Lorain és Vidéke, 1964 (51. évfolyam, 13-32. szám)

1964-03-27 / 13. szám

Gyermekeit véresre verte Ralph Morris .32 éves loraini apa. A megvert gyermekeket kórházi kezelésben kellett ré­szesíteni. A kegyetlen apát 6 hónapi börtönre átélte a bí­ró. — A bíróság rendeletére meg fogják vizsgálni elme­állapotát. * * * Bennett Casper gyilkossá­gi pere a jövő héten kezdő­dik az elyriai biróságon. Az­zal vádolják, hogy a forró vízzel telt fürdőkádiba fojtot­ta feleségét. A védők enge­délyt kaptak arra, hogy az állítólagos gyilkosság szinhe­­lyét megtekintsék. * * # Az uj Lorain megyei főis­kola helyét véglegesen is ki­választják a főiskola vezeté­sével megbízott igazgatóság tagjai. Amennyiben a főisko­lát az Abbe Road elyriai ré­szére építenék, Elyria váro­sa különböző kedvezmények­ben részesítené az uj kollégi­umot. * * * Uj shopping centert építe­nek az 58-as ut s a Park Ave. keresztezésénél, Amherst-ön. Az uj építkezést rövidesen meg is indítják és egy év múlva készül el a 72 akeros uj vásárlási központ. A ter­vek szerint 42 üzlethelyiség lesz benne. LEMONDOTT AZ ELNÖKI SAJTÓTITKÁR Pierre Sallinger, a Fehér Ház sajtófőnöke lemondott állásáról és közölte, hogy Ca­­lifomiában demokrata listán szenátor jelölt lesz. Sallinger egyike volt John F. Kennedy elnök bizalmasa­inak. Lemondásában sokan Kennedy embereinek újabb, fokozatos eltávolítását lát­ják. Társadalmi események NAPTÁRA TÁRSADALMI HETILAP MEGJELENIK MINDEN PENTEKEN VOLUME 51 ÉVFOLYAM No. 13 Szám. LORAIN, OHIO EGYES SZÁM ÁRA 10c ONLY HUNGARIAN NEY/SPAPEK IN LORAIN.OHIO AHO VICINITY 1964. MÁRCIUS 27. A HÉT ESEMÉNYEI MÉLTÓSÁGGAL ÜNNEPLIK A NAGYHETET VILÁGSZERTE A múlt vasárnap — azaz Virágvasárnap, — kezdődő nagyhetet az egész keresztény világ áhítattal ünnepli. Vi­rágvasárnap Rómában VI. Pál pápa ünnepi szertartással végezte a pálmák megszentelését. A Szentföldre ezrével ér­keznek a zarándokok. Az összes hitfelekezetek templomai­ban külön nagyheti istentiszteleteket tartanak és imádkoz­nak a békéért. A husivét megünneplésére mindenütt nagy előkészüle­tek folynak. Amerikában régen látott tömegeket várnak az egyes felekezetek templomaiba a feltámadás ünnepére. KÍNAI-SZOVJET KULTURÁLIS KÖZELEDÉS A Szovjetunió és Vörös Kina kulturális egyezményt irt alá. Hosszú idő óta ez az első hivatalos jele a két kom­munista nagyhatalom együttműködésének. Az egyezmény tudományos és egyéb kulturális együttműködést tartalmaz. DE GAULLE BEFEJEZTE MEXICOI MEGBESZÉLÉSEIT Charles De Gaulle francia államelnök befejezte rnexi­­coi látogatását. A mexicoi utazás során Franciaország bizo­nyos fokig az Egyesült Államok rovására ki akarja építeni gazdasági, kulturális és politikai befolyását is Délameri­­fcára. A látogatást Washinton vegyes érzelmekkel fogad­ta és abban újabb jelét látta De Gaulle kísérleteinek a nyu­gati világ egységének megbontására. SZABADON ENGEDTÉK AZ OROSZOK A LELŐTT AMERIKAI REPÜLŐGÉP SEBESÜLTJÉT A Szovjetunió és keletnémet csatlósai, látva Amerika eltökélt magatartását a lelőtt repülőgép személyzetének szabadonbocsátása ügyében, visszaengedték sebesült