Külföldi-Belföldi Hírek, 1948. október/1

1948-10-01 [0095]

Miskolcon ki-végeznek egy gyilkos volt alezredest _ v Az 1919~es forradalom bukása után a miskolci katonai nyomozóosztály parancsnoka_ Latorcai /szim/ Lőrinc 56 éves alezredes volt, aki akkor még főhadr .gyi rangban szolgált* A különítmény a fehér terror egyik loghirhc-dtebb szervo volt, amelynek tagjai tömegével követ­ték el a gyilkosságokat . Számos embert maga Latorcai lőtt agyon 0 A ka­9 tonoi fogdából pokrócokba csavarva szállítottál; el a legyilkolt áldoza­tokat. A miskolci népbirőság és a HOT Latorcp.it halálra Ítélte, A köz­társaság elnöke a kegyelmi' kérést elutasította, A halálos Ítéletet láis­^ kolcon hajtják rajta végre,/l.ITl/ Hépbirósági ítéletek Tkálccz József hajdudorogi lakos mint nyilas párt­szolgálatos 1944-ben a Kisfaludy-u, 9, számú házból. 25ömb&rt állított % elö a nyilasházba, ahol azokat súlyosan bántalmazták, Ö maga is többe­ket kifosztott és a logkegyetlonebbül összevert, A r.épbiróság Késmárky­v; tanácsa Tkáleczet négy évi kényszermunkára ítélte, A r.épbiróság Borockoi tanácsa dr. Hagy Lászlót, Kóka község volt vezetőjét, aki hivatali működése során 1944»bcn állandóan népcllenes és fasisztabarát hivatali működést fejtett ki, két évi börtönr-- itélto./í/El/ - - ­Vádirat Brokés Mátyás ezredes és Dsák Ferenc vezérőrnagy ellen '.A népügyészség háborús bűntett miatt vádiratot adott ki Brokés Mátyás ezred-s és Deák Ferenc vozer őrnagy ollón, A vád sze­rint 1944 juliusáüon i.íikulicin község közelében ficak és Brokés észre­vették ogy kis katonai alakulatot amely hét honvédből és egy tizedes­ből állott. Az alakulat lőszer felvételezésére ment. Brokés ős Deák a nélkül, hogy utána jártai; volna, katonaszökevénynél; minősítették és • uincLn törvényes el jár: s nélkül agyonlőve tők a szerencsétlen embere­j ket, A népügyészség a vádiratot most küldte meg a népbiróságnak, amely a napokban fogja tárgyalni az ügyet

Next

/
Thumbnails
Contents