Közérdek, 1910 (6. évfolyam, 2-13. szám)

1910-01-08 / 2. szám

Szekszárd, VI. évfolyam. 2. szám. Szombat, 1910. január 8. Kiadóhivatal: Brzerédj István-utca 5. szám. Az elüfizetési pénzek és hirdetések ide küldendők. Hirdetések lefyutánvosabb számítással, díj­szabás szerint. KÖZÉRDEK Szerkesztőség: Bezerédj István-utca 5. szám. Ide küldendők a lapot ér­deklő összes közlemények. Előfizetés : egész évre 10 kor., félévre 5 kor. negyedévre 2 kor. 50 fill. Néptanítók, ha az előfizetést egész évre előre beküldik, 5 kor. Megjelenik minden szombaton. TOLNA VÁRMEGYE TÁRSADALMI. KÖZIGAZGATÁSI ÉS KÖZGAZDASÁGI ÉRDEKEIT KÉPVISELŐ HETILAP AZ ORSZÁGOS M. KIR. SELYEMTENYÉSZTÉSI FELÜGYELŐSÉG HIVATALOS LAPJA. Belmunkatárs JANOS1TS KAROLY. Felelős szerkesztő és laptulajdonos HÓDNAK ISTVÁN. Egyes szánt ára 20 fillér.j Elhanyagolt városok. Folyik a nagy társadalmi evolúció, a mely észrevétlenül átalakít itt mindent. Uj medret váj a nemzeti élet, akárcsak a höm­pölygő Duna hosszú évszázadokon át. A magyar társadalom, mondhatjuk, ma­gyar nemzet domináló súlya hajdan a vár­megyei intézményben, a rendi alkotmány­ban nyert legkarakterisztikusabb kifejezést. A vagyon, a jólét, az általános műveltség focusai ugyan évszázadokon át a városok voltak s mint ilyenek jutottak is bizonyos anyagi előnyökhöz, privilégiumokhoz, mind­ennek dacára a nemzet sorsára való irá­nyitó hatásuk alig volt valami A rendi ’ al­kotmány beeresz i ugyan őket — afajta ötö­dik keréknek — a törvényhozás házába, az ott megjelent városi képviselőknek azonban szánalmas szerep jut, tanácskozhatnak to­vább is róluk, de — nélkülük. ^—A^TTépp^damtitti'intézmény behozatala- óta sem sok e téren a haladás. Egyes na­gyobb, törvényhatósági joggal felruházott városok ugyan a követküldhetés jogaihoz ju­tottak, de azért szomorúan kell konstatál­nunk, hogy a mai parlamenti élet kereté­ben ts alig: -történt tatami a .^áro$i £let <•>. autonómia fejlesztésére. A törvényhatósági jogú városok még csak vannak valahogy. A parlamenti élet irányítására nekik sincsen ugyan valami túl sok befolyásuk, poliltizálhatási privilégiumuk azonban határozott nyomás, a jobbára na­gyobb súllyal biró honatyáik »kijárási tevé­kenységére« s magára a kormányra is s igy amikor kapni lehet, valamit, a múltban pél­dául kir. táblát, katonai iskolákat, vagy még ma is például : dohánygyárat, kultúr­palotákat, vasúti üzletvezetóséget stb. tűz­nél melegedő képviselői» legalább ily irány­ban tudják előmozditam városaiknak még igy is csigalassu fejlődi-ét. A közép, vagyis h'í úgynevezett ren­dezett tanácsú városok r^onban nemcsak a parlamentnek, de monchatni az egész or­szágnak is a legmostoh íbb gyermekei. Be vannak még most is szorítva a régi, már az egyszerű kis községekre is elavult községi törvény Proki ustes ágyába, de­renghet körülöttük az ikor, sót legújabb kor hajnalhasadása, műi kában süröghet-fo- roghat az egész haladó világ, felkelniük eb­ből a szűk ágyból telje lehetetlen, be van­nak ékelve, oda vannak szorítva összegu- zsoritott inakkal, mintegy