Lorain és Vidéke, 1952 (39. évfolyam, 50-52. szám)

1952-12-19 / 50. szám

KARÁCSONYFA­ÜNNEPÉLYEK Karácsony közeledtével a gyermekek felé fordul a fel­nőttek tekintete, szülők fiaik, leányaik felé, tanítóké, lelké­szeké az iskola és az egyház apró gyermekei felé. Annak a Lelke végzi el ezt az em­berekben, Aki az első kará­csonyban maga is mint kis gyermek jött el erre a világra s akinek a világ gazdagai és hatalmasai vittek ajándéko­­at. A Bethlehem! Gyermek a mi gyermekeinket állítja elénk. Felismerve ezt, az egy­házak és más csoportok ez­­idén is elkészítik szokásos karácsonyfa ü n n e pélyeiket, hogy gyermekeink szemébe fényt, arcára mosolyt, szivük­be szeretetet vigyenek. Ezidén a Szt. László Egy­ház kebelében működő Parent Teachers Unit nyitja meg a karácsonyfaünnepélyek soro­zatát ma pénteken, december 19-én d. u. fél kettőkor az is­kola nagytermében. A P.T.U. alkalomszerű programról gon­doskodott a gyermekek szó­rakoztatására, -mely a kedves Nővérek felügyelete alatt fog lefolyni. A gyermekek aján­dékot is kapnak. Szombaton, december 20-án a South Lorain Buriness­­men’s Association tartja szo­kásos karácsonyfaünnepélyét a south loraini gyermekek részére. A nagyszabású ünne­pély a Pearl Ave-in levő Lo­rain Theatre-ben lesz délelőtt 10 órakor, amikor is filmet mutatnak be a gyermekeknek és ajándékokat osztank ki. Ugyancsak december 20- án, délután 2 órakor az egy­ház helyiségében lesz a St. Vincent de Paul egyház ka­rácsonyi ünnepélye, amelyen a gyermekeknek sok szórako­zást és örömet nyújtanak, Santa Claus is jelen lesz és a gyermekeknek ingyen fil­met mutatnak be. Az egyház összes g’yerÁ:ekei'; ^szeretettel várják. Vasárnap, 21-én délelőtt 10 órakor a Stop 7-i “Megvál­tónk” lutheránus egyház tart­ja karácsonyfaünnepélyét szü­lők és gyermekeknek a ka­rácsonyfa tövében való bol­dog találkozásával, kedves ajándékokkakl. Szívesen lát­ják mindazokat, akik az egy­házzal közelről-távolról kap­csolatban vannak. December 21-én, vasárnap este 7 órakor a St. ÍMacrina gör. kath. nőegylet és az At­léta Club rendezésében a Szt. Mihály egyház termében lesz karácsonyfaünnepély. A ked­ves ünnepre szívesen látják az egyház összes gyermekeit szüleikkel együtt, hogy aján­dékaikat átvegyék és egy kel­lemes estét együtt töltsenek. A református egyház kará­csonyfaünnepélye december 24-én, szerdán este 7 órakor lesz, a gyermekek köszöntői­vel és az ifjúság gazdag prog­ramjával. A gondosan előké­szítet ünnepségre szívesen várják az ifjúságot a szülők­kel együtt. ELKÉSZÜLT AZ 1953. ÉVI NAGY NAPTÁRUNK! Amint meg is hirdettük már, lapunk 1953. évi naptá­ra, tartalmas olvasnivalókkal, értékes cikkekkel s a már megszokott kalendáriomi ré­szekkel elkészült és olvasó­inknak rendel kezésére áll. Kérjük, hívjanak mihama­rabb és rendeljék meg, hogy biztosítsák maguknak. A szét­küldést az év vége előtt sze­­retnők eszközölni, azért a ki­­adóhivatallal, vagy Dohányos István lapképviselőnkkel mi­hamarabb közöljék rendelésü­ket. A naptár ára $1.00. VOLUME XXXIX. ÉVFOLYAM— No. 50 Szám LORAIN, OHIO EGYES SZÁM ÁRA 10c 1952. DECEMBER 19 A HÉT ESEMÉNYEI A NEMZET BELPOLITIKAI ÉRDEKLŐDÉSE az eb múlt héten fokozódottan fordult Eisenhower koreai utjának eredményei felé. Mig az uj elnök koreai útjáról volt vissza­térőben és Hawaiiban, Honolulu városában tartott újabb tanácskozásokat kabinetje tagjaival, Truman elnök kemé­nyen megtámadta úgy Eisenhowert, mint MacArthurt egy sajtókonferencián. Szerinte Eisenhower koreai útja csak választási propaganda volt és most, hogy