Külföldi-Belföldi Hírek, 1948. október/2

1948-10-16 [0095]

LITT BELFÖLDI HÍREK B 1» kiadás 1948 október 16 c óira — po,ro ^kljöa l<mdiliöttol folyik a munka fo la jánl-ás-i verseny a textiliparban TSZ § -,/Hné Gá A Szakszervezeti Tanáe3 XVII, kongresszusa al­kalmából többi között a Textilipari Munkások Szakszervezete is" munka ­felajánlási mozgalmat indított, A mozgalom meginditását követő néhány nap múlva alig akadt textilüzem, amelyik valami különleges munkafeladat elvégzését ne vállalta volna. Tömegével jelentkeztek a textilüzemek önköltségosökkont6, vagy a tersaelést fokozó munkafelajuniósaikkal, A Textilmunkás Szakszervezethez egymásután fut­nak be a termelési jelentések. Jelentjük': "A tervet végrehajtottuk" Je­lentjük: 104, 10 5,8, 109, 110 százalékban teljesítettük" - mondják a je­lentések. Találomra kiveszünk néhányat a jelentéshalmazból; Ssnarbathelvi Itoo-vnY» T^mntinarl Az üzem előirányzott szeptember hónapra 499,öoo mé­tere. A kongresszusi munkafclaj ánlás eredménye: llo száz'alékban""teljo­s itettc előirányzatát; 549»o67 métert terelt, A £k> 1 3fccTgtj.r-gyár pHffiutszo* vödéje a felajánlás előtt 74.2 százalékban használta ki a s zövóazólce­ket. Felajánlották, hogy a gépek kihasználási százalékát 77.7 százai ók­ra emelik. Jelentik, hogy a 39, héten már 83,1 százaléknál tartanaki. Pamutéi üké szitojük felajánlotta a hulladéknak 1,6 százalékról 1,4 szá­zaiokra való ^csökkentését • Már 0*626 százaléknál tartanak* így folytat­hatnánk végnélkül a jo-bbn.'tl»^o-"ab termelési eredmények felsorolását. A !lunlo*hr>i^£xi-^aozgaloa is jelentősen érezteti hatását a termelékenység emelésében, A textiliparban dolgozók munka­osaportokat, brigádokat alakitanak. Munkafeladatok kitűzésével és meg­valósításával versenyeznek egymással a munkabrigádok, Kitünö munkájukat" bizonyltja á Goldberger-gyár brigádmozgalmának sikere, A pamutszövodében a aunkavorseny előtt 76,1 százalekig használták ki a" s zövöszékekot, A szeptember havi versenyhónapban 79,8 százalékig használták ki a szövő­székeket , Ezzel szemben a brigádok^ ugyancsak szeptemberben 85,8 százalék átlagot értek cl gépkihasználásban. Ezekből az oredményékből is látható, milyen sikeres, erőfeszítéseket végeznek a textilipari dolgozók a terme­lékenység emelésére, az önköltség csökkentésére. Textilmunkás a' ink tud­ják, hogy igy/losz olcs°bb a textiláru, igy e melkodik a magyar-dolgozók olcts zinvo riola • /MTI/ Ujabb kihívások őszi mezőgazdasági versenyre áá >• USfyXNa/Eb/hné Kö Az országos mezőgazdasági termelési verseny egy'i . nagyobb méreteket' ölt. Nemcsak a nagyobb községek, de az ország szétsz°rt tanyáinak dolgos népe is bekapcsolódott a versenybe. így például a 80 hár ból álló -"a-^anya-vármegyei Dinnyeberki kisközség 3o tagból álló földmives szövetkezetnek^ amely versenyben végezte a tavaszi" munkalatokat, most minden tagja resztvosz az őszi termelési versenyben is. A község 6o gaz­dája 15o mázsa szuperfoszfátot és 8o mázsa pétisót használt fel, . /Polyt.köv,/ L

Next

/
Thumbnails
Contents