Közérdek, 1909 (5. évfolyam, 1-52. szám)

1909-01-02 / 1. szám

Szekszárdi, V. évfolyam. I. szám. Szombat, 1909. január 2. Kiadóhivatal: Molnár-féle nyomda r.-t., Kaszinó bazár. Az előfizetési pénzek és hirdetések ide küldendők. Hirdetések legjutányosabb számítással, díj­szabás szerint. KÖZÉRDEK Szerkesztőség : Bezerédj István-utca 5. szám. Ide küldendők a lapot ér­deklő összes közlemények. Előfizetés : egész évre 10 kor., félévre 5 kör. negyedévre 2 kor. SO fill. Néptanitókna ha az előfizetést egés^ beküldik, 5 kör. Megjelenik minden szombaton. TOLNA VÁRMEGYE TÁRSADALMI,! KÖZIGAZGATÁSI ÉS KÖZGAZDASAGI ÉRDEKEIT KÉPVISELŐ HETILAP. AZ, ORSZÁGOS Ml KIR. SE1YEMTENYESSSTÉSI FELÜGYELOSEG HIVATALOS LAPJA. Belmunkatárs : JANOSITS KÁROLY'. \ i Felelős szerkesztő : BOTUYAR ISTVÁN. Egyes szám ára 20 fillér. Hanyatló városok Az évről-évre kibocsájtott staugzug^ adatok szomorú világot vetnek a magyar városok népesedési mozgalmára, Az egész világon elterjedt nézet, hogy Franciaország az, mely szaporodási statisztikájával a leg- hátrább áll a kontinens népesedési moz­galmában, ám úgy látjuk, hogy sok ma­gyar város felvehetné a versenyt a szo­morú porondon s bizonyára ő nyerné el a pálmát is. A törvényhatósági városok egy ötödé részben stagnál, részben passzív szaporu­latot mutat a legutolsó 31 esztendő sta­tisztikáját tartva szem előtt. E városokban a maximális szaporulat százalékokban ki­fejezve 19'5 százalék volt, mig a minimá­lis szaporulat 9 6 százalékot sem ért el. így névsz^rint a szaporulat Zomborban 31 cv óta 24 százalék, Pancsován 17 8, Ba­ján 104, Selmeczbányán 16• 7, Verseczen 174 százalék. A rendezett tanácsú városok közül a stagnáció a következőkben észlelhető: Kézdivásárhelyen a szaporulat az utolsó 31 év alatt 19-9, Békésgyula, Kismarton 1911, Nagykároly, Szamosujvár ^.Szász- régen 18-8, Szilágy^somlyó 18, Fehértem­plom 17, Esztergom 16-6, Bártfa 15, Veszprém, Szentes, Bazin, Medgyes 10— 14, Pozsonyszentgyörgy, Újbánya 1869 óta 5, Szepesolaszi és Rozsnyó 6, Modor 3 5, Szentendre, Breznóbáuya 2*5, Gyön­gyös pedig csupán 0 3 százalék szaporula­tot mutat. Tizenöt város népesedési mozgalma pedig egyenesen passzív. Vagyis létszámuk évről évre csökken, ami a bizonyos tönk előjele. Ezek betűrendben a következők: lAbrudbánya, Dobsina, Felsőbánya, Gölnicz- fbánya, Jolsva, Kisszeben. Leibic, Lőcse, Lubló, Nagyrőcze, Szakolcza, Szepesolaszi, Szepesváralja, Vízakna és Kamenicza. Észrevehettük, hogy a városok tul- yomó többsége felvidéki, hol a kivándor- ás, a szociális viszonyok mostohasága s ./. erkölcsi tekintetben igen kárhozatos .Egyke“-rendszer a lakosság pusztulására zetett. Mindenesetre nagyban hozzájárul jég e bajokhoz az a gazdasági körülmény '■ hogy az ottani vidék virágzó bányá- ata pusztulásnak indult, az aknák kime- .tek s uj tárnák nyitására, művelésére em akad vállalkozó tőkepénzes. Ezek saj- iös, igen szomorú eredmények s a javulást nem egyhamar remélhetjük. De a stagnáló városok közé Szekszárd Tátrán odasorolható. Népességének emel- tése alig valamelyes. A legutolsó nép- .amlálás mérlegét nagyon lebillentette egy reg vasutasnak Bátaszékre áthelyezése. Jmi a város külső képét illeti, gyarapo­dott ugyan az utolsó évtizedben egy pár díszesebb épülettel, dehát mindez, nem ama izonyos »rohamos haladása. Hogy végre- alahára rendezett tanácsú város lehet­tünk, ez már valami. Csakhogy itt is van egy kis baj, az, hogy megkéstünk egy pár évtizeddel. Hol lenne ma Szekszárd, ha a régi jobb időket okosan felhasználja? Azóta legalább átesett volna a városok »gyerek- betegségén« s ma küzd a rengeteg pót­adóval, amely 3 év alatt 45 százalékról 82 százalékra sőt, ha a betegápolási, hit­községi terheket is hozzá vesszük, 100 szá­zalékon telüli összegre felszökött . . . De ne reerimináljunk. Mindig azt hir­dettük, hogy aki haladni akar, annak nem szabad visszariadni semmi áldozattól, most sem vádként hangoztatjuk a városi pót- adónak ily rohamos emelkedését, de csu­pán csak azért, hogy rámutassunk a vá­rosok hanyatlásának igazi okára, amely szerintünk nem más, minthogy teljesen magukra vannak hagyatva s igy nem bír­nak lépést tartani a fejlődő élettel, annak sz íz meg száz újabb követelésével. Jó, olcsó városi közigazgatást kell te- há legelőször is teremte ii s megszabadi- tai i a jelenlegi admi: ■ s-ziráci-ót súlyos ter­hei ől. Évek óta hallunk már a városok tér be vett segályezéséről, de az üdvös esz|ne még nem jutott tovább az »anket- lezésnél«. A fogyasztási adók bizonyos ré­szének átengedését is hányszor Ígérték már ; bmony azzal sokat lehetne segíteni a pirosok baján, csakhogy az államnak is nimT mostohábbak lesznek anyagi viszo- íyail S hol késik a rendőrség államosi- ásaj — Amit ez a költséges apparátos vé- jez, jaz már csakugyan tisztára »állami eladit.