repü­lőnket és kilátásba helyezték a másik két repülő szabadon­­bocsátását is. Mint ismeretes, ezeket az amerikai repülőket szovjet harci gépek lőtték le keletnémet terület felett. Repülőink állítólag letértek a nyugati repülők részére engedélyezett u.n. berlini légi korridorról. Az oroszok azzal vádolták az amerikai repülőket, hogy kémkedtek a kommunista terü­let felett. A szovjet vádat élesen cáfolta külügyminisztériumunk és követelte a repülők szabadombocsájtását. A sebesült re­pülő elbocsátása után az oroszok egyelőre vonakodnak ígé­retüket betartani és másik két repülőnket is elengedni. MINDEN PÉNTEKEN friss ki­rántott halat szolgálnak fel a Szent László Egylet uj klubhá­zában (Clinton Rd.) délután 5 tói este 8 óráig. MINDEN SZOMBATON csirke­­paprikás, sült csirke, töltött ká­poszta és steak-vacsorákat szol­gálunk fel. Családja minden tagja otthon érezheti magát a Szent László Clubban. ÁPRILIS 11. — “Magyar Est” a Ioraini magyar szabadságharco­sok rendezésében. A Ref. Te­remben rendezendő est tiszta jövedelmét jótékony célra for­dítják. ÁPRILIS 18. — Sütemény-vásár a Szt. Mihály Egyháznál. ÁPRILIS 19. — Este 6:30 órakor díszvacsora a Ioraini Ref. Egy­ház termében — este 6:30 órai kezdettel, — Nagy Sámdomé tiszteletére, aki 20 évig volt az egyházközség hűséges tisztvise­lője. ÁPRILIS 23-24. — Hurka és kol­bász vásár a Ioraini Ref. Egy­háznál. (Rendeléseket már fel­vesznek.) MÁJUS 15. — Rummage Sale a Szent Mihály Egyháznál. MÁJUS 17. — A Szent László Egyház Holy Name Társulatá­nak évi zártkörű vacsorája — este 6 órai kezdettel, — a Szt. László Iskola termében. MÁJUS 24. — A Ref. Nőegylet alapításának 45-ik évfordulója. JUNIUS 28. — A Szent László Egyház évi piknikje — a Szt. László Parkban. JULIUS 26. — A Szent Mihály Egyház piknikje. JULIUS 19. — A Magyar Ref. Egyház évi piknikje a Szent László Parkban. AUGUSZTUS 2. — Magyar Nap a Szt. László Parkban — a Lo­­raini Magy. Egyházak és Egy­letek Nagybizottságának rende­zésében. AUGUSZTUS 16. — Zarándoklat Welshfield-re (0.), a p ó c s Szüzanya tiszteletére. NIXON SZERINT ROBERT KENNEDY LESZ A DEMOKRATÁK ALELNÖKJELÖLTJE Országszerte egyre erőteljesebben követelik a demo­kraták, négerek és munkáskörök, hogy Johnson elnök mel­lett Robert Kennedy legyen a demokraták alelnökjelöltje a novemberi elnökválasztásokon. Egyes munkásszakszerve­zetek (uniók) csak azért nem álltak ki Robert Kennedy mellett nyíltan, mert tapintatlannak látják a nyílt állás­­foglalást. Hi» szerint Johnson elnök a színfalak mögött sze­retne más jelölt-társat választani, de mégsem fog a töme­gek nyomása alól kitérni. Nixon, volt alelnök és republiká­nus elnökjelölt az I960 évi választáson, kijelentette, hogy novemberben kétségtelenül Robert Kennedy lesz a demo­kraták alelnökjelöltje. RENGETEG JEGY KELT EL A NEW YORK-I VILÁGKIÁLLÍTÁSRA A new yorki világkiállításra már elővételben több je­gyet adtak el, mint amennyi látogatója volt a Seattle-í vi­­lágkiállitásnak. A második világháború előtt rendezett el­ső new yorki világkiállítás hatalmas ráfizetéssel végződött. Ezzel szemben