Lorain és Vidéke, 1959 (46. évfolyam, 1-48. szám)

1959-01-02 / 1. szám

A loraini rendőrség átszer­vezése megtörtént. A polgár­­mesteri bizottság kérésének ellenszegülve, csak felsőbb utasításra hajtotta végre az átszervezést a rendőrfőnök. A leglényegesebb változást a bűnügyi osztag megszünte­tése jelenti. * * ♦ A vasárnapi záróra ügyé­ben kiadott utasításoknak megfelelően a rendőrség múlt vasárnap szorgalmasan kuta­tott a meg nem engedett mó­don vasárnap is árusító üz­letek után. A rendeletben meghatározott bútor-, éksze­rész-, vas- és ruhaüzletek kö­zül egyet sem találtak nyitva. A fel nem sorolt egyéb faj­ta üzletek számára megen­gedték a nyitvatartást, illetve árusítást vasárnapokon is. * * * A Green Door nevű lezárt vendéglő és gyanúsított Sze­rencsei átékibarlang lépcsőjén immár másodszor történt ha­lálos baleset. Nicholas Jakovetski — 64 éves loraini émber, — aki a vendéglő fölött lakott, italo­sán leesett a lépcsőn és ko­ponyatörésben meghalt. Pontosan egy évvel ezelőtt Elmer Spies járt ugyanott szerencsétlenül s életét veszí­tette. A rendőrség szerint Jako­vetski is kétségtelenül bal­eset áldozata volt. * * * Három megyei bírónk — Kelly, Pincura és Weber — január 3.-án teszi le a hiva­tali esküt Carl Weygandt, ohioi főbíró előtt. ___ _ Az ünnepi szertartás 10 órakor kezdődik az American Legion elyriai székházában. A veteránok ebből az alka­lomból zászlót ajándékoznak a bírósági épület részére. * * * Keys elyriai polgármester résztvett azon az értekezle­ten, amelyen DiSalle megvá­lasztott kormányzó ismertet­te kabinetje tagjaival mun­kaköreiket. Az értekezlet To­­ledoban volt. DiSalle január 12.-én veszi át hivatalát s azt óhajtja, hogy az egyes állami ügyosztályok vezetői a közbenső időt használják fel uj munkakörük tanulmá­nyozására. Keys polgármester, — mint ismeretes, — az állami köz­lekedési biztonság ügyeit in­téző hivatal vezetője lesz. * * * Az Ohio Supreme Court döntése szerint most már semmi akadálya sincs annak a tervnek, hogy a 2,100 aker nagyságú területet, — melyen a Ford gyár van, — Lorain­­hoz csatolják. A szóban lévő terület Lorain nyugati részé­vel határos és a Black River és Brownhelm Townshipeket foglalja magában. VOLUME 46 ÉVFOLYAM No. 1 Szám LORAIN, OHIO EGYES SZÁM ÁRA 10-1959 JANUÁR 2 A HÉT ESEMÉNYEI A REF. BS. EGYLET ÉVZÁRÓ GYŰLÉSE Vasárnap délután a szokott íelyen és időben tartja meg i Ref. Bs. Egylet havi gyü­­ését, amely egyben évzáró közgyűlés is lesz. A gyűlésen i tisztikar tagjai beszámol­lak évi munkájukról s jelen­est tesznek az egylet anya­gi helyzetéről is. A gyűlés végeztével Dohá­nyos István elnök, — az egy­et nevében — megvendégeli i megjelenteket. A fontos — és egyben kel­lemes szórakozást is ígérő — gyűlésre és uzsonnára a tisztikar ezúttal is meghívja az egész tagságot s kéri szi­ves és pontos megjelenésüket. Albert Antal, jegyző. DE GAULLE tábornokot Franciaország uj elnökévé választották az uj Alkotmány alapján megtartott választá­sokon. Az uj elnök elsősor­ban az ország gazdasági helyzetét szeretné megjavíta­ni. Mivel hat nyugateurópai ország január elsején életbe­lépteti a vámuniót és a szo­ros gazdasági együttműkö­dést, De Gaulle, elérkezettnek