Lorain és Vidéke, 1956 (43. évfolyam, 9. szám)

1956-03-02 / 9. szám

1 Az üzleti forgalom me­gye n k kiskereskedéseiben meghaladja a tavalyi forgal­mat. Emellett Lorain megye üzleti forgalma felülemelke­dett a többi ohíoi megyék aránylagos forgalmán. Me­­gyénykben bőven van munka és kitűnőek a gazdasági vi­szonyok. Reméljük igy is marad. ❖ * * Újabb hóvihar söpört vé­gig megyénkén hétfőn dél­után és este. A forgalom le­lassult, időnként megakadt. Sok benyomott kocsi oldala sínylette meg a csúszós uta­kat. A köztisztasági hivatalok igyekeztek a nagy havat mi­hamarább eltakarítani. * * * Négy loraini postaládát is­meretlen tettesek feltörték. A posta nem tudja — termé­szetesen — megállapítani, hogy vittek-e el leveleket a tettesek. A négy postaláda az East Sideon yan. Két má­sik postaládát is feszegettek a betörők, de ezeket nem sike­rült felnyitniok. * * * Újabb korház építését sür­geti a loraini kereskedelmi kamara. Ugyanakkor azt 's ajánlja, hogy javítsák meg az utakat s a kikötőt kor­szerűsítése során végezzenek munkálatokat a folyó mentén is. A kereskedelmi kamara elhatározta, hogy erőteljes munkába kezd városunk mo­dernizálása terén és ezzel kap­csolatban tette meg ajánla­tait. * * * Elyriában a hatalmas szél --K/brfc herycii Suiyosatrt.igloii1 gálta a vezetékeket és lakó­házakban is kárt tett. A me­gye többi részéről is hasonló jelentések érkeztek. ❖ ❖ * / A Heart Fund Drive mult vasárnapi városszerte folyó gyűjtése 15,500 dollárt ered­ményezett. A pénz a szív­bajok kezelésére, tudományos kutatásokra fordítják. VOLUME 43. ÉVFOLYAM—No. 9 Szám LORAIN, OHIO EGYES SZÁM ÁRA 10c 1956. MÁRCIUS 2 A HÉT ESEMÉNYEI HALÁLOZÁS KÁNTOR ERZSÉBET, 46 éves magyar asszony, a­­ki diplomás ápolónő volt, múlt szombaton, febniár 25-én a Szt. József kórházban meg­halt. Az elhunyt LaGrange, Ohiobari született, de életének nagyobb részét Lorain kör­nyékén töltötte. Hosszú éve­kig lakott a Stop 7-en leányá­val Borbálával és magas kor­ban levő édesapjával, Kántor Jánossal. Gyászolja leányán és édes­apján kívül két fivére és két nővére. Temetése szerdán ment végbe a Schwartz temetkezé­si intézetből és a Stop 7-i St. Vincent de Paul templomból. Tetemeit a Ridgehill temető­ben helyezték nyugalomra. EISENHOWER ELNÖ drá­mai bejelentése megtörtént Elnökünk a szerdai rendes saj tókoní'erencián közölte, hogy vállalja az elnökséget, ha az amerikai népnek ez az óhaja. Az elnök szerdán este a televíziós és rádiós állomá­sokon beszédet mondott és eb­ben megindokolta elhatározá­sát s egészségi állapotáról is tájékoztatta az amerikai né­pet. Az elnök hosszú töprengés után hozta meg döntését. E- lőzőleg tüzetes orvosi vizsgá­latnak vetette alá magát. Or­vosai megállapították, hogy egészségi állapota megengedi az újabb jelölést. Utánna az elnök rövid vakációra ment Humphrey pénzügyminiszter birtokára és ott golfozással, vadászattal töltötte az időt. Egyrészt azért, hogy meg­győződjék arról, hogy meny­nyire bírja a fáradalmakat. A vakáció sportolásai beigazol­ták, hogy szívrohama után nem maradt olyan utóhatás, amely lehetetlenné tenné szá­mára az aktiv életet. Az el­nök ezek után is határozatlan maradt, mig