívek átvonultak a Szt. Mihály uj társadalmi terembe, ahol 600 vendég vett részt a banketten. Vacsora után Főt. Felock Mihály, a Szt. Miklós egy­ház plébánosa, vette át a szerepet, mint áldomásmester. Először is Nagyméltóságu Mihalik Emil püspök ur szólt is-A Magyar Polgári Kör október 3-án fogja megrendezni — immár tizedik alkalommal, — a “NIGHT IN BUDA­PEST” gála rendezvényt, amely a loraini magyar társada­­mi élet egyik legnépszerűbb évi eseménye szokott lenni. Ez évben is nagyszerű siker elé néz ez az esemény, ha az elő­re megváltott részvételi jegyek számát vesszük becslésünk alapjául. Nagy János elnök a napokban tudatta a jegyáru­sító bizottsággal, hogy — habár hivatalos elszámolás még nem volt, — úgy látszik, majdnem minden jegy elkelt máris. Az idén a rendezőség csak 400 jegyet bocsátott ki és a pénztárnál jegyárusítás nem lesz. Bárki, aki részt kíván venni ezen az estélyen, előre kell, hogy megváltsa jegyét. Lapzártakor még nem tudjuk, hogy jegyek kaphatók-e még, vagy sem, de azt tanácsoljuk olvasóinknak, hogy aki részt kíván venni a “Night in Budapest” ez évi estélyén, sürgő­sen lépjen érintkezésbe a Kör tisztkarának bármely tag­jával. (A tisztikar tagjainak névsorát megtalálják olvasó­ink a lapunk 3-ik oldalán közölt egyleti kalauzban.) Jegyek ára személyenként $5.00. Az idei “Night in Budapest” az uj Szent Mihály te­remben lesz megtartva, mely a Meister Road és a Reeves Ave. sarkán van. Este 6 órakor “Cocktail Hour”, majd 6 eti­lkor a vacsora felszolgálása következik. Lesz műsor és tánc is, amelyhez Borisz Ferenc és zenekara szolgáltatja a zenét. A Polgári Kör minden évben külön elismerésben része­síti tagjai közül azt az egyént, aki a Kör érdekében kima­gasló szorgalommal fáradozott és közös magyar életünk fenntartásában is aktiv tevékenységet fejtett ki. Az idén két tagot fog a Polgári Kör külön kiemelni és munkássá­gukat mélatni. Ugyancsak ki fog emelni a Polgári Kör egy másodgenerációs magyart is, aki — habár nem él jelenleg Lorainben, de — itt született és itt nevelkedett. Tehetsége országos viszonylatban is elismert és mnidannyian büszkék lehetünk rá, mert magyar származását nem titkolja, sőt büszkén vallja. Jelen lesz az estélyen az idei “International Queen” — Miss Cynthia Smith is, akit az idei nyáron megrendezett International Festival-on választottak meg, s aki apai ágon magyarszármazásu. Ott lesznek továbbá a szépségversenyen résztvett magyar lányok is: Dohanos Donna, aki második dijat nyert, Tolley Laurie, Venzel Kathleen és Ondrick Tamara. A fentiekből arra lehet következtetni, hogy a Polgári Kör idei rendezvénye ismét szórakoztató és kellemes estét biztosit a megjelent vendégek számára. BAJBAN AZ OHIO ADÓRENDSZER Az ohioi szenátus nem hajlandó követni, a képviselőház példáját s közel két billió dollárral felemelni Ohio költség­­vetését. A hatalmas összeget kormányzónk nevelési, kórházi és jóléti célokra kéri. Már hetek óta zárt ajtók mögött folyik a vita a szená­tusban — eredménytelenül. Kormányzónk előbb ohioi jöve­delmi adót javasolt, majd az u.n. “sales tax” felemelését kérte. A szenátus ellenkezései folytán Ohio több ízben csak néhány hetes felhatalmazást kapott fizetnivalóinak kiutalá­sára. A helyzet annyira romlott, hogy bár az államnak van pénze, mégis kénytelen alkalmazottakat elbocsátani és a parkokat lezárni. Úgy látszik, legtöbb hive annak a meg­oldásnak van, amely az ital és cigaretta adójának feleme­lése mellett a “sales tax” felemelését javasolta. Valószínű, hogy a mérsékelt emelés hívei maradnak felül s kormány­zónk a kért hatalmas összeg helyett jóval kevesebbet kap. Közben országszerte erősödnek a tiltakozások a munkake­rülő, vagy törvénytelen gyermekeik eltartását követelő u.n. “welfare mother”-ek követelőzései