megkötözve,-tét­lenségre kárhoztatva. Az ily , városok autonómiája megcsúfo­lása csak az igazi közs. gi önkormányzat­nak. Se 'bal se húsféle Mami ez. A rende­zett tanácsú városok, m itt a Mohamed ko­porsója, ott lógnak a vá negyei önkormány zat és a nagyközség rendszer között. Nyűgei ők a váruitgyt ’ adminisztrációnak magának is, ezt is gyorsabb 'mozgásában. Minden ' nTiiiosabb ügy vlr- kg' rül apellálás révén s ha a vármegye fel­oldja a hatái ozatot, akkor basáskodik, ha pedig helyben hagyja, akkor a kisebbség véleménye szerint részrehajló, a városi klik­kek érdekeit szolgálja. S nemcsak a vármegye nehezedik kétségtelen súlyával a városi adminisztrá­cióra, de ha. akarja, táncot járat az egész városi tanácscsal vagy képviselőtestülettel egy — számtisztecske is. Felforgatja költ­ségvetését, számadását, bele ártja magát gyám, adóügyi kezelésébe s hogy lehessen önálló, független gondolkozásu s minden­ben csak a város haladását munkáló tiszti­kara a városoknak, amikor parancsol a tisztviselőnek minden hivatal s feje felett még Damokles kard is lebeg — az óh nép, a választó polgárság szavazata, amely min­den 6 évben mint kiélesitett hóhér-bárd suhog nem egy önérzetes, igazságos, részre- hajlatlan, de a népet »kezelni« nem tudó tisztviselő feje felett. Hát biz ezeken a bajokon segíteni kell. A városok évről évre maguk is mind erősebb-erősebb hangon sürgetik már a vá­rosi törvény elkészítését, de biz még a »ter­vezetig« se jutottak el. Pedig sokáig nem lehet késlekedni. Nemzeti érdek ennek mielőbb való meg­alkotása. A stagnáló, holt pontra jutott ma­gyar közéletet ez hozhatja újra mozgásba, teheti ismét alkotó képessé. Meg kell csinálni a városi törvényt, széles, kiterjedt autonómiával, a tisztikar lehető anyagi, szellemi függetlenitésével, de az értelmes, független polgárság eszméket terfneiő, l-áoyita<)i tudó képességének kellői, felhasználásává!. 1 Az lesz az újabb Magyarország egyik legnagyobb lángelméje, aki ezt a nagy kér­dést sikerrel megoldja, mert az ország ha­ladásának lehetőségére ma már csak egy önként kínálkozó ut van, az, amely a váro­sokon vezet keresztül s onnan viszi szét a nemzeti kultúrát, a szellemi s anyagi gya­rapodás előfeltételét. ____TÁRCA. A tücsök.* Irta: Lénárd Alfréd. Bertignaux, a hires párisi tanár szalonja tele volt előkelő, türelmetlen betegekkel. Vala­hol egy villanycsengő szólalt meg s a besiető inas a VIII. számú beteget szólította. Az egyik fotelből egy elegáns, feltűnő szép hölgy kelt föl és éltünk a professzor párnázott ajtója mögött. A professzor udvariasan helyet mutatott s ő maga is leült. _ ? — Nagy a bajom tanár ur és éppen azért jöttem Önhöz, mert úgy hallottam, hogy ön utolérhetetlen az effajta bajok gyógyításában. _ . . .! — Igen, elmondom. Én minden nyáron Auteillebe szoktam menni. Az idén is ott vol­tam egyetlen lánykámmal, Hortense-sal. A nya­ralásunk kellemesnek Ígérkezett, a levegő pom­pás, a viz kitűnő s étvágyunk oly remek volt, hogy én és Hortense szemlátomást felüdültünk. _ . . . ? — Ó nem. A férjem csak