Lorain és Vidéke, 1955 (42. évfolyam, 41. szám)

1955-10-14 / 41. szám

A rákbetegség- ellen küzdő országos szervezet loraini el­nöke bejelentette, hogy a szervezet akarata ellenére be lett osztva a közös jótékony­­sági alap haszonélvezői közé. Mivel a szervezet ezt az in­téskedést helyteleníti a Unit­ed Appealben való részvétel helyett áprilisban külön gyűj­tést indít pénzalapa előterem­tésére. * * * A megyei bíróság személy­zetét becslések szerint né­hány even belül kétszerezőre kell emelni s ezért hozzáértők szerint sürgősen hozzá kelle­ne fogni megfelelő épület el­készítéséhez. * * * Az Egyesült Nemzetek he­tét Lorainban is megrende­zik. E héten különböző egy­házak és testületek 'segítsé­gével ismertetni akarják az Egyesült Nemzetek fontossá­gát, valamint pénzt is készül­nek gyűjteni a világszervezet gyermekjóléti osztálya szá­mára. Az Egyesült Nemze­tek Hete október 24-én kez­dődik. * * * Megyénk területén az in­ingatlankölcsönök összege e­­melkedett a tavalyihoz ké­pest. Úgy látszik a jó kere­set az embereket fokozott házvásárlásra ösztönözte s egyben fokozott eladósodásra is. * * * Egy moziigazgatót a rend­őrség letartóztatott, mert a vezetése alatt * álló Lorain •Drive ír. feeeiban »erkölcste­len filmet mutatott be. Calvin Richard, moziigazgató letar­tóztatása annak az uj tör­vénynek az alapján történt, amely megszünteti az állami filmellenőrzést, de a mozi­igazgatókat teszi felelőssé a bemutatott filmekért. * * * Az elyriai és loraini rádió­állomás állami engedélyét nemsokára meg kell újítani. Horowitz, a Lorain Journal alelnöke tiltakozott az ellen, hogy a rádióállomások jelen­legi tulajdonosai az engedély megújítását megkapják, mert szerinte a rádióállomás mű­ködése jogos kifogások alá esik. * * * Az autószerencsétlenségek száma megyénkben állandóan emelkedik. Mig tavaly ilyen­kor a halálos balesetek száma a harmincat sem érte el, ad­dig az idén már meghaladta az ötvenet. Ezenkívül a sérü­lésekkel járó balesetek is egy­más érik. * * * A United Appeals önkéntes gyűjtése október 17-én kezdő­dik városunkban. A United Appeals alatt azt az egyesí­tett jótékonysági akciót ér­tik, amelynek az a célja, hogy önkéntes adományokból na­gyobb összeget teremtsen elő és ezt ossza fel azok között az öt nagy emberbaráti intéz­mények között, amelyek ön­kéntes adományokból tartják fenn magukat. A United Ap­peals fontosságára következő számunkban visszatérünk, de máris hangsúlyozzuk, hogy, minden loraini családnak er­kölcsi kötelessége ennek a nagy emberbaráti célnak az előmozditásána. * * * Oberlinben a hétvégén négy kocsi rohant neki vil­lanypóznáknak. A sorozatos szerencsétlenségnek komoly sérültjei nem voltak. Mind­egyik autóvezető megúszta az összeütközéseket kisebb zuzó­­dásokkal. Az anyagi kár je­lentős. VOLUME 42. ÉVFOLYAM—No. 41 Szám LORAIN, OHIO EGYES SZÁM ÁRA 10c 1955. OKTÓBER 14 A HÉT ESEMÉNYEI É S Z A K AFRIKÁBAN a francia uralom ellen lázadó beduin törzsek valóságos há­borút indítottak a megszálló franciák ellen. A francia kor­mány erélyesen próbált a lá­zadókkal bánni, de több fran­cia egység fellázadt Délfran­­ciaországban és megtagadta a haj óraszállást Északafrikába. Az ellenálló katonákat kom­munistabarát tüntetők tüzel­ték kitartásra. Egyideig félős volt* hogy a francia hadsereg több egysége is hasonló ma­gatartást tanúsít, de a kezde­ti zavarok után most már erélyesen folyik a lázadó arab törzsek elleni megtorlás. A francia kormány észak­afrikai politikája miatt meg­ingott és DeGaulle tábornok pártjának több olyan tagja le is mondott, akik a pártközi kormányban miniszteri tárcát