látta az időt, hogy pénzrefor­mot léptessen életbe. A fede­zet nélküli, állandóan híguló francia frankot a kormány 17.5 százalékkal leértékelte. Ugyanakkor rendezik az ala­csony jövedelmű családok fi­zetését és a különböző segé­lyeket is. Ezzel egyidejűleg a kormány erősen korlátozza a külföldi áruk bevitelét s fo­kozni próbálja a kiszállítást, A belföldi árak emelkedése várható s ugyanakkor a la­kosság életszínvonala, — leg­alább egyidőre, — sülyedni fog. A francia tőzsde nyu­godtan fogadta a reformok hírét s a részvények és az arany ára alig emelkedett. ❖ A NYUGATEURÓPAI gaz­dasági unió, — amely Fran­ciaország, Nyugat-Németor­­szág, Luxembur, Olaszország, Belgium és Hollandia részvé­telével — eddig csak kezdeti eredményeket tudott felmu­tatni, hatalmas lépéssel ha­ladt előre e napokban a tel­jes együttműködés utján. A hat ország 1959 január 1-től életbeléptette a közös piacot, mely megszünteti a védővá­mokat és egyéb gazdasági korlátozásokat is ledönt. A vámunió életbeléptetése előtt az érdekelt országok Angliával együtt elhatároz­ták, hogy ezentúl külföldiek dollárt, vagy más aranyvalu­tát kaphatnak a hét ország bármelyikének pénzéért. Kü­lönösen az angol reform nagy fontosságú, mert a világke­reskedelemnek több mint a fele angol font sterlingben bonyolódik le. Eddig a fontot nem lehetett dollárra váltani, de most az uj intézkedés nagy mértékben hozzájárul a szabadabb és élénkebb ke­reskedelemhez. Amerikai szakértők véleménye szerint a pénzügyi reform jelentős gazdasági lépés és hozzájárul az érdekelt országok egészsé­gesebb pénzügyi fejlődéséhez. ❖ CUBÁBAN a polgárháború — két évi huza-vona után, — döntő szakaszához érkezett. A kormánycsapatok nyílt hábo­rúba kezdtek Castro felkelő­vezér guerillái ellen. A kor­mány szerette volna a felke­lőket gyors rajtaütéssel meg­semmisíteni, de ez a terv — úgy látszik, — csődöt mon­dott. A sziget középső és ke­leti részén lévő felkelők a támadás kezdetén sikerrel vé­dekeztek, sőt előretörésről is adtak hirt a felkelők rádió­ján. ❖ AZ ATLAS RAKÉTÁVAL kilőtt amerikai mübolygó, — amely súlyával és technikai felszerelésével túltett a szov­jet “sputnik”-jain, — alapo­san megerősítette Amerika tekintélyét világszerte. Tudó­saink szerint azonban az oro­szok, — bár újabban nem mutattak fel semmi kimagas­ló eredményt, — még mindig előbbre vannak kutatásaikkal és gyártmányaikkal, a raké­­takészités terén. Egyes hírek szerint a szov­jet meglepetést tartogat a világ számára és olyan rend­kívüli eredményt készül be­mutatni, amely ismét Moszk­va javára billentené a mérleg nyelvét. Egyelőre azonban az ame­rikai rakétasiker beszédesebb bármilyen készülő szovj et mübolygónál. ❖ BERLIN miatt ismét fe­nyegetőzik a Szovjetunió. Mint ismeretes Moszkva el­határozta, hogy hat hónapon belül kivonul Kelet-Berlinből s azt követelte, hogy a nyu­gati hatalmak is távozzanak el a volt német fővárosból. Amerika és szövetségesei természetesen elutasították az orosz ajánlatot, hiszen ki­vonulásuk esetén a fegyveres keletnémet kommunisták ven­nék birtokukba Berlint. A Nyugat elutasító válasza óta Moszkva több alkalom­mal fenyegetőzött háborúval. Az oroszok szerint nemcsak szárazföldön