Lorain és Vidéke, 1969 (56. évfolyam, 18-24. szám)

1969-09-26 / 18. szám

Betörtek a Kline’s üzlet­házba. Lorainban a magyar­ság körében előnyösen ismert Kline’s üzletházban szeptem­ber 21-én betörők jártak. A női osztályról és a szőrme­osztályról ezrekre menő zsák­mánnyal léptek meg. A zsák­mányt lepedőkbe csavarva az üzlet hátsó kijáratán vitték ki nyilván ott várakozó gép­kocsijukhoz. A rablást hétfőn reggel a munkába érkező al­kalmazottak vették észre. ★ ★ ★ South Lorainban megnyilt a város harmadik középisko­lája — a Southview. Az uj római katolikus középiskola is megnyitotta kapuit a diá­kok előtt szeptember 22-én, vagyis kétheti késéssel. A south loraini városi középis­kolában nincs utolsó, azaz 12.-ik senior osztály. A 12.-ik osztályba járó South Lorain-i diákok még mindig az Admi­ral King-be járnak. Az uj katolikus középisko­la az Oberlin Avenue-n az ed­digi St. Mary’s katolikus kö­zépiskola örökébe lép. A St. Mary’s középiskolát a múlt júniusban lezárták. A Masson elemi iskolában és a városban másutt is egyes osztályok csak félnapos okta­tást kapnak terem hiányá­ban. Az iskolaszéknek egy­előre nincsenek konkrét ter­vei arról, hogy mikorra sike­rül uj tantermeket építeni. ★ ★ ★ A loraini-elyriai autóbusz­­járatok megszüntetése óta még mindig csak tárgyalnak az uj autóbuszjáratokról, de mindeii k ó u k r é t eredmény nélkül. Egy érdeklődő autó­busztársaság csak abban az esetben indítana járatot, ha városi vagy megyei pénztá­mogatást kapna. Lorain el­utasította a városi támoga­tást, most pedig a megyei biztosok közölték, hogy nincs fedezetük egy autóbuszválla­lat pénzelésére. Társadalmi események NAPTÁRA OKTÓBER 5. — PANCAKE AND SAUSAGE BREAKFAST, vagy­is palacsinta és kolbász reggeli a Szt. László Klubban, reggel 9 órától délután 2 óráig. OKTÓBER 4. — A “NIGHT IN BUDAPEST” nagyszabású es­tély lesz megtartva Az Amerikai Magyar Polgári Kör rendezésé­ben, a Ford gyár közelében levő Kennedy Hallban. OKTÓBER 5. — Népdalos és egy­házzenei est a Református Te­remben. Vendégszerepel: Ádám Jenó' óhazai professzor. OKTÓBER 11. — A Szt. Mihály gör. kát. egyház szokásos őszi bazárja saját helységében a Wood iAvenue-n. Kezdete este 6 órakor. OKTÓBER 12. — A Szent László Egyház hagyományos SZÜRE­TI MULATSÁGA az iskolate­remben. A program du. 4 óra­kor kezdődik. OKTÓBER 26. — A Ref. Betegs. Egylet nagyszabású SZÜRETI BÁLT rendez VACSORÁVAL egybekötve. Az esemény a Ref. Teremben lesz megtartva este 6 órai kezdettel. NOVEMBER 2. _ A Szt. Mihály Egyház hagyományos csirkepap­rikás vacsorája. NOVEMBER 22. — “Barnyard”­­est, vagyis pulykasorsolás az Ifjúsági Egyletnél. Kezdete este 6 órakor; 8 órától 12-ig táncze­ne. Beléptidij nincs. Lapunk legközelebbi száma OKTÓBER 10-ÉN jelenik meg VOLUME 56 ÉVFOLYAM—No. 18 Szám LORAIN, OHIO 44055 EGYES SZÁM ÁRA 15c 1969. SZEPTEMBER 26. MÉGIS BÍRÓSÁG ELÉ KERÜLNEK GYILKOSSÁG VÁDJÁVAL A “GREEN BERET” TISZTEK Veszélyes feladatok végrehajtására rendelt és különle­ges kiképzésben részesült csapataink, a “green beret” né­ven ismert alakulat tisztjei Vietnamban egy gyilkosság vád­ja alá kerültek. Először úgy volt, hogy vietnami parancsno­kukat és nyolc tisztjét nem állítják bíróság elé egy vietná­mi kettős kém megölése miatt, de a hadsereg úgy döntött, hogy bünperüket letárgyalja. A