végre — mint mondta — kedden este végleg megérlelte elhatározását, hogy jelölteti magát a repub­likánus listán. Eisenhower elnök bejelen­tése nemcsak Amerikában, hanem világszerte nagy ér­deklődést keltett és sok fő­városban a béke érdekében tett jelentős lépésnek tekin­tik. Az' elnök hangoztatta, A REF. BS. EGYLET HURKA-KOLBÁSZ VÁSÁRA ÉS HAVI GYŰLÉSE A Ref. Bs. Egylet most va­sárnap tartja rendes havi gyűlését. Kérjük a tagok pon­tos és minél nagyobb szám­ban való megjelenését. A gyű­lésen beszéljük meg a már­cius 15.-én és 16.-án tartandó hurka-kolbász vásárunk utol­só részleteit is. A sertésvásárra az egylet férfiai friss sertéseket ölnek s az asszonyok kitűnő hurkát s kolbászt s finom szalonnát készítenek és árusítanak. Rendeléseket előre is fel­vesz Borai Andrásné (Tel.- 77-042), Kovács Ferencné (Tel. 77-714) és Kovács Béla elnök (84-446). Albert Antal jegyző, hogy kormánya eddigi ered­ményeit óhajtja a választási kampány során program j á­­ként feltárni és ezen az ala­pon kéri újraválasztását. ❖ AZ AMERIKAI KÜLPOLI­TIKA erős ellentéteket vál­tott ki a washingtoni hon­atyák körében. Dulles kül­ügyminiszter ugyanis ismé­telten hangsúlyozta, hogy a koralány külpolitikája arra késztette a szovjetet, hogy eddigi támadó magatartása helyett békés eszközökkel dol­­gozzan céljai elérése érdeké­ben. A külügyminiszter sze­rint most az Amerika felada­ta, hogy ebben az uj helyzet­ben eredményesen tudja fel­venni a versenyt. A külügy­miniszter bizakodó nyilatko­zatait több lap dicsérő kom­mentárokkal kiséri és meg­jegyzi, hogy Amerika meg­nyerte a hideg háború leg­utolsó menetét. A demokrata honatyák és vezetők azonban egészen más képpen ítélik meg a helyze­tet. Nem látnak semmi alapot Dulles derülátó nyilatkozatá­ra és sürgetik, hogy az eddi­gi rögtönzött külpolitika he­lyett építsen ki a kormány hosszúlejáratú, távolbalátó külpolitikát, mert az eddigi eredmények semmi okot sem adnak a bizakodásra. ❖ A RAKÉTALÖVEGEK kér­dése lett a fegyverkezés leg­fontosabb problémája. Amió­ta a Szovjetunió bejelentette, hogy olyan rakétalövegei van­nak, amelyekből Amerika nagy városaira tud atomfe­­gyü lövedékeket kilőni, azóta az Egyesült Államok katonai körei és tudósai arra összpoh tositják munkájukat, hogy hasonló rakétalövegeket ké­szítsenek. Amerika katonai vezetői nem hiszik, hogy a Szovjet­uniónak ilyen rakétafegyve­rei lennének. Hangoztatják, hogy a német rakétatudósok segítségével a szovjet nagy haladásokat tett e téren az elmúlt években, de még nem Fr. Bartkó Alajos az elyriai római katholikus egyház uj plébánosa jött el annak a napja, hogy szovjet rakéták el tudnák pusztítani nagy városainkat. De senkisem kételkedik ab­ban, hogy ez az idő is elér­kezhet. így Amerika most lá­zasan dolgozik, hogy a szov­jetet a rakétafegyverek töké­letesítése terén megelőzze. Az Egyesült Államoknak már is különféle hatásos rakéta­fegyverei vannak. Ezek közül egyik sem alkalmas arra, hogy Amerikából Szovjet­­oroszországha átlőhessenek, de mindegyik eddig el nem képzelt távolságokra röpül. Mégis ezeknek a tökéletesíté­se helyett Amerika tudósai most egy olyan hatalmas lö­­vegen dolgoznak, amellyel