az idei kiállításnak máris biztosították a si­kerét. A kiállítás csodálatos csarnokai máris közelednek a teljes befejezéshez és mire a kiállítás hivatalosan is meg­­nyilik, akkorra az összes munkálatokat befejezik és min­den kiállítási csarnokot átadnak rendeltetésének. KISZORÍTJÁK a gépek a munkásokat A TERMELÉSBŐL Johnson elnököt 32 tudós, iró és közgazdász Írásban figyelmeztette, hogy lassanként az ipari termelésből a gé­pek teljesen kiszoritják az emberi munkaerőt. A jelentés szerint a gépesítés után az iparban bevezetik az u.n. cybér­­natióit. Ez azt jelenti, hogy rövidesen olyan műszereket kapcsolnak az önműködő gépekhez, amelyek irányítják a termelést, kiküszöbölik a hibákat és elvégeznek számtalan olyan ellenőrző, tervező és egyéb olyan agy-munkát, mely­re mostanig emberi munkaerőt kellett alkalmazni. A jelentés szerint terveket kell készíteni, hogy e ki­szorítás után az emberi munkaerőt olyan területeken hasz­nosítsák, ahol gépek nem tudnak dolgozni. A húsvéti szent ünnepek alkalmából a Lorain és Vidéke s alkalmazottai ezúton is áldott, boldog ünnepeket kivan minden előfizetőjének, hirdetőjének, olva­sójának és jó barátjának. Kíván­juk a feltámadás ünnepén, hogy a Mindenható hívja ismét életre az eltemetett magyar igazságot s adjon életet minden szép és ne­mes törekvésnek. A szent ünnepek hozzanak ol­vasóink népes családja számára örömet, békességet és áldást. A Lorain és Vidéke alkalmazot­tai nevében: BODNÁR P. LAJOS kiadó-szerkesztő. Húsvéti mámor A Kálvárián elcsendesült minden, — A szikla sir is mélyen hallgatott; Erős poroszlók álltak őrt az éjben, Mikor az Ég nagy riadót fujatott . . . S megszólaltak az egek trombitái, — Az angyal sereg a sirhoz leszállt; Felpattant a szikla sir kapuja És aki meghalt, dicsőn az égbe szállt! V I Királya az égi seregeknek, ment fel, — Az égi Atya várta, megdicsőült Fiát! A kereszt lett a legszentebb jel, — Melyen a lelkek nagy áldozatja, — már Befejezte a kibékülés szent titkát! Riadt poroszlók feküdtek a földön, — De érezték, hogy a föld fiai csupán! Dárda és lándzsa nem adtak nagy erőt . . . S ujjongott lent, a völgyben a szív, — Rálobbantak kigyidt, ezüstös olajfák; Diadallal lengett minden cédrus akkor, S a tövisek hegyén csörgött a boldogság . . . A tiszta lelkek mámora felcsapott az égig, — Az élet Ura bemutatta a szent feltámadást! Az éji rablók és lélek gyilkosok pedig Alvó tanukkal magyarázták a lopást . .” Nekik az ég sötét maradt a fényben! __ A Megváltó áthúzta a hitvány vámolást! Békét és boldogságot hirdetett örökre, Kik magukba rejtik a Husvét fénysugarát . . . P. SZELÉNYI IMRE. HRUSCSOV BUDAPESTRE KÉSZÜL Kommunista pártok tanácskozása Budapesten a kinai­­szovjet viszályról MEGHALT DR. FÁBIÁN BÉLÁNÉ A 65 ÉVESEK KÖTELEZŐ NYUGDÍJAZÁSÁT KÖVETELIK AZ AUTÓMUNKÁSOK? Az Autómunkások Szakszervezete azt akarja követel­ni az autógyáraktól, hogy a 65 éves munkásokat kötelező­en küldje nyugdíjba. A tervnek az a célja, hogy így le­hessen biztosítani a fiatalabbak munkába állítását. Maga a szakszervezet jár elől jó példával, mert kimondta, hogy 65 