Lorain és Vidéke, 1960 (47. évfolyam, 2-50. szám)

1960-01-08 / 2. szám

VOLUME 47 ÉVFOLYAM —No. 2 Szám. A HÉT ESEMÉNYEI LORAIN, OHIO EGYES SZÁM ÁRA 10<-1960. JANUÁR 8. Januárban jelentkeznie kell minden nem-polgárnak VASÁRNAP DISZNÓTOR LESZ A SZT. MIHÁLY EGYHÁZNÁL Az acélsztrájk befejezése városunk életének legörvende­­tesebb és legnagyobb szenzá­ciója. Lapunk olvasóinak na­gyobb része is vagy az acél­gyárban dolgozik, vagy annak nyugalmazott alkalmazottja. A sztrájk a loraini magyar­ságot igen súlyosan érintette, így érthető, hogy a jelentős fizetésemeléssel járó uj mun­kaszerződés megyénk lakossá­gának s a loraini magyarság­nak külön családi ünnepe is. A sztrájk befejezését az acélmunkások szakszervezeté­nek zsúfolt hall-jában jelen­tette be a szakszervezet helyi osztályának vezetősége. ♦ • • A novemberi választásokra megyénkben is megmozdultak a jelöltek. Úgy hallottuk, hogy James Parobek ügyvéd, — aki a múlt év végéig vá­rosi tanácsos volt, — demo­krata listán szeretne pályázni az állami szenátori tisztségre, amely Mosher szenátor kon­gresszusi képviselői j elöltsé­gével megüresedik. * * • Agate — megyénk népsze­rű republikánus megyei clerk­­je, — újraválasztásra pályá­zik. Harold Ewing — a magyar­ság körében jól ismert biró, — szintén jelölteti ma­gát visszaválasztásra. * * * Az Ohio Fuel Gas Co. 1959. évben több mint félmillió dol­lárt költött, hogy a loraini gázszolgáltatást megjavítsa. L. P. Mclntire — a vállalat loraini vezetője, — közölte, hogy 13 mérföld hosszúság­­- *7cr<ÁTxr hely eztek <‘i * uj yvi/. v téket és ezzel újabb 1,100 lo­raini otthont lát el gázzal a vállalat. A közlemény szerint váro­sunk alapításának 125 .-ik esz­tendejében naponta átlag 20 munkást dolgoztatott a válla­lat a gázszolgáltatás kibővíté­se és megjavítása érdekében. * ' * • Mi lesz a 254-es úttal?! — erre a kérdésre szeretnének az érdekeltek választ kapni a megyei biztosoktól. A sürgető érdeklődőknek N. Thompson megyei biztos azt a felvilágosítást adta, hogy az ut kibővítése az állami hi­vatalok késlekedései miatt vá­rat magára — már két éve. Thompson szerint legfőbb ideje lenne a munkálatokba sürgősen belekezdeni. SOCIAL SECURITY STATISZTIKAI JELENTÉS A loraini Social Security Hivatal megyénkben ezerrel több nyugdíjasnak fizetett az 1959. év folyamán öregkori nyugdijat, mint 1958.-ban. Az elmúlt év végén össze­sen 13,000 nyugdíjas kapott megyénkben social security-t — mintegy 10 és fél millió dolláros összegben. Társadalmi események NAPTÁRA JANUÁR 10. — Az elyriai Jézus Szent Szive Egyház disznótoros vacsorája — délután 5 órai kez­dettel, az egyház termében (162. Irondale Street, Elyria, O.) JANUÁR 10. — A loraini Szent Mihály görög katholikus egyház hagyományos disznótoros vacso­rája saját tremében — délután 5:30 órai kezdettel. FEBRUÁR 1. — A Jézus Szent Szive — elyriai magyar római katholikus egyház, — kártya­­party-t rendez saját termében, — Irondale Street 162. FEBRUÁR 28. — A Szt. László Egyház tánccal egybekötött disznótoros vacsorát rendez, — saját helyiségében. VÉGÉTÉRT a nyolc hónap óta tartó -acélsztrájk s ezzel megoldódott az amerikai