sajtóhírek szerint egy vi­etnamiról, aki amerikai kémszolgálatban állott, kiderült, hogy a kommunistáknak is kémkedett. Az illetőt revolver­rel agyonlőtték. Egyes hírek szerint a “kivégzést” több, a “green beret” alakulatban szolgáló tisztünk és katonánk hajtotta végre a CIA kémszervezet utasítására. A vádlottak tagadják a vádat. Védőik között van Amerika három leghí­resebb védőügyvédje. A tárgyalás Saigon-ban lesz. GROMYKOVAL TÁRGYALT KÜLÜGYMINISZTERÜNK Gromyko szovjet külügyminiszter az UNO közgyűlése alkalmából New Yorkban tartózkodik és — mint az ilyen­kor szokásos, — vacsora és bizalmas megbeszélés keretében találkozott Rogers külügyminiszterünkkel. A megbeszélés azonban nem hozta meg a kívánt eredményt. Azt remélték ugyanis, hogy a szovjet végre kitűzi a régóta halogatott le­szerelési megbeszélések időpontját. Gromyko azonban csak annyit válaszolt a leszerelési konferencia időpontjával kap­csolatosan feltett kérdésre, hogy reméli, rövidesen sor ke­rül ezekre a fontos megbeszélésekre. SZÜLEI HALÁLRA ÉHEZTETTEK EGY KISFIÚT Az áldozat holttestét titokban elföldelték Évek óta nem volt városunknak olyan bűnügyi szenzá­ciója, mint Robert Dellinger és feleségének bűnügye. Del­linger — a Lorain Products Co. munkása, — és felsége a múlt héten jelentették a rendőrségnek, hogy négy éves kis­fiúk, Lonnie, eltűnt apja kocsijából egy üzlet előtt. A ren­dőrség más rendőri közegek bevonásával napokig nyomo­zott a nyomtalanul eltűnt gyermek után. Végül a szülőket hazugságjelző-készülékkel való vizsgálatnak vetették alá. Ekkor mindketten letörtek és beismerték, hogy kisfiúk meg­halt s holttestét a város keleti oldalán, egy elhagyott hely­­lyen titokban elföldelték. A rendőrök meg is találták a kis­fiú már oszlásnak indult hulláját a szülők által megjelölt helyen. Kiásták, s a boncolás megállapította, hogy a gyer­mek éhenhalt. A szülők ijedten, könnyek között hallgatták végig a vádakat a városi bíróságon, ahol az anya kijelen­tette, hogy nem merték a gyermek halálát bejelenteni, mert féltek, hogy az eset miatt elveszik tőlük a másik gyerme­küket. Az anya 220 font súlyú, akinek külseje nem vall ar­ra, hogy a családnak éheznie kellett volna. A szomszédaik és ismerősök szerint a kisfiút a szülők ütlegelték és rosszul bántak vele. A loraini bíróság a rendőrségnek adott megtévesztő in­formáció és gyanús körülmények között meghalt személy hullájának engedély nélküli eltemetése miatt fejenként fél­évi börtönre és 500 dollár pénzbüntetésre Ítélte a kegyetlen szülőket. A kisfiú halála miatt a megyei bíróságon emelnek ellenük vádat, mert a vád súlyossága miatt a városi bíró­ság ebben az ügyben nem ítélkezhet. ^AAAAAaaaaaaaaaaa/wwvsAaAAaAAaaaaaaaA/wwwwwvsaaaaaaaa/v HONTHY HANNA CLEVELANDBAN A híres magyar operettmüvésznő október 19-én, vasár­nap délután lép fel a Lakewood Civic Auditóriumban Hon thy Hanna, a modem színjátszás évtizedek óta leg­­ünnepeltebb operett-énekesnője, vasárnap — október 19-én, — személyesen lép fel Clevelandben, a Lakewood Civic Au­ditorium-ban (14100 Franklin Bouleward, Lakewood). Kí­vüle énekel még Kiszely Lajos, a budapesti Fővárosi Ope­rett Színház bonvivánja. Bán Tamás konferál és Hajdú Jú­lia — ismert nótaszerző és zongoraművésznő — kiséri. Je­gyeket a Szappanos Record üzletben (11705 Buckeye Rd.) és