kaptak. A franciák az Egye­sült Nemzetek közgyűléséről kivonulva, azt remélik, hogy a világszervezet az erélyes francia lépés hatására elejti az északafrikai kérdés tár­gyalását. Közben Moszkva ti­tokban igyekszik az északaf­rikai megbékélést aknamun­kával megakadályozni. A szí­nes népek pedig egyre sürge­tőbben követelik az északaf­rikai népek önrendelkezését. ❖ EGYIPTOM Csehszlovákiá­tól fegyvereket vásárolt. A fegyvervásárlás megakadá­lyozására több nyugati diplo­mata utazott Egyiptomba. Attól tartanak a nyugati vi­lág fővárosaiban, hogy Egy­iptom ezzel nemcsak a kom­munista államokhoz közele­dik, hanem megpróbál rajta­ütni Izraelen. Általában két­ségtelennek tartják, hogy az egyiptomiak nemcsak pénzzel fizetnek a fegyverekért a kommunistáknak, hanem bi­zonyos titkos kötelezettsége­ket is vállaltak magukra. ❖ NÉMETORSZÁGBA meg­érkeztek azok a német ma­­gasrangu tisztek és egyéb ha­difoglyok, akiket az oroszok szabadonbocsátottak, hogy hí­zelegjenek a németeknek. Több tábornok és főtiszt tár­saságában egy német őrnagy is megérkezett a fogolytábor­ból. Németországba érve ki­jelentette, hogy Hitler mellett teljesített szolgálatot a hábo­rú utolsó napjaiban és ő volt az, aki az öngyilkos Hitler és Braun Éva holttestét ben­zinnel leöntötte és elégette. Ezzel, ha szavahihető a val­lomása, megoldódott Hitler halálának hosszú éves rej­télye. ❖ KOREÁBAN fanatikusok merényletet készítettek elő Sigman Rhee államelnök el­len. A merénylők bombát kí­vántak egy ünnepélyen az el­nök diszemelvényére dobni. Tervüket azonban egy besú­gó elárulta s a merénylőket elfogták, mielőtt tervüket végrehajthatták volna. ❖ ARGENTÍNÁBAN Peron levitézlett diktátor hívei ál­lamcsínyt készítettek elő az uj kormány ellen. Céljuk Pe­ron visszahozása volt a ha­talomba. Kísérletüket azon­ban a kormány csirájába folytotta. Az argentin kor­mány a kudarcba fulladt kí­sérlet után erélyes jegyzék­ben követelte a paraguayi kormánytól, hogy vonja meg Perontól a menedékjogot és gondoskodjék róla, hogy a diktátor elkerüljön Délameri­­kából. A paraguay-i államel­nök azonban válaszában kö­zölte, hogy Peronnak joga van Paraguayban maradni mindaddig, amig ezt jónak látja. Közben Peron fény­űzően él a száműzetésben. Úgy hírlik azonban, hogy rö­videsen Európába teszi át székhelyét. ❖ MOLOTOV szovjet külügy­miniszter napja alkonyulóban van. Néhány hónappal ezelőtt kijelentette, hogy a Szovjet­unióban a szocialista életfor­ma megszilárdulása után le­rakták az igazi kommunista életforma alapjait. A moszk­vai diktátor-csoport azonban úgy látja, hogy Molotov ez­zel a kijelentésével “súlyos tévedést” követett el, mert tudnia kellett volna, hogy a kommunista államforma a Szovjetben már a megvalósu­lás állapotában van. Molotov kénytelen volt ezt a “téve­dést” beismerni, mert a kom­munista hivatalos lap hasáb­jain egy levele jelent meg s ebben mosákszik a valóság­nak meg nem felelő kijelen­tései miatt. Közismert dolog, hogy az ilyen mosakodás és önvallomás a bukás előszele szokott lenni a Szovjetunió­ban. ❖ EISENHOWER ELNÖK be­tegsége túlhaladt a kritikus állapoton és orvosai úgy lát­ják, hogy hivatalos teendői­nek egyrészét elláthatja, mert ezáltal leveszik válláról a magányosság és a tehetet­len töprengés súlyait. A ki­sebb aktivitás az orvosok szerint megnyugtató hatással lesz szervezetére. Dulles kül­ügyminiszter és több kor­mányférfi már tárgyalt is az elnökkel. A tervek szerint az elnö­köt novemberig hagyják Den­­verben a kórházban és utána repülőgépen hazaszállítják Gettysburgi birtokára pihen­ni. Két hires szívsebész ér­dekes nyilatkozatot