akadályozzák meg a keletnémetek, hogy te­rületükön keresztül utánpót­lást szállítsanak a nyugatiak Berlinbe, hanem az oda ve­zető légiutat is lezárják. Ha a Berlinben lévő amerikai csapatok ellátását a keletné­metek erőszakkal meggátol­nák, akkor Amerika vagy ki­vonul Berlinből, vagy fegy­veresen viszi be repülőgépe­ken, vagy más utakon az utánpótlást. Mivel sem Amerika, sem szövetségesei nem akarják Berlint cserben hagyni, az oroszok most a nyugatiak meg-felemiitesev-ei ' próbálnak eredményt elérni. A napok-1 ban a hivatalos kommunista sajtó nyíltan azt irta, hogy Kelet-Németország érdekében Oroszország kész használni hidrogénbomba töltésű konti­nensközi rakétákat. ❖ SZOVJET tengeralattjárók cirkálnak az óceánoknak azon vidékein, ahova az ame­rikai rakéták lezuhanását várják. Ezek szerint nincs ki­zárva, hogy több sikeresen kilőtt próbalövedék azért ve­szett el a tengerben, mert az éber szovjet tengeralattjárók kaparintották meg azokat az amerikaiak orra előtt. ❖ AZ UJ KONGRESSZUS összeülése előtt több érdekes politikai megmozdulásról ad­nak hirt a washingtoni jelen­tések. A többségben lévő de­mokrata honatyák nemcsak a republikánusok kormányzását szeretnék más mederbe terel­ni, hanem megpróbálnak le­számolni a déli konzervatív, — néger-ellenes — törvény­hozókkal is. Elsősorban megkísérlik tör­vénybeiktatni a ‘filibusztert’ megtiltó javaslataikat. A fili­­buszter azt jelenti, hogy bár­mely törvényjavaslat megsza­vazása előtt, vagy bármilyen más vitában a törvényhozók­nak joguk van olyan hossza­san hozzászólni, amilyenre kedvük telik és erejük futja. Ezzel a joggal élve, halál­ra beszélték a déliek a ked­vük ellen való törvényjavas­latokat. A filibuszter-ellenes törvény, — ha sikerülne meg­szavaztatni, — korlátozná a hozzászólásokat. ❖ A KORMÁNY egyensúlyba hozott költségvetést készül a törvényhozás elé terjeszteni. Az Elnök így próbálja meg­akadályozni a nemzeti adós­ság növekedését. Törekvését általában kedvezőtlenül fo­gadják. Hozzáértők véleménye sze­rint sem a fegyverkezés, sem pedig a nemzetközi segélyek terén nem szabad Ameriká­nak visszariadnia a kiadások­tól. Az Egyesült Államoknak e pillanatban sokkal fonto­sabb érdekei vannak, mint az egyensúlyba hozott költség­vetés. ❖ AZ ELNÖK politikáját éle­sen bírálják az Eisenhower­­párti lapok, de különösen a hírmagyarázók. Szerintük az Elnök befolyása, tekintélye, munkakedve alaposan meg­csappant. A Republikánus Pártot egyre erősebben Nixon vezeti, a külpolitikát pedig, — az Elnök hallgatólagos jó­váhagyásával csaknem telj­hatalmú an, — Dulles külügy­miniszter irányítja. Mivel az Elnök elsősorban az ellenté­tek kiküszöbölésén fáradozik, anélkül hogy kezdeményezni, vagy állástfoglalni próbálna, az amerikai kormány igen sok esetben tétova és félő, hogy a hátralévő két eszten­dőben ez a helyzet még rosz­­szabodik, holott nemzetközi felelősségünk egyre terhe­sebb lesz. ❖ MIKOJÁN szovjet minisz­terelnökhelyettest Washing­tonba várják. Útja nem hiva­talos jellegű. A szovjet nagy­követség vendégeként jön Amerika fővárosába. Ez nem jelenti azonban azt, hogy nem lesznek közte és hivata­los amerikai személyek kö­zött — esetleg — fontos megbeszélések. ❖ MOSZKVA az eddiginél fo­­kozottab kereskedelmi forgal­mat "ívivevíi AiiienkaVittl iebo­nyolitani. Az oroszok részle­tesen közölték, hogy mit sze-‘ retnének tőlünk vásárolni és milyen árukat ajánlanak fel ellenértékűi. A State Department annál inkább “hűvösen” fogadta a szovjet tervet, mert Moszkva amerikai hiteleket is szeret­ne igénybevenni. Dúlnak a harcok Cubában New Yorkba érkeztek Battista diktátor kisfiái HALÁLOZÁSOK * Furik János 85 éves korában, az Aggok Otthonában (Elyria, 0.) meg­halt december 28.-án. Az elhunyt Bodrogszerda­­helyen (Magyarország, Zemp­lén megye) született és 56 éve jött Amerikába. Nyuga­lomba vonulásáig a National Tube Co. alkalmazottja volt. Felesége az óhazában évekkel ezelőtt halt meg. Ameriká­ban nincsenek ismert hozzá­tartozói. Hat éve lakott az Aggok Otthonában. Temetése kedden, — de­cember 30.-án, — d. u. 1:30 órakor volt a Bodzash temet­kezési Intézetből, — Nt. Tóth Bálint ref. lelkész gyászszer­tartásával. Az Elmwood te­metőben helyezték örök nyu: galomra. Özv. Baksa Gyuláné (219 W. River Rd., Elyria) tragikus körülmények között meghalt dec. 29.-én, 72 éves korában. Magyarországon született s 49 éve élt Elyriában. Alapitó­­tagja volt az Elyriai Magyar Ref. Egyháznak, tagja az 5. Női Körnek és a Református Egyesületnek. Gyászolja 3 fia, leánya, 10 unokája, 3 dédunoka és 2 nő­vére az Óhazában. Temetése a Sudro-Curtis Temetkezési Intézetből volt dec. 31.-én délután 2-kor — Nt. Bacsó Béla szertartásá­val, — a Brookdale Temető­ben. Cuba szigetén véres és ko­moly harcok indultak a fel­kelők és Battista diktátor ka­tonasága között. A kormány indította el a támadásokat, hogy véget vessen az évek óta tartó fegyveres felkelés­nek, a szigetország keleti ré­szében. Bár Battista, a sokak ál­tal gyűlölt diktátor katona­sága repülőgépekkel is támad­ta a főként hegyekben meg­húzódó felkelő csapatokat, a támadás nem járt gyors eredménnyel. Pontos képet nem lehet alkotni az ellent­mondó jelentésekből, de az bizonyos, hogy a felkelők nemcsak ellenállnak, hanem helyenként jelentős előretöré­sekkel teszik bizonytalanná Battista sorsát. Havannában, — az ország fővárosában — bombák rob­­oantak és Castro felkelővezér szerint ötezer felkelő bujt meg magában a fővárosban. Battista diktátor két kis­fiát repülőgépen New Yorkba küldte. Hivatalosan ezt azzal indokolta, hogy a gyerekek az újévi ünnepségeket tekin­tik meg. Ténylegesen azonban úgy látszik, hogy a diktátor biztonságba akarja helyezni gyermekeit, mert attól tart, íogy a felkelők győznek és neki is menekülnie kell. A diktátor Battista gyer­mekeit apjuk ellen tüntető tömeg fogadta a new yorki repülőtéren. Az amerikai köz­vélemény egyre inkább a fel­kelők oldalán áll, bár hiva­talosan kormányunk nem kí­ván a cubai belügyekibe avat- - kozni.' A nyáron a felkelők fogtak el tuszul több amerikai pol­gárt, hogy igy tiltakozzanak az ellen, hogy az amerikai ipari repülőtereket Cubában Battista repülőgépei használ­ták a felkelők bombázására. A napokban viszont Battis­ta rendőrsége hurcolt el két amerikai polgárt — egy Ame­rikába tartó repülőgépről. Az azóta szabadon engedett két amerikait azzal vádolták, hogy a repülőgép felszállása