Külföldi-Belföldi Hírek, 1948. szeptember/3

1948-09-26 [0094]

/Felavatták a farkasgyepü tbc-szanat °riumot, folytatás./ IS/íúo/Ené Gá Á népjóléti miniszter azután a következőképen folytatta beszédét: - Tisztában vagyunk azzal, hogy a dolgozók c­gászségének védelmét szolgáló egészségügyi és szociálpolitillánknak még óriási feladatokat kell megoldania. Egészségügyi és szociálpoli­tikánk függvénye a termelésben elért eredményeknek és maradandó al­kotásokat szociális vonatkozásban is csak az biztosit számunkra, amit a termelőerők növekedése számunkra lehetővé tesz. Ezért az ország^ gazdasági életében elért termelési eredmények egészségügyi eredmé­nyeinkkel szoros kapcsolatbon kell, hogy álljanak. Ezután Gerő SrnÖné, mxniszteri osztálytanácsos, az Országos Gyermekvédő Liga miniszteri biztosa, a Gyermekvédő Liga nevében átvette a szanatóriumot, befejezésül Pollákné Storn Szeréna osztálytanácsos, a Don Suissc kiküldöttje, az MNDSZ megyei titkára és Voszprém-mcgye alispánja szólaltok föl, /MTI/ Ortutay Gyula beszéde a mosonmagyaróvári mártirok emléktáblájának felavatásán /B 19, kiadásunkban kiadott "Felavatták a moson­magyaróvári mártírok emléktábláját" cimü közleményünkot kérjük jelen cikkünkkel tárgytalánnak tekinteni és mellőzni,/ Yláll & KD/KD Sá Mosonmagyaróvár, szeptember 26, Ortutay Gyula kultuszminiszter vasárnap leplezte le Mosonmagyaróváron az elhurcolt . -zsidó mártirok emléktábláiét f < A város határában a megye és a város vezetősége ünnepélyesen fogadta a kultuszminisztert. A díákifjuság nevében egy fiatal úttörő köszön­tötte Ortutay Gyulát, aki ~.lbeszólgctott a fiatalokkal, majd az ugjáépitott izraelita tomplomban felavatta a zsidó mártirok omlék ­tábláját,' - Emlékezni és emlékeztetni akarunk c helyről - mondotta Ortutay Gyula lcultuszminisztor, « Mi nom hirdetünk igazság­talan bosszút és megtorlást senki ollón som, mart allo nc vagyunk a kolloktiv fololösségrovonás minden formájának, Do nom hirdetünk megbocsátást és megértést sem a bűnösök számára,,- Egyetlen bűnös som nyerhet felmentést, aki résztvott, a fasiszta vandalizmus olő­készitésébon és végrehajtásában, mert az ilyen bűnös könnyelműség ujabb katasztrófa felé vezetné a nemzetet, [< /folyt, köv J

Next

/
Thumbnails
Contents