tett az elnök jövőjéről. Szerintük az elnökön sikeres szívműtétet lehetne végrehajtani. Ezzel megerősödne és a veszély is nagymértékben csökkenne. A két szívsebész az elnököt nem vizsgálta meg, csak or­vosi leírások alapján alkották ítéletüket a lehetséges mű­tétről. ❖ AZ ELNÖKVÁLASZTÁS körül egyre nagyobb az akti­vitás. Truman volt elnök. Har­­riman new yorki kormányzó vendége volt és kijelentette, hogy Harrimanből jó elnök lenne. Ugyanakkor azonban vonakodott megmondani, hogy kinek a demokrata je­löltségét támogatná. A republikánusok Wafren volt califomiai kormányzót, a legfőbb bíróság elnökét sze­retnék elnök jel öltjüknek, ha Eisenhowert betegsége gátol­ná a jelöltség elfogadásában. Warren azonban kereken ki­jelentette, hogy nem vállalja a jelöltséget. így mások mel­lett Nixon alelnök neve egy­re jobban előtérbe kezd ke­rülni. ❖ LAUSCHE ohioi kormány­zónk neve is szóba került a demokrata jelöltség kapcsán. Úgy tudják, hogy a demokra­ta konvención az ohioi kül­döttség fogja jelölni. A kor­mányzó a jelölést nem fogja __ legalább is ezidőszerint úgy látszik — visszautasitani. Lausche, aki egyszerű beván­dorolt szülők gyermeke egyi­ke Amerika igazán nagyvo­nalú kormányzóinak és már az a tény, hogy neve egyál­talán szóbakerült, örömmel SZOMBATON ÉS VASÁRNAP REFORMÁTUS BAZÁR Holnap este kezdődik ,a református egyház nagy­szabású bazárja a nagyteremben Ma, pénteken a Nőegylet tagjai hurka vásárral fogják bevezetni a kétnapos bazárt. Az egyház férfiai több disz­nót öltek a bazárra és a ser­­tésnemiiek egyrészét a Nő­egylet tagjai már ma pénte­ken elárulják az egyház kony­háján. Mivel csak korlátolt mennyiségben tudják az asz­­szonyok árusítani, jó ha min­denki igyekszik mihamarabb leadni telefonrendelését (71-771) vagy személyesen bemegy az egyház konyhá­jára. Szombaton este, a bazár el­ső napján a Nőegylet készít kitűnő magyaros ételeket. Lesz hurka-kolbász és fánk is. A bazárra szép sátorokat állítottak fel a férfiak és azokban sok kedves emlék­tárgy, szép kézimunka köté­nyek, torták, csigatészta és sok minden egyéb lesz kap­ható. Szilvássy zenekara már szombaton este is játszik a szórakozni vágyó és táncot kedvélő közönségnek. Vasárnap díélben 12-kor a Stop 7-i Nőikor tagjai fris­sen készült házi rétest árul­nak az egyház konyháján. Az eddigi tapasztalatok szerint a rétest hamarosan elkapkod­ják a vásárlók, ezért itt is ajánlatos lesz igyekezni. Vasárnap este a Stop 7-i hölgyek készítenek a bazáron vacsorát. Tehát, háziassszo­­nyok ne főzzenek vasárnap este, mert a bazáron olcsón, finom vacsorát lehet rendel­ni. Szilvássy zenekara vasár­nap este is játszik. így mind­két napon gondoskodás tör­tént a szórakozásról és jó ételekről is. Vasárnap a késő órákban kisorsolják az értékes dija­kat, amelyeket a különböző testületek és magánosok aj án­­lottak fel a nemes célra. A református egyház meg­rongálódott tornyának javítá­sát és egyéb nagy költsége­ket igénylő reparálást végez­teti az egyház portáján. E súlyos kiadások fedezésében segíti minden magyar az egy­házat, ha ezen a népszerű évi nagy bazáron résztvesz. “MAGYAROK JA MOZGALOM INDULT A múlt csütörtökön az If­júsági Otthon székházában gv ülésre jött'-össze egy ma­gyar csoport és megalakitotta a “Magyarok Jaworskiért” klubbot. Az alakulásnak az a célja, hogy Jaworski polgár­­mester újraválasztása mellett indítson mozgalmat városunk magyarsága körében. Az egy­begyűltek ismerve polgármes­terünknek magyarbarátságát és közéleti tevékenységét egy­hangú lelkesedéssel határoz­ták el, hogy felhívják ma­­gyarszármazásu polgártársaik figyelmét Jaworski