Lorain és Vidéke, 1958 (45. évfolyam, 2-52. szám)

1958-01-10 / 2. szám

Börtönbe kerülnek azok az autóvezetők, akik vezetési en­gedély nélkül vezetik autói­kat. Kolena, — loraini városi bi­­ró, — a sorozatos szerencsét­lenségek nyomán hozta ezt a szigorú döntést. * * # Megalakult a városi tanács és a múlt novemberi válasz­tásokon megválasztott város­atyák különböző bizottságok­ba kaptak beosztást, illetve átvettek az egyes bizottságok elnöki tisztét. A városi taná­csosokat Grubie Joseph, a vá­rosi tanács elnöke nevezte ki a bizottságokba. * * * Az elyriai városi tanács, — amelyben a republikánusok vannak többségben, — meg­változtatta eddigi eljárását s a városi tanácsosokat nem a tanács elnöke nevezi ki, a bi­zottságokba, hanem egy há­romtagú bizottság. A változást a republikánus többség javasolta s szavazta meg, hogy igy elvegyék a de­mokrata tanácselnöktől a ki­nevezések jogát. * * * Roy F. Kelly megyei biró, — aki novemberben cserélte fel a loraini városi bírói ál­lást a megyei bírói tiszttel, — bejelentette, hogy párton kívüli bírói listán az idei vá­lasztásokon újraválasztásra pályázik. Kelly biró, aki éve­kig volt városunk közmegbe­csülésben álló bírája, újravá­lasztása esetén hat évi termi­nust töltene a megyei bírói „székben- ___ — _ - -H. Ewing biró, aki a fiatal­korúak bíróságának Vezetője, novemberben szintén pályázik —. mint azt már jelentettük, — az újonnan szervezendő bí­rói állásra, mely kizárólag fi­atalkorúak ügyeivel és csa­ládi problémákkal foglalkoz­na. * * * Az Erie Avenue s a Hamil­ton utca keresztezésénél, — ahol nincs közlekedési lám­pa, — az anyák egymás ke­zét fogva alkottak élő láncot, hogy a forgalmat leállítsák, amíg iskolás gyermekeik át­mennek az úttesten. iBár a renderség nem kifo­gásolta a gyermekek életének ily’ módon való biztosítását, a hét elején mégis elrendelték az anyák akciójának meg­szüntetését, mert 15 percig feltartották a forgalmat. A forgalom szándékos aka­dályozása miatt a rendőrség letartóztatta Mrs. Robert P. Wearsch-t. Tomka Györgyné lett a S.L.B.M.A. Auxiliary elnöke A South Lorain-i üzletasz­­szonyok egyesülete, — a S. L. B. M. A. Auxiliary, — megválasztotta az 1958 évre tisztikarát. Elnök lett Tomka György né. Alelnöki Lasco Jánosné. Titkár: Mrs. Robert Vinovich. Levelező titkár: Mrs. Abram Bellin. Pénztáros: Mrs. Jo­seph Mikulán és ellenőr Fred­rick Józsefné. A gyűlést a iSlovanian Hall­ban tartották meg január 2.­­án és azon a tisztikart Davis Károlyné, — eddigi elnöknő, — iktatta be. Az egylet tagsága elhatá­rozta, hogy — április 1.-ig — mozgalmat indít uj tagok szerzésére. Az egylet tagjai tagsági já­rulékaikat postán is beküld­hetik ezen a címen: Mrs: Jo­seph Mikulán, 2234 E. 34 St. VOLUME 45. ÉVFOLYAM No. 2 Szám LORAIN, OHIO EGYES SZÁM ÁRA 10c 1958 JANUÁR 10 A HÉT ESEMÉNYEI AZ EGYESÜLT ÁLLA­MOK KONGRESSZUSA ösz­­szeült kritikus ülésszakáig Ennek a kongresszusnak jU ugyanis eldöntenie, hogjg* lyen módon sikerűik' rikának visszanyeri ' ' mű­helyét, mint vilá • .