Lorain és Vidéke, 1970 (57. évfolyam, 1-21. szám)

1970-01-02 / 1. szám

MEGINDULT AZ AUTÓBUSZJÁRAT LORAIN ÉS ELYRIA KÖZÖTT Elyria és Lorain között de­cember 31-én indult meg az autóbuszjárat. A loraini “Loop”-ról az autóbuszok reggel 7, 9, 11, délután pedig 3, 6 és 9 óra­kor indulnak Elyriából. Elyriából Lorainba reggel 6, 8, és 10, délután 2, 6 és 9 órakor indulnak. Elyriából a város főteréről, a City Square-ről indulnak Lorain­ba. Az Elyriából este 6 órakor és a Lorainból este 7-kor in­duló autóbuszok kisérleti ala­pon január 10-ig közleked­nek. Ha kellő utas lesz, ak­kor ezeket a járatokat is ál­landósítják. Az autóbuszok megállnak a Midway Maliban mindkét irányból, Lorainból a Grove Avenueról a 31-ik utcán jön­nek végig az autóbuszok. A U.'S. Steel kapui előtt is meg­állnak az autóbuszok. A rendes loraini járatok 5 főútvonalon indulnak meg ja­nuár 5-ike táján a Lorain- Elyria járatokon kívül. VOLUME 57 ÉVFOLYAM—No. 1 Szám LORAIN, OHIO 44055 EGYES SZÁM ÁRA 15c 1970. JANUÁR 2. TÜNTETÉS FOGADTA AGNEW ALELNÖKÖT A FÜLÖP SZIGETEKEN iSpiro Agnew alelnök távolkeleti körútja során a Fü­­löp-szigetekre érkezett, hogy résztvegyen Marcos elnök be­iktatásán. Megérkezésekor egy Molotov-cocktailt dobtak az alelnök kocsija felé fiatal tüntetők, de a bomba Agnew ko­csijától távolabb esett le és nem sebesitette meg. Másnap barátságosabb tömeg fogadta alelnökünket, aki még több ázsiai országot felkeres majd. TEMPLOMBAN ÉS NYOMORTANYÁKON ÜNNEPELT VI. PÁL PÁPA VT. Pál pápa a Vatikán pompás környezetében szólt a karácsony jelentőségéről, majd újabb üzenetet küldött a vi­lághoz a római nyomortanyák látogatása során. A pápa a szegényeknek karácsonyi vigasztalást és ajándékokat vitt, a békére vágyó világhoz pedig békeszózattal fordult. Imád­kozott a szembenálló felekért Vietnamban, hogy találják meg a béke útját. SATO GYŐZÖTT A JAPÁN VÁLASZTÁSOKON Japánban a parlamenti választások során Sato nyugat­barát demokratikus pártja az eddiginél is nagyobb többség­gel került ki győztesen. Pártja megerősödése és a minisz­terelnök további kormányzása Amerika japáni politikája si­kerét jelenti. CYRUS EATON TÖBBSZÖRÖS MILLIOMOS HANOIBÓL BÉKEÁGAT HOZOTT? Cyrus Eaton — ismert clevelandi baloldali nagyiparos és sokszoros milliomos — Északvietnam fővárosában, Ha­­noi-ban járt. Sajtófogadáson Clevelandban hangoztatta, hogy Északvietnam békét óhajt s van lehetőség a megegye­zésre. Szerinte Lodge nagykövet nem volt őszinte hive a bé­kés megoldásnak. Úgy tudják, hogy újév után Eaton Wash­ingtonba utaziíT és ott számol be befolyásos külpolitikai sze­mélyiségek előtt a béke lehetőségeiről. MATUSZAK R. ALBERT POSTAMESTER NYUGALOMBA VONUL Lorain város volt polgár­­mestere, Albert R. Matuszak, aki az elmúlt 17 év alatt vá­rosunk postamestere volt, február végén nyugalomba vonul. A loraini postahivatal 157 éves történetében ő volt a leghosszabb ideig posta­mester. A népszerű és a magyar­ság között is jól ismert Ma­tuszak postamester február 15-én lesz 70 éves. Amikor átvette a postahi­vatal vezetését a loraini pos­ta 107 alkalmazottal dolgo­zott, ma a postának 190 al­kalmazottja van. Hivatalba lépésekor a posta évi forgal­ma $425,000 volt, ma pedig csaknem a háromszorosa. FRANCIA ÁGYUNASZÁDOK IZRAELNEK Öt francia ágyunaszádot adott el a francia kormány Iz­raelnek. Az adás-vétel nagy viharokat keltett Franciaor­szágban, mert hivatalosan a