polgár­­mester újraválasztása fontos­ságára. Joihn C. Jaworski A gyűlésen Újhelyi József ügyvéd, a demokrata párt megyei elnöke mutatta be a demokrata jelölteket, akik közül megjelent : Edward Su­­leski (5th ward), James Pa­­robek (coucilman-at large), Joseph Petrosky (councilman­­at-large), Geo. Kuzoff (7th ward), Peter Dobrosky (1st ward) és Edward J. Conley (city solicitor). Újhelyi me­leg szavakkal méltatta a je­löltek rátermettségét és kü­tölt el bennünket külföldi származásuakat. ❖ A RABORSZÁGOK felsza­badításáról tett ismét fontos kijelentést Dulles külügymi­niszterünk. A veteránok Mia­mid nagygyűlésén mondott beszédében ismét leszögezte, hogy nincs tartós béke a rab­országok felszabadítása nél­kül. lönösen Conley jelölt mellett tett őszinte baráti hitvallást.-A jelenít»’5 Jaworski pol­gármestert Tóth Gábor a vá­rosi mérték hivatal vezetője mutatta be magyar nyelven. Polgármesterünk a meleghan­gú üdvözlésekre válaszolva hangoztatta, hogy jó munkát akar végezni, hogy ezzel a jövőben ne nehezítse meg az érvényesülését egyetlen hiva­talra pályázó külföldi hátterű jelöltének sem. Egyben kö­szönetét mondott a magyar­ságnak az eddigi támogatás­ért. Grunda József beszélt ez­után magyarul a polgármes­ter és a demokrata jelöltek megválasztása érdekében. Az összegyűlt magyarok ezután Grunda Józsefet el­nöknek és Tóth Gábort a cso­port pénztáros-titkárának vá­lasztották meg. HALÁLOZÁS SPALTER JÓZSEF (1672 E. 29th St.) október 5-én egy clevelandi kórházban meghalt. Gépkocsiját vezette Clevelandban, amkor utolérte a halálos szívroham. Spalter József Magyarországon szü­letett, 33 évig élt Lorainban és a Broadwayn volt üzlete. A megboldogult tagja volt a Szt, László egyházközség­nek. Temetése szombaton volt a Reichlin-Cooley temetkezési vállalat kápolnájából és egy­háza templomából. A szertar­tást Főt. Demkó Zoltán vé­gezte. A Calvary temetőben helyezték nyugalomra. Özvegyén kívül gyászolja két leánya, Dohányos Gyulá­­né és Treflinger Howardné, két nővére és két unokája: ÖTEZERÉVES LELET HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MELLETT Ötezeréves leletre bukkan­tak Hódmezővásárhely hatá­rában a bekötőutat építő munkások. A földmunkák so­rán cseréptöredékek, kobalta és egy csiszolt csontlándzsa­­hegy került elő. KÉT MAGYAR HALÁLOS ÁLDOZATA LETT A SOROZATOS SZERENCSÉTLENSÉGNEK Az elmúlt hétvégen megyénkben három halálos sze­rencsétlenség történt. Kettőnek magyar az ártatlan áldozata. TOKÁR FERENC 32 éves vermilioni lakos, háborús ve­terán, aki páratlan vitézség­gel sebesülés nélkül harcolta végig a Csendes-óceáni ször­nyű hadszíntereket, egy tola­tó mozdony kerekei alatt lel­te halálát. Vasárnap éjjel né­hány perccel éjfél előtt ütkö­zött össze gépkocsija a New York Central egyik tolató mozdonyával a 254-es ut és a vasúti pálya kereszteződésé­nél Sheffield Village határá­ban. A mozdnoy összezúzta testét s alig egy negyedóra múlva a szerencsétlenség u­­tán ki is szenvedett. Tokár kocsija nyugati irányban ha­ladt a sinkereszteződés felé a szerencsétlenség előtt. A ke­resztezésnél nincs vörös jelző­lámpa és a sínek előtt az ut lejt. A sínek igy egy teknő­­szerüen mélyedő helyen ke­resztezik az országutat. Ez­ért Tokár nem láthatta mesz­­sziről a tolató mozdonyt. A- mikor észrevette a veszélyt, mint a keréknyomok elárul­ják, erősen fékezett, de már késő volt. Kocsija nekiütő­dött a mozdonynak és a ma­­gyarszármazásu fiatalember halálosan megsérült. Tokár Ferenc, az Ohioi míi­­ut egyik szaíca'sí»;' kTísVíuT Baltes vállalat alkalmazásá­ban állt. A vermilioni közép­iskolát végezte el, majd négy