Lorain és Vidéke, 1965 (52. évfolyam, 42-49. szám)

1965-10-29 / 42. szám

igazítsuk óráinkat VISSZA EGY ÓRÁVAL SZOMBATON ÉJJEL A nyári időszámítás szom­batról vasárnapra virradó éjszaka éjfélkor véget ér ál­lamunkban. Vasárnap reggel ezért egy órával későbben kelhet ünk. A legbiztosabb megoldás az, hogy szombaton este — amikor lefekszünk, — igazítsuk egy órával visz­­sza az óráink mutatóját. így vasárnap mindenki az uj idő­számítás szerint ébred. NOVEMBER 5-IG KELL BEFIZETNI AZ INGATLANADÓKAT A megyei pénztár az in­gatlanadók befizetésének ha­táridejét november 5-ben ál­lapította meg. Aki erre az időre nem fizeti be adóját, annak 10 százalékos bünte­tést kell fizetnie. FELEMELIK A TELEFONDÍJAKAT A loraini telefondíjakat a telefontársaság rövidesen fel­emeli. Az állami hatóságok hozzájárultak ahhoz, hogy a telefontársaság 14.5 száza­lékkal magasabb előfizetési dijakat szedjen. A telefon­­társaság eredetileg 21 száza­lékos emelést kért. Amennyiben az uj emelés életbeléptetésére a telefon­­. társaság haladéktalan lépé­seket tesz, "akkor már az uj telefonszámlák 14.5 százalék­kal magasabbak lesznek. FELEMELTÉK A BLUE CROSS DIJAKAT A Blue Cross kórházi biz­tositó társaság is felemelte dijait. A társaság 18.6 szá­zalékos emelést kért. Az o h i o i hatóságok azonban “csak” 15.8 százalékos eme­lést engedélyeztek. A maga­sabb dijak december 1-től lesznek érvényesek. FELMENTETTÉK A FÉLTÉKENY FÉRJET Az elyriai esküdtbiróság felmentette Alexander Lesh loraini férfit a gyilkosság vádja alól. Lesh augusztus 20.-án agyonlőtte fel esége udvarlóját, Norbert Thomast. A védelemnek sikerült be­bizonyítania, hogy Thomas lőtt először Leshre és igy Thomas agyonlővése nem gyilkosság, hanem önvédelem volt. Társadalmi események NAPTÁRA OKTÓBER 31. — Csirkepaprikás vacsora a Szt. Mihály Egyház rendezésében, a templom alatti helységben. NOVEMBER 4-5. — Hurka-kol­bász vásárt rendez a Reformá­tus Nőegylet az egyház kony­háján. NOVEMBER 13. — Bamyard-est az Ifjúsági Bs. Egylet rendezé­sében. Pulyka és egyéb baromfi sorsolása. — Kezdete este 6 órakor. NOVEMBER 13. — Táncmulat­ság ia Szt. László Clubban, — este 9 órai kezdettel. NOVEMBER 28. — A Szt. Lász­ló Holy Name Society kártya­­partyja a Szt. László iskola nagytermében, — este 7:30 óra­kor. DECEMBER 2-3. — Hurka-kol­bász vásárt rendez a Ref. Bs. Egylet az egyház konyháján. DECEMBER 12. — )A Ref. Bs. Egylet Karácsonyi Party-ja a tagok és az egylet barátai ré­­részére. EGYIK RAKÉTÁNK HIBÁSAN MŰKÖDÖTT: ELMARADT A “TALÁLKA” A LÉGÜRBEN Az elmúlt hétfőre kitűzött és parádés eredménnyel ke­csegtető légür-kisérletünk kudarcot vallott. A tervek sze­rint tudósaink először egy ember nélküli űrhajót lőttek vol­na ki, majd utána egy Gemini űrhajót két légür-utazóval. A tervek szerint a két űrhajónak a légben találkoznia kel­lett és azokat egy időre egymáshoz is kapcsolták volna. A kísérletnek az lett volna a célja, hogy megállapítsák, ho­gyan lehetne a jövőben a Föld körül keringő légiállomá­soknál a Holdba küldendő űrhajóknak kikötniök és ott to­vábbi utj ükhöz üzemanyagot felvenniük. A nagy várakozás mellett előkészített kísérlet, sajnos, csütörtököt mondott. Az először kilőtt rakéta hamarosan kiégett az űrben és igy két légürutazónkat ki sem lőttük. Siker esetén ez lett volna az első eset, hogy az oroszokat egy ilyen egészen újszerű és jelentős kísérletben megelőz­tük volna. Az most elmaradt kísérletet jövőre ismételjük meg. VISSZAVERTÜK A VÖRÖSÖK TÁMADÁSÁT EGYIK VIETNAMI TÁBORUNKTÓL Vietnamban a Plei Me nevű amerikai katonai tábort a kommunista guerilla csapatok ostrom alá vették. Előőr­seik 20 méterre közelítették meg a táborunkat körülvevő drótakadályokat. A kommunista támadást végül is sikerült katonáinknak visszaverniük. Az amerikai katonai tábor környékét