megtörtént, an­nak is bizonyult. MacArthur tábornok béketerveit illetően hozzátette az elnök nyilatkozatához azt is, hogy ha Mac- Arthurnak vannak béketervei, akkor kötelessége azokat a Pentagonban jelenteni. Szerinte MacArthur a koreai hábo­rút illetően helytelenül tájékoztatta őt és a távolkeleti pa­rancsnokságtól való felmentése után elmulasztotta köte­lességét, nevezetesen azt, hogy jelentkezzék főparancsno­kánál. Bár Truman elnök azt követelte, hogy MacArthur nyilatkoztassa ki “határozott és bizonyos” terveit a koreai háború befejezésére, kijelentette, hogy nem kérte a tábor­nokot arra, hogy keresse fel őt. és nem is fogja kérni. Ki­jelentette Truman azt is, hogy MacArthur mit sem tud fel­ajánlani, ami a koreai helyzetet a háború kiterjesztésének veszedelme nélkül megoldaná. Ami MacArthur u. n. béke­­tervében van, az az elnök szerint távolkeleti háborút és ez­zel harmadik világháborút okoz csupán. ❖ AZ EISENHOWER-MacARTHUR TALÁLKOZÓ elő­szelei fújnak mindezek ellenére. A közvélemény ugyan már arra spekulált, hogy Eisenhower a Commodore Hotelban lévő ideiglenes székhelyén már találkozott MacArthurral. Azon­ban mindeddig ilyen találkozásról hivatalos nyilatkozat nem jutott nyilvánosságra és az uj elnök sajtótitkára csak annyit mondott, hogy ha ilyen találkozót be kell jelenteni, az ő hivatala be fogja azt jelenteni. Ettől függetlenüll foto-ripor­­terekkel és televíziós riporterekkel már folytatott tárgyalá­sokat arról, hogy felszerelésüket a rendelkezére álló helyen hogyan lehet úgy beszorítani, hogy Eisenhowert és fontos látogatókat meginterjúvoljanak és azt közvetítsék. Hogy vájjon, MacArthur “határozott és bizonyos” bé­keterve hogyan esik egybe Eisenhower politikájával, az egyelőre spekuláció tárgya. Ismeretes azonban, hogy Mac­Arthur beszédében utalt arra, hogy a kommunisták az erő­teljes tetteket tiszteletben tartják és megfelelően reagál­nak is reá. A7 js .ismeretes, hogy az uj elnök koreai útjáról visszatérve vasárnap este “tettek” olyan politikájáról szólt, amely a kommunistákat arra indítsa, hogy akarják a békét. Ezt az uj elnök más szavakkal úgy fejezte ki: “Olyan ellenséggel állunk szemben, akikre, bármilyen ékesen is szól­nak, szavakkal nem tehetünk benyomást, hanem csak cse­lekedetekkel — amelyeket sajátmagunk választotta körül­mények között viszünk véghez.” A jelenlegi politikai spe­kuláció szerint ez alatt csak kétfélét lehet érteni, vagy politikai-territoriális ígéretet, vagy pedig a fegyverek erejét. Hogy .az utóbbi a háború kiszélesítését vonná maga után, az már régóta nem kétséges gondolkodó ember számára. ❖ HADIFOGOLYLÁZADÁS PONGAM KOREAI SZIGE­TÉN? —• Vasárnap mintegy 4,000 polgári internált különös módon lázadt fel ebben a szigeti interánáló táborban. A tá­borban lévők valamennyien kommunisták voltak. Négy sor­ban kart-karba öltve és énekelve indultak el, hogy az Egye­sült Nemzetek ottani kis különítményét elsöpörjék és meg­szökjenek. Az UN-különitmény parancsnoka, George D. Mil­ler alezredes kénytelen volt könnyű gépfegyverrel rájuk lövetni, hogy saját életüket megmentsék. A katonai akció következtében 82-en életüket vesztették és további 118-an megsebesültek. Amikor az UN különítmény emberei igy mé­gis felülkerekedtek, a lázadó internáltak még mindig kart­­karba öltve voltak együtt s két emberre volt mindenütt szükség, hogy egymásba öltött karjaikat széjjelbontsák. Jelentés szerint énekükkel belehipnotizálták magukat a “ha­­láltmegvető” ellenszegülésbe. ❖ AZ EGYESÜLT NEMZETEK három nagyhatalma, az Egyesült