Lorain és Vidéke, 1961 (48. évfolyam, 3-52. szám)

1961-01-20 / 3. szám

A loraini kikötő kiépítésé­nek és célszerüsitésének költ­ségeire 19 millió dollárt vett fel kormányunk az 1962 évi költségvetésbe. Ha Eisenhow­er költségvetésének e tételét >a Kongresszus jóváhagyja — amire minden remény meg­van, akkor városunk nem re­mélt fejlődés elé néz az elkö­vetkező egy-két év alatt. * * * James W- Romoser — a he­tedik kerület veterán városi tanácsosa — bejelentette: a májusi előválasztásokon re­publikánus listán indul a pol­gármesteri állás elnyeréséért. iRomoser mel- Ilett eddig csak IW. Mathna, re­­’publikánus ta­­jnácsos jelen­ítette be, hogy indul a repub­likánus elővá­lasztásokon. A- demokraták közül a hi­vatalos jelöltség elnyeréséért eddig három jelölt kíván meg­küzdeni az előválasztásokon. A negyedik jelölt — Thomas Urban, városi pénztáros — hivatalos jelöltségét is beje­lentik rövidesen. VOLUME 48 ÉVFOLYAM —No. 3 Szám. LORAIN, OHIO EGYES SZÁM ÁRA KV 1961. JANUÁR 20. A HÉT ESEMÉNYEI Adrian Betleski, városi jog­tanácsos bejelentette, hogy újraválasztására pályázik és a májusi előválasztáson demo­krata listán indulni fog. Ed­dig még nincs a demokrata táborban ellenjelöltje. * * * A Ford- gyár visszahívta csaknem minden elbocsátott munkását és a múlt hétfő óta a gyár ismét 4,500 embert foglalkoztat. * * * A többi gyárakból sajnos nem érkeznek hasonló kedvező hírek. Városunk munkáselhe­lyező hivatala csaknem meg­oldhatatlan nehézségek előtt áll, változatlanul. A munka­­nélküliek száma nem csökken és a régebben elbocsátottak közül már sokan felvették a törvény által engedélyezett 26 heti segélyüket. így ezek a munkások és családjaik most bevétel nélkül tengőd­nek. Ezért érthető, hogy vá­rosszerte remélik: az ohioi törvényhozás végül mégis el­határozza, hogy újabb 13 hétre kiterjesztik a munka­nélkülisegélyt. * • • Városunk ingatlanai értéké­nek felbecsülése még nem fe­jeződött be és igy a megyei adóhivatal még nem tudta megállapítani az 1961. évi a­­dókulcsot. A megye több ki­sebb községének uj adókul­csát nyilvánosságra hozták már. Egyes községekben .volt kisebb emelés, másutt viszont adóleszállitásra került sor. Az 1960-as megyei adót — mint mindig — utólag fizetik az adófizetők. Márciusban kül­dik ki az eddigi hírek szerint az adófelszólitásokat és az 1960-as adó első felét kell a megszabott határidőig befi­zetni. UJ ELNÖK, UJ KORMÁNY vette át Amerika ügyeinek vezetését a mai, pénteki nap­pal. John F. Kennedy, a de­mokrata listán megválasztott elnök Washingtonban — fé­nyes szertartás keretében, — ma, január 20.-An teszi le az elnöki esküt. Eskütételét, az azt követő ünnepségeket a te­levízió közvetíti s igy alkalma van Amerika egész népének arra, hogy tanúja legyen a történelmi eseménynek. Este három helyen tartják meg Washingtonban a hagyo­mányos beiktatási bálákat, a­­melyeken Amerika politikai, gazdasági és társadalmi éle­tének ismert személyiségei vesznek részt, — a diplomá­ciai kar tagjai mellett. ❖ EISENHOWER ELNÖK el­búcsúzott az ország népétől. Televízión és rádió utján is közvetített beszédében rámu­tatott a világ súlyos helyze­tére s annak a reményének adott kifejezést, hogy Ameri­ka népe és eszméi sikeresen állják meg a mai nehéz idők történelmi próbáját. Eisenhower elnök kormá­nyának minden tagja lemon­dott január 20.