csapataink ismét ellenőrzés alá vették. A kétezer főnyi kommunista haderő egy hétig ostromolta az amerikai katonai telepet. A védők csak könnyebb veszteségeket szen­vedtek. Autóbusz indul Lorainból nov. 9-én a Budapesti Gyermek Énekkar hangversenyére A Budapesti Gyermek Énekkar november 9-én Cleveland ban hang­­versenyt ad a Public Hall nagytermében. A tizen­három éves és annál fiata­labb korú gyermekekből álló világhírű énekkar hangver­senyére Lorainból is sokan készülnek. A Magyar Refor­mátus Egyház tagjai autó­busszal mennek be a hang­versenyre. Jegyeket még le­het kapni szerkesztőségünk­ben s a Ref. Egyház irodá­jában is. A jegyek ára $4.00, $3.00 és $2.00. A hangver­seny a Public Hall nagyter­mében november 9-én este 8:30 órakor kezdődik. Mint azt a múlt heti lap­számunkban is megírtuk, ez a gyermek-énekkar a világ egyik leghíresebb kórus a. Amerikai vendégkörutjuk so­rán a lapok és a közönség elragadtatással nyilatkozott az énekkarról. Felhívjuk olvasóink figyel­mét, hogy a magyar gyer­mekek október 31-én az Ed Sullivan TV műsoron lépnek fel. Amennyiben olyanok is szeretnék meghallgatni a ki­váló gyermekkórust, akik autót nem hajtanak, hívják fel telefonon a Magyar Ref. Egyház irodáját és jelentsék be szándékukat. Vád alá helyezték a loraini “Civil Service” vizsgáztató bizottsága tagjait AZ ANGOL MINISZTERELNÖK AFRIKÁBAN RH0DÉZIÁBAN TÁRGYALT Wilson angol miniszterelnök az afrikai Rhodéziában tárgyalt több napon keresztül. Mint ismeretes, Anglia Rho­­dézíáiiak" függetlenséget ad egy'olyan terv alapján, amely a lakosság számaránya szerint biztosítja az ottani népcso­portok jogait a kormányzáshoz. Rhodézia negyedmilliós, jómódú, fehér lakossága attól tart, hogy igy a kormány­zás teljesen a négerek kezébe kerül és a bennszülött kor­mány fehérellenes törvényeket hoz. Ezért a rhodéziai fe­hérek Ian Smith, mostani kormányelnök vezetésével ma­gukhoz akarják ragadni az uralmat és Délafrikához hason­lóan teljesen fehér uralmat akarnak megvalósítani. Az angol miniszterelnök a fehéreket ettől a tervtől szeretné eltéríteni. Utazása során a fehér lakosság részéről merev ellenállással találkozott. LECSAP A KOMMUNISTÁKRA AZ INDONÉZIAI HADSEREG A loraini városi alkalma­zottakat vizsgáztató bizott­ság tagjait — Robert Lasco ügyvédet, John Hacnik-ot és Louis Rosso-t,^— a megyei grand jury különböző sza­bálytalanságok miatt vád alá helyezte. Mindhárman sza­badlábon maradnak biztosí­ték ellenében, a tárgyalásig. A vád csak kihágás és nem bűntett elkövetésével vádol­ják őket. Az ügyészség sze­rint a bizottság megszegte a törvényt, amikor a jelöltek előléptetése előtt megtartott vizsgák eredménye mellett nem vette tekintetbe a jelölt eddigi szolgálatának eredmé­nyét. A bizottság tagjai szerint a város történetében mindig a mai elvek alapján történ­tek az előléptetések és a je­lenlegi bizottság az előző bi­zottságok rendszerét követ­te. Mindhárman azt állítják, hogy politikai üldözésről van szó a polgármesteri választá­sok előtt. A bizottság elnöke Lasco Robert ügyvéd, a lo­raini másodgenerációs ma­gyarság megbecsült tagja. A vád alá helyezettek ártat­lannak vallják magukat és bizonyára esküdtszéki tár­gyalást követelnek. SZAVAZZUNK JERRY KÉRŐN DEMOKRATA POLGÁRMESTERJELÖLTRE A keddi választáson városunk legfontosabb állása, a polgármesteri hivatal betöltése tárgyában döntenek a sza­vazók. Woodrow W. Mathna republikánus és Jerry Kérőn demokrata jelöltek között kell a választóknak dönteni­­ök. Az eddigi városvezetés hibáit, a jelöltek programját, személyét és rátermettségét mérlegre téve, lapunk úgy látja, hogy Jerry Kérőn meg­választása szolgálja a válasz­tók érdekeit. Jerry Kérőn támogatása a város érdeke. A városi ta­nács nagy többsége demok­rata, ezért a republikánus polgármester alatt évek óta