francia kormány megtiltotta fegyverek eladását Izraelnek. A rejtélyt most Pompedou államelnök megoldotta. Kijelentette, hogy bár hivatalosan tilos fegyvereket eladni Izraelnek, nem-hivatalosan a fran­ciák adtak el a szembenálló feleknek fegyvereket és igy ke­rült eladásra az öt kisebb uj hadihajó is. A hadihajók már mégis érkeztek a Haifa-i kikötőbe. Az ügyből kifolyólag az izraeli diplomáciai missió egyik tagját, Admiral Mordechai Iámon visszahívását követeli a francia kormány. Az Izraellel kötött vásárral egyidőben Lybia baloldali kormánya tankokat és ágyukat vásárolt a franciáktól. 19 7 0 küszöbén BOLDOG UJESZTENDŐT kíván lapunk minden olvasónak, előfizetőnek és az összmagyarságnak. Hisszük, hogy lapunk ebben az évben is hűséges ba­rátja, kétheti látogatója lesz a magyar családoknak. Munkánkat és magyarsá­gunk szolgálatát az uj évben is hazánk, magyar népünk és helyi magyarságunk szolgálatában kívánjuk folytatni. Bodnár P. Lajos szerkesztő. NEM-POLGÁROKNAK JELENTKEZNI KELL JANUÁR 31-IG Felhívjuk olvasóink figyel­mét arra a törvényre, amely elrendeli, hogy legkésőbb ja­nuár 31-ig jelentkezni köteles minden nem-amerikai polgár, aki ebben a hónapban az Egyesült Államok területén tartózkodik. Ez a rendelkezés vonatkozik a nem-polgár be­vándoroltakra és az ideigle­nesen itt tartózkodó látoga­tókra is. A 14 éven aluli kül­földieket a szülőknek, vagy a kiskorú külföldi gyámjának kötelessége bejelenteni. A törvényben előírt jelent­kezés igen egyszerűen törté­nik. Minden postahivatalban ingyen adnak jelentkezési kártyát, melyet kitöltés után nem szabad postaládába dob­ni, hanem személyesen kell a postahivatal ablakánál szol­gálatot teljesítő tisztviselőnek átadni. Ne felejtsük el tehát: TE­GYÜNK ELEGET JELENT­KEZÉSI KÖTELEZETTSÉ­GÜNKNEK, LEGKÉSŐBB JANUÁR 31-IG! HELYI MAGYAR ÉLETÜNK AZ ÚJÉV KEZDETÉN BETÖRÉSEK LORAINBAN Lorainban sorozatos betöré­sek voltak az ünnep alatt. Az éjjeli látogatók Kern Ferenc üzletében is betörték az első ajtót, de szerencsére nem vit­tek el semmit. Valószínű, hogy valakinek a közelben való jelenléte elijesztett a a garázdálkodókat. A Lorain és Vidéke nyomdájába is be akartak tömi, de az épület két hátsó ajtaját nem voltak képesek kinyitni, habár meg­rongálták. Több gazolinállo­másnak is voltak éjjeli láto­gatói. MEGBUKOTT AZ ARAB CSÚCSTALÁLKOZÓ Az arab államok kormányelnökei csúcstalálkozóra jöt­tek össze, hogy összhangba hozzák izraeli politikájukat. Kü­lönösen Marocco ellenezte az Izrael ellen tervezett általános háborút. Állítólag Naszer maga sem látta értelmét annak, hogy azonnali támadásba és szent háborúba kezdjenek Izrael ellen. Több arab ország, igy elsősorban Szíria, Szu­dán és Lybia az azonnali általános támadást sürgette. Az araboknak nem sikerült álláspontjaikat közös nevezőre hoz­ni s igy eredmény nélkül oszlottak szét. HANOI NEM ENGEDTE MEG FOGOLY KATONÁINK MEGAJÁNDÉKOZÁSÁT Ross Perot amerikai milliomos két repülőgépen kará­csonyi ajándékokat vitt a Északvietnammal szomszédos La­­osba és onnan kérte az északvietnami kormányt, engedje meg, hogy Hanoiba repüljön és ott az ajándékokat átadja az amerikai hadifoglyoknak és rászorult északvietnami gye­rekekének. Hanoi hosszas rábeszélés után hajlandó volt Moszkván keresztül beengedni az ajándékokat, ha azokat december 31. előtt átadják Hanoinak szétosztásra. Ebbe Pe­rot nem tudott beleegyezni, mert Moszkván keresztül