előtt Battista ellen tüntettek. TÁJÉKOZTATÓ NYILATKOZAT MEGKEZDŐDÖTT A NEM-POLGÁROK KÖTELEZŐ JELENTKEZÉSE Minden nem-amerikai pol­gárnak jelentkeznie kell ja­nuárban a Bevándorlási Hi­vatalnál. Mint már irtuk, a kötelező jelentkezés írásban történik s elmulasztása szi­gorú büntetést von maga után. A külföldiek jelentkezé­séhez szükséges űrlapok a Posta Hivatalban ingyen kap­hatók és kitöltésük után ott is hagyhatjuk. A múlt esztendőben több mint százezer külföldi jelent­kezett a clevelandi Bevándor­lási Hivatalnál. Az idén ez a szám emelkedni fog. Ha bárkinek felvilágosítás­ra van szüksége bevándorlá­si, vagy honosítási ügyben, ne a Posta Hivatalhoz fordul­jon válaszért, mert ott nem áll szakértő az érdeklődők rendelkezésére, hanem keres­se fel a clevelandi Bevándor­lási Hivatalt, ahol szakembe­rek igazítják e la felvilágosí­tást kérőket. Az amerikai magyarság ar­culata lényegesen megválto­zott az utolsó tizenöt eszten­dő alatt. A bevándoroltak há­rom csoportja: az 1945 év előtt bevándoroltak (“öreg­­amerikás”), az 1945 után be­vándoroltak (D.P.-ik) és az 1956 évi szabadságharc be.­­vándorolt menekültjei (“Es­­capee”-k, vagy “Refugee”-k) magyarságunkat is három csoportra osztották, mely csu­pán magyar származásában s hazájáért való aggódásában közös, de életfelfogásában, vi­lágnézetében és különleges­képen a közös cél eléréséhez vezető utak és módok meg­választásában merőben kü­lönböző. Eltekintve attól, hogy hat­száznál több amerikai ma­gyar egyesület hatszáz külön­böző módon akarja Óhazánk felszabadításának ügyét elő­mozdítani, még azt is hiszi, hogy csak az általa válasz­tott ut lehet az egyetlen eredményes és célravezető. Tekintetbe véve mindezen körülményeket és különösen azt, hogy ezen csoportoknak az Amerikai Magyar Szövet­ségről alkotott véleménye is különböző s az Amerikai Ma­gyar Szövetséget teszik fele­lőssé olyan akciókért, ame­lyek egyáltalán nem tartoz­nak a Szövetség hatáskörébe, sőt még ellenőrzése lehetősé­gén is kívül esnek, az Ame­rikai Magyar Szövetség Igaz­gatósága — az 1958 szeptem­ber 19.-én tartott ülésen — , elhatározta, hogy mind az amerikai magyarság, mind pedig az illetékes amerikai hatóságok tájékoztatására az alábbi nyilatkozatot teszi köz­zé: 1. A Szövetség, a kebelében tömörült egyházak, egyesü­letek és testületek — és azok tagságán keresztül — a ma­gyar származású amerikai . polgároknak olyan tömegét egyesíti magában, hogy vitán felül egyedüli elhivatott szerv mindazon közös célok koordi­nálására, megvalósítására és legfelsőbb vonalon való kép­viseletére, melyeket a tag­egyesületek — akár helyi jel­legüknél, akár kellő súlyt nem adó taglétszámuknál fog­va — keresztülvinni képtele­nek, vagy legalábbis korláto­zottak. 2. Az Amerikai Magyar Szövetség nem foglalkozik sem párt, sem napi politiká­val. 3. Az Amerikai Magyar Szövetség társadalmi utón kí­vánja összefogni az amerikai magyarságot és a magyar származás közösségén keresz­tül ápolni az ezeréves ma­gyar örökséget; valamint ha­zánk szabadságának és füg­getlenségének visszaszerzését minden erővel elősegíteni. 