Külföldi-Belföldi Hírek, 1948. szeptember/3

1948-09-26 [0094]

/A szabadságlvrc hősi haltt álnak pákttzdl enaókünnops é go, I,íf>ly tatáa/ Di/Ené/áb C-d A honvéd- orálókmünél mogrondozott ümopsóg a Hl enusz .ilónokiésevo 1 kezdődőtt.' Utána a vendégel: ollóptel: -.-honvéd­ség, . rendőrség és Szab a dsághar coa Szövető g díszszázada olőtt.' Az ünn.pó lyt dr. Hazai László Fojér-várn.gv•. főispánja nyitotta meg. majd a Ixrmány képviseletében magjelent Szob 1: András földnivolésügyi áll ontitkár mondott becsed, t, Bánátatott arra, hogy amikor a pékosái • sata centenáris évfordulóján a száz evv el/ lesett hósök emléket ünnepeljük, igy p rcre som szab ed m .gfe ledk oznünk arról, hogy az 1848-ai szabadságkor© t enulság .i köti- zn ,k V nnünkot. A szabadoá gharc nem fejeződött bo, vér nélkül bár, d.; folytató dl 1: tovább mind politikai, mind ga.zde.aagi vonalon, 1848-ban a r akoió erői túlsúlyban voltéi:, ma denokr tikos rök nagyobbak, mint as imperializmus rói, A világ demokratikus erőinek egység megbonthat tlan és-a d mokrotilxts, fcéi£• szer tó népek világi ront já hoz- t rtozunk ni is, ; A Függőt 1 enaégi Front uj n gszerVezésóvel megt'r .mtjük önnek a frontnak áttörhet t­lon, szil'rd, magyar arcvonalát . Erre köt -.les bennünket az 1348-as szab .dsáakerc hősinek emlőké.* / ózolött Ezut án Hünnich P,r.eno r ndór altábornagy * a líagyar Szab .deágharcoc Szöv .tség küldőét,, emelkedő tt szólásra, • - "Átolvaagattam • nond#tta HUnhióh altábtr-. nagy •» a pákozdi cs .ta történ tét, M gl- pődv, vettem éssr , hogy az áruló horvát bán Jollacich gyil törzstisztje magyar fóur, gróf Sz-.páry Antal volt, Szapáry gróf ur a feudális osztályuralom féltésé m tol'sarkalva rosszindulatú, 3zül:lmtekörű « sst ; lyönzócbö 1 hazája, a magyar nép -Ilon fordult. És ezapáryak még na is vannak, Egyroszüfcet már kisöpörtük, d vannak még köztünk. 1 3 eszedét igy faj ezt , be HUnnleh Ferenc: - Itt, a honvédek vérétől magszont It P.ázozd földjén Ígérjük, hogy megvédjük o bókét, népi áeieiokr'ciánkat 1848 hagyományát és kmaén-- készei 1... suitunk .ookro, akik szembefordulna]: nemink érdekei­v.,1. A b;szedek elhangzása után a mm:J'lent küldöttek sorban raktál: Ív koszorúikét a honvéd emlékműre.'/ Szabok András földmivolésügyi óll-ntítkár a korm'ny, Pálffy György altábornagy a honvédség, Hünnich Poron© altábornagy :. 3z éb ocságharcoo Szöv tség és a rendőrség, k-.ructyel: József a Szaksz-rv ,z :,ti Tané CG .lnök. pedig a szakoz .rv-st, k koszorúját hly se cl a vlr&gbaborult e.elékaüre. A honvédarnlolantinó 1 1.zajlott ünnepség után a i.mgj lentok átvonultak a pákozdi szovj.,t katonai t imctöbá ós szovjet tiszti küldőt L-aér; jelenlétében n gkoezoruzták . hazánk fel szab adltfs .ér Páliadnál 61:tülrt veszt tt hősi halottak sir ját. A centenáris üeueepn epot a községházaelőtti n téren megr:ndeaott nüsoros est zárta be- amely n dr. HováCG láátó :ail» -Mtuszáll-ut-itkár mondott áénn ni b szedet,k/lőTl/

Next

/
Thumbnails
Contents