Nádas Gyula üzletében (1425 Grace Ave., Lakewood, O.) lehet előzetesen rendelni 4, 5 és 6 dolláros áron. A magyar társadalom, amelynek igen sok tagja élete nagy élményei között emlékszik Honthy Hanna fellépéseire, máris érthető érdeklődéssel várja a ritka eseményt s biz­tosra vesszük, hogy Lorainból is igen sokan készülnek el­menni erre a valóban ritka, művészi eseményre. OKTÓBER LESZ A “NIGHT IN BUDAPEST" A Magyar Polgári Kör rendezésében az idei “NIGHT IN BUDAPEST” vidám, műsoros, tánccal egybekötött ren­dezvény szombaton, október 4-én lesz megtartva a Baumhart Roadon levő Kennedy Hallban. Ez lesz a nyolcadik alkalom, hogy ezt a nagyszabású estélyt a loraini Polgári Kör meg­rendezi. A vacsora este 6:30-kor kezdődik, de ezt megelőző­leg 5:30-tól “social hour” lesz. A Kennedy Hall a Ford gyár szomszédságában van, te­hát Loraintól autóval könnyen elérhető. A finom magyaros ételek mellett lesz változatos prog­ram és két zenekar fogja szolgáltatni a zenét a tánchoz: Borisz Ferenc clevelandi cigányzenekara és a Gargus zenekar. Magán énekszámokat fog előadni városunk tehetségei közül Kalassay Roberta, akinek szereplése nélkül már elképzelhe­tetlen a “Night In Budapest”; ugyancsak meleg baritón hangjával Balogh István, a minden magyar ügy lelkes részt­vevője fogja szórakoztatni a vendégeket. Kőmi vés Mária, a tőle megszokott ügyességgel fog magyar szólótáncokat előadni. Mary Ann Vash ugyancsak modem táncszámokkal fogja a est népét szórakoztatni. Az estélyre a jegyek előre válthatók csak, tehát a pénz­tárnál már jegy nem kapható. Azok, akik részt óhajtanak venni e nagyszabású műsoros estén, jól teszik, ha biztosítják helyüket azzal, hogy szeptember 28-ika előtt megvásárolják jegyüket, mivel később már nem lesz kapható. Jegyigénylés­ért lépjenek éritkezésbe a Polgári Kör tisztikarának bármely tagjával. ÁDÁM JENŐ PROFESSZOR A LORAINI DALOS ÜNNEPÉLYEN Ádám Jenő professzor, a budapesti Zeneművészeti Fő­iskola tanára, aki évtizedeken át volt a nagy Bartók Béla és Kodály Zoltán munkatársa s igen nagy tekintély a Bar­­tók-Kodály féle zenetanitás módszerében, valamint az egy­házi zenében is, a loraini magyarság vendége lesz október 5-én, vasárnap. A három magyar egyház és a Magyar Nagybizottság rendezésében “Folkfestival” lesz a ref. egyház nagytermé­ben d. u. 4 órai kezdettel, melynek műsorán a Kalocsai Együttes, a Szent László iskola gyermekcsoportja és szóló­énekesek fognak magyar dalokat énekelni s e műsor kere­tében “Örökségünk — magyar muzsikánk” címmel fog Ádám professzor szólni a közönséghez. Belépti dij nem lesz, de a közönség önkéntes adomá­nyokkal járulhat hozzá a szépnek ígérkező alkalom megren­dezéséhez. Reméljük, hogy mindazok, akik megbecsülik magyar hagyományainkat és örökségünket, mind az első, mind a második és további nemzedékekből résztvesznek az élvezetes műsoron. A SZT. MIHÁLY EGYHÁZ BAZÁRJA OKTÓBER 11-ÉN LESZ MEGTARTVA A Szt. Mihály magyar gör. kát. egyház hagyományos évi bazárját az idén október 11-én, szombaton este tartja saját termében a Wood Ave. 2833 sz. alatt. A bazár este 6 órakor kezdődik. Hat órától kezdve finom vacsora lesz kapható. A rendezőség kéri az egyház híveit és az egyház barátait, jöj­jenek el a vacsorára s maradjanak ott végig a bazári mu­latságra. Főt. Németh Imre uj plébános