éven idősebbek nem lehetnek választott, vagy kineve­zett szakszervezeti tisztviselők, vagy alkalmazottak. Dr. Fábián Béláné — 62 éves korában, 1964. március 15-én — New York-ban el­hunyt. Igaz, bátor, fáradha­tatlan harcost veszített ben­ne a magyar emigráció. Fá­bián Ilonka — vagy ahogy barátai hívták, Sömőke, — férj e oldalán minden olyan megmozdulásban résztvett, amivel erőteljesen felhívták a magyar ügyre a világ fi­gyelmét. Nem múlhatott el magyar tüntetés nélküle, ott vitte a plakátokat a Park Avenue és 68. utca sarkán, az egyykori szovjet delegá­ció főhadiszállása előtt, “pi­ciketelt” az Egyesült Nemze­teknél, de olyan távoli váro­sokban is, mint Los Angeles, vagy Lima, Buenos Aires és Rio de Janeiro. A nagysikerű “coloring-book”, és a “'Sing along with Kruschev” szöve­gét is ő irta. FEHÉRGYÜLÖLŐ MÜZLIM LETT CASSIUS CLAY (FEC) Nagyjelentőségű ta­nácskozásra gyűlnek össze a kelet- európai kommunista pártok vezetői április elsején Budapesten, hogy megtár­gyalják a kínai-szovjet vi­szályt és az egység helyreál­lításának lehetőségeit. Hóna­pok óta bizalmas megbeszé­lések folynak Moszkva és az európai pártok (az albán és a jugoszláv kommunisták ki­véve) vezetői között a mind­jobban elmélyülő szovj et­­kinai viszályról, amely vala­mennyi kommunista pártban heves vitákat váltott ki és megosztotta az eddig egysé­ges világkommunizmust. Hruscsov március 30-án ér­kezik Budapestre, más is­mert kommunista vezéreket is oda várnak azzal az ürügy­gyei, hogy résztvesznek az április 4-iki ünnepségeken, amit minden évben annak emlékére tartanak, hogy 1945 április 4-én az ország egész területe megszűnt had­színtér lenni, bár ezúttal a “felszabadulásnak” nincs ke­rek évfordulója. A tanácsko­zásokat mindjárt az ünnepsé­gek lezajlása után elkezdik s megbízható forrásból szár­mazó értesülés szerint Hrus­csov arra akarja rávenni az európai kommunista -párto­kat, hogy bélyegezzék meg kínai elvtársaik^B^ edését és politikáját, s szólítsák fel őket az egység helyreállítá­sára. Különösen fontos volna ne­ki, hogy az olasz kommunis­ta párt — a legnagyobb Eu­rópában, — foglaljon nyíltan állást, ugyanis ezen a párton belül egy “kínai” frakció ala­­k u 11. Franciaországban a “Forradalom” (Revolution) oimü maoista folyóirat jele­nik meg, más európai pár­tokban is jelentkezik a kínai befolyás. Mao sikeresen sorakoztat­ta fel maga mögött az ázsiai kommunista pártokat, s a na­gyobb délamerikai kommu­nista pártokból maoista cso­portok váltak ki. A budapesti értekezletet a szovjet kommunista párt feb­­ruárközepi vezetőségi ülésén határozták el, amikor Hrus­csov és Szuszlov közösen ter­jesztettek elő egy emlékira­tot kínai viszályuk lényegé­ről. Egyes vélemények sze­rint az egységet már nem le­het helyreállítani s nyílt sza­kítás várható Peking és Moszkva között; mások hisz­nek a békés elintézésben, -ezek közé tartozik Kádár is, aki legalább is ezt mondotta nemrégiben a Le Monde cimü francia napilapnak adott nyi­latkozatában. L0RAINBÓB HÍRBEN IS MENNEK SZAPPANOSSAL MAGYARORSZÁGRA Mint már megírtuk, Szap­panos Ferenc clevelandi