Lapszemle, 1933. január

1933-01-02 [1393]

tekét öltő gazd. krízis csakis mindéi nép őszinte és eré­lyes'együttműködésével, kölcsönös érdekeik összeegyezteté­sével győzhető le, A kölcsönös bizalmon alapuló együtt­működés az eljövendő esztendő nagy feladatai megoldásának nélkülözhetetlen előfeltéte. Lényeges,hogy mindazok,akik a hatalom felelősségében osztozkodnak, jóakaratukról ál­landóan bizonyságot tegyenek, mert csak ez a magatartásuk­mozdithatja elő a kölcsönös érdekek ama összeegyeztetését, amelytől az emberiség sorsa függ. Magyarország szívesen mű­ködik közre mindannak megvalósításában, ami alkalmas arra, hogy a világot su^tó bajokat enyhítse és közreműködésének nem lesz más határa, mint saját biztonságúnak jogos védelmi A magyar né$ bizton reméli, hogy az emiitett munkáia irányu­ló törekvéseket siker fogja komázni. .Mffibös_&yala._jBlgjg%erejnö& a "Nyolc, Or^JL y.lséfi" számára adott újévi nyilatkozatában, amelyet a "Budapest i HigA.ap? -is részletesen ismertet, Magyarország külpolitká já­ről is nyilatkozik és többek közt azt mondja, hogy a külpo­üti kai atmoszférát Magyarországra nézve kedvezőnek mondhat ja, annyival is inkább, mert mindenütt nagy megértést lát helyzetünkkel szemben és elismerését kulturális, gazdasá­gi és politikai jelentőségünknek. Magyarország a bgse szol­gálatába n akar.la k ül politikai tö rekvéseit érvényesíteni. ts örömmel állapitja meg a ministerelnök,hogy ezt a szán­' dékot megértéssel fogadják a hivatottaké Azok a keresk.szss ződések, amelyeket a magyar kormány kezdeményezett,illető­leg megkötött, a nemzetközi gazd. őletoe való nagyvonalú

Next

/
Thumbnails
Contents