is ott lesz a bazáron és ez lesz a magyarságnak, különösen a másfelekezetü ba­rátoknak, az első alkalma, hogy az uj plébánossal megis­merkedjék. A bazár tiszta jövedelme az uj templomalapra lesz for­dítva. Ezért is kéri a plébános és a rendezőség nemcsak a görögkatolikusok, de az összmagyarság szives támogatását. A bazáron, a szokásos szórakozások mellett, lesznek sát­rak ajándéktárgyakkal, sorsolások s egyéb meglepetések. Magyar szeretettel hiivnak és várnak mindenkit! MAO KÍNAI DIKTÁTOR BETEG? Napok óta hire járja a világsajtóban, hogy Mao — a 76 éves kínai kommunista diktátor, — súlyos beteg. A kí­naiak napokig mélyen hallgattak az ügyben. Végre bejelen­tették, hogy Mao résztvesz az októberi kommunista ünnep­ségeken. Ezzel a bejelentéssel próbálták a betegség hírét cá­folni. — Moszkva nem nyilatkozott az ügyben. 81 ÉVES AZ UJ ÉSZAKVIETNÁMI DIKTÁTOR Ho Chi Minh meghalt északvietnami diktátor utódjául 81 éves helyettesét tették meg. Úgy tudják, hogy az idős és ismert uj diktátor kinevezésével el akarták kerülni Ho gaz­dátlanul maradt hatalmának eléréséért várható belső ver­sengést és viszályt. Csak az elkövetkező hónapok mutatják majd meg, hogy ki lesz Északvietnam igazi diktátora. VIHAROS KIHALLGATÁSOK UTÁN IS BIZTOSRA VESZIK HAYNS WORTH BÍRÓ KINEVEZÉSÉT Mint ismeretes, a munkásszervezetek, liberális elemek, de különösen a négerek országos erőfeszítést tesznek, hogy rávegyék a szenátust, a Nixon elnök által kinevezett Hayns­­worth bírót ne erősítse meg a Legfelsőbb Bíróság birájává való kinevezésében. Elsősorban faji elofgultsággal, néger­­ellenességgel, munkásellenes döntésekkel és kifogásolható üzleti vállalkozásokkal vádolják. Nixon elnök egyik bizalma­sa hangoztatta, hogy az ilyenszerü kifogások minden szená­tusi birói megerősítést meg szoktak előzni. A kormány en­nek ellenére is biztosra veszi, hogy a kinevezést a szenátus jóvá hagyja. SC0TT SZENÁTOR AZ UJ REPUBLIKÁNUS VEZETŐ A republikánus szenátorok Hugh Scott pennsylvaniai szenátort választották meg Dirksen nemrégen elhunyt sze­nátor utódául a republikánus szenátusi kisebbség vezető­jévé. Megválasztása a liberális elemek győzelmét jelenti. Ugyancsak liberális győzelemnek tekintik helyettese, Griffin michigani szenátor megválasztását. NIXON ELNÖK SAJTÓKONFERENCIÁJA PÉNTEKEN DÉLBEN LESZ Mintegy háromhónapi hallgatás után Nixon elnök is­mét a nemzet elé lép egy rádión és televízión közvetített sajtókonferencia keretében. Az elnök valószínűleg belpoli­tikai kérdések mellett Vietnamról is nyilatkozik a sajtónak. UJ JET REPÜLŐGÉPEKET ÉPÍTÜNK Nixon elnök 662 millió dollárt irányzott elő arra, hogy öt éven belül szolgálatba állítsák az amerikai repülőgyárak a levegő uj óriását, az óránként 1,800 mérföldes sebességgel 300 utast szállító jet-repülőgépeket. A gép megépítésének erős ellenzéke van, mert félő, hogy zajával milliók nyugalmát zavarja majd meg. Az el­nök azonban hangsúlyozta, hogy a gép megépítése nélkül Amerika lemarad a nemzetek versenyében a légi utazás te­rén. 77,500 FŐVEL CSÖKKENTJÜK HADERŐNKET Melvin Lard hadügyminiszter takarékossági program­ja keretében az amerikai haderők létszámát 77,500 fővel csökkentik — jelenti a hadügyminiszter. Ezzel egy időben 200 repülőgépet és 22 hadihajót is kivonunk az aktiv szol­gálatból. A csökkentéssel