Krónika, 1953 (10. évfolyam, 2-12. szám)

1953-02-15 / 2. szám

2-ik OLDAL “KRÓNIK A” 1953 február Felszabadítás politika! OTTÓ TRÓNÖRÖKÖS ELŐADÁSA TORONTÓBAN, (Kanada) január 13-dn Torontóba érkezett Ottó trónörökös, hogv a CATHOLIC GUIDE OF ST. PAUL nevű torontói katolikus szabadegyetem rendezésében előadást tartson Európa és a világ égető problémáiról. Előadásának címe: Europe's Hours of Des­tiny, (Európa sorsdöntő órái) volt. Torontó minden rétegét képviselő mintegy 2000 főnyi lel­kes hallgatóság töltötte meg a város legszebb előadó termét, az Eaton Auditóriumot. Az előadáson megjelent magyarok feltűnően nagy számát még az angol sajtó is kiemelte. (The Globe and Mait). Az előadást a \eu’man Club helyiségeiben fogadás kö­vette, amelynek keretében a torontói magyar egyházak és egyletek küldöttsége is üdvözölte a trónörököst. Az együttlét minden je­lenlévő magyart meggyőzött, mily tökéletes magyarsággal fejezi ki magát s mennyire együttérez velünk minden problémánkban a trónörökös. Magyar ruhás kislányok csoportja virágcsokrot nyuj tott át utolsó királyunk elsöszülőtt fiának, végül a magyar Him­nusz eléneklése fejezte be a rövid, de bensőséges aktust. Az előadás kezdete előtt Mr. John T. Weir elnök, mint testestiil-lelkestül igaz európait mutatta be Ottó “Ausztria Ma­gyarország császári és királyi fenségét ( His Imperial and Royal Highness of Austria-Hungary' ), s kiemelte, hogy alig van nála kompetensebb ismerője a: európai helyzetnek. Ottó trónörökös előadásának kezdetén utalt vezető politikusok újévi megnyilatkozásaira, akik általában az optimizmus hangján szóltak a várható fejleményekről és a világbéke kilátásairól. Ezeket a derülátó kijelentéseket mindenki örömmel veszi tudomásul — foly­tatta — de tárgyilagos megítélé­sükben nem szabad elfelejtenünk, hogy a politikusokat nem annyira a tiszta, a való igazság, mint in­kább közönségük Ízlése, igényei s Hrvanságai.TflíííJf 3j4&&özatik«r megfogalmazásában. Ha a való helyzetet nézzük, er­re az optimizmusra nincs különö­sebb okunk: és ha van is ezen a kontinensen, semmikép sincs Eu­rópában, ahol a yaltai egyezmény tragikus következményeként lét­rejött helyzet az elmúlt hét év alatt lényegében nem változott. AZ EURÓPAI HELYZET Európát a nagyjából Hamburg és Trieszt között meghúzott vonal két részre vágja. Mivel ez a vo­nal már 1945-ben létrejött, az eu­rópai erőviszony, legalább is a térképen, az elmúlt hét esztendő alatt nem változott. De hatalmas eltolódás ment végbe időközben Ázsiában azáltal, hogy a 450 mil­liós Kína 1950-re teljesen kom­munista uralom alá került. A történelem folyamán első­sorban a Kárpátok, de végső eset­ben a Szudéták, vagy az Alpok voltak azok a védőbástyák, ame­lyeken a Keletről jövő barbár ke­leti hódító hatalma megtört. Ma azonban a keleti hóditó e falakon belül áll és nincs előtte komoly természeti akadály, egészen a Pi­­reneusokig. Az első világháború előtt Eu­rópa életerős gazdasági közösség volt; az iparilag fejlett Nyugat és az inkább mezőgazdasági jellegű és nyersanyagokban gazdag Kelet harmonikusan kiegészítették egy­mást. Az első világháborút követő helytelen rendezésből támadt ál­talános meghasonlás már komoly gazdasági hanyatlást vont maga után, mig a második világháború kimenetele egyenesen gazdasági katasztrófát jelentett Európa szá­mára. A bajba jutott nyugati részt a Marshall-terv révén Amerika tartotta egyensúlyban. Érdekes megemlíteni, hogy a Marshall­­terv évi juttatása majdnem pon­tosan megfelel a keleti