Lorain és Vidéke, 1953 (40. évfolyam, 5-52. szám)

1953-01-30 / 5. szám

EGYLETI HÍREK A REFORMÁTUS BIETEGS. EGYLET GYŰLÉSE Vasárnap, február elsején a szokásos helyen és időpont­ban tartja a Ref. Bs. Egylet rendes gyűlését. A tisztikar az Egylet által a folyó évre kitűzött célokat meg akarja valósítani s ehhez a tagság együttmunkálkodása szüksé­ges. Ezért kérjük a tagokat, hogy teljes számban jelenje­nek meg a gyűlésen, hogy ügyeinket megértéssel és jó rendben intézhessük el. Tisztelettel, Albert Antal, jegyző A VERHOVAY EGYLET FONTOS GYŰLÉST TART MOST VASÁRNAP A Verhovay Egylet 17-ik fiókja vasárnap, február 1-én délután 2 órakor az Ifjúsági Egylet helyiségében gyűlést tart. A gyűlés tárgya az 50 éves jubileum megbeszélése és más napirenden levő fon­tos ügyek. A tagság érdeklődését és megjelenését tisztelettel kéri Messinger Tibor, ügykezelő A MŰKEDVELŐ ÉS BS. EGYLET KÖRÉBŐL A múlt havi gyűlésünk elég népesnek bizonyult s a jelenlevő tagság figyelemmel hallgatta meg a tisztikar évi jelentését, amely szép ered­ményről tett tanúságot. Az ezévben tartandó 55 éves ju­bileum előkészítési munkála­tai iránt is a tagok nagy ér­deklődést tanúsítottak s egy­hangúlag megszavazták a bankett jegy kötelező meg­vételét, amely $2.00 lesz. A tisztikar azt javasolta, hogy % >-* v°-1na-megváltás, akkor két részlet­ben is meg lehet váltani. Reméljük, hogy minden egyes tag megteszi ígéretét és ezzel lehetővé tesszük ün­nepségünk megrendezését. Tisztelettel, A Tisztikar. KÖSZÖNET A Református Nőegylet tisztikara ezt a módot hasz­nálja fel, hogy hálás és sziv­­béli köszönetét mondjon mind azoknak a nőegyleti tagok­nak, akik a választó-közgyű­lés alkalmából a megválasz­tott tisztikart meglepetéssze­rűen kedves meleg ünneplés­ben részesítették a január 18-án. Külön köszönetét mon­danak Balogh Jánosnénak, aki az ünnepléshez a minden beszédnél szebben szóló vi rágcsokrot ajándékozta. VOLUME XX XX. ÉVFOLYAM—No. 5 Szám LORAIN, OHIO EGYES SZÁM ÁRA 10c 1953. JANUÁR 30 Harry S. Truman az Egyesült Államok második élő ex-elnöke AZ AMERIKAI TURIS­TÁK a múlt évben 1,150 mil­lió dollárt költöttek külföl­dön, 100 millió dollárral töb­bet, mint 1951-ben. Társadalmi események NAPTÁRA Az első Herbert Hoover, aki utoljára volt republiká­nus elnök. A második Harry 'S. Truman, akiről a hivatalá­ból való. távozás és a magán­életbe való visszatérés alkal­mával meglehetősen vegyes érzelmekkel emlékezik az or­szág népe. Annyi bizonyos, hogy al­­elnökként indulva el a köz­­szolgálat sorsdöntővé vált éveire, nem vette körül hiva­talba lépését az a nagy ün­neplés, ami az elnököknek ki­jár. Roosevelt elnök, Ameri­ka nagy elnökének halála tet­te őt az elnöki székbe. Hiva­­talbalépése és abból való tá­vozása közti hét-és-háromne­­gyed esztendő . elhatározó módon alakította Amerika és a világ képét és sorsát. Truman bátran és gyorsan segítséget küldött 1947-ben Török- és Görögországnak, amikor ennek az elmulasztá­sa a felkészületlen kongresz­­szus és közvélemény hangu­latára hallgatva azt jelen­tette volna, hogy ez a két or­szág áldozatul esik a Szovjet terjeszkedésének. Volt bá­torsága megalkotni a Mar­shall Tervet és végrehajtani azt; létrehozni az Atlant'' Szerződést, amely a háború utáni stabilitásra való törek­vés egyik legnagyobb törté­nelmi ténye. És még sok más alkalom volt a történelemben, vezérlete alatt, amikor Tru man elnök megmutatta, hogy| Ti tataihoz.' Ta­h icgelhatározóbb volt bá­torsága