gaz­dasági élet egyik legsúlyosabb problémája. A megegyezést 22 órás sza­kadatlan tárgyalás előzte meg. Mitchell munkaügyi mi­niszter jelentette be, hogy létrejött a megállapodás a Szakszervezet és az acélgyá­rak között. Az uj szerződést három év­re kötötték meg. A szerződés 'értelmében az acélmunkások fokozatosan emelkedő béreket és egyéb juttatásokat kapnak. A teljes béremelés óránként 39 centet tesz ki, vagyis át­lagosan évi 850 dollárt. Ezenkívül sikerült közös nevezőre jutni a munkatelje­sítmények sokat vitatott kér­désében is. A gyárak elálltak attól a követelésüktől, hogy az úgynevezett “elavult mun­kamódszerek” helyett korsze­rűbb és eredményesebb mun­kamódszereket vezessenek be. Azonban a szakszervezetek és a gyárak képviselői tanács­kozni fognak erről a kérdés­ről, — bármilyen kötelező erejű megállapodás nélkül. A gyárak képviselője közöl­te, hogy az uj munkaszerző­dés egy billió dollárba kerül évente az acéliparnak. Ennek a hatalmas összegnek a fede­zésére egyelőre nem emelik fel az acél árát, hanem jobb termelési módszereket vezet­nek be. Az áremelés elmara­dása egyrészt a kormány in­­i"i11oiiC'S pchűi'-c.&jcvt almi­ja elősegíteni, másrészt pedig az olcsóbb külföldi acélt pró­bálja távoltartani az amerikai piacokról. McDonald — a Szakszerve­zet elnöke, — közölte a mun­kássággal, hogy ez az eddig kötött szerződések legjobbika s ilyen körülmények között ezentúl sztrájkra nem lesz szükség. ❖ POLITIKAI pecsenyesütés­re használja fel a sztrájk megszüntetését a republiká­nus párt. Mivel a nagyiparnak elsőrendű érdeke, hogy Nixon legyen republikánus listán az Egyesült Államok uj elnöke, nyilván megegyeztek vele a színfalak mögött, hogy ő le­gyen az acélipar “békega­­lamb”-ja. így a sztrájk meg­szüntetésével egyidőben köz­zétették, hogy Nixon alelnök közvetített az ipar és a szak­­szervezet között s elsősorban az ő érdeme a megegyezés. Természetes, hogy Nixon­­nak ez a “sikere” erőteljesen öregbiti népszerűségét széles rétegek között s tagadhatat­lan, hogy ezzel a sakkhuzással nagyot lendítettek döcögő sze­kerének kerekein. Mitchell munkaügyi minisz­ter, — aki tényleg jóindulat­tal és hozzáértéssel segítette a tárgyaló feleket, — szintén osztozik a dicsőségben Nixon­­nal. Egyesek azt jósolják, hogy Mitchell lesz a republikánusok alelnök jelölt je. ❖ AZ ÁRAK kérdésében még csak találgatni lehet egyelő­re. Nincs kizárva, hogy az acélipar egyideig nem emeli az acélárakat, hogy ezzel is próbálja a republikánusokat sikerre segíteni a novemberi választásokon. Mihelyt azon­ban túl leszeünk a választáso­kon, Amerika népének újabb hatalmas áremelkedésre kel előkészülnie. Sajnos, az acélárak emelke­dése általános drágulást von maga után. Ezzel pedig újabb fizetésemelési, nyugdíjemelé­si, stb., követelések járnak majd s könnyen előfordulhat, hogy az acélmunkások tekin­télyes vásárlóereje újból visz­­szaesik és a hig dolláron egy­re kevesebbet lehet majd vá­sárolni. Ha ez bekövetkezik, — már pedig más ut nem látszik nyitva, — akkor a takarékos kisemberek, az életük munká­jának gyümölcséből éldegélő nyugdíj ások szenvednek első­sorban. Minden