-i hatállyal s igy Kennedy elnök kormánya zavartalanul vehette át a nemzet életének irányítását. Az elnöki székből távozó Ei­senhower visszavonul a ma­gánéletbe és igy vele együtt háromra emelkedett az ország életben lévő volt elnökeinek száma. Herbert Hoover és Harry S. Trum a n, volt el­nökeink mellett most Eisen­hower i s magánemberként hagyta el a világ egyik leg­nevezetesebb épületét — a washingtoni Fehér Házat. Bár Eisenhower elnök kor­mányzása alatt a nemzetközi és a gazdasági helyzet is lé­nyegesen romlott, mégis a történelem itélőszéke előtt megállapítják majd, hogy a volt elnök tisztakezü, becsü­letes szándékú vezetőnk volt, aki igyekezett a ránehezedő roppant felelősséget vállalni s távoltartotta Amerikát és a világot a háború borzalmaitól. ❖ MI LESZ A SZOVJET ÁL­TAL előkészített MEG­LEPETÉS? Ez a kérdés ma jóformán többet foglalkoztatja a vilá­got, mint maga az elnökbeik­tatás. Napok óta három kü­lönleges szovjet hajó veszte­gel« a Csendes Óceánon, Ha­waii szigetétől ezer mérföld­re. Hasonló hajók voltak ezen a területen, amikor a Szovjet­unió legutóbbi rakétakisérle­­tét végezte. így bizonyosra vehető, hogy az oroszok újabb — s talán korszakalkotó — kísérletet hajtanak végre. Ed­dig két érdekes mozzanatról tudunk. Az első közel két hét­tel ezelőtt történt, amikor a­­laszkai radarállomásunk je­lezte, hogy egy rakéta, vagy miübolygó repült el a Szovjet­unióból nyugati irányba. Ké­sőbb részleteket erről a raké­táról nem tudtunk meg, de jóleső érzéssel vehettük tudo­másul, hogy uj radar-rend­szerünk kitűnő s idejében je­lezte a közeledő rakétát. A második érdekes mozza­nat is a napokban került nyil­vánosságra. A Szovjetunió — e hírek szerint, — már két Ízben lőtt ki embert a világ­űrbe. A kísérlet mindkét eset­ben kudarcot valott és a szov­jet légiir-utasok a Föld lég­körébe visszatérő rakétával együtt elégtek. A nemzetközi sajtó most tudni véli, hogy az oroszok John F. Kennedy elnök beik­tatása idején szeretnék világ­gá kürtölni, hogy embert lőt­tek ki a világűrbe, s az illető sikeresen .megtette a korszak­­alkotó utat. ❖ LOS ANGELES felett tüzes “golyót” láttak elrepülni a keddre virradó éjjelen. Ha­sonló hírek érkeztek San Die­go környékéről és más cali­­fomiai városokból is. Az el­ső hírek nem tudták okát ad­ni a tüneménynek, de a szov­jet kisérletek következtében igen sokan biztosra vették, hogy az oroszok rakétakisér­­letéről lehetett szó. Később e hírek nem bizonyultak hitelt érdemlőknek. Minden esetre, sok helyen csaknem pánikot okozott a látvány. ❖ ISMÉT LEMARADTUNK a Szovjetunió mögött — jelen­tik tudósaink. Az ok elsősor­ban az, hogy még mindig nincsenek olyan erős kilövő, szerkezeteink, mint az oro­szoknak. Emellett a kísérle­tek során sok olyan előre nem látott nehézség is felmerült, amelyek következtében el kel­lett ismernünk, hogy nem tud­juk még áprilisban fellőni az első embert a világűrbe. A reméltnél sokkal későb­ben következik be az a nap is, amikor az első, 'amerikai lég­­ür-utas a Föld körül fog mű­szerekkel terhelt mübolygóján keringeni. A késedelem azon­ban nem jelent kudarcot, inert a j övendő amerikai lég­­ür-utasok tréningje erőtelje­sen folyik tovább s mihelyt kockázat nélkül lőhetik ki tu­dósaink az első embert a vi­lágűrbe, azonnal elvégzik ar­ra az első kísérletet. Az ame­rikai tervek szerint erre csak úgy kerül sor, ha nem kell emberéletet kockáztatni. A Szovjetunió ezzel szemben a propagandasiker érdekében kíméletlenül hajlandó kocká­­ratenni vállalkozó fiataljai é­­leítét. ❖ CONGOBAN változatlanul zavaros a helyzet. Mobutu ez­redes és gyanakvó szövetsé­gese, Kasavubu államelnök végre szorosabb együttműkö­dést teremtett s katonáik kö­zösen harcolnak a letartózta­tott kommunistabarát volt miniszterelnök, Lumumba hí­veinek felkelő csapatai ellen. Egyre több a bizonyíték, hogy Lumumba híveit a kommu­nista országok fegyverrel se­gítik. Kasavubu kormánya kö­vetelte, hogy a UNO indiai biztosa távozzék Congoból, mert nyíltan Lumumba hívé­nek vallja magát és igy alkal­matlan a UNO pártatlan megbékélést szolgáló politiká­jának