árucsere megszűnésével előállott veszteség átlagos. évi összegének. A “vas­függöny” mögött viszont az úgy­nevezett “Molotov-terv” született meg a kommunista irányítás alá került országok gazdaságának a szovjet gazdaságba való integrá­lására. wuropa megosztásának az árát tehát Ametika fizeti meg. Europa reintegrálása azonban természete­sen mentes.'iené Amerikát ettől a hatalmas anyagi tehertől, mert egy gazdaságilag egységes, lelki­leg megbékült Európa még mindig hatalmas lehetőségekkel rendel­kezik. Ha könnyen érthető okok­nál fogva az amerikaival a ver­senyt nem is veheti fel egy, nem annyira a LISA, mint inkább a kis Svájc mintájára egyesült Eu­rópa, a lelki harmónia mellett olyan anyagi jólétet biztosíthatna lakossága részére, amely az ame­rikai életszínvonalat legalább is megközelíti. NYUGAT POLITIKÁJA A yaltai politika, a ‘ policy of surrender”, a megadás politikája volt. Az uj állomást a Marshall­­terv jelzi, amely lényeges eltérést jelent az előbbi iránnyal szemben. Az uj politika a “policy of con­tainment”, vagyis a “feltartózta­tás”, a további szovjet terjeszke­dés meggátlásának a politikája. Ez a politika fejlődést jelent az előbbivel szemben; mivel azonban csak a meglévő helyzetet, a “sta­tus quo”-t rögzíti, csak a baj ter­jedését igyekszik megállítani, ahe­lyett, hogy a bajt gyökerében or­vosolná. A nyugati világ bizton­sága csak a Szovjet teljes vissza­szorításával érhető el. A SZOVJET UNIÓ MA A kommunista hatalom vissza­szorítása ma már megnehezült fel­adat, mert időközben a Szovjet­unió sem maradt tétlen. A háború után meghirdetett első, illetve má­sodik “ötéves terv” főleg a szov­jet hadsereg fejlesztését szolgálta. Az újonnan szerzett területeket gazdaságilag és katonailag beállí­tották a központi nagy tervbe. Ezek a területek hatalmas gazda­sági nyereséget, főleg ipari poten­ciális gyarapodást jelentenek a Szovjet számára; elég arra utal­nunk, hogy a Szovjet érdekszférá­jába került európai terület acél­­termelése az amerikai (USA) acéltermelés 40 százalékának felel meg. De a 100 milliót kitevő em­beranyag nyereség sem elhanya­golható tényező. A szovjet hadsereg ma már nemcsak gyalogságának tömegé­nél, de óriási repülő erejénél és hatalmas tengeralattjáró flottájá­nál fogva is félelmetes hatalom. A legújabb hidrogén bomba kivételé­vel az atomfegyverek is birtoká­ban vannak. A katonai- és gazdasági meg­erősödés mellett még sem valószí­nű, hogy a Szovjetunió a jelen pillanatban háború kirobbanásá­val akarja megvalósítani világ­­uralmi terveit, amelyeket nem ad és adott fel. Nem célja a döntő le­számolást jelentő háború kirob­bantása, mert 1. időt akar nyerni a hidrogén­bomba birtoklása folytán előállott amerikai fegyver­kezési előny behozására; 2. további vértelen, háború nél­küli hódításra számit Per­zsiában és az arab országok­ban (v. ö. “anticionista” pro­paganda) és a világnézeti válsággal küzködő Indiában; 3. reméli, hogy az idő neki dol­gozik, mert hasadást idéz elő a nyugati szövetségesek tá­borában. ÖTÖDIK HADOSZLOP A Szovjetunió éppen azért ma békülékeny magatartást ir elő az “ötödik hadoszlopát” képező kom­munista pártok számára, hogy ez­által megkönnyítse egyéb balol­dali pártokkal való koalíciók, u. n. “front populair”-ek alakítását. Ugyanezt a célt szolgálja az úgy­nevezett békekampány is, amely­nek élére, megtévesztés céljából, nem kommunista elemeket állíta­nak. Ehhez járul a “Haté Ameri­ca” (Gyűlöld Amerikát!) propa­ganda, amelyre egyedül Nyugat­németországban évi 4,000,000 