nem tudta volna a kiszabott határidőt betartani. ÚJÉVI FEGYVERSZÜNET VIETNÁMBAN; PARISBAN FOGOLYCSERÉT AJÁNLOTTUNK Lapunk legközelebbi száma JANUÁR 23-ÁN jelenik meg A karácsonyi rövid fegyverszünet után most az Újév alkalmából is fegyverszünet lesz a vietnami harctereken. Az 1969 évi veszteségeink — jelentik Vietnamból, — több ezerrel alatta maradtak az 1968 évben szenvedett vesz­teségeinknek. Közben Amerika Párisban átnyújtotta az északvietna­mi hadifoglyok névsorát az északvietnamiaknak azzal az ajánlattal, hogy Északvietnam is közölje az amerikai hadi­foglyok névsorát s induljon meg a két ország között tár­gyalás a hadifoglyok kicserélése érdekében. Az elmúlt esztendőben — bár a halál sok régi és ked- £ vés, a közéletben tevékeny barátunkat ragadta el városunk £ és megyénk magyar életéből, — szép eredményekkel zártuk x 1969 évi tevékenységünket. A SZENT LÁSZLÓ EGYHÁZKÖZSÉG 1968-ban kine- ] vezett plébánosa, Főt. Demetzky Sándor vezetésével ered- 1 ményesen működött. í Az egyházközség egyletei — köztük a Szűz Mária, a 1 Szt. Anna és a Szt. Szív egyletek is, — fennakadás nélkül < munkálkodtak, az egyház iskolájához hasonlóan. ( A MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ élete a csendes 1 és építő munka jegyében haladt az elmúlt évben Nt. dr. Tóth ( Kálmán vezetése alatt. A Református Betegsegélyző Egy- ^ let és a keretében működő Hitelszövetkezet taglétszámban és s anyagilag is egyaránt jelentősen gyarapodott az esztendő folyamán. . 1 A SZENT MIHÁLY magyar görögkatolikus egyházköz­ség Főt. Németh Imre, az uj plébános vezetésével erőtelje- 1 sen munkálkodik építési terveinek elkészítésén. Mint isme­retes, a hitközség a Leavitt Rd.-on vásárolt szép telket és egyházi főhatóságától engedélyt kapott uj templom épité- j sére. AZ IFJÚSÁGI BETEGSEGÉLYZŐ és a SZENT LÁSZ­LÓ EGYLET saját, modem székházaikban folytatták meg­szokott munkájukat. Mindkét klubház a magyarság népsze­rű mindennepi találkozó helye volt. Több sikeres társadal­mi megmozdulás, vacsora, tánc, stb., mutatta a két egylet aktiv társadalmi tevékenységét. NAGYBIZOTTSÁGUNK — amely magyar egyházain-. kát és egyleteinket fogja össze magyar munkára, — ids. Grunda József elnök vezetésével 1969-ben rendezte meg az egyik legsikeresebb, és hatalmas tömegeket megmozgató Magyar Nap-ot. A POLGÁRI KÖR — amely magyarságunknak inkább kulturális, mint politikai érdekképviseletét szolgálja, — az idén is fergeteges sikert aratott a “Night in Budapest” újabb sikeres megrendezésével. Mint minden évben, idén is több volt a jegyigénylő, mint a rendelkezésre álló jegyek száma. A MAGYAR BARÁTI KÖR — az ujamerikás magya­rok egylete, — 1969-ben is rendezett pár sikeres összejöve­telt. Hisszük, hogy 1970-ben fokozottabb tempóban fog ma­gyar életünkben részt venni. ELYRIÁBAN a MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ Nt. Bacsó Béla kipróbált vezetésével szép munkát végzett nemcsak a hívek között, hanem az egész városban. KÉT MAGYAR EGYHÁZI CSOPORTNAK külön is ki akarjuk elismerésünket fejezni. Az egyik a Szt. László Egy­házközség MAGYAR NÉPI CSOPORTJA. A lelkes plé­bános vezetésével ez a csoport a magyar népi szokások, tán­cok és zene életbentartása érdekében szép, maradandó kul­­turmunkát végez. Kérjük, maradjanak együtt még hosszú évekig és járuljanak ezután is hozzá magyar kultúránk épí­téséhez, fenntartásához. A másik egyházi