az atomenergia hasz­nálatának a kérdésében, ami­kor nemcsak az atombomba használatát határozta el, ha­nem bizottságot alakított az atomenergia békecélokra va­ló kihasználása érdekében. Azokat pedig, akik célkitű­zéseit és egyéniségét figye­lemmel kisérték, nem fogja meglepni, hogy mint ex-presi­­dent nem használja ki nevé­nek közismert voltát s egy­másután utasítja el a felkí­nált zsírosnál zsírosabb állá­sokat. Egyelőre Independ­ence, Mississippi-ben lévő otthonában van s igyekszik a hozzáérkezett rengeteg le­velekre válaszolni. Jellemző, hogy magas hivatalából való lelépése óta is a sajtó meny­nyire közelható érdeklődéssel kiséri a volt elnök szándékait és tevékenységét. Truman elnök szereplésé­ről a világpolitika szinte­rén még túl korai véleményt alkotni. Annyi bizonyos már most is, hogy beleirta nevét a világ történelmébe, s hogy embersége, közvetlensége mii liókat tart barátsága foglya­ként mind a mai napig. * OHIO A WASHINGTONI DISZFELVONULÁSON Ohio szinpompás diszjármüve, (Float) amely az elnökbeiktatási diszfelvonulásban Washingtonban a Pennsylvania Ave,-n elvonult, Eisenhower elnök és feleségének esküvőjét ábrázolta. A Willys- Ove'rland automobilgyár szolgál­tatta az összes fehérre festett jeepeket az 50 diszjármü vonta­tására az 5 óráig tartó és 10 mérföld hosszú diszfelvonulásra, amelyet 750,000 ember nézett vé­gi vr a szövetségi parlament és a Fehér Ház közti történelmi útvo­nalon. MAGYARORSZÁGI HÍREK Túlzsúfoltak a fogházak a deportált emberekkel Egy menekült, aki a jász­berényi fogházból szökött meg, elmondja, hogy az ot­tani fogházban, melyet ere­detileg 70 rab befogadására építettek, jelenleg átlagosan 400 rabot helyeznek el. 16 embert zsúfolnak össze egy 3 méter széles és 4 méter hosszú cellában. Egyszerre kell lefeküdniük és felkel­niük, mert különben nincs March of Dimes — Well How About Your Dimes? FEBRUÁR 8 — A Szt. László Egyház évi disznótoros vacsorá­ja este fél 6 órai kezdettel. Va­csora után tánc lesz. FEBRUÁR 15 — Kártya Party a Református Énekkar rendezésé­ben este fél 7 órai kezdettel, a Ref. Teremben. FEBRUÁR 22 — A Szt. Macrina Nó'egylet kártya partyja a Szt. Mihály g. k. egyház templom alatti helyiségében. FEBRUÁR 28 — A Ref. Bs. Egy­let hurka,-kolvász vására a ref. terem konyháján. MÁRCIUS 1 — A Ref. Bs. Egy­let kártya partyja a református teremben este 8 órakor. MÁRCIUS 1 —- A St. Ann’s Auxiliary kártya partyja a Szt. László Iskola nagytermében. MÁJUS 17 — A Szt. Mihály Gör. Kath. Egyház 50 éves jubileumi ünnepsége bankettel egybekötve. SZEPTEMBER 13 — A Ref. Bs. Egylet ötven éves jubileumi ünnepsége. FELAKASZTOTTA MAGÁT EGY MAGASRANGU KORMÁNYZATI TISZTVISELŐ elegendő hely. A foglyok közt vannak jugoszlávok, vala­mint számos osztrák állam­polgár, kiket kémkedéssel vádolva ítéltek el. Sok olyan is van közöttük, akik minden ítélet nélkül kerültek a fog­házba és fogalmuk sincs meddig kell ülniök és milyen bűncselekménnyel vádoltan. John C. Montgomery, aki a State Department finn szakosztályának volt a veze­tője, január 24-én, szombaton reggel felakasztotta magát. A haláleset egy washingtoni ügyvéd lakásán történt, ahol a volt diplomata lakott, ön­­gyilkosságának oka ismeret­len. Az elmúlt év közismerten olyméretü elhatalmasodást jelentett a polio-fertősések terén, amilyenre a múltban soha sehol nem volt példa. 