irányítására. Ezt a ké­rést eddig megtagadta Dug Hammerskjold főtitkár, aki a legfelsőbb döntés jogát magá­nak tartja fenn. Lumumba erői egyre több sikert érnek el. Katanga tar­tományban — ahova szintén betörtek Lumumba párthívei — a tartományi kormány re­pülőgépeket küldött a felke­lők ellen. * LAOSBAN némileg enyhült a helyzet. A harcoló kommu nista felkelők és a kormány csapatai váltakozó sikerrel küzdenek, bár a kommunisták előnye egyre inkább kidombo­rodik. A háború veszélyét si­került mégis elkerülni, mivel Amerika beleegyezett egy ré­gebbi békéltető bizottság fel­­elevenitésébe. Az újabb ázsiai tervet ■ amely szerint 16 érdekelt MI TÖRTÉNT A MOSZKVAI TITKOS TÁRGYALÁSOKON Hirt adott a világsajtó ar­ról, hogy a kommunista világ vezetői az elmúlt hónapban hetekig tartó titkos tárgyalá­sokon vettek részt és beszél­ték meg a kommunista egysé­ges politika kérdéseit. Arról is hirt adtak a lapok, hogy a vörös kínaiak végül is le­mondtak arról a nézetükről, arról a politikájukról, amely háborúval biztosítaná a kom­munizmus győzelmét s helyet­te Khrushchev “békés együtt­élési” politikáját fogadták el az egybegyült kommunista diktátorok. Most érkezett hir Khrush­chev “békés” politikájának mibenlétéről. A szovjet dik­tátor január 6.-án Moszkvá­ban mondott beszédében tisz­tázta álláspontját s beszédét közölték a kommunista lapok. Eszerint Khrushchev biztos­ra veszi, hogy a kommuniz­mus győz és ezért felesleges­nek tartja emberek millióinak elpusztítását egy atomhábo­rúban. A kommunizmus győzelme érdekében Khrushchev a kö­vetkező sikerekről számolt be: A kommunizmus sikeresen tör elő minden fronton. Ha e sikereket a nem-kommunista országok megakasztanák, ak­kor háború lesz. Nyílt háború helyett a kom­munisták inkább a felszaba­ázsiai ország nagyhatalom ülne össze a 1 a o s i kérdés megtárgyalására — Amerika elutasította, mint megvalósit­­hatatlant. * CUBÁBAN Castro csapatai sikeresen küzdenek az ország középső részén harcoló gue­rilla csapatok ellen. Újabb hí­rek szerint _ állítólag az E-gyesült Államok titkos támo­gatásával, — Közép-Amedká­­ban egy cubai ellenzékiekből álló nagyobb csoport szerve­ződött meg és erőteljes kato­nai kiképzés után készül le­csapni a cubai diktátorra. Időközben az Egyesült Ál­lamok kormánya megtiltotta a cubai utazásokat s csak igazolhatóan fontos esetekben ad ki Cubába is érvényes út­levelet polgárainak. ❖ ALGÉRIA ÜGYÉBEN a francia népszavazás jóvá­hagyta De Gaulle terveit. Az algériai lakosság is a terv el­fogadása mellett szavazott. A választási adatok hivatalos közzététele után Algériában megalakítják az ország belső irányítását végző független algériai kormányt. Mihelyt a felkelők letennék a fegyvert, a független algériai kormány­nak joga van népszavazás utján eldönteni, hogy az or­szág független kiván-e lenni, vagy hajlandó megtartani la­za kapcsolatait a francia ál lamszövetségben. ' ❖ KHRUSHCHEV követeli, hogy a UNO vonja meg Bel giumtól a Congoval szomszé­dos terület igazgatásának jo­gát, mert — az oroszok sze­rint — a belgák innen segítik a Lumuba^ellenes erőket. A szovjet diktátor követe­lését nem öntötte hivatalos formába, igy valószínűtlen, hogy a UNO egyelőre foglal­koznék vele. A Szovjetunió most is inkább békés húrokat penget s abban reménykedik, hogy Kennedyvel felelevenit­­heti a csúcstalálkozó szüksé­gességének gondolatát. duláisi mozgalmakat segítik elő. így Algériában a kommu­nisták segítették a felkelőket a franciák elleni harcban. Cu­­bában Castro uralmát mozdí­tották elő, s “Amerika nem mert beleavatkozni Cuba ü­­gyeibe.” E felszabadulási küzdelmek mellett nyílt felkeléseket is támogat a Szovjetunió. így támogatta az indokínai harcot a franciák ellen, az egyipto­miak harcát Szuez érdekében. A nyílt felkelések és felsza­badulási mozgalmak növelik a Szovjetunió baráti táborát s eljön az idő “nem túlságo­san sokára”, amikor Amerika és a hasonló országok elszige­telten egyedül maradnak' és térdre kényszerülnek. HALÁLOZÁSOK Móger Dániel (1815 Center Road, Avon) 1961. január 12.