amerikai földről szovjet terü­leteket is lehetne támadás esetén' bombázni. A két szembenálló félnek ez a versenyfutása , könnyen azzal végződhetik, hogy előbb­­utóbb mindkét nagyhatalom megtalálja egymás teljes el­pusztítása titkát. Ha az az idő bekövetkezik, már pedig rohamosan arra felé közele­dünk, akkor csak egy remé­nyünk lehet, nevezetesen az, hogy az emberiség kiküszö­böli a háborús megoldások lehetőségét és végre leülnek a világ vezetői a tárgyaló asz­talhoz a tisztességes és sza­badságot biztositó béke érde­kében. Amerikának már évek óta ez a külpolitikai célja, s ha a nyugat jóakarata nem győz­te meg eddig a szovjetet en­nek az egyetlen megoldásnak a szükségességéről, akkor már csak az a reményünk, hogy a biztos öngyilkosság rettenti vissza Moszkva urait az újabb erőszakoskodásoktól. ❖ A KÖZELKELETI helyzet változatlanul válságos. Az arab nemzeteknek u j a b b fegyverre van szükségük és a Szovjetunió s csatlósai készséggel árulják a fegy­vert a világnak ezen a rob­banásig feszült pontján. Szí­ria még hitelben is kap kom­munista fegyvereket, sőt cse­rekereskedéssel mozdítja elő a kommunista vezérkar az Izrael ellen ácsarkodó arabok felszerelését. Az Egyesült Nemzetek többféle lépést kí­séreltek meg a béke helyre­állítása érdekében, de a fe­szültség nem enyhült. Ame­rika kényes helyzetben van, mert Izrael és az arab álla­mok felé egyaránt a jóvi­szonyt szeretné ápolni. Ez azonban — legalább is egy­előre — lehetetlennek lát­szik. Eélős, hogy az Izrael iránt mutatott baráti gesztu sok az arab államokat, sőt több színes nemzetet Ameri­ka ellen ingerük. A Távolke­leten — enyhén szólva — za­varos a helyzet. Márpedig a kommunisták mindig is za varosban szeretnek és tud­nak halászni. ❖ ÉSZAKAFRIKÁBAN sem csendesült el az arab nemzeti erők függetlenségi harca. A francia kormány azzal is meg próbálkozott, hogy visszahív­ta a száműzött Yuszuf szul­tánt és Párisban egyenlő fél­ként tárgyalt vele. A fran­ciák azt ígérik, hogy a fegy­verek letétele után 3 hónapon belül szabad N választásokat tartanak Algériában. A fran­cia tervet az arabok annál is inkább bizalmatlanul fogad­ják, mert Algeria tekintélyes' számú francia lakosai arab­ellenes fegyveres megtorlá­sokkal fenyegetőznek, ha Franciaország kiszolgáltatja őket egy teljes önkormányza Főt. Bartkó Alajos plébá­nost, a Garfield Heights-i Szt. Theréz egyházközség lel­készét nevezte ki Hóban ér­sek az elyriai Szt. Szív római katholikus egyház plébánosá­vá. Fr. Bartkó clevelandi ma­gyar szülők gyermeke. Isko­láit születési helyén Cleve­­landon végezte. 1938-ban szentelték lelkésszé. Felszen­telése után a clevelandi Szt. Imre és Szt. Margit egyház­­községeknek volt segédlelké­sze. Clevelandi munkásságáról elragadtatással beszélnek mindazok, akik ismerik ezt az áldozatos életű fiatal plébá­nost. Volt hívei különösen jótékonyságáról és szervező­­képességéről szólnak nagy el­ismeréssel. Úgy halljuk, hogy tevékenyen kivette részét a római katholikus munkás­­mozgalmakból és jól ismeri az amerikai munkásság prob­lémáit. Hisszük, hogy elyriai működése áldásos lesz és nagy elfoglaltsága mellett módot talál arra is, hogy bekapcso­lódjék