4. Az Amerikai Magyar Szövetség az egyetemes ma­gyar kérdés képviseletében csak legfelsőbb fokon kíván eljárni, — anélkül, hogy tag­­egyesületeinek ilyen irányú helybeli tevékenységét korlá­tozná, avagy befolyásolná. 5. Az Amerikai Magyar Szövetség a magyar kérdés tárgyalásának minden mozza­natát figyelemmel kiséri, azt tiltakozó jegyzékeivel és fel­világosító beadványaival éb­ren tartja és az igazságos megoldás elérését szorgal­mazza. Ebben a tevékenységében egyetlen célt és elvet követ: független, szabad Magyaror­szágot akarunk, amelynek jö­vendő sorsát — szabad vá­lasztások utján, — az a ma­gyar nép határozza meg, mely ma is az Óhazában él és ezt a jogát az ősi röghöz való ragaszkodással és az elnyomó hatalom alatt való szenve­désével el nem vitathatóan megszerezte. Az Amerikai Magyar Szö­vetség Igazgatósága úgy ér­zi, hogy Magyarország füg­getlenségének és szabadságá­nak visszaszerzése, — mely 1956 október óta a világ sor­sát intéző szervezetnek is á­­landó napirendjén van, — az egyetlen és elsődleges cél, amely egy közös magyar összefogásnak, magyar egy­ségnek alapja lehet. Minden más cél és érdek kell, hogy eltörpüljön, meg­semmisüljön mindaddig, amig ezt el nem értük. A magyar egységnek ilyen irányú és célú megvalósitásá­­ra hiv magához az Amerikai Magyar Szövetség minden amerikai magyar egyesületet, egyházat és testületet, úgy­szintén azoknak minden tag­ját, hogy ezáltal a Szövetség olyan erőt tudjon képviselni, mely méltó az ősi hazához, a szenvedő magyarsághoz és — elfogadható tárgyalófél, a döntésre hivatottak felé. Haydu K. György s. k. országos elnök. * * • -v A fennti tájékoztató nyi­latkozatot — Dr. Nagy Já­nos felolvasásában, — egy­hangúlag fogadta el az Ame­rikai Magyar Szövetségnek Washingtonban diszgyülésre összeült igazgatósága. DISZNÓTOROS VACSORA LESZ JANUÁR 11.-ÉN A SZENT MIHÁLY EGYHÁZNÁL A Szt. Mihály, magyar gör. katholikus egyház termében január 11.-én este 6 órai kez­dettel rendezik meg egyház­­község egyletei a szokásos évi disznótoros vacsorát. A kitűnő, házias sertésne­­müeket — hurkát, kolbászt és az izes hozzávalókat — csekély $1.75 - ért lehet az egyházközség termében elfo­gyasztani. Az egyház tagjain kívül szeretettel hívja és várja a rendezőség az egyház baráta­it és az összmagyarságot. A Szt. Mihály egyházköz­ség rendezései méltán sike­rülnek kitünően. ízes vacso­rát és kiadós adagokat szol­gálnak fel a vendégszerető, pompásan főző háziasszonyok minden alkalommal. Erre a disznótoros vacsorára is a legjobb falatokat tálalják fel a gör. kath. asszonyok. Ezért, ha valaki vendég­­szerető légkörben, kitűnő va­csorát kíván fogyasztani, ok­vetlenül jöjjön el jövő vasár­nap a Szt. Mihály egyház­­község disznótoros vacsorájá­ra. Társadalmi események NAPTÁRA DECEMBER 31. — “Szilveszter Est” az Ifjúsági Egylet klub­iházában, este 7 órai kezdettel. A Szilvássy-zenekar muzsikál. JANUÁR 11. — Disznótoros va­csora a Szt. Mihály Egyháznál. JANUÁR 18. — Kártya-Party a Szt. Mihály Atléta Club rende­zésében. JANUÁR 28—29. — Hurka-kol­bász vásár a Ref. Bs. Egylet rendezésében. FEBRUÁR 22. — A Református Egyház hagyományos diszntóto­­ros vacsorája este 6 órakor. FEBRUÁR 1. — A Ref. Bs. Egy­let kártya partyja a Ref. Te­remben este 8 órai kezdettel.

Next

/
Thumbnails
Contents