jóérzésü ember bol-, dog, hogy vége az acélmunká­sok bizonytalan sorsának és megkötötték az uj szerződést. De ugyanakkor mindenki vi­lágosan látja, hogy újból az áremelkedés veszélyes útjára lépett az amúgy is inflációval, árdrágulással és piacok hiá­nyával küzködő amerikai gaz­dasági élet. ❖ HALLATLAN prosperitást jósolnak az 1960. évre a gaz­dasági szakemberek. Sok te­kintetben ez csakugyan be is következik. De ugyanakkor tagadhatatlan, hogy félni le­het az acéliparban nagyobb­­arányu munkáselbocsátástól. Az acélgyárak az elmúlt he­tekben rengeteget gyártottak raktárra s felkészültek újabb sztrájk lehetőségére. Ezért nagyobbszámu uj munkást is vettek fel s a letett acélmun­kásokat csaknem mindenütt visszahívták munkába. A szerződés aláírása után .most már nincs szükség arra, hogy “raktárrá” dolgozzanak. A fogyasztókat rövidesen el­látják a kellő mennyiségű acéllal s bizonyosra vehető, hogy legkésőbb néhány hóna­pon belül az acélgyárak nem­csak az uj munkásokat bo­csátják el, hanem azok közül is sokat, akiknek nincs több­évi senioritása. AZ ELNÖKVÁLASZTÁS vonalán élénk mozgolódás ész­lelhető. A republikánusoknak Rockefeller látszólagos vissza­vonulása után Nixon alelnök az egyetlen elnökjelőlijük. Vi­szont Rockefeller nem titkol­ja, hogy ha a republikánus konvenció rákényszerítené, — vagy legalább felajánlaná — elfogadná az elnökjelöltséget. A demokraták táborában is kezd kialakulni a jelöltek név­sora. Kennedy szenátor vég­re hivatalosan is bejelentette azt, amit mindenki tudott, hogy demokrata listán pályá­zik a jelöltségre. Humphrey szenátor is hivatalos önjelölt s több előválasztáson indul is, hogy biztosítsa a maga szá­mára ezen államok konvenciói delegátusainak támogatását. Ohioban nyilvánvalóan Di­­iSalle kormányzó lesz a demo­kraták “kedvenc fia”, ami azt jelenti, hogy az ohioi delegá­ció nagy többsége őt jelöli el­nöknek. Bár nincs semmi ki­látás DiSalle megválasztására, a kormányzó mégis biztosita­­ni akarja magának a demo­krata konvención az ohioi de­legátusok nagyrészének sza­vazatát, hogy igy erős pozí­ciót vívjon ki magának azzal, hogy az ohioi edelegáció tá­mogatását egyik, vagy másik jelöltnek átengedi. ❖ STEVENSON — volt demo­krata elnökjelölt mélyen hall­gat szándékairól, de ügyel ar­ra, hogy neve az újságok első oldalára kerüljön időnként. Most februárban — Eisen­­hower-ral egyidőben, — dél­amerikai útra indul. Közölte, hogy útja egyrészt üzleti jel­legű, másrészt pedig tanul­mányút. Elsőkézből akarja Felhívjuk olvasóink figyel­mét az amerikai törvények azon rendelkezésére, amely­nek értelmében minden nem­állampolgár amerikai lakos­nak jelentkeznie kell január hó folyamán. Ez a törvény menekültekre, útlevéllel jött bevándorlókra, vagy látoga­tókra — minden nem-polgár lakosra vonatkozik, aki 1960. január hó folyamán az ország területén tartózkodik. A jelentkezés egy jelentke­zési kártya kitöltésével tör­ténik. A jelentkezési kártyát bármely postahivatalban meg lehet kapni ingyenesen. A ki­töltött kártyát ugyancsak a postahivatalok bármelyikének át lehet adni. Vigyázzunk az DiSalle kormányzó bejelen­tette, hogy