ma­gyar rádióigazgató és Jack P. Russell városi tanácsos veze­tésével julius 14-én társas­­utazás indul Magyarország­ra. A társasutazás iránt vá­rosunkban is nagy az érdek­lődés és - úgy értesültünk, hogy többen készülnek innen is Szappanosokkal Magyar­­országra. Rövidesen közöljük azoknak a neveit, akik a vá­rosból s környékről Magyar­­országra, Erdélybe, vagy a Felvidékre (Csehszlovákiá­ba) mennek Szappanosokkal. Meghalt Peter Lorre ELYRIÁBAN A GM KIÉPÍTI A TURNSTED GYÁRAT Cassius Clay nehézsúlyú ökölvívó világbajnok csatla­kozott a fehérgyülőlő és né­ger uralmat óhajtó fekete müzlim szektához és azt kö­veteli, hogy ezentúl minden­ki Mohammed Ali-nak szólít­sa őt. Az uj muzulmán szellemi­leg nem nagy nyeresége az izlámnak, mert most másod­szor utasította vissza a Had­sereg butaság és müveletlen­­ség miatt. Egyébként Clay pénzügyi manőverei miatt bajba került az Ökölvívó Szö­vetséggel és mozgalom in­dult, hogy megfosszák ne­hézsúlyú koronájától. A General Motors autóvál­lalat két billió dollárt kíván uj gyárakba és ipari bővíté­sekbe befektetni. Ennek a hatalmas programnak a kere­tében a General Motors ely­­riai Turnsted alvállalatát is kibővítik. A bővítés eredmé­nyeként gyárban 1,000 uj munkást alkalmaznak. Jövő szeptemberre fejeznék be a munkálatokat. A gyár most 1,800 mun­kással dolgozik. Peter Lorre — a világhírű magyar származású filmszí­nész — hétfőn, március 23- án, hollywoodi lakásán meg­halt. Bejáró háztartásbeli al­kalmazottja talált rá a ha­lott színészre. Nyilván sziv­­szélhüdés okozta váratlan ha­lálát. Már évek óta magas vérnyomásban szenvedett és néhány évvel ezelőtt Spa­nyolországban csak úgy tud­ta, megmenteni egy fiatal or­vos, hogy piócákat rakott rá és igy csökkentette vérnyo­mását. Peter Lorre — Lugosi Bé­lával és Boris Karloffal — Amerika legnagyobb sikert aratott rém-filmjeinek volt főszereplője. Bár a filmeken többnyire gonosztevőket, em­beri szörnyetegeket alaki­­tott, a valóságban a legsze­­lidebb emberek egyike volt, aki kitűnő humorérzékkel is rendelkezett. Halála komoly vesztesége a művészvilágnak és nekünk, magyaroknak is. IPARI ZÓNA LETT A 611 -ES UT KÖRNYÉKE A városi tanács hosszas huza-vona után mégis úgy döntött, hogy enged a befo­lyásos Lorain Incorporated követelésének és a vállalat tulajdonában levő területe­ket — a 611-es ut mentén, — lakónegyedből átváltoztat­ta ipari zónává. A Lorain Incorporated ezek után itt egy ipari parkot akar létesíteni és uj kisipa­rokat szeretne ide hozatni.. PÉLDÁTLAN “RUMMAGE SALE” LESZ EGY COLUMBUS-I SZÁLLODÁBAN A Neil House országosan ismert Columbus-i szálloda újjáalakítása előtt a szálloda vezetősége most szombaton ingyenes “rummage sale”-t rendez. Csak nők vehetnek részt rajta. A szálloda veze­tősége ötvenes csoportokban beengedi az érdeklődő asszo­nyokat a szálloda egy-egy emeletére és ott 1,5 percet ad nekik, hogy kiválasszanak egy tárgyat és azt elvigyék. Az egész államból női szer­vezetek valóságos karaváno­kat rendeznek, hogy elvigyék tagjaikat erre a példátlan, törvényes “szabad rablás”­­ra.

Next

/
Thumbnails
Contents