-én reggel — kétévi betegség után, 73 éves korában, — otthonában meg­halt. Hosztó ton (Zala m.) szüle­tett és 1905-ben vándorolt ki Amerikába. Itt 1915-ben költözött Castalia-ba, ahon­nan 1925-ben Lorainba telepe­dett át. Itt élt 34 évig. Egy esztendeje — mikor tenge­résztiszt fia, Ferenc nyugdíj­ba ment, — költözött Avon­­ba. A Loraini Magyar Refor­mátus Egyházközség tagja volt, s tagja a Wm. Penn Fra­­ternális Egyesületnek (volt Verhovay 17-es fiók). A Na­tional Tube Co. alkalmazásá­ban dolgozott 25 évig, — mig nyugdíjba nem ment 1952- ben. Gyászolja özvegye; két le­ánya — Mrs. Julia Kish (Lo­rain) és Mrs. Margaret Mil­ler (Amherst) ; két fia — Dá­niel (Melbourne, Ausztrália) és Ferenc, a szülői házban; négy unokája és két déduno­ka; két nővére — Gáncs Ist­vánná (Newton Falls, O.) és Mrs. Mary Fribert (Magyar­­országon, valamint egy fivé­­re — Móger Mihály, ugyan­csak Magyarországon. A Dovala Temetkezési Inté­zetből temették január 14.-én, szombaton délután l:30-kor, 2 órakor pedig egyháza temp­lomából — Nt. Tóth Bálint gyászszertartásával. Az Elmwood Temetőben he­lyezték végső nyugalomra. Smith A. William (Béla) (1624 E. 28-ik utca) rövid betegség után meghalt 1961. január 13.-án reggel, a Crile Veterans Hospital-ban (Par­ma, O.). New Yorkban született és gyermekként került Lorainba, ahol iskoláit is végezte. Édesapja üzletében — a Smith’s Grill-ben — volt ki­szolgáló, az utóbbi időben pe­dig üzletvezető. A második világháború idején a Navy kötelékében teljesített szolgá­latot a Csendes Óceánon és Ázsia térségében. A Wm. Penn Fraternális Egyesület (Verhovay és Rá kóczy) tagja volt. Hosszú é­­vek óta általánosan ismert volt, mint sportember és a sportügyek lelkes támogató ja. Gyászolja Amherst-ben la­kó fivére, Károly. Temetése a Dovala Temet­kezési Intézet rendezésében volt január 16.-án, délután 1 órakor. A Ridgehill Memorial Park Temetőben temették. MEGHALT RÉVÉSZ KÁLMÁN A WILLIAM PENN FRATERNÁLIS EGYESÜLET ELNÖKE Révész Kálmán, a legna­gyobb amerikai magyar test- Víérsegitő egyesület — a Wil­liam Penn Fraternális Egye­sület — központi elnöke 62 éves korában, 1961. január hó 13.-án hajnalban, Mount Le­­banonban lévő otthonában vá­ratlanul elhunyt. Halála amerikai magyar közéletünk egy érdemekben dús tagjának életére tett pon­tot. Révész Kálmán a detro­iti Ford-gyárban dolgozott, a­­kor 1932. májusában a Ver­hovay Segély Egylet igazga­tósága a központi számvevői hivatal vezetésére hívta meg. Tizenkét évet töltött e tiszt­ségében, amikor az 1944-ben tartott konvenció központi titkárnak választotta meg, majd 1955-ben a Rákóczy és a Verhovay egyesületek kéz­fogásából született uj egye­sületnek, a William Penn Fra­ternális Egyesületnek az első elnöke lett. Ebből a tisztségé­ből ragadta most el a könyör­telen halál. Révész Kálmán nemcsak a magyar egyleti életben fej­tett ki hasznos tevékenysé­get, hanem közéletünk külön­böző társadalmi, nevelő s fra­ternális közösségeiben is. El­nöke volt a Pennsylvaniai Fraternal Kongresszusnak, az Amerikai Magyar Szövetség­nek, az Amerikai Magyar Se­gély Akciónak, valamint a Pittsburgh és Környékén Mű­ködő Fraternális Egyesületek Szövetségének. Igazgatója volt a National Fraternal Con­. # 4 gress-nek, a Pennsylvaniai Biztositó Intézetek Szövetsé­gének és a New Jersey állam területén lévő Rutgers Uni­versity kötelékében működő Amerikai Magyar Tanulmá­nyi Alapitványnak. Tagja volt a pittsburghi Rotary Clubnak és az Amerikai Nem­zetiségi Csoportoknak. Révész Kálmán 1898. szep­tember hó 11.