az ohioi demokra­ta delegáció élén Kennedy sze­nátor jelöltsége mellett kíván szavazni delegátustársaival együtt, az elnök jelölő demo­krata konvención. A demokrata delegátusok megválasztásuk előtt ezek szerint arra kötelezik magu­kat, hogy először DiSalle-t je­lölik, — mint államunk “ked­venc fiát”, — DiSalle pedig kötelezi magát, hogy kel­lő alkalommal íz egész dele­gációval Kenne ’y mellé áll. DiSalle ;ezzeWSr*épG&ável or­szágos belpolitikai érdeklődés középpontjába került s Ken­nedy esélyeit jelentős mérték­ben növelte. A kormányzó ugyanakkor helyreállította az egységet a clevelandi demo­kratákkal, akik eddig megta­gadták, hogy DiSalle-ra sza­vazzanak az első konvenciói menetben, mert Kennedy mel­lett kötelezték el magukat. Lausche, — volt kormány­megismerni a délamerikai vi­szonyokat. Politikai szakértők mind­ebben azt látják, hogy Stevenson csak kéreti magát, de örömmel elfogadná, ha fel­ajánlanák neki ismét a demo­krata elnökjelöltséget. Nixon népszerűsítése után és Kennedy vallási hátránya miatt, a demokrata szakértők egy része úgy látja, hogy Nixon könnyen legyőzheti Kennedyt, ha ők ketten ke­rülnének szembe, mint a két nagy párt elnök jelöl tje. Azon­ban, ha sikerülne a demokra­táknak Stevenson-t szembeál­lítani Nixonnal, akkor — leg­alább is ez idő szerint, — csaknem biztosra vehető a demokrata párt győzelme. ❖ A VILÁGPOLITIKÁBAN aránylagos csend volt az uj­­esztendő első napjaiban. A nyugati államok külügy­minisztériumaiban a május közepére halasztott csúcskon­ferencia előkészítésén dolgoz­nak. A Szovjetunió nem csak diplomáciai síkon készül arra, hogy számára sikeres legyen a csúcstalálkozó, hanem az orosz tudósok is szorgoskod­nak, hogy a csúcstalálkozó előtt egy újabb váratlan szov­jet sikerrel erősítsék meg az orosz kommunista delegáció kezét. Hírek szerint az oro­szok megpróbálják még má­jus előtt kilőni az első em­bert a világűrbe, vagy pedig a Mars, vagy a Vénusz nevű bolygóra akarnak rakétát fel­lőni. adatok teljes és pontos be­jegyzésére. (Itt hívjuk fel is­mét olvasóink figyelmét ar­ra a rendelkezésre, hogy a jelentkezésre kötelezett nem­polgárok lakcímük esetleges lakcím változásukat — min­den esetben, — haladék­talanul jelenteni kötelesek a Bevándorlási Hivatal illetékes kirendeltségének, a f e n n t i módon.) A jelentkezés tehát végte­lenül egyszerű és gyors. El­mulasztása büntetést von ma­ga után. Ne felejtsük el tehát, hogy január folyamán jelentkez­zünk postai lapon a Bevándor­lási Hivatalnál. zónk, — nyilván helyteleníti DiSalle lépését, mert szerinte ezzel megfosztják Ohio dele­gátusait a választás lehető­ségétől. Az ohioi konvenciói delegátusok megválasztása e­­lőtt szeretne ellenzéki listát is látni, hogy ne csak DiSalle emberei legyenek demokrata delegátusok, az elnökjelölő konvención. Először olyan hírek voltak, hogy maga is jelölteket állít olyanokból, akiket ő kontrol­lálhatna a konvención. Szak­értők és barátai igyekeznek erről lebeszélni, mert szerin­tük sem DiSalle népszerűsé­gével, sem az állami demokra­ta gépezettel nem küzdhet meg, annál kevésbbé, mivel szenátusi szavazata egyálta­lán nem találkozott a helyi demokraták helyeslésével. ANTISZEMITA TÜNTETÉSEK VILÁGSZERTE Zsidóellenes tüntetésekről érkeznek hírek a világ legkü­lönbözőbb városaiból. Először Ny.