feszültség és ellentét van a tanács és a városi kormány­zat között. Demokrata pol­gármester ezt a széthúzást és ellentétet megszüntetné s harmóniát teremtene a vá­rosvezetésben. Erre az összhangra a város fejlődése érde­kében nagy szükség van. Azért is Jerry Kérőn támogatását ajánljuk olvasóink­nak, mivel személyében nem uj one, a városi politika és ad­minisztráció ügyeiben jártlan és vaktában tapogatózó, kí­sérletező kerülne a polgármesteri székbe, hanem olyan va­laki, aki négy éve dolgozik már a városi tanácsban a válasz­tók bizalmából és mint Councilman-At-Large számtalan al­kalommal bizonyította be, hogy meglátásai helyesek, ítélő­képessége jó. Tevékeny, áldozatkész, ötletes, körültekintő és határozott. Tehát olyan tulajdonságok birtokosa, ame­lyek rendkívül fontosak egy olyan hatalmas fejlődés előtt álló város polgármestere személyénél, mint városunk. Ezenkívül mi, magyarok, úgy látjuk, hogy Jerry Kérőn a mi fiunk. Édesanyja (született Bodák Margit) magyar­ságára ő is mindig büszke volt. Az itt élő magyarságot is­meri, tiszteli. Megmozdulásainkon résztvesz s mindig igye­kezett támogatni a magyarság célkitűzéseit és munkáját. Ezért lapunk felhívja olvasóit, támogassák szavazataikkal Jerry Keron-t és segítsék hozzá, hogy ő legyen Lorain kö­vetkező polgármestere. Vasárnap, október 31-én csirkepaprikás vacsora lesz a Szent Mihály Egyháznál A vacsorát délután 5-től este 7 óráig folytatólagosan szolgálják fel. Jegy ára személyenként $2.00. A ren­dezők szives szeretettel hívnak és várnak mindenkit. Jeresmo (Jerry) Kérőn A kommunista-ellenes indonéziai hadsereg folytatja országszerte politikai és rendőri hadjáratát a kommunisták ellen. Az ország leghatalmasabb szervezete, a kommunista­barát szakszervezet működését betiltották. A hadsereg több tömegtüntetést rendezett a kommu­nista párt ellen. Sukarno elnök, aki külpolitikáját teljesen a kommunista országok barátságára építette, több ízben megpróbálta a hadsereget rávenni a tüntetések megszünte­tésére. Kérését a katonaság semmibe vette és ezzel ismét bebizonyította, hogy Sukamo, aki még néhány hónapja jó­formán diktátora volt országának, alig rendelkezik hata­lommal, vagy befolyással. REPÜLŐGÉP-RABLÁST KÍSÉRELT MEG EGY CSALÁDJÁHOZ VÁGYÓ CUBAI Liuiz Medina Perez — 20 éves cubai fiatalember, — egy Florida felett repülő kereskedelmi repülőgép pilótáját arra akarta revolverrel kényszeríteni, hogy Miami helyett a cubai Havanában szálljon le. Perez revolverrel hadonász­va azt kiabálta, hogy családjához akar Gubába menni, hogy onnan elhozza családtagjait Amerikába. A repülőgép négy főnyi legénysége az utasok segítségével végül is lefegyve­rezte Perezt. Az uj amerikai törvény értelmében repülőgép elrablása, vagy annak kísérlete miatt az esküdtbiróság ha­lálos ítéletet kérhet a vádlottra. KÖZELEDIK KOMMUNISTA KÍNA A SZOVJETUNIÓHOZ? Kommunista fővárosokban úgy tudják, hogy Vörös Ki­na hajlandó egy feltétel mellett helyreállítani a jó viszonyt a Szovjetunióval. Ez a feltétel pedig a szovjet-nyugati kap­csolatok megszakítása lenne. A kínai tervet Moszkva eluta­sította és hir szerint közölte Kínával, hogy külpolitikájá­nak az alapja ezután is a Kelet-Nyugat békében való együttélése marad. Az európai kommunista csatlós kormá­nyok Moszkva politikája mellett törtek lándzsát. Az oroszok közölték Kínával, hogy a vietnami háború miatt megmerevedett kelet-nyugati kapcsolatokat nem te­szik szorosabbá, de ugyanakkor nem hajlandók a Kelet- Nyugat kapcsolatait a szakításhoz közelebb vinni. Csirkepaprikás vacsora lesz okt. 30-án a Szent László Klubban A Szent László Betegse­­gélyző Egylet most szomba­ton — október 30-án — csir­kepaprikás vacsorát rendez. A vacsorára az egylet ezú­ton is meghívja a tagokat, az egylet barátait és az össz­­magyarságot. A vacsorát