dol­lárt költenek. Nem mondható, hogy ennek a propagandának ma­gánál a német népnél érdemleges hatása volna, de kétségtelenül megnyert magának olyan intellek­tuális személyeket, akikre egyéb­ként nem illik a kommunista jelző. (Például Niemöller lelkész). Ezeknek az intellektueleknek a segítségével sikerült a Szovjetnek egy, kémszervezetül is szolgáló, egész ujtipusu “ötödik hadoszlo­pot” felállítani. A Szovjetunió ret­teg Nyugatnémetország felfegy­­verzésétől, de ugyanez Francia­­országot is nyugtalanítja. A fran­cia aggodalmat Moszkva minden erővel igyekszik felhasználni az európai hadsereg tervének a meg­hiúsítására. HIDEG HÁBORÚ , ‘ A “hideg háborúnak” (cold war) nevezett politikai hadvise­lésben, az egy Spanyolország ki­vételével, a Szovjet eddig minde­nütt több-kevesebb sikert köny­velhet el magának. A kezdemé­nyezés az övé s ezért eddig a több siker is a Szovjet javára íródott; pedig a Nyugatnak ennek a poli­tikai hadjáratnak a viselésében sokkal hatásosabb fegyverek áll­nak rendelkezésére. A Nyugatnak kell tehát átvennie a kezdeménye­zést azáltal, hogy az eddigi “po­licy of containment” helyett a “policy of Liberation”, vagyis a felszabadítás politikáját teszi meg programjául. A politikai hadviselés hatáso­sabbá tételére, kétségtelenül, ed­dig is történtek komoly lépések, amelyek azonban tulnyomólag de­fenzív, védelmi jellegűek. Mig azonban szovjet részről egységes irányítás áll fenn, a Nyugat ré­széről 16 egymástól különálló szerv kezében van a munka. El­­engedhetetlen szükség van ezek koordinációjára. UJ ÉRA John Foster Dulles, az uj ame­rikai külügyminiszterrel folytatott beszélgetése alapján Ottó trónörö­kös meggyőződéssel hangoztatta, hogy ebben a kíméletlen és talán már egymagában is döntéshez ve­zető politikai háborúban Amerika az eddigi defenzív magatartást feladva, offenzivába fog átmenni. Az uj adminisztráció uj és helye­sebb szemszögből nézi Közép- és Keleteurópa problémáit, mint a megelőző. A propaganda-háborúban a leg­fontosabb, hogy ébren tartsuk az elnyomott milliókban a felszaba­dulás hitét. Ebből a nézve azonban más elbírálás alá esnek a már kezdettől kommunista irányítás alatt álló területek, ahol a lakosság tulnyomólag és kizáró­lag kommunista nevelésben része­sült, mint a fcsak nemrégen bolse­­vizált országok, amelyeknek la­kóiban még erősen él egy jobb, szabad világ emléke. Mig ez utóbbi területeken (Ma­gyarország, Lengyelország, Szlo­vákia, stb.) meglévő alapokat kell fenntartani és erősíteni, a már kezdettől szovjet uralom alatt szenvedő lakosságot fel kell vilá­gosítani, hogy a harc nem elle­nük, hanem érdekükben, kizáró­lag zsarnok elnyomóik ellen fo­lyik. Meg kell keresnünk az ellen­ség leggyengébb pontjait s ott kell a támadást koncentrálnunk. A LEGHATÁSOSABB FEGYVER Az egész haditerv kidolgozásá­ban szemünk előtt kell tartanunk egy alapvető tényt; a kommuniz­mus nem materiális (anyagi), ha­nem spirituális (lelki) szegénység eredménye, vagyis nemcsak a gazdasági rendszerek egyike, ha­nem ennél több; világnézet és vallás, amely éppen ezért ott talál legtermékenyebb talajra, ahol a pozitív vallásosság kihalt. Jellem­­ző példa erre Indosztán, ahol a kommunizmus a vallásos érzés pusztulása folytán megdöbbentő mértékben terjed, mig a Moha­med hitéhez hü Pakisztánban az általános szólásszabadság ellenére sem tud gyökeret verni. A kommunizmus ellen vívott harcban a leghatásosabb fegyver kezünkben: élő keresztény hi­tünk. A keresztény civilizáció a

Next

/
Thumbnails
Contents