egyidőben leszállítjuk a vietnami haderőnk létszámát is. U ÉVES A SOCIAL SECURITY Az idén ünnepelte Amerika egyik legfontosabb intézmé­nye, a Social Security fennállása 34-ik évfordulóját. Amikor 1935-ben. augusztus 14-én Franklin D. Roosevelt elnök alá­írásával törvényerőre emelte az akkor született Social Se­­curity-t, az elnök ezt a kijelentést tette: “Ez csak a sarok­köve annak az épületnek, amely most épül, de még közelről sem készült el.” Amerika nagy elnöke valóban jövőbelátóan tette ezt a kijelentést a Social Security intézményről, az amerikai öre­gek, rokkantak és lárvák legnagyobb jóltevőjéről. Bár már születésekor megváltoztatta az idősek addig reménytelen sorsát, sem ellenzői, sem támogatói nem sejtették, hogy 34 év alatt ilyen óriási intézményé válik. Ma 24 miliő ameri­kai részesül Social Securityben s havonta ez a 24 milló em­ber két-és-fél billió dollárt kap kézhez. Ezenkívül a Medicare 20 millió amerikai gyógykezeltetéséről gondoskodik. A Social Security központja Baltimore-ban (Maryland) van. Itt tartják nyilván az összes Social Security számmal rendelkező dolgozó adatait, befizetéseit s itt könyvelik el nyugdíjban részesülők juttatásait és jogosultságait is. Ma már jóformán nincs olyan foglalkozás Amerikában, a köz­­tisztviselőkön kívül, amelyhez ne kellene u. n. Social Security szám s amely egy bizonyos kor után vagy rokkantság esetén ne fizetne havi állami nyugdijat. 1956-ig csak a megszabott kort elért nyugdíjasok kap­tak havi nyugdijat. Ebben az évben nyugdíjban részesítet­ték a rokkantakat is. 1965-ben törvényre emelték az idősek (65 éven felüliek) orvosi és kórházi biztosítását az u. n. Medicare-t. Rövid három év alatt a Medicare révén 17 millió beteget részesítettek kórházi kezelésben. Idős személyek a kórházi ápolás után ápoló-otthonban való ellátást és keze­lést is. A Medicare közel 11 billió dollárt fizetett ki, abból csaknem 5 billiót orvosi kezelésre. 1967-ben a Social Security tovább fejlődött. Megrok­kant özvegyek már 50 éves korukban kapnak nyugdijat, 31 éven aluli alkalmazottak kevesebb munkáhan töltött idő után is kapnak rokkantsági járulékot s az árvák az anya keresete után is éppen úgy kapnak havi segítséget, mint az apa keresete után. A Social Security által nyújtott havi nyugdíj is igye­kezett az elmúlt 34 év alatt lépést tartani a drágulással. Tiz évvel ezelőtt a nyugalomba vonultak átlagos Social Security nyugdija $63.00 volt, ma már $95.00. A nyugalomban élő házaspár átlagos nyugdija ma $166, tiz évvel ezelőtt pedig $111 volt. Ma a havi juttatásban részesülőknek egynegyede nem érte el a nyugdíjazási korhatárt. Fiatal gyerekes özvegyek, árvák és rokkantak teszik ki a havidijat élvezők egynegyed részét. A halálesetkor fizetendő segély címen 960 billió dol­lár áll szükség esetén rendelkezésre. Mr. Ray C. Kepner, a Social Security hivatal helyi ve­zetője, aki rendelkezésünkre bocsátotta az anyagot ehhez a cikkhez, hangsúlyozza, hogy tiz millió amerikai került ki a földhöz ragadt szegények sorából azért, mert Social Security nyugdija van. “Ezek az emberek — mondja Mr. Kepner — megdolgoztak nyugdijukért s ahhoz nemcsak joguk van, de joguk van arra, hogy emelt fővel élvezzék a nyugalom nap­jait.” V?V9W9TOWW9WWWW?7WWg?WWWWWfflS22222fflV?V??Wg

Next

/
Thumbnails
Contents