rendező bizott­ság élén Simó Károly házke­zelő és felesége áll. Az egy­leti székházban (Clinton Rd.) már hetek óta folyik a jegyek árusítása. A rende­zőség felhívja az érdeklődők figyelmét, hogy a résztvenni szándékozók szíveskedjenek jegyeiket előre megváltani, mivel nagyon sok résztvevő­re számítanak és igy a va­csora elkészítése miatt fon­tos tudni, hogy hány vendég számára főzzenek. A vacsorajegyek ára sze­mélyenként $2.00. Felszolgá­lás délután 5 és este 9 óra között lesz. A rendezőség ar­ra is kéri a vascorázni szán­dékozókat, szives kedj enek megjelölni az időpontot, ami­kor vacsorázni óha j t a n a k. Ennek bejelentésével segítik a rendezőséget a megfelelő előkészületek megtételében. AZ AMSz KÖZLEMÉNYE Az Amerikai Magyar Szö­vetség Igazgatósága 1965 ok­tóber 15-én Cleve 1 a n d b a n tartott közgyűlésén foglal­kozott a Szövetség titkára és teljes vezetősége ellen indí­tott támadásokkal, amelyek a Kanadai Magyar Élet, a Kanadai Magyarság s annak mutátumában, az Amerikai Magyar Életben j e 1 e n t e k meg. Az Igazgatóság és a Köz­gyűlés a titkár és a központi tisztikar egyetemes magyar érdekeket szolgáló, áldozatos munkásságát kiemelve meg­állapította, hogy a fenti tá­madások alaptalanok és nél­külözik az építő kritika alap­­feltételeit. Ezért egyhangú szavazással a támadásokat visszautasítja s a titkárt és a teljes vezetőséget változat­lan bizalmáról biztosítja. Az ötvenhatos forradalom tizedik évfordulójának meg­rendezésére alakult American Citizen’s Committee diszel­­nökségét Richard M. Nixon vállalta; elnök Thomas Dodd szenátor. A Szent Mihály gör. kát. egyház Oltáregylete, az egy­ház többi egyleteinek közre­működésével most vasárnap, október 31-én rendezi meg hagyományos csirkepaprikás vacsoráját. A vacsora — ha­sonlóan a múltban lezajlot­takhoz, — az egyház termé­ben lesz megtartva. A fel­szolgálás délután 5 órakor kezdődik és este 7 óráig tart. A vendégek érkezésük sor­rendjében azonnal asztalhoz ülhetnek és az egyház asz­­szony tagjaiból álló csoport gyorsan és figyelmesen szol­gálja majd ki őket. A vacsora csárkepaprikás­­ból, töltöttkáposztából, kávé­ból és különböző, finom, há­­zikészitésü süteményből áll. Az egyháznak ezen a már városszerte hires és óriási érdeklődésre számottartó va­csoráján a jegyek ára sze­mélyenként csupán $2.00. Eizért a csekély összegért mindenki tetszése és étvá­gya, illetve gyomra befoga­dó képessége szerint fo­gyaszthat a kitűnő magyar ételekből. Nincs kiszabott adag, sőt a szívélyes házi­gazdák örülnek, ha mindenki annyit eszik, amennyit óhajt és elégedetten távozik a va­csoráról. Azok, akik otthoni fo­gyasztásra kívánnak az ízle­tes ételekből vacsorára vin­ni, szíveskedjenek azért este 7 órától jelentkezni, hogy kiszolgálásuk ne okozzon tor­lódást a helyszínen vacsorá­zó vendégek ellátása tekin­tetében. A már előre eladott jegyek nagy száma bizonyítja, hogy az idei csirkevacsora is mél­tán sorakozik majd az eddi­gi, valóban sikeres vacsorák­hoz és a Szent Mihály Egy­házközség Oltáregylete tag­­j ainak barátságos légkörű vacsoráján vasárnap este ott lesznek az egyház régi bará­tai. A vacsorát rendező Oltár­egylet e helyen is testvéri szeretettel hívja és várja Lorain és környékének össz­­magyarságát vasárnapi csir­kepaprikás vacsorájára. MEGHALT BEREGI OSZKÁR Beregi Oszkár, a budapes­ti Nemzeti Színház örökös tagja, aki több mint egy év­tized óta élt a hollywoodi hegyen levő otthonában leá­nyával, özv. Pataky Kálmán­­néval, október 18-án meghalt. Beregi Oszkár nemcsak a magyar színjátszásnak volt ünnepelt művésze, de pálya­futása során a német színpa­dokon — Reinhardt-nál — is fényes sikereket aratott. A legkiválóbb Shakespeare szí­nészként tartották őt számon a színházi világban. Október 22-én temették.

Next

/
Thumbnails
Contents