ómnak, s ugyancsak .jK az ülés­szaknak ke1’ arról is gondos­kodnia, h gy az egyre lany­huló gazdasági helyzetben ho­gyan kellene az amerikai gaz­dasági életet visszavezetni a jóléthez ,és virágzáshoz. A kongresszus tanácskozá­sait azonban megnehezítik a belső problémák. A demokra­ták, akiknek mindkét házban többségük van, súlyos kriti­kával illetik a kormány ka­tonai és politikai tévedéseit, s köztük a déliek azt sem tud­ják megbocsátani, hogy Ei­senhower csapatokat rendelt ki az arkansasi Little Rock­ba, hogy a néger gyerekek iskolába járását biztosítsa. Maga a republikánus párt, minden eresztékében inog. Eisenhower elnök betegsége, az elmúlt két évben tanúsított tehetetlen szintelenságe, oda­vezetett, hogy a republikánu­sok legjobban szeretnék, ha egészségi okokra hivatkozva, lemondana. Ebben az esetben Nixonnak alkalma lenne, — szerintük, — 1960-ra meg­nyerni a választok bizalmát. Dulles külügyminiszter teljes súlyával ellenzi a tárgyaláso­kat a‘ szovjettel, mig Stassen, — a leszerelések vezetője, — szovjet amerikai tárgyaláso­kat szorgalmaz. KÉT JELENTÉS foglalkoz­tatja Amerika közéleti veze­tőit. Az első jelentést egy szakemberekből álló csoport készítette Eisenhower elnök kérésére. A jelentés, —• mely a felkért bizottság vezetőjé­nek nevéről “Gaither bizott­sági jelentés” meghatározás alatt lett közismert, — szigo­rúan bizalmas. A jelentésből egyes részek mégis kiszivárogtak s a hí­rek szerint a szakértők úgy látják, hogy Amerika törté­nelme legsúlyosabb óráit éli, s a legnagyobb erőfeszítés szükséges a veszély elkerülé­séhez. A titkos jelentés kiszivár­gott hírei valóságos pánikot keltettek még vezetőemberek körében is. Hagerty, — az Elnök sajtófőnöke, — saját nevében jelentést adott ki a sajtónak s ebben hangoztatta, hogy nem igaz az az állítás, hogy a szakemberek kritikus­nak látják Amerika helyzetét. Szavai azonban senkit sem nyugtattak meg. Különösen demokrata részről általános az óhaj, hogy az Elnök a jelen­tés szövegét tegye közzé. A másik jelentést Nelson Rockefeller, ismert milliomos megbízottai készítették. Rockefeller nemrégen mon­dott le az Eisenhower tanács­adói között viselt tisztségéről s elhatározta, hogy — a leg­jobb szakembereik bevonásá­val, — az amerikai élet fon­tos kérdéseit fogja ezután ta­nulmányozni. Mivel van elég pénzé hozzá, kiváló szakértő­ket alkalmazott, akik most tették közzé első jelentésüket az amerikai fegyverkezésről s más, hasonlóan időszerű kér­désekről. A bizottság szerint Amerika éveken belül is csak úgy érheti utói a Szovjetuni­ót, ha a rakétagyártásra elő­­irányzandó összeget megkét­szerezi és megduplázza a jövő tudósainak nevelését lehetővé tevő ösztöndíjait is. ❖ JOHNSON demokrata sze­nátor, — a demokrata több­ig vezetője, — szintén úgy V. hogy sokkal több pénz- Hc an szükség Amerika jö- IW".d érdekében, mint ameny­­íiyit az Elnök az 1958 júliusá­ban kezdődő költségvetési év­re előirányzott. Általában senkit sem érde­kel többé a takarékosság és a költségvetés egyensúlya, ha­nem az a kérdés izgatja a törvényhozókat, mennyi pénz kellene a szovjet előnyök túl­szárnyalásához. Ha valaki er­re pontosan tudna válaszolni, a honatyák csillagászati ősz­­szegeket is megszavaznának. Sajnos azonban nem minden a pénz kérdés. Sem tudósokat, sem kísérleti eredményeket nem lehet pénzzel megvenni. Elsőrendű fontosságú a kellő mennyiségű pénz, de ezzel legalább is egyenlő mértékben döntő az is, hogy Amerika megtalálja a legmegfelelőbb rendszert a tudományos hala­dás és a fegyverkezés meg­gyorsítása terén is. Ezért javasolják a szak­értők, hogy a fegyveres erők egyes ágainak, — a hadse­regnek, tengerészeinek, légi­erőknek, — különállását meg meg kell szüntetni. El kell törölni az elavultnak bizo­nyult hadügyminisztériumi szervezeteket és a közös ve­zérkari főnökséget is. Helyet­te egységes haderőt kell te­remteni s katonai szakembe­reket kell a legfelsőbb