miatt. Juttatásaik fel­felemelése helyett a közvélemény egyre nagyobb rétege ké­ri, hogy kényszerítsék munkára a munka nélkül élősködő épkéz-láb felnőtteket. mét az egybegyűltekhez. A város üdvözletét Woodrow W. Mathna polgármester tolmácsolta. Helyi magyar szervezeteinket népes küldöttség képvi­selte és mind külön-külön be lettek mutatva. A magyar klérus közül jelen volt: Főt. Pajtás Bertalan, Főt. Mosonyi László. Főt. Skinta István, O.S.B.M., Főt. Ra­­kaczky Bazil, O.S.B.M. és Főt. dr. Záhorsky Gyula, a cleve­landi Szt. Erzsébet Egyház plébánosa. Számos más papok is voltak jelen. Mindenki, aki ott volt a vasárnapi templomszentelésen egyhangú véleményen volt: szép és méltóságteljes volt a iSzt. Mihály Egyházközség ünnepe. Főt. Németh Imre köszönetét fejezi ki. TEMPLOMSZENTELESRE Dr. Teller Ede atomtudóst kinevezte az elnök kémelháritási tanácsadóvá Dr. Teller Ede magyarszár­­származásu neves atomtu­dóst Nixon elnök kinevezte a külföldi kémelháritó és hír­szerző tanácsadói bizottságba. Dr. Teller Ede, akinek nagy szerepe volt az első atombom­ba előállításában, 1908-ban Budapesten született s a né­metországi lipcsei egyetemen szerzett fizikai doktorátust.- 1935-ben jött Amerikába s a califomiai egyetem profesz­­szora. A bizottság tagjaként ta­náccsal látja el az elnököt a külföldi hírszerzés és kémel­­háritás terén s javaslatokat terjeszt elő megjavítására. Dr. Teller Ede tb. elnöke a Hungarian-American Republi­can National Federation-nak. Dr. Teller Ede Szeptember 19, 1971: “Ez az a nap, melyet az Ur szer­zett, örvendezzünk és vigadjunk azon” — kelt fel lelkünk mélyéből a zsoltáros eme örvendezése. A Szent Mihály párt­fogásában álló loraini görögszertartásu katolikus magyarok egyházközsége, az 1900-ban indult s három évvel később hi­vatalosan szervezett és államilag bejegyzett történetében egy megújhodás és ujjáépülés határkövét jegyezte be. Hí­vek ájtatos imája és buzgó munkája, lelkipásztorok szenve­dése és bölcsessége mind-mind hozzájárult Isten akaratából e nap elérkeztéhez. E naptól kezdve a Szent Mihály egyházközség tagjai­nak, jövő nemzedékének számára “ez az a hely, ahol az Is­tennek lakni tetszik.” Erről a helyről kíván mennyei ado­mányaival és kegyelmével életünk vezérlője, támogatója lenni. S ez az istenháza a híveknek az a hely, ahol a vérnél­­küli titkos áldozatot, Krisztust feláldozzuk, melyért reánk tekint az Isten, mint az apostol írja: “ha annyira szeretett minket az Isten, mig bűnösök valánk, mennyivel inkább sze­ret most, az Ő Fiának vére által.” Része van e drága alapítványban a Wood Avenue sar­kán lévő templom alapítóinak, nektek jelen imádkozó és dol­gozó híveknek, elhalt vagy élő lelkipásztoroknak, püspök­nek. így e boldog s örökké emlékezetes templomszentelés alkalmából együtt örvendeztünk és szivünk mélyéből fakadó imádságos jókívánságainkat kifejezve mondjuk a Mester intő szavait: “Ki ráteszi kezét az eke szarvára és hátrate­kint, nem méltó az Isten országára.” Tehát nem elég csak e boldog napnak kisebb-nagyobb hozzájárulással részese len­ni, hanem egymással együtt, karöltve a végső diadalig, az adósság kifizetésére törekedni. Ehhez a legbiztosabb ut az egyetértés és szeretet, mely magával hozza Krisztus ígére­tét: “Hol ketten vagy hárman összejönnek és egyetértenek a dologban, ott vagyok közöttük.” Szentmise áldozatunk ima részletével úgy a máriapócsi Szt. Nagy Bazil szerzetesi-end amerikai ágának (Matawán, N. J.), mint volt lelkipásztorotok mondom jókivánatunkat: “A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szere­­tete, s a Szentlélek közöltetése legyen mindnyájatokkal.” Fr. Skinta István. VOLUME 58 ÉVFOLYAM—No. 18 Szám LORAIN, OHIO 44055 EGYES SZÁM ÁRA 15c 1971. SZEPTEMBER 24.

Next

/
Thumbnails
Contents