megyénk magyarsága életébe is. Elődje Főt. Zákány Tihamér nemrégen hunyt el váratlanul. Vasárnap este csirkevacsora a ref. énekkar rendezésében MAGYARORSZÁGI HÍREK Vasárnap este 7-k-or rende­zi a református énekkar az egyház nagytermében idei csirkevacsoráját. Az énekkar a vacsora jövedelmét a ligo­­nieri országos énekkari ver­seny útiköltségeinek fedezé­sére foridtják. A vacsorát a Nőegylet főzt­­j ükről hires asszonyai készí­tik. Vacsorajegy $1.75. A va­csorán csupán csirkecombot és mellehusát szolgálnak fel tot élvező szabad Algeria arab urainak. ❖ A KOMMUNISTA KELET­NÉMETORSZÁG szovjet pél­dára szintén nyugati kereske­delmi kapcsolatokat keres. Felajánlja szakemberei segít­ségét is több szabad ország­nak. Eigyes hírek szerint ezen a kerülő utón nemcsak gaz­dasági előnyöket remélnek a keletnémet kommunisták, ha­nem diplomáciai elismertetést is. ❖ NYUGATNÉMETORSZÁG moszkvai nagykövete még mindig nem indult el állomás­helyére, mert a szovjet kor­mány még nem adott a nagy­követ részére megfelelő épü­letet. A két ország Adenauer néhány hónappal ezelőtt tör­tént moszkvai útja során egyezett meg a diplomáciai viszony felvételében. De az elvtársaknak vagy nincs meg­felelő épülete egész Moszkvá­ban vagy nem óhajtják a né­met nagykövet jelenlétét a szovjet fővárosban. Bármi te­­gyen is az igaz, jellemző . . töltöttkáposztával és Ízletes körítésekkel. Tészta és kávé kerül felszolgálásra a kiadós csirkevacsora után. A vacso­rán a böjtre való tekintettel nem lesz külön program. A népszerű református énekkar, amely oly sok ma­gyar ünnepen lépett fel szép sikerrel, reméli, hogy évi egyetlen vacsoráját a loraini és környékbeli magyarság fe­lekezetid való tekintet nélkül támogatja. Legyünk ott te­hát mindnyájan ezen a kitű­nő vacsorán vasárnap este fél 7-kor. Megnyílt a MARS bútorüzlet AZ ELYRIAI REF. EGYHÁZ NEGYVEN ÉVES JUBILEUMA Az elyriai ref. egyház ápri­lis 29.-én ünnepli fennállása negyven éves jubileumát. A negyven éves múltra vissza­tekintő egyház ekkor ünne­pélyes keretek közt ad hálát | az Egek Urának mindazért az áldásáért, amellyel négy évtized alatt elhalmozta. AzN egyház vezetősége ugyanakkor tesz tiszteséget az alapitó tagoknak, a veze­tőknek és mindazoknak, akik hozzásegítették az elyriai re­formátusokat ahhoz, hogy aránylag ilyen rövid idő alatt virágzó egyházat teremtettek, épületeit korszerűsítették és adósságát jóformán csaknem kifizették. A jubileumi ünnepségeket Nt. Novák Lajos lelkipásztor készíti elő, aki Elyriába való megválasztása óta lendülete' sen és sikeresen építi, fej­leszti az egyházat. Az ünnep­ségek részleteire természete­sen visszatérünk. A régi Outlet bútorüzlet helyén á 28-ik utcában meg­nyílt megyénk egyik legna­gyobb és legmodernebb bútor­üzlete a MARS Furniture Store. Az üzlet tulajdonosai, a két Margolis fivér, hatal­mas költséggel és kitűnő Íz­léssel teljesen átépítették és kibővítették az üzlethelysé­get. A földszinti hatalmas te­remben, valamint az alagsor­ban szebbnél- szebb bútorok sorakoznak fel, A megnyitás alkalmából az árakat a tulaj­donosok mélyen leszállították. Az ünnepi megnyitás ma pénteken van és az üzletnyi­tási kedvezmények az