-Németországban, majd Ny.-Berlinben rajzoltak isme­retlen tettesek horogkéresz­­teket a zsinagógákra, majd a zsidó templomokat s üzleteket rongálták meg éjjel, antisze­mita csoportok. Amerikában, — legfőképen New Yorkban, —folytatódtak ezek a kilengések, ahol szin­tén horogkeresztek és zsidó­­ellenes felírások jelentek meg a templomok környékén. Más városokból is érkeztek kisebb kilengésekről hírek. Kelet-Németországból is ér­kezett jelentés hasonló jelen­ségekről. ‘Ki a zsidókkal’ fel­írások is jelentek meg az ut­cákon. Mexico-ban és más orszá­gokban is hasonló a helyzet. Egyesek szerint a kommu­nisták állanak a tüntetések mögött, mások szerint a tit­kos nácik önmaguktól rende­zik a tüntetéseket s felelőtlen fiatalkorúak is átvették az antiszemita jelszavakat. Egyik izraeli párt a tünte­tések nyomán felszólította a ny.-németországi zsidóságot, hogy vándoroljon ki Izraelbe. Adenauer nyugatnémet mi­niszterelnök s a többi orszá­gok illetékes hatóságai is e­­rőteljes nyomozást indítottak a tüntetők kézrekeritésére s az újabb kilengések megaka­dályozását is igyekeznek biz­tosítani. Január 10.-én, — vasárnap, — délután 5:30 órai kezdettel disznótoros vacsorát szolgál­nak fel a loraini Szent Mihály egyház termében, az egyház egyleteinek rendezésében. Az egyházközség asszony­tagjai által készített finom, rendkívül izes, magyarosan készített hurkát és kolbászt — az egyéb hozzávalókkal együtt, —. $1.75-ért szolgál­ják fel. A január lO.-i disznótoros vacsorán a rendező egyletek nem csak az egyháztagok megjelenésére számítanak, — szeretettel hívják és várják egész Lorain és környéke ma­gyarságát, az egyház barátait és azok ismerőseit is. Mint minden évben, idén is kérik lapunk olvasóit, hogy vegyenek részt ezen az éven­te nagy s ik e r r e 1 ismétlődő vacsorán. Az egyházközség asszonyai — a régi rend sze-Az elyriai Jézus Szent Szi­ve Egyház, — az elyriai ma­gyar katholikusok egyháza, — disznótoros vacsorát ren­dez január 10.-én, vasárnap délután 5 órai kezdettel, az egyház termében (162. Iron­­dale Street).*­A kis magyar egyház tag­jai szorgalmas és munkás, ál­dozatvállaló emberek, akik je­lentős erőfeszítéseket tesz­nek, hogy egyházunkat fenn­tartsák és fejlesszék. Az egy­ház vezetői, kurátorai és az egyházközség minden tagja tevékeny munkása, ennek a szép és nemes célkitűzésnek. Az Egyháztanács teljes fe­lelősséggel végzi feladatát és igyekszik annak az emberi le­hetőségek határain belül, ma­radéktalanul megfelelni. A ha­talmas feladat megoldásának egyik módja, az anyagi fel­tételek előteremtésének egyik HALÁLOZÁS Ids. Figula György (222 West River St.,) ely­riai lakos 1960. január 2.-án, — 71 éves korában meghalt. Magyarországon született s 36 éve lakott Elyriában. Tagja volt az elyriai ma­gyar református egyháznak (United Church of Christ), amelynek templomába az el­hunyt holttestét szerdán reg­gel 8 órakor szállították át és helyezték ravatalra. A Republic Steel Co. alkal­mazottja volt, mig nyugalom­ba nem vonult. Gyászolja özvegye, két leá­nya, négy fia, 11 unokája és három testvére. Temetése szerdán — janu­ár 6.