-én Kassán, — Abauj -Torna vármegyében, Magyarországon — született. Iskolai tanulmányait Buda­pesten, a Keleti Akadémián fejezte be. Az első világhá­­boruboru alatt a bolgár fő­városban, Sófiában teljesített szolgálatot a magyar követsé­gen. Amerikába 1926-ban ér­kezett. Youngstownban (O.) kezdte amerikai pályafutását, ahol a Magyar Hírlapot szer­kesztette. Innen költözött Det­­roitba, ahol különböző bank­házaknál, majd a Ford-gyár­ban volt alkalmazva. Itt ér­te a Verhovay Segély Egylet igazgatóságának meghívása a központi számvevőségre. Detroitban vette feleségül 1930-ban Topor Máriát. Bol­dog házasságukból egy leány­ka származott, Mária, aki je­lenleg a Mount Lebanonban lévő középiskola növendéke. Feleségén és gyermekén kí­vül gyászolja fivére, dr. Ré­vész Imre, volt református püspök Magyarországon s nő­vérei — De Bor Jenőné, Ke­­resztfalvy Antalné és Bogár Károlyné — az Egyesült Ál­lamokban. Gyászszertartása a hazel­­woodi magyar református templomban volt. Halottvivők és tiszteletbeli halottvivők a William Penn Fraternális E- gyesület tisztviselői és igaz­gatói voltak. 28 EMBER FULLADT A TENGERBE A NEW JERSEY-I PARTOK ELŐTT A RADAR-TORONY ÖSSZEOMLÁSA ALKALMÁVAL Amerikának a szovjet raké­ták megfigyelésére épített e­­gyik tengeri radar-tornya a viharos tengerben összeom­lott- és 28, rajta szolgálatot teljesítő katonánk és polgári munkásunk a hullámokban lelte halálát. A radar tornyot 1957-ben építették, 70 mérfQldnyire a New Jersey-i partok előtt. A texasi olajkutakra emlékezte­tő formája miatt “texasi tor­­nyok”-nak nevezték őket. A 4. számú torony alapzata a tengeri fövénybe s vizalatti talajba volt sülyesztve, a fel­ső 'építménye pedig a tenger szintje fölött volt. E felső é­­pitményen teljesítettek kato­náink szolgálatot és küldték jelentéseiket az amerikai par­tok felé közeledő minden gya­nús járműről. A Donna tornado a múlt ősszel erősen megrongálta a torony alapzatát és igy na­gyobb javítások váltak szük­ségessé. Ezért a szolgálatot teljesítő katonák egyrészét hetekkel ezelőtt hazarendel­ték s helyette polgári munká­sokat küldtek, hogy azok a tornyot kijavítsák. A múlt hét végén — az erős szélben — a súlyosan megrongálódott torony tizen­négy lábnyira is kilendült időnként. A torony parancs­noka jelentette aggodalmait, de a legénység eltávolítását először azért halasztották, mert arra gondoltak, hogy egy hajó őrködik a közelben, később pedig már azért nem szállították el a legénységet, mert hajóval a harminc láb magas hullámok közt a tor­nyot nem lehetett megközelí­teni s a nagy viharban heli­kopter sem tudott leszállani. Amikor a torony összeom­lott, azonnal' hajók siettek a személyzet mentésére. Elő­ször két holttestet találtak a vizen úszva, majd később a torony tengerbe merült kabin­­j ából emberi kopogtatásokat véltek hallani. A vihar miatt céak másnap sikerült búváro­kat leküldeni a vízbe merült kabinhoz, mintegy száz láb mélységibe. A búvárok már nem hallottak életjeleket a le­merült kabin belsejéből. így a mentési munkálato­kat félbe kellett hagyni. Ha majd a lezuhant tornyot kie­melik, pontosan megtudjuk, mi történt a hajó belsejében. Bizonyos, hogy szigorú vizs­gálat indul meg az ügyben. Máris felvetették a kérdést, miképen, lehetséges, hogy az ősz óta nem javították meg a tornyot és nem szállították el a legénységet a közelgő vi­har első jeleire? A most lesülyedten kívül még két ilyen radar tornyunk van az Atlanti Óceánban. A vizsgálat ennek a két torony­nak a biztonságára is kiter­jed.

Next

/
Thumbnails
Contents