Külföldi-Belföldi Hírek, 1948. december/2

1948-12-16 [0099]

*.\ J. a. —J J_J JUÍ X v *-J j.y j. XÍ x i-< 11 B 1*kiadás. 1948.december 16. 6 óla - pero A Dolgozó Parasztok ás Földmunkások Országos Szővetségének szer­vezeti szabályzata § Oo Gp Az UFOSZ ás F2K0SZ egyesülését á s az uj^ parasz­ti tömeg szervezet megalakulását elókászitő bizottság elkészítette a Dolgozó Parasztok Is Földmunkások Országos Szövetségének szer­vezeti szabályzatát, melyet majd a kongresszus elé terjesztenek' jóváhagyás vágott. / világosan meghatározza a DUFOSZ cáljti A szervozeti szabályzat /"A. Dolgozó Parasztok és Földmunkások Országos Szövetségében egyesült kát szövetság tagsá­ga és vozctőságo felismerte, hogy a népi demokrácia viszonyai kö­zött, amikor a demokratikus államhatalom kizárólag a munkásosztály és a vele szövetséges parasztság kezében van, olyan tömegszorve­zetre van szüksége a dolgozó parasztságnak , mely a régi paraszti ás földmunlrásmozgalmák dicsőséges forr adalmi */5s dómokra tikus ha­gyományait magáévá teszi és tovább fejleszti. A Dolgozó Perasztok •s FÖldmunlcások Országos Szövetre go a népi demo krá ci a, meg ingatna ­tatlan támasza a falun. Harcol a falu tőkés ki zsákmány olói ellen, küzd a dolgozó parasztság ás mezőgazdasági munkásság elmaradt életviszonyainak megváltoztatásáért, gazdasági és kulturális fel­emelkedésükért a szocialista fejlődiB utján". A szervezeti szabályzat kimondja továbbá, hogy a DSFOSZ tevékenyen résztvesz a magyar mezőgazdaság korszerű át­szervezésében, dolgozik a szövetkezeti mozgalom kifejlesztéséért ás annak minél magasabb fokra való emeléséért. Elősegíti a tervszerű gazdálkodást, a munka ter­melékenységének fokozását, ennek érdeké bem szervezi a mc zőgazda­sági termelési és munkaversenyeket. Résztvesz a meze- és erdőgaz­daságban dolgozók kollektív szerződésének megkötésében. Szervezi a munlxerő^gasdálkodást és végzi az egé sz ország területén a mun­kaközvetítést. A dolgozó parasztság politikai ga zdzsági , kulturá­lis és szakmai színvonalának emelésére lapokot, folyóiratokat ad ki| tudományos olőadásokat és szaktanfolyamokat rendez. A szövetség tagjai lehetnek mindazok a dolgozó panasztok s a mező- és erdő gazdaság ben, a gépállomásokon és a me­zőgazdaság különböző területein dolgozó bérmunkások, akik munka­vállalásból ;.vagy saját földjük jövedelméből élnek, ha földjüket túlnyomó részt önmaguk vagy családtagjaik munkáljak meg. Kizsákmá­nyolók a szövetség tagjai nem lehetnek. A Dolgozó Parasztok és Földmunkások Országos Szövetségének szervezeti szabályzatát az uj szervedet I. Kongrosz­szusán ismertetik részletesen s az a Kongresszus jóváhagyásával lép életbe. A szervezeti szabály:, atból is kitűnik az uj paraszti tömegszcrvezct jelentősége s az. a tény, hogy megalakulása fordula** totr jelent a magyar mezőgazdaság és a dolaozó parasztság életében. Ami/ -n

Next

/
Thumbnails
Contents