Államok, Anglia és Franciaország kedden kimon­dotta, egy Vörös Kínához intézett jegyzékben, hogy a koreai fegyverszüneti tárgyalásokat akkor fogják tovább folytatni, ha a kommunisták készek arra, hogy egy “tisztességes fegy­verszünet” feltételeiről beszéljenek. A három nyugati hata­lom elítélte az indiai béketervnek kommunista részről való elvetését és kijelentette, hogy szó sem lehet arról, hogy újabb határozmányokat fogalmazzanak a kommunisták elé való terjesztés céljából. Végeredményben az egyik bizottság Eisenhower elnök-választott ölébe dobta az egész koreai problémát azzal, hoy a gyűlést február-márciusra elnapolta. Mindezek pedig arra való válaszul történtek, hogy a peipingi vörös kínai kormány az indiai béketervet “tör­vénytelen” okmányokon alapulónak bélyegezte és azt akarta, hogy a UN folytassa a csődbejutott hadifogolycsere-tárgya­­lásokat Banmunjom-ban. Az Egyesült Nemzetek nyilatkoza­tot adott ki, amely szerint minden tisztességes utat meg­próbáltak, hogy becsületes feltételeken alapuló békét, illetve fegyverszünetet érhessenek el, olyan alapon, amely az Egye­sült Nemzetek emberséges elveivel összefér. ❖ JAPÁNBAN KÉMHÁLÓZATOT FEDEZTEK FEL, az US külügyi hivatalának a jelentése szerint. E jelentésnek el kellett ismernie ugyan, hogy ha csak amerikai titkokról nincs szó, semmit sem lehet tenni a kémkedés ellen, mivel Japánnak nincsenek kémkedés elleni törvényei. Meg nem erősített jelentések szerint az ottani szovjetmisszió egyik tagja is benne van a kémhálózatbabn. Kérdjük, hogyan érez az amerikai polgár az ilyen “demilitarizálással” kapcsolat­ban? Minden előfizetőjének, olvasójának, az összes hirdetőinek, egyleteknek és egyházaknak a Mindenható testi-lelki áldásaiban BŐSÉGES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET kíván a “LORAIN ÉS VIDÉKE” szerkesztősége és kiadóhivatala összes munkatársaival együtt. “CRUSADE FOR FREEDOM” Ezen a néven más régebben folyik akció az Egyesült Ál­lamok területén ahUíóLa cél­ból, hogy helyes t^4koz^atás és hírszolgálat nyi^y. gával\ a vasfüggöny mögé 'Vesztett népek felszabadításán szelle­mi fegyverekkel munkálkod­jék. Most ez az akció váro­sunkat is közelről érintő mó­don alakul, amennyiben helyi vonatkozásban is kampányt indítanak Mr. Willard Zim­merman és Mrs. Mary Rieger A WELI£U; D$l ÚTSÜLLYEDÉSRŐL A 18-as számú szövetsége: rnüut Wellingtontól keletr mintegy másfél mértföldnyire állandóan süllyed. Többszáz tonna földet és követ hordt­­már bele, de mégis 24 órár át ügyeletes és készenléti szol­gálatot kell tartani a kérdéses útszakaszon, ahol állítólag földalatti tó, vagy folyó nyeli el az újonnan beledöntött fel­­töltő anyagot. MEGEJTETTÉK AZ ELSŐ KAPAVÁGÁST A loraini uj Armory építé­se felé vezető lépések során az Oakwood Park délkeleti sarkánál megtették az első kapavágást az Ohio National Guard, a város, a vállalkozó és szövetséges hatóság képvi­selőjének a jelenlétében. Ez az Ohio-ban épülés alatt álló ötödik kaszárnya. HALÁLOZÁS elnöklete alatt a Crusade for Freedom helyi felkarolására. A CFF egyik legjelentősebb alkotása a Radio Free Europe, amely szerény kezdetből egész állomás-sorozat rádió-műsorá­vá alakult és fejlődött, hogy a vasfüggöny mögötti népek­nek erkölcsi támaszt nyújt­son s pszichológiai eszközök­kel harcoljon a szabadságért. A mostani kampány azonban nemcsak a Szabad Európa Rádió pártolását tűzte ki cé­lul és nem is csak a Szabad Ázsia Rádió megalkotását. Arról R7-4, hogy ez ada­kozók személyes jellegű üze­netet továbbítják a Szabad Európa Rádión bizonyos