1952-ben az ország egész te­rületén több mint 55,000 megbetegedés volt. A számok azt mutatják, hogy a beteg­ség terjedőben van s 1953 rosszabb lesz az elmúlt év­nél. A múlt évben összesen 90 ezer beteget kezeltek, akik­nek nagy része két év előtti megbetegedésből való. A be­tegek legnagyobb részére a gyógykezeltetési segélyt a March of Dimes révén ösz­­szegyüjtött alapokból adják. De az igy befolyt összegek nem voltak már a múltban elegendők s a kifizetetlen számlák összege milliókra rúg. Ezért tart tovább az idén a gyüj tőkampány, a­­melyben az idén egy-és-fél millió önkéntes munkás vesz részt. Ez a hét a kampány utol­só hete. Ne zárkózzunk el a kérés elől és adja meg ki-ki a maga adományát, üzletek­ben, hivatalokban levő per­selyekbe, iskolai gyűjtésekbe és házhoz jövő gyűjtőknek ‘egyaránt. Gondoljuk meg: mi mindent meg nem ten­nénk, ha a saját gyerme­künkről lenne szó. Senki sem tudja, mikor jöhet annak is a sora. Szigorúan büntetik a be­zárt deportált személyeket Az egyik deportált fogház réme egy Peményi Sándor nevű szakaszvezető, aki a legkisebb szabálytalanságért is a legsúlyosabban büntette a raboka*»J4. J »’il a sétálta­­tás közben ele/jtett egyetlen szóért levágta a rab haját ha pedig már kopasz volt, akkor a napi élelem teljes megvonásával, egyes zárkába csukta. HALÁLOZÁSOK ALASZKÁBAN, Nanana város közelében 4,900 tonná­nyi agyagtelepet találtak, melyet téglagyártásra lehet felhasználni. Meg akartak élni — elhur­colták az ÄVH legényei. A pesti bolsi rendőrség le­tartóztatta özv. Halász Já­­nosnét és vejét, Fekete La­jost, árurejtetgetés és tiltott kisipar üzése címén. Halász­ná lakásán a bolsi emelet megbízott feljelentésére ház­kutatást tartottak, melynek során 8 pár talpbőrt és 7 pár cipőfelsőrészt találtak. Az idős asszonyt a helyszínen addig verték az ÁVH pribé­kek, inig bevallotta, hogy a “felhalmozott” készletet ve je számára “rejtegette.” Az ÁVH osztag azonnal kiszállt a vő lakására, hol a lakásnak egy félreeső rejtett kis kam­rájában Fekete, ki a múlt­ban önálló cipész volt, cipő­ket készített eladásra. A nem egészen 8 pár cipő elkészíté­séhez elegendő “felhalmozott és rejtegetett árukészletet” elkoboztak, Halásznét és ve­jét azonnal elszállították. Fe­kete felesége már másfél esz­tendeje internálótáborban van. A lakásban maradt 4 gyermek most az anyja után apját és róluk gondoskodó nagyanyját is elvesztette. IFJ. LISZÁK ANDRÁSNÉ 2438 East 33-ik utcai la­kos meghalt múlt vasárnap délután 4 órakor otthonában egy évi betegség után, 36 éves kólában, Az elhunyt Elyriában született 1917-ben és 10 éven át loraini lakos volt. Tagja volt az Elyriai Magyar Református Egyház­nak. Temetése szerdán délelőtt 10 órakor volt az elyriai Wainwright temetkezési in­tézetből, majd fél 11-kor a Magyar Református Egyház­tól Nt. Novák Lajos gyász­­szertartásával. elhunyt földi maradványait a itíűge­­hill Memorial ' irkban he­lyezték nyugalomra. Gyászolják az elhunytat férje, három gyermeke, And­rás, Marilyn és Janice; szü­lei Pandi Albert és neje Ely­riában; két nővére: Mrs. Ralph Cribbs, Black Lick, Pa.