-án, — délelőtt 10 órakor volt a Bittner-DeCarlo Te­metkezési Intézet rendezésé­ben — Nt. Bacsó Béla lelkész gyászszertartása mellett, — a Brookdale Temetőben. Blaner Gáborné (Stop 7.) múlt hétfőn — január 4.-én, 56 éves korában, — agyvérzés következtében meghalt a Szent József Kór­házban. Az elhunyt Magyarországon született s kis gyermek korá­ban hozták Amerikába. Tag­ja volt a St. Vincent de Paul egyházközségnek. rint, — a legnagyobb előzé­kenységgel, gonddal és figye­lemmel szolgálnak ki minden vendéget, — az érkezés sor­rendjében. Az egyház egyleteinek va­csorái minden tekintetben si­keresek s kifogástalanok vol­tak a múltban, beleértve az elmúlt (1959.) évit is. Lelke­sen dicsérték az ételek minő­ségét épen úgy, mint a fel­szolgálok figyelmes voltát, vagy a kiszolgálás gyorsasá­gát azok, akik tavalyi híradá­sunk alapján részt vettek a vacsorán. Ahogy akkor irtuk, valóban “öregbítik” a Szent Mihály egyház tagjai által rendezett vacsorák jóhirét; Kedves Olvasónk! Kezdje Ön is kellemes emlékekkel ezt az évet. Vegyen részt idén a Szent Mihály Egyház egy­leteinek vacsoráján, s bizo­nyosan állandó vendégévé vá­lik a görög katholikus egyház rendezvényeinek. lehetősége az ilyen vacsorák rendezése. A január 10.-én rendezendő disznótoros vacsorára az egy­házközség asszonyai a meg­szokott seréhységgel, lázas igyekezettel, gonddal és lelki­ismerettel Készülnék. RemelTk-* — mi pedig hisszük, — hogy fáradozásuk megtermi gyü­mölcsét: ez évben ismét si­kerükről számolhatunk be, az egyháztagok pedig — akik a vacsora sikere érdekében fá­radoznak, — kiérdemlik majd az elégedett vendégek elisme­rését és dicséretét. Ezzel egy­ben biztosítják a közönség támogatását a következő év­re is. Az‘egyház vezetői s a ren­dezőség meleg szeretettel hív­ják és magyaros barátsággal várják Elyria és a környék magyarságát a nemescélu va­csorára. Temetése szerdán volt, a Dovin Temetkezési Intézet rendezésében egyháza templo­mából, — Ft. Joseph P. Con­­lon gyászszertartásával, — a' Calvary Temetőben. Gyászolja testvére, Rehö­­reg István és több unokaöccse és unokahuga. EGY MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS PAP SORSA Kéry Sándor református papot, volt püspöki titkárt, aki az utolsó években Berecz­­ky Albert mellett dolgozott, hirtelen elbocsájtották állásá­ból. Kéry Sándor jelenleg sem­miféle jövedelemmel nem ren­delkezik, három gyermekének eltartása teljesen felesége vállaira nehezedik, aki igen nagy protekcióval tudott csak egy kőbányai gyárban, mint csomagolónő elhelyezkedni. Kéri Sándor fiatal — mint­egy negyven éves, — igen te­hetséges pap, akinek egyházi körökben nagy jövőt jósoltak. Kéri Sándor 1958 májusá­ban még — mint a magyar református egyház egyetlen hivatalos kiküldöttje, — részt vett az Edinburgh-ban meg­tartott kongresszuson. DiSalle s az ohioi demokraták Kennedy elnöksége mellett Most vasárnap este tartja idei disznótoros vacsoráját az elyriai magy. kát. egyház

Next

/
Thumbnails
Contents