éven át a Csendes óceáni had­színtéren küzdött hazaájáért a Marine kötelékében. Gyászolják: édesanyja özv. Tokár Miklósné, akivel együtt lakott, valamint két fivére Miklós és Lajos, három nő­vére Margit, férj. Németh József né, Anna, férjezett Churchill Cliffordné és Er­zsébet, férjezett Horváth La­josné, továbbá kiterjedt ro­konsága. Temetése szerdán volt a Reidy-Scanlan intézet rende­zésében a Frey temetkezési vállalat kápolnájából. A nagy részvét mellett végbement temetési szertartást Főt. Pet­­rick István, a Szt. Mihály gö­­rögkatholikus egyház lelkésze végezte. A Calvary temetőben helyezték nyugalomra vete­ránnak kijáró végtiszfesség keretében. ■CSOMA IMREi 76 éves (719 Idaho Ave.) nyugdíjast szin­tén a vonat zúzta halálra. Csorna az East Side-on a Co­lorado Avenue és a Nickel Plate vasút sinei keresztező­désénél sétált. Csorna a ke­resztezéshez 'érve későn vet­te észre az ott robogó vona­tot. Úgy látszik át akart sza­ladni a síneken, mielőtt a ro bogó vonat odaért volna. Nem sikerült azonban megelőznie a vonatot s a mozdony elkap­ta s halálrazuzta. Csorna Im­re 9 hónappal ezelőtt költö­zött az East Side-ra. Hozzá­tartozóiról nem tudnak. A Schwartz-féle temetkezési in­tézetből temették. A harmadik halálos áldozat Scolish Sámuel volt. A 28-ik utca és a Seneca keresztezé­sénél akart befordulni kocsi­jával, amikor Randall Brooks kocsija belerohant Scolish ka­nyarodó autójába. Az össze­ütközés következtében Scolish életét vesztette. A rendőri vizsgálat szerint Randall ittas állapotban volt és kocsijában is üres sörös üveget találtak. Az eljárás megindult. “A KÉK DUNA KERINGŐ” CIMÜ OPERETTEL JÖN LORAINBA ZILAHY SZÍNTÁRSULATA Az előadás október 24-én lesz megtartva a Refor­mátus Teremben. Jegyek előre válthatók. Olvasóink szives tudomá­sára hozzuk, hogy Zilahy Sándor, az amerikai magyar­ság közszeretetnek örvendő színművésze, a Magyar Víg­színház lelkes igazgatója 11 hónapos betegségéből félig felgyógyulva, újra kezébe ve­szi Thália szekerének gyeplő­jét és tovább viszi Amerika és Kanada magyarlakta váro­sai magyarságának a magyar szót, magyar dalt, magyar kultúrát. Október 21-én Pitts­­burghban nyitja meg első nagy előadás sorozatát. Első­nek a KÉK DUNA KERIN­GŐ hallatlanul kedves roman­tikus nagy operett kerül szín­re. Lorainban e darabot októ­ber 24-én mutatják be a Re­formátus Teremben. Szondi Biri, Földessy Lil­la, Havassy Mimi, Kiszely Ica, Tóth Mária, Godry Julia, Naszódy Sándor, Vészéi yi Pál, Falussy Ernő és Zilahy Sándor a Társulat tagjai. Több vendégművész is le van szerződtetve külömböző dara­bokra, melyeket ebben a szín­ház szezonban fognak bemu­tatni. Zilahy Sándor igen nagy beteg volt. 11 hónapig tétlen­ségre kárhoztatva. Betegsége alatt olyan szeretet nyilvá­nult meg iránta a magyarság körében, amelyre nincs példa a magyarság itteni történeté­ben. New Yorktól San Fran­­ciskóig, Miamitól Montrealig megmozdult minden magyar szív érdekében. Ezt a szere­­tetet most azzal akarja meghálálni a magyarságnak, hogy olyan színtársulatot szervezett meg, amilyen évek óta nem volt amerikai ma­gyar színpadon. A fent jel­zett nagy nevekből látjuk, hogy Zilahy tényleg szivén viseli a magyar szint játszás fontosságát. Jegyeket már most lehet váltani elővételben Smith Mi­­hálynétól Cim: 1682 E. 30th St., telefonszám 77-887. Társadalmi események NAPTÁRA OKTÓBER 15 és 16. — A Refor­mátus Egyház kétnapos bazárja. NOVEMBER 6. — A Szt. Mihály görögkatholikus egyház csirke­paprikás vacsorája. NOVEMBER 20. — Kártya party a Szt. Mihály Atléta Klub ren­dezésében. este 8-kor,

Next

/
Thumbnails
Contents