-ban, Miss Jane Pandy Elyriában; két fivére, Albert és Gyula; nagyanyja: Özv. Pandy Albertné, mind Elyriá­ban, továbbá apósa és anyó­sa, Ids. Liszák András és ne­je Lorainban. ALLEN DULLES A CIA FEJE A Central Intelligence Agency (CIA) élére Eisen­hower elnök Allen W. Dulles veterán diplomatát állította, aki John Foster Dulles öcs­­cse. A CIA az Egyesült Ál­lamok legmagasabb titkos szervezete, amely többek kö­zött a vasfüggöny mögötti fejleményekkel is foglalkozik OPRA GERGELY 1836 E. 32-ik utcai lakos meghalt vasárnap reggel • 5 óra 40 perckor a Szt. József kórházban egyheti betegség után, 69 éves korában. Az elhunyt Magyarországon szü­letett és 30 éven át Lorain­ban lakott. A National Tube Co. nyugdíjazott munkása volt s a Woodmen of the World tagja. Temetése szerdán délután 1 órakor volt a John R. Do­­vin temetkezési intézetből Főt. Petrick István egyházi gyászszertartásával | Az el­hunytat a Calvary temető­ben helyezték nyugalomra. Gyászolják: leánya, Mrs. Pearl Davis, Lorainban; to­vábbá 4 unokája és egy nő­vére Magyarországon. Újabb négy halálos ítélet Magyarországon -v Pécsett a Baranya megyei népbiróság négy gazdálkodót halálra, egyet életfogytigla­ni börtönre, egyet 15 évi fegyházra ítélt “egy kommu­nista tisztségviselő meggyil­kolása miatt.” Magyarok — lengyel sóbányákban. Bécs. Lengyel menekültek szerint a lengyelországi Wei­­liezka földalatti sóbányában 21 magyar deportált kény­szermunkás dolgozik 1951 ősze óta. UJ, HATÁSOS POLIO-OLTÁS ? A Nemzeti Gyermekparali­­zis-Alapitvány kutatási igaz­gatója, Dr. Harry M. Wea­ver jelentette, hogy a polio elleni harc uj fejezethez fog érkezni. A jelentés minden valószínűség szerint Dr. Jonas E. Salk pittsburghi egyetemi virus-kutató kisér­­leteire utalt, amelynek során megölt polio vírust alkalmaz­tak ásványolajjal kapcsola­tosan. A HÉT ESEMÉNYEI NAGY PORT VERT FEL Charles E. Wilson szereplé­se, akit Eisenhower elnök a honvédelmi miniszteriszékbe ültetett. Hogy a történtek világosan álljanak előttünk, utal­junk az alábbiakra. Minden jelölést a vezető kormányzati állásokra az illetékes parlamenti szakbizottságnak jóvá kell hagynia. Charles E. Wilson jelölésénél a Senate Armed Services Committee foglalkozott, amely előtt felidézték azt a törvényt, hogy kormányzati tisztviselők nem foglalkoz­hatnak olyan cégekkel kötött szerződésekkel, amelyekben anyagi érdekeltségük van. Tudnivaló, hogy a kormányzat a múltban óriási összegű szerződéseket kötött a General Motors Company-val (GM), amelynek Wilson volt vezér­­igazgatója és amelyben Wilson $2,500,000 értékű részvény­nyel bir. Eleinte Wilson abszolút elutasitólag viseltetett a kérdésben és kijelentette, hogy nem hajlandó az érde­keltségétől megválni, sőt beosztottjainak is megengedi, hogy érdekeltségüket megtartva kezeljék a kormányzati rendeléseket. Később többszöri kihallgatás után, amelyeken állította, hogy érdekeltségének megtartása mellett tudna tárgyilagos honvédelmi miniszter lenni, mégis hajlandónak mutatkozott érdekeltségétől megválni. A kihallgatások so­rán .—■ talán mondanunk sem kell — nem nyerte meg a Senate Armed Services Committee, sem pedig a választó polgárok szimpátiáját. Wilson azonban megvált General Motors részvényeitől s igy jelölése jóváhagyást nyert és e héten szerdán hivatalba való beiktatása is megtörtént. További nehézséget okozott az, hogy a három szolgá­lati ág — hadsereg, haditengerészet, légierők — államtit­kári tisztre kiszemeltek közül kettő ugyancsak nem mutat­kozott hajlandónak eladni az érdekeltségét. A kettő, akik helyett Eisenhower elnök alighanem újakat jelöl, Robert T. Stevens és Harold E. Talbott, akik a hadsereg és a légi­erők államtitkári tisztére voltak kiszemelve. ❖ SZABOTÁZSCSELEKMÉNYEK HIRE tartja lekötve a szövetséges kivizsgáló hivatalt. Amióta a New Haven vasút­társaság egyik vonatán a fékek felmondták a szolgálatot s a vonat berohant a washingtoni állomásra