vas­függöny mögött élőknek, akik abból bátorságot és erőt me­rítenek arra, hogy az elnyo­matás terhét hordozzák, mig felszabadulásuk elérkezik. Mind a rádió-adások, mind az üzenetek legfőbb és legha­tékonyabb eszköze az igazság, amely lerántja a leplet az el­nyomókról és helyes megvilá­gításban tünteti fel a szabad népek életét. Azoknak, akik hisznek az igazság belső ere­jében, nem kell külön hang­súlyozni a kampány jelentő­ségét. Elég csupán arra utal­ni, hogy az anyagi támogatás és adományok “Crusade for Freedom, c/o Postmaster...” címre küldendők. Meghalt Csongrádi Kornél újságíró Karácsonyi Ajándék EGKOCKÁZTATJUK azt az állítást, hogy ka­rácsony a legnépszerűbb egyházi ünnep. Ta­gadhatatlanul nagy népszerűségnek örvend ez az üzletembereknél, akiknek jelentékeny része ilyenkor csinálja meg az évi jövedel­mét. És ha a gyermekeket kérdeznék meg, melyik a legkedvesebb ünnepük, azt hiszem nem kellene nekik sokat gondolkozniok. És mi az, ami olyan népszerűvé teszi az ünne­pet? Persze, az ajándék. Majdnem mindenki lót-fut ilyenkor. Mindenki vesz valakinek, inkább valakiknek ajándékot. Az aztán igazán árva lélek volna, aki se nem vesz, se nem kap karácsonykor ajándékot. Nincs szándékunkban elitélni ezt a szép szokást, bár legtöbben beismerjük, hogy az ajándékozást tulságba visz­­szük. Hogy ez a szokás hogyan kezdődött, nem nehéz meg­állapítani. Ismerjük a szent történetből a napkeleti bölcsek látogatását, akik egy uj csillagot követtek és végre eljutot­tak Bethlehembe. “És bemenvén a házba, ott találék a gyermeket anyjával, Máriával; és leborulván, tisztességet tőnek néki; és kincseiket kitárván, ajándékokat adának néki: aranyat, tömjént és mirhát.” , Kevesen gondolunk reá, hogy milyen Gondviselés-szerű volt ez a karáconyi ajándék. A vérengző Heródes miatt a Kis családnak menekülni kellett Egyiptomba. József munkás ember volt s bizonyára nem volt duzzadó pénztárcája. Ké­tes, hogy Egyiptomban is jutott-e jövedelmező foglalkozás­hoz. De a jó Isten mindig gondot visel az övéiről. A nap­keleti bölcsek ajándéka a két évi egyiptomi tartózkodás alatt kegyes és jó szolgálatot tett. Most hát az a kérdés, hogy a mi karácsonyi ajándé­kunk milyen szolgálatot tesz. Nem vonjuk kétségbe, hogy örömet szerzünk vele annak, akinek adjuk. Sőt legtöbben az adományozók is boldogok, hogy adhatnak. De van valami ebben a karácsonyi szokásban, ami nincs összhangban az ünnep jelentőségével, mert Jézusnak r.’ ’ ek tulajdonképen a születésnapját üljük, s akit tehát első sorban illetné az ajándék, legtöbbször semmit, vagy legalább is nagyon keve­set juttatunk ajándékainkból. Karácsony a szeretet ünnepe, amikor első sorban a Megváltó kicsinyeire kell gondolnunk^ Hiszen ő maga azt mondatta:' ‘Va ;ii*vttrThe 1 ekssztek eggyüT aiz é.'^HWfcnychrf—• közül, én velem cselekszitek.” Örömmel látjuk, hogy az utóbbi években mindig töb­ben megszólalnak olyan intézmények karácsony ünnepe kö­rül, amelyeknek hivatása gondot viselni a Megváltó kicsi­nyeiről. Utalunk itt azokra a karácsonyi bélyegekre, ame­lyeket kibocsátanak és fölajánlanak használatra. Ilyenek Az Amerikai Magyar Segélyző Szövetség bélyegei, vagy a különféle fiú otthonok bélyegei, vagy a tuberkolózis elleni védelem bélyegei. Ma már sokan nem tucatjával, de szá­zával kapják és küldik a karácsonyi üdvözlő lapokat. Ha mindenikre legalább egy karácsonyi bélyeget ragasztunk, már az is segít egy intézményt, amely szolgálja a Krisztus ügyét. Karácsonyi ajándékozásunk közben ne feledjük hát, hogy a napkeleti bölcsek annak adták