hadve­zetőség élére állítani — a há­rom fegyvernem vezetői he-Ezen kívül a tudományos kutatástJs egységesíteni kell. Meg kell gyorsítani a tudó­sok képzését. ❖ A FEGYVERKEZÉS TE­RÉN érdekes hírek vannak mindkét táborból. Az első szovjet sputnik aligha érte meg az uj eszten­dőt. Tudósok szerint ismeret­len helyen lezuhant. A Holdba lőttek —- állító­lag ! — rakétát a szovjet tu­dósok, de kísérletük csődöt mondott, s a rakéta nem érte el célját. Ugyanakkor a szovjet által bejelentett újabb sputnikok is váratnak magukra, s még ha rövidesen lőnének is ki újabb szovjet mübolygót, kétségte­len, hogy náluk is zavarok vannak a rakétagyártás kö­rül. Hidrogénbombákra vonat­kozólag tettek az oroszok szenzációs bejelentést. Közöl­ték, hogy a hidrogénrobban­tást kontrollálni tudják. Az angolok nem kételked­nek a hir valódiságában, __ de hangoztatják, hogy múlt au­gusztusban ők is sikerrel foly­tattak hasonló kísérleteket, azonban mivel nincsen kétség­telen bizonyítékuk, nem hoz­ták nyilvánosságra a kísér­letek eredményét. ❖ AZ AMERIKAI FEGY­VERKEZÉS haladásával az adott körülmények között elé­gedettek lehetünk. Sikerült a Jupiter gyártását megrövidi­­teni és így valószínű, hogy ezek a középtávú rakéták az eddiginél tökéletesebb kivitel­ben, — a remélt határidő előtt, — szériában készülnek. A Jupiterhez 40,000 for­rasztott alkatrészt kell össze­szerelni s más szövevényes problémák is vannak, amelyek sejteni engedik, hogy a raké­ták tömeges gyártása meny­nyire nehéz feladat. Ezért so­kan biztosra veszik, hogy a Szovjetuniónak is csak kevés rakétája van s újabbak gyár­(Folytatása a 4-ik oldalon) Halottaink Balról jobbra: Dobor Józsefné, Özv. Serfőző Mihályné, Szőcs Er­­nőné és Szőcs Ernő. Háttérben ül ids. Dobot József. Elől ülnek: Ifj. Szőcs Ernő és ifj. Dobor József. Balról jobbra: Sziklay József, Özv. I és Cibrik József. Takács Andrásáé, Cibrik Józsefnél VÉGRE EGYÜTT.'.. Lorainban az Uj esztendő két családot különösen szép ajándékkal lepett meg. A leg­nagyobb ajándékkal; olyan­nal, ami általában egyszer szokott az ái-.a^om-bar életé­ben előfordulni. Az Édesanyá­val! Sokan, akiket abban a sze­rencsében és boldogságban részesít az Isten, hogy szüleik még élnek, természetesnek tartják, hogy az embernek, ha megszületett, — kell hogy szülei legyenek. Csak kevesen gondolnak arra, hogy Isten különös szeretete s kegyelme kell ahhoz, hogy felnőtt, kö­zépkorban, vagy még inkább érettebb korban is mondhas­suk valakinek: Édesanyám! Tudjuk, hogy a szülői, — de különösen az anyai szív, — micsoda csodálatos szerkezet, milyen hatalmas teljesítmé­nyekre képes, mennyi áldo­zatra kész, — ha a gyermek­ről, az ő gyermekéről van szó! És a gyermek mindezt leg­többször természetesnek, ma­gától értetődőnek, — talán egy kicsit kötelezőnek is, — tartja. Az édesanya szerete­­tét, áldozata nagyságát, az anyai szív végtelen jóságát és erejét legtöbbször csak ak­kor tudja igazán, teljes nagy­ságában értékelni, amikor nincs többé! Amikor a ke­gyetlen halál, vagy a még ke­gyetlenebb élet elrabolja tő­lünk. Csak amikor elveszhet tűk és hiányát érezzük, csak akkor tudjuk igazán értékel­ni, hogy milyen csodálatosat, milyen pótolhatatlant veszí­tettünk. Néha megtörténik az: élet' ben, hogy egyesek “kivétele­sekké” válnak. Ilyen kivételes sors jutott osztályrészül Cib­rik Józsefnének és Dobor Jó­zsef nének. Mindkettőjüket el­szakította az élet édesanyjá tói, rokonaitól, barátaitól és hazájától. Meg kellett tudják, hogy mit jelent elválni a leg­szebbtől, a legjóbbtól, a leg­drágábbtól — az Édesanyá­tól! ők ketten, — s rajtuk kí­vül milliók és milliók — tud­ják, hogy milyen érzés hon­­lanul, számüzöttként járni a világot kétségek között, bi­zonytalanságban, mikor nincs kinek elpanaszolni elesettsé­­günk, bánatunk, nincs kivel Fülöp István a Loraini Magyar Reformá­tus Egyház főgondnoka, — hosszas betegség után, ottho­nában (1962 E. 33 St.), —­­január 8.