egész jövő héten át tartanak. Nem szükséges semmit sem vásá­rolni ahhoz, hogy az üzletet megtekintő közönség résztve­­hessen az értékes megnyitási sorsolásokon. Ezenkívül a fi­gyelmes tulajdonosok aján­dékokkal is meglepik a nagy­­közönséget. Érdemes megtekinteni ezt a gyönyörű üzletet minden vásárlásikötelezettség nélkül. Kun Béla hazatérő árnyéka Rákosi ellen (FEP) A moszkvai Pravda, orosz komhiunista párt hiva­talos lapja, világszerte fel­tűnést keltett cikkében szen­vedélyes hangon megvédi Kun Bélát, az 1919-es magyaror­szági bolsevista diktatúra ve­zérét, akinek a nevét sem volt szabad eddig a szovjetvilág­ban kiejteni. Kun Béla Ma­gyarországból való menekülé­se után a Szovjetunióban a Krim-félsziget főbiztosa lett, ahol kegyetlen “tisztogatási ákciót” hajtott végre. Ámde feladatának bevégzése után ő lett a sztálini tisztogatási ak­ció áldozata, mint Trockij hí­ve. A Kun Bélát megvédő cikk szerzője Varga Jenő, a budapesti származású moszk­vai egyetemi tanár, a Szov­jetblokk egyik vezető közgaz­dásza, aki annakidején élesen szembe került Zsdanovval, majd Sztálinnal, mert tagadta azt a sztálini tételt, hogy az Egyesült Államok röviden magától összeomlik. Kun Bé­la meglepő rehabilitálása egy­ben súlyos támadás Rákosi ellen, aki a (Szovjetunió veze­tő történettudományi lapjá­nak, a Voprossy Istorii 1955 novemberi számában Kun Bé­lát élesen megtámadta és áru­lónak minősítette. jelek szerint a Szovjetunió is helyesli a minél szorosabb viszony kiépülését a Vörös Kina és a csatlós államok kö­zött, hogy a számára is félel­metessé váló Vörös Kínát ezáltal is szorosabban fűzze magához. Rákosi mélyen hallgat Sztálinról (FEP) A Kossuth Rádió február 17.-i adása ismerteti Rákosi Mátyásnak a moszk­vai szovjet pártkongresszuson mondott üdvözlő beszédét. A beszéd két vonatkozása na­gyon figyelemre méltó. Az egyik, hogy miközben Rákosi a legmelegebben méltatta Le­nin érdemeit és a kommunis­ta párt “dicsőségét” az ő ér­demének tulajdonította, addig a- “nagy Sztálinról” egyetlen szóval sem emlékezett meg. Rákosi e téren is pontosan követte a kongresszuson ér­vényesült Kruscov-vonalat, a­­mely Stalint kiradírozni ipar­kodik a Szovjetunió és a kom­munista párt történetéből. A másik érdekes vonatkozás Rá­kosi beszédének ez a monda­ta: “Büszkék vagyunk arra, hogy a hatalmas Szovjetunió és a Kínai Népköztársaság által vezetett legyőzhetetlen szocialista tábor tagjaként küzdhetünk népünk jobb jö­vőjéért.” Rákosi tehát ma már teljesen egyenrangú ve­zetőként említi a vörös Kínát a Szovjetunió mellett. Feltűnő volt, hogy a kollektiv vezetés jelenlegi korszakában szokat­lan dicshimnuszt zengett Csu Te marsall Rákosiról, buda­pesti látogatása alkalmából. A Czapik Gyula egri érsek meglátogatta Mindszenty biborost (FEP) Megbízható hírek szerint Czapik Gyula egri ér­sek az elmúlt hetekben meg­látogatta a személyes szabad­ságától továbbra is megfosz­tott Mindszenty biborost. Egyéb híreink arról számol­nak be, hogy Mindszenty bí­borost azért is zárják el to­vábbra a látogatóktól, mert lasan nyeri vissza szellemi és fizikai egészségét. Kanadai búzát vásárol a budapesti kormány (FEP) Február 8.