Külföldi-Belföldi Hírek, 1948. szeptember/1

1948-09-01 [0093]

Folyik a vctólkcdós n "Mintagazda" kitűntctésórt Na /PM/Hnő Gá Kőt héttel ezelőtt jelont meg az Országos Mczőga zda sági Munka verseny Iroda határozata a "Mintagazda" jolvény . létesítéséről, illetve a mintagazdák kitüntetéséről. A községek elkészítették felterjesztéseiket, kijelölve azekat a gazdákat, akik munkájukicai, kimagasló teljesítményükkel példaképül szolgálnak az ország valamennyi gazdájának, A versenyiroda' most. b irál ja felül e­zeket az előterjesztéseket és válogatja ki azokat a gazdákat, akik mellére szeptember 8.-án kitűzik a magyar-népi demokrácia legszebb mezőgazdasági kitüntetését, a csillogó "Mintagazda" jelvényt, A legjobbak közül válogatják ki azt'a 3oo gazdát ? akik a kitüntetett ele első csoportjában szerepelnek. A mező­gazdasági termelési verseng időközben folyik tovább, hogy a leg­jobb eredményt elérő 1 2oo gazda, akik a többi versenyszámban vesz­nek részt, szintén hasonló kitüntetésben részesülhessenek. A termőit si év végén kapják meg kit ültetésüket azok, akik az állattenyész­tésbon, ' kort gazdaságban, ipari növények tormclésébon, stb e verse­nyeznél^ A" kit untot ésro előterjesztettek között nagy számban van­nak uj gazdák és kisparasztok, köztük igen sok asszony is. így Békés­megye első jelöltje Kalmár 3"ánosné orosházi gazdaasszony, aki i- ' gaerő nélkül dolgozta meg földjét és kiváló versenyeredményt ért el* Nógrád-Hont-vármogyxi egyik jelöltje Ispán Istvánná kétgyermekes gazdaasszony, aki ho^om hord földjeit kitűnően müvolte meg,' Az cdé­lé nyi járás clsö 'jelöltje Molczor Ferenc borsodi gazda, alelnök gaz­dasága példaképül Szolteálhat, Abaujszántó jelöltje Farkas Flórian, Szövetkezeti elnök, aki\ amellett, hogy intézi a község ügyes-bajos ügyeit is, három hold földjén a rossz időjárási viszonyok ollonero 9 mázsás buzaátlagot, 9 ES félmázsás rozsatlagct és lc,99 mázsás árpa átlagot ért ol.' A jelöltek között van a korláti birő, Sebestyén György is, aki a 30 százalékos elemi kár ellenére holdanként 7 és félmázsa buzaátlagot tcrm|plt 0 ; Két hét óta a kis falusi házakban a "Minta­g azd£B n ™kitüntotésckről folyik a beszéd és fokozódott a verseny üto­mo is, A verseny döntőjo, a taríóhántás mo'st folyik, ez dönti ol véglegesen, hogy moly községek és mc'lyik kiváló gazda kerül a z 6Í« re./MTl/ p

Next

/
Thumbnails
Contents