hetenként egy­szer szokott kirándulni, hogy bennünket meg­látogasson. Nagyon örült ő is, hogy oly pom­pásan éreztük magunkat és mindig láthatóan boldogan távozott. Ezt a kellemes üdülést azonban egy napon váratlan körülmény za­varta meg. * Mutatvány a szerző Sámson cimü művéből. — Persze, hogy el kell mondanom, hisz innen származik minden bajom! Úgy történt, hogy egy kellemes esti séta után lánykámmal nyugodni tértem. Ah, tanár ur ! Nem is képzeli, mily istenien éreztem magamat, midőn fejemet párnámra hajtva kibámultam a csillagos égre... Langy esti szellő ömlött be az ablakon s meg­lengette kibontott hajfürtjeimet s a kiváncsi holdvilág szemtelen tolakodással pihentette sá­padt arcát karcsú termetemen. És én még csak nem is szégyeltem magamat előtte, mert oly boldognak éreztem magamat, mintha a paradi- i csomban lettem volna. — . . .1 — Haha ! Ön irigyli a holdvilágot ? Ó nincs miért! Nemsokára elszenderültem. Valami szó- j katlan hangra riadtam fel. Felültem s feszülten | hallgatództam, figyeltem a hangra. Csakhamar még élesebben hangzott fel a néma éjszakában egy éles, fütyülő hang, mely az andalitó csön­det kínosan hasította bántó élességével! _ 1 — Eltalálta! Igen egy tücsök volt 1 Egy igénytelen tücsök, melyre soha ügyet sem ve­tettem, hisz még sohasem volt alkalmam ilyen közelről hallani. Gyönyörű a tücsökdal, de csak mikor holdvilágos réteken hangzik föl a kon­certjük. Szobámban azonban rettenetes ! Nem tudom, hallotta-e már, tanár ur ? — Boldog Ön, tanár ur I Én, sajnos, sze­rencsétlenné lettem miatta. Azon éjszaka nem j tudtam többé lehunyni a szememet. Felkutattam j az egész szobát, minden zeg-zugot, hiába ! Egy- I szer itt, egyszer ott hangzott fel gúnyolódó hangja. Már a kis lányom is felébredt s most már ketten üldöztük. Mindhiába, mert amint fe­lénk ugrott, sikoltozva menekültünk előle . . . Egyszerre aztán eltűnt a szemünk elől s mi holtra fáradva pihentünk le. Lánykám csak­hamar elaludt, de én csak elszenderültem, meg föl-fölriadtam, mert időnként habár nem is oly élesen, mindig fölhangzott a tücsök kellemetlen hangja s nem hagyott aludni. __ . . . ? — Dehogy! Hiszen ha csak egy éjjel tar­tott volna, úgy nem lennék most az Őn ren­delőjében. így ment ez aztán éjjelről-éjjelre. Annyira megkínzott, hogy mikor férjem legkö­zelebb lejött, kétségbeesetten tudakozódott, hogy mi a bajom, mim fáj ? Annyira látszott arco­mon a szenvedés. Mert szenvedtem, sokat szen­vedtem s ideges lettem a haszontalan állat miatt, mely megrabolta nyugalmamat. — ó nem! Nem csupán emiatt jöttem Önhöz 1 — Igen ! Hisz tudom, hogy Ön türelem­mel meghallgat. Történt aztán, hogy végre is végzetes lépésre határoztam el magamat. — . . . ? — Ó nem! Köszönöm a bókot, tanár ur, bár én értem sem lett volna kár, a lépés azon­ban a tücsökre nézve volt végzetes. T. i. mi­után már mindenféle rovarpor hatástalannak bi­zonyult, gipszet vásároltam s este, mikor le­fekvéskor újból megszólalt az éles fütty s a kegyetlen kínzóm elárulta magát, óvatosan rej-

Next

/
Thumbnails
Contents