-i meg­bízható bécsi értesülés szerint a bécsi magyar külkereske­delmi megbízottak holland és belga terménykereskedelmi cégek közvetítésével 200,000 tonna kanadai búzát vásárol­nak. Szállítási határidő 1956 március 1. A magyar bolse­vista kormány fedezetül lekö­tötte a kanadai bankok folyó­számláján vezetett követelé­seit s holland és belga export­tranzakcióról van szó, amely­nek a búza — színesfémmé, vassá, vagy más hadianyaggá alakul át. Felfüggesztettek két papot (FEP) “A Magyar Kurír” január 7.-i száma közölte, hogy Badalik Bertalan vesz­prémi püspök dr. Takács Lász­ló keszthelyi vikárius eco­­nomust és Detrich Gyula som­­lóvásárhelyi cooperatort fel­függesztette. Híreink szerint mindkét pap erősen ellenállt a rendszer befolyása alatt álló u. n. “papi-békemozgalom”­­nak. Egyre több helyen for­dul elő, hogy mindazokat a papokat kicserélik, leváltják, akik nem hódolnak be a “bé­­kemozgalom”-nak és olyanok kerülnek helyükre, akik kész­ségesebbek a rendszer irányá­ban. VEZERTESTÜLETI GYŰLÉST TART A REF. EGYESÜLET Az Amerikai Magyar Re­formátus Egyesület Vezér­­testülete március 12-től kez­dődően tartja rendes évi gyű­lését a washingtoni Kossuth Házban. Ez a gyűlés most nemcsak számba veszi és felülvizsgálja az elmúlt év adminisztratív munkáját és szervezési ered­ményeit, hanem a maga ha­táskörén belül intézkedéseket foganatosít a májusban tar­tandó közgyűlési ügyekkel kapcsolatosan is. A -vezértestület jelenlegi rendes tagjai Dr. Újlaki Fe­renc, elnök; Borshy Kerekes György, titkár; Király Imre, pénztámok; Vasváry Ödön, számvevő; mint tisztviselők; továbbá Papp Károly, első al-KOLBÁSZ VÁSÁRT RENDEZ A SZŰZ MÁRIA EGYLET MÁRC. 22-ÉN elnök (Warren, Ohio), Da­­róczy Sándor, második alel­­nök (Carteret, N.J.), Syposs István, (Lackawanna, N.Y.), Béky Zoltán (Trenton, N.J.), Téglássy Pál (Pittsburgh, Pa.), Molnár Géza (Morgan­town, W. Va.), Id. Percei Im­re (Toledo, O.) és Veszprémi Géza (Detroit, Mich.). Ta­nácskozó tagok: Kecskeméthy József, a Bethlen Otthon igazgatója (Ligonier, Pa.), Dr. Horváth Ferenc, főorvos (Washington, D. C.), Fiók A. Aladár, jogtanácsos (Pitts­burgh, Pa.) és J. H. Zeitlin, számfejtő. A gyűlés gazdag tárgyso­rozatának elintézése előre lát­hatólag egy hetet vesz igény­be. A Szt. László magyar r. katholikus egyház kebelében működő Szűz Mária Egylet március 22.-én kolbász vásárt rendez az egyház konyháján. Frissen ölt sertésekből a szo­kott finom sertésnemüt árul­ják. Rendeléseket felvesz az egylet tisztikara. Részletekre legközelebb még visszatérünk. Most csak ennyit: jegyezze elő a március 22.-ét és ne mu­lassza el beszerezni szükség­leteit a kolbász vásáron. Társadalmi események NAPTÁRA MÁRCIUS 4. — A Református Énekkar csirkevacsorája a Ref. Teremben. MÁRCIUS 11 — A Szt. László Egyház kebelében működő Pa­rent-Teacher Unit kártyaparty­­ja az iskola teremben. MÁRCIUS 18. — A loraini ma­gyarság “Márciusi Ünnepélye” vacsora keretében lesz megtart­va a Ref. Teremben. ÁPRILIS 29. — Az elyriai Ma­gyar Református Egyház negy­ven éves jubileumi ünnepsége. AUGUSZTUS 5. — Magyar Nap a loraini Nagybizottság rendezé­sében. a Szt. László Parkban.

Next

/
Thumbnails
Contents