mintegy har­minc sebesülést és többmilliós anyagi kárt okozva, már há­rom alkalommal akadtak rá arra, hogy idegen kéz a kocsik közt levő légfék-légvezeték szelepeit állitgatja. Ilyen mó­don egy egész kocsi fékeit ki tudják kapcsolni és a moz­donyvezető hiába fékez, nincsen meg a kivánt eredmény. r\1üJ— h ó rorr. qcc ■ ■ ^M", ogy a w : , o vasút - keit illetéktelen kezek részüen üzemen kívül akarták helyezni, most a szövetséges kivizs­gáló hivatal ügynökei és külön vasúti rendőrség utazik azokon és tartja szemmel a fékberendezést. Más két vasút­társaság, a Boston and Albany és a Boston and Maine vasút ugyancsak követte a .példát és fékberendezéseik őri­zetére különleges intézkedéseket tettek. Most a New Haven vasút volt alkalmazottait veszik szemügyre, különösen azokat, akiket a közelmúltban bocsátottak el. ❖ UGYANCSAK SZABOTÁZSRA GYANAKSZANAK egy kandai luxusgőzösön pusztító tűzesetnél. Az Empress of Canada nevű 20,325 tonnás gőzös a tűz következtében a Mersey Riverbe sülyedt. Bár több mint kilenc órán át 200 tűzoltó harcolt a lángokkal, a gőzöst nem lehetett megmen­teni s annak elvesztése $5,600,000 kárt okozott. Haláleset nem történt, de 7 tűzoltót kórházba kellett vinni sérülései­vel. A hajó 350 személyzetéből sokan a partról nézték végig a hajó égését, nem egy közülök könnyes szemmel. ❖ UJ ATOMFEGYVEREKET PRÓBÁL ki márciusban Nevada területén az atomerő bizottság. Hétfőn kiadott hi­vatalos jelentésük szerint a sorra kerülő kísérleteken uj és tökéletesített atomeszközöket próbálnak ki, amelyek további adatokat szolgáltatnak majd a katonai és polgári védelmi intézmények számára. A tavasszal bekövetkező gyakorla­tokon a honvédelem mindhárom szolgálati ágából összesen mintegy 18,000 főnyi katonaság fog részt venni. A gya­korlatok és kísérletek során több másodrendű tervet is vég­rehajtanak, amelyek más területeken való kutatás jellegé­vel bírnak és mind a kormány, mind a nagyközönség szá­mára értékes értesüléseket hoznak. A gyakorlatok végrehajtásához szükséges építkezése­ket már az ősszel megkezdték. Az uj építkezések részben további technikai segédeszközök, részben pedig további ál­landó jellegű építkezések a nevadai gyakorlótéren. ❖ TOVÁBBI UJ VIZSGÁLATOK lesznek az Egyesült Nemzeteknél. Bár már a vezértitkárságnál komoly vizs­gálatokat folytattak .az amerikai felforgatok kizárására. Most ezeket a vizsgálatokat tovább folytatják, mivel az Egyesült Nemzetek szolgálata többre terjed, mint csupán a vezértitkárság és a biztonsági tanács munkája. Az Egye­sült Nemzeteknek azonban más szervei is vannak, úgymint a világ Pénzalap, meg a Nevelési Tudományos és Kultu­rális Szervezet. A szenátus kivizsgáló bizottságának a fő­tanácsadója, Roy M. Cohn szerint ezek a szervek is most kivizsgálás alá kerülnek. Az említett szervezetek világszer­te több millió dollárt költenek el és nem New Yorkból, az UN székházból irányítják őket. Alkalmazottaikat munka­­területükön szerződtetik s afelett innen bajos irányitó ténykedést folytatni. Mr. Cohn szerint az említett szerve­zetek tisztviselői fontos pozíciót töltenek be és nem szabad elfelejteni Sztálin mondását, hogy egy hid építéséhez száz . ember kell, de felrobbantásához egy is elég. Az Egyesült Nemzeteknél fontos kulcsállásokban még mindig sok felfor­­. gató elem van és az elbocsátott alkalmazottak legtöbbje . nem volt hajlandó felelni arra a kérdésre, hogy tagjai-e a kommunista pártnak.

Next

/
Thumbnails
Contents