-án délelőtt, 70 éves korában meghalt. megosztani örömünk. Tudják, mit jelent millió ember között egyedül lenni, mert nincs ve­lünk, aki mindent megért, minden bánatot feledtet, és feltételeket nem ismerő, ha­tártalan szeretetével minden bajt meggyógyít: az Édes­anya ! S most, — miután mindezt átélték és— már tudják mi­lyen hiányos, milyen számya­­szegett az ember még, ha csa­ládja van is, — de már nem “gyermeke” édesanyjának. Ők már tudják,- mert most, az újév küszöbén hozzájuk ve­zette a jó Isten kegyelme az Óhazában maradt édesanyju­kat! Megértettük, amikor Cibrik Józsefné meghatottságtól re­megő hangon, könnyekkel küzködve mesélte boldogsá­gát, miközben szemei rajongó szeretettel pihentek az édes­anyján, özv. Takács András­­nén, aki 38 évi távoliét után jött most vissza Amerikába. Takács néni másik leányát is idevárja, aki már le mondott magyar állampolgárságáról — itt született Amerikában, — s bevándorlási ügye folyamat­ban van. Egy fia Belgiumban várja, hogy az amerikai sze­nátus döntése lehetővé tegye édesanyjával és testvéreivel való egyesülését. Másik két fia Magyarországon maradt. És Dobor Józsefné is ha­sonló szeretettel és örömmel mesélt most érkezett édes­anyjáról, özv. Serfőző Mi­­hálynéról, s boldogan mutat­ta a gyönyörű ‘sárközi babát’, amit az édesanyja hozott ajándékba. özv. Serfőző Mihályné 63 éves és-két fia, 3 unokája ma­radt Magyarországon. Ide nemcsak édesleányához, Do­bor Józsefnéhoz jött; itt él elhalt testvérének leánya, — Szőcs Ernő ujamerikás fele­sége és családja is, — akit szülei halála után saját gyer­mekeivel, sajátjaként nevelt fel. Szőcséknél is nagy az öröm a “mama” érkezése miatt. Serfőző néni pedig nagyon boldog, mert egyszerre visz­­szakapta mindkét leányát, ve­­jeit, unokáit, — s egy szebb, boldogabb és nyugalmasabb öregség reményét. Fülöp István A Zemplén megyei Perbe­­nyiken született 1887-ben. 51 éve jött Amerikába, s a New Jersey-i Cartareten kötött há­zasságot feleségével, akivel 45 évig -élt boldog házasság­ban. A National Tube alkalma­zásában 44 évig dolgozott, két éve ment nyugdíjba. Tagja s több, mint húsz évig főgond­noka volt a Loraini Magyar Református Egyháznak, ügy­kezelője volt az Amerikai Ma­gyar Református Egyesület 360-ik (loraini) osztályának, titkára volt a Műkedvelő Egy­letnek. Gyászolja özvegye, fiai — István és Zoltán, — leányai: Margit (Mrs. Ward Neiding), Jolán (Rózsa Sándomé) és Irén (Mrs. Peter Popov), va­lamint 3 unokája, s az Óha­zában élő 3 testvére. Temetése szombaton du. 2 órakor lesz a loraini magyar Református Egyház templo­mából, — Nt. Tóth Bálint gyászszertartásával, a Dova­­la intézet rendezésében, — az Elmwood temetőben. A megboldogult földi ma­radványait ma, pénteken este átviszik a református temp­lomba, ahol este 8 órakor lesz az esti szolgálat. Az egy­ház csupán elhunyt lelkészé­nek, vagy érdemekben gazdag főgondnokának adhatja meg azt a végső megtiszteltetést, hogy a megboldogult porhü­velyét a temetést megelőző estétől kezdve a templomban ravatalozzák fel. Egyháza ez­zel is kifejezésre kívánja jut­tatni munkája és személye iránti kegyeletét. Szombaton délután, — a temetés előtt egy félórával, - 1:30 órakor lesz a templom­ban a rövid bucsu-szertartás. A család kér mindenkit, hogy virágokat ne hozzanak, hanem helyette a Bethlen Otthon árvái javára létesített emlékalaphoz járuljanak hoz­zá. Adományokat az emlék­alapra a Dovala-intézet és az egyházi iroda fogad el. Vida József január 3.