ajándékaikat, akit megilletett. Kívánjuk, hogy mindenki kapjon egy olyan ajándékot, ami boldoggá teszi, de azt is kívánjuk, hogy bárcsak mindenki adna ajándékot olyannak, aki nem tudja viszonozni, mert az ilyen ajándék kedves annak, aki egykor Bethlehemben megszületett és akinek a születése ünnepét oly boldog örömmel ünnepli a keresztyén világ. A kegyelemnek és a szerettetnek Istene tegye áldottá ünneplésünket, hogy ez az ünneplés is vigyen bennünket egy lépéssel közelebb ahhoz a korhoz, amikor az egész föl­dön teljes lesz a békesség és jóakarat. E lap összes olvasóinak és barátainakk szívből kívánok Boldog karácsonyi ünnepet. Bodor Dániel, református lelkész SIKERTELENÜL VÉGZŐDÖTT A Pénteken délután hosszas betegség után meghalt ott­honában özv. Pásti Antalné. A 69 éves özvegy, aki 1912 óta loraini lakos, 1717 East 32nd St. alatt lakott. A Szt. László egyháznak és a Ver­­bovay 17-es fiókjának volt a tagja. Férje 1937-ben hunyt el. Temetése szombaton reg­gel fél 9-kor volt a Dovala Emil temetkezési intézetéből és 9 órakor a Szt. László egy­háztól Ft. Demko Zoltán egy­házi szertartásával. Az el­hunyt földi maradványait a Calvary temetőben helyezték örök nyugalomra. Gyászolják özv. Pásti An­­talnét az alábbi hátramara­dottak: Két fia, Pásti J. Ottó Lorainban és Pásti Rudolf Woodville, Ohio-ban; egy leá­nya, Kapanke Herbertné Lo­rainban; négy unokája, va­lamint egy nővére, Karhusz Viktorné Lorainban. A Califomiai Magyarság cimü lapból vesszük a szomo­rú hirt, hogy Csongrádi Kor­nél, az egykori bridgeporti újságkiadó és szerkesztő 76 éves korában december 5-én a glendalei (California) Bar­ham kórházban kiszenvedett. Csongrádi egyike volt a leg­régibb amerikai magyar újsá­gosoknak. Élete utolsó kilenc évét a Los Angelesben megje­lenő Californiai Magyarságnál töltötte el. Temetése dec. 9-én ment végbe a Szt. István templom­ban. A temetőben Finta ‘Sán­dor, Réthy József és Szaba­dos V. Zoltán búcsúztatták az elhunytat. Elhunytát felesé­gén kívül három leánya és egy fia gyászolják családjaik­kal együtt, úgyszintén kiter­jedt baráti köre és a magyar újságírók kara. Őszinte részvétünket küld­jük az elhunyt kolléga özve­gyének és gyermekeinek. városi gázdíjak tárgyalása A városi tanács péntek esti ülésén a gázdijak ügyének a tárgyalásához fűzött minden reménység eloszlott. 8 hónap után felvett tárgyalások csődje ez, amelyben egyfelől az Ohio Fuel Gas Company, másfelől a város törvényes szabályrendelete áll szemben. Az egyetlen kérdés, amelyben meg tudtak egyezni a vitázó felek, az volt, hogy az Ohio Public Utilities Commission elé akarják vinni mindkét ol­dalról az immáron holtvá­gányra jutott ügyet. Ismeretes, hogy az első 1000 köbláb gázon felül, a melynek ára egy dollár és az is maradna továbbra is, a gáztársaság 66 centet akar kérni ezer köblábanként, és semmi engedményt sem akar adni. A városi tanács hajlan­dó volna némi engedményre, pl. a columbusi gázdijak elfo­gadására, de a gáztársaság nem hajlandó erre. Most az állami szakbizottság előtt folytatódik az elkeseredett küzdelem. LORAIN MEGYE ALKALMAZOTT MUNKÁSSÁGA 64,270-es számmal uj ma­gasságra ért el. De még itt sincs megállás, a jelenlegi munkáskereslet 1,000 nyitott helyet mutat. Bár az ipar a környező államokkból akar munksokat behozatni, az ál­lami alkalmaztatási hivatal a női munkaerők fontosságára hívja fel az ipar figyelmét, azzal az intelemmel, hogy a nőknek van lakásuk, mig a i behozott munkaerőnek elhe­lyezése megfelelő lakásokban nagy gondot jelent.

Next

/
Thumbnails
Contents