csoport az országszerte elismert, kitű­nő MAGYAR REF. ÉNEKKAR. Ez az énekkar Kovács Bé­­láné karnagy vezetésével magyar-amerika legjobb énekka­ra hírében áll. Mi, akik sokszor hallottuk őket szerepelni, sietünk hozzá tenni, hogy joggal. Hisszük, hogy ez a kitű­nő énekkar nemcsak a templomban, de az 1970-es magyar rendezések során is segít bennünket kitűnő, művészi sze­■ replésével egyházi és magyar értékeink megtartásában. ; AZ INTERNATIONAL FAIR egyhetes ünnepségei ■ Steven Dohanos diszelnök vezetésével ismét alkalmat adtak • magyar egyleteinknek, csoportjainknak arra, hogy a ma­gyar művészetet, ételeket és népi szokásokat megismertes­sék városunk nem-magyar polgáraival. Az egyhetes ünnep­ségek során magyar csoportok fejtették ki a legtevékenyebb munkát. VÉGÜL A MAGYAR LELKÉSZI KARRÓL és EGY­LETI VEZETŐINKRŐL szeretnénk elismeréssel megemlé­kezni. Mint a Nagybizottság is mutatja, városunkban a ma­gyar egyházak és egyletek sohasem a versengés és irigység kenyerét ették, hanem közösen dolgoztak a magyar célok érdekében. Újabban azonban külön öröm a lelkészeket, az egyházi egyletek küldöttségeit egymás rendezvényein, a testvéri szellem jegyében együtt látni. Hisszük, hogy az összefogás, a barátság tovább mélyül s mi továbbra is a testvéri egyetértés, vallási béke és szeretet magyar váro­saként leszünk elkönyvelve közelben és távolban egyaránt. MEGYÉNK KÖZÉLETÉBEN magyarságunk az elmúlt évben is szépen képviseltette magát. ÚJHELYI JÓZSEF év­tizedek óta megyénk demokrata pártjának az elnöke. IFJ. GRUNDA JÓZSEF ügyvédet megyei ügyésznek választot­ták meg nagy többséggel. Édesapja, IDS. GRUNDA JÓ­ZSEF, a Loraini Magyar Egyházak és Egyletek Nagybizott­ságának elnöke lett városunk uj pénztárosa, ÚJHELYI AN­TAL városunk életének egyik legfontosabb tényezője, mint városi számvevő, PAROBEK JAMES városi ügyész és he­lyettese TÓTH BÁLINT szintén magyarságunk soraiból ke­rült ki. A városi tisztviselők soraiban GÁLL FERENC ta­nácsjegyző mellett több magyar tisztviselő van. PORKOLÁB ALFRED Charles A. Mosher kongresszusi képviselőnk helyi helyettese és irodavezetője, aki sok magyar ügyes-bajos dol­gán segít. BALOGH JENŐ, MÓNUS LAJOS és CSONKA KÁ­ROLY Sheffield Township három vezetője szintén magyar­ságunk ismert tagjai. Egyházaink, egyleteink sikeres esztendejéből joggal következtetünk arra, hogy városunkban és a környéken 1970-ben is élénk magyar élet pezseg majd. Lapunk egyik legfontosabb feladatának tekinti, hogy egyházaink és egy­leteink életéről, munkájáról beszámoljon és segítse őket ter­veik kivitelében. Hisszük, hogy eddigi munkánk és törekvé­sünk eredményes volt és együttműködésünk a jövőben is zavartalan lesz. Megragadjuk ezt az alkalmat arra is, hogy felkérjük lelkészeinket, egyleti vezetőinket, híreiket szíves­kedjenek lapzárás előtt — hétfőn, de legkésőbb kedden dé­lig! — szerkesztőségünkbe eljuttatni. Köszönetét mondunk eddigi támogatásukért és együttműködésükért s egyben Is­tentől gazdagon megáldott és eredményes uj esztendőt kí­vánunk ! SZILVESZTER Jó, hogy néha megáll az éj s beszélhetek a holddal. Mondd édes testvér, Jókomám, a régi kedvem hol van? Hol ejtettem el szivemet és igy mire maradtam? Hogy csendesen vagy hangosan, de sir a föld alattam. Hol van csak egy is, boldog év, mit nékem szánt az élet? Legjobb lesz talán, Jókomám, ha elbolyongok véled. Tarnócy Árpád.

Next

/
Thumbnails
Contents