-án, — 75 éves ko­rában, hosszú szenvedés után, — elhunyt a Megyei Otthon­ban (Elyria). Magyarországon született s 51 esztendeje lakott Lorain­­ban. Gyászolja Jószef fia, Ober­­linben. Temetése a Bittner-DeCar­­lo temetkezési intézetből volt január 6.-án, _ Bacsó Béla elyriai református lelkész egyházi szolgálatával, — a Brookdale temetőben. Özv. Majoros Jánosné szül. Pandy Yeronka, janu­ár 6.-án este, — leánya, Sza­bó Lajosné (E. 33) otthon­­nában, hosszú és súlyos be­tegség után, _ 74 éves ko­rában meghalt. Magyarországon született, s a Zemplén megyei Bacska községből jött Amerikába 1901-ben. Az elhunyt alapitótagja volt a loraini magyar refor­mátus egyháznak. Tagja volt egyháza nőegyletének, beteg­­segélyző egyletének, valamint a Református Egyesületnek. Gyászolják fiai: Albert, Já­nos, Edward, Frank, s Gyula, valamint leánya, — Szabó La­josné, 16 unokája és 5 déd­unokája. Gyászolja még nő­vére, özv. Csonka Istvánná. Temetése a Dovala temet­kezési intézet rendezésében január 9.-én volt. A temetke­ző intézetben, a református templomban és a temetőben a gyászszertartásokat Nt. Tóth Bálint végezte. Kozora András (107 E. Erie Ave.) 84 éves korában, — egy hónapi beteg­ség után, — az Apple Creek-i kórházban meghalt. Megboldogult a National Tube alkalmazottja volt. Ré­gebben a loraini református egyházhoz tartozott. Gyászolja menye, Mrs. Ri­chard Slumsky és unokája, Kozora Richard. .Temetése a Dovin temetke­zési intézet rendezésében ja­nuár 8.-án délután 2 órakor volt — Nt. Tóth Bálint gyász­­szertartásával, — az Elm­wood temetőben. Január 13-án igazgatósági gyűlést tart Pittshurghhan a Szövetség Második félévi ülésszakát kezdi meg az országos tör­vényhozás Washingtonban. Ennek során számos olyan törvényjavaslat kerül tár­gyalásra, melynek megszava­zása döntő jelentőségű lehet az amerikai, sőt a tengeren­túli magyarság szempontjá­ból. Az Amerikai Magyar Szövetség központi titkársága eszerint tehát nagy feladatok egész sora előtt áll, amihez szüksége lesz minden jóaka­rata támogatásra. A szabadságharcosok fehér igazolványainak zöld színűre való átcserélése, az európai táborokban, vagy munkanél­­kül sínylődök kisegítése, az itteni, —- keresetüket elvesz­tetteknek legalább megfelelő segélyhez juttatása, — az Óhazába küldött csomagok értékének a jövedelmi adó­ból való levonhatósága, — ez mind-mind olyan közóhaj, aminek mihamarabbi törvény­be iktatása érdekében az Amerikai Magyar Szövetség minden összeköttetését latba fogja vetni. Az amerikai és képviselő­ház részére készült memo­randumok részleteinek meg­tárgyalása, továbbá az egész ország magyarságának a kö­zös célok megvalósítása érde­kében valj> összefogása lesz annak az igazgatósági gyűlés­nek a tárgya, amelyet január 13-ára, Pittsburghba hívtak össze. A William Penn Egye­sület székiházában tartandó igazgatósági ülésen, — mint igazgatósáéi tag, — Lorain­­ból Nt. Tóth Bálint reformá­­, tus lelkész vesz részt.

Next

/
Thumbnails
Contents