« S mi szükség van a városok ár- raszékére, illetve árvapénzkezelésére, ami- :or á; vármegyék pénztárait egyszerűen el- :on fi sikálta az állam? S nem érett meg a '.irosl szegény-ügy az országos rende­lésre ? S miért nem bízza az állam az idóügy teljes kezelését saját közegeire. kivetés, sürgetés, ellenőrzés költségei ci­nén hány százezer koronát lehetne meg- I akaritani? 1 íme hamarjában mennyi sok tehertől :hetne megszabadítani a városokat. Élhet­ének azok ebben az esetben még igazi íociális s közgazdasági hivatásuknak is, íig igl össz-eroppannak a teher alatt, ek- or pedig recsegni-ropogni fog az állam pülete is. sz i: há he tér A községi orvosok nyugdíjintézete. A kjbzségi körorvosok orsz. nyugdíjintéze­tének létesítését. az 1908 : XXXVIII. t.-c. Írja elő olyképpen, hogy ennek a törvénynek életbe­léptetése titán egy évre tel kell állítani a köz­ségi orvosok uj nyugdíjintézetét. A belügy­minisztériumban a szükséges előmunkálatokat megkezdték, mielőtt azonban végleges döntés történnék, Andrássy Gyula belügyminiszter szük­ségesnek tartja az érdekelt községi és körorvosok meghallgatását, hogy esetleges kívánságaikat figyelembe vehesse. Évvégből 1909. február hó 12 én szaktanácskozmány lesz a belügyminisz­tériumban, amelyen a vármegyék területén alkal­mazott összes községi és körorvosok képvisele­tében egy-egy orvos fog rósztvenni. Ezen az érte­kezleten a nyugdíjintézményre vonatkozó mathe- matikai számadásokat, tervezeteket s módoza­tokat is tárgyalni fogják. Ezek szerint lesz : 1. Nyugdij és aggkori ellátás. A nyugdíjigény 10 évi várakozási idő el­teltével az évi fizetés, kórpótlék és személyi pótlék összegének 40 százalékában állapittatik meg. Ez az arány betöltött, szolgálati évenkint 2 százalékkal nő és igy 40 évi, megszakítás nélküli szolgálati év után 100 százalékra emel­kedik, mely azután állandó marad. Negyven betöltött év után a nyugdíjhoz való jogosultsága az orvosnak akkor is megvan, ha nem szolgálat­képtelenség miatt hagyja el állását. Ez a kedvezmény azoknak az orvosoknak is biztosittatik, kik 65 ik életéviiket már betöl­tötték s legalább 30 éven át tagdíj fizetési köte­lezettségüknek eleget tettek. Ezeknek azonban nem teljes összegű, hanem a tagsági eveik alap­ján őket inegillető nyugdijösszegre van igényük. 2. Özvegyi nyugdij. A tagsági kötelezettségnek legalább 10 éven át eleget tett orvos özvegyének az elhalt férjet megillető nyugdíjnak felét kitevő * özvegyi í nyugdíjra van igénye. 3. Nevelési járulék ciiiién, ka az atya fize­tési kötelezettségének legalább 10 éven át eleget tett, atyátlan árvák a következő ellátásban része sülnek : egy árva után fizeti az alap az özvegyi nyugdij V5-ét, két árva után % ét, három vágy- több árva után 8/s-ét. Szülötten árvák ennek kétszeresét élvezik A nevelési járulék megszűnik, ha a gyermek 18 éves korát elérte, ha ezt meg­előzőleg elhal, avagy leánygyermeknél, ha ezt a kort megelőzőleg férjhez mennek. A végkielégítés abban az esetben esedékes, ha az orvos akkor hal el, vagy lessz szolgálat- képtelen, mikor sem az özvegy és árva, sem maga az orvos ellátásra nem jogosult. A vég- kielégités az egy évi törzsfizetés, személyi pótlék és az élvezett korpótlék 60 százalékában álla pittatik meg. A tervezet tekintéttel van a jelenleg szol gálatban levő idősebb orvosokra is, akiknél azt contemplálja, hogy az 50—60 év közöttiek 5 vagy 10 várakozási évet megvásárolhatnak. Ennyi nagyjából az uj nyugdij-tervezet, amelynek megvalósítása egy régi kötelességtelje- sités a közegészségügy lelkes bajnokaival szem­ben, akiknek derék, lelkes nemzeterősitő mun káját bizony-biz eddigelé még csak egy kis jó­akarattal sem honorálták az arra hivatott hiva­talos körök, de maga a nagyközönség sem. A gyerek. UH tarisznyámból. — A „Közérdek“ számára. — Jó ideje már annak, hogy- ny-akamha vet­tem a tarisznyát. Telve volt minden széppel, csupa csillogóval. Kizárólag szinmagyar volt az, ami tartalmát képezte. A mi dicső történelmünk egyes ragyogó lapjai. Amik elmondják nékünk, hogy hogyan miképen lehetett Nyugot-Europa a „mü­veit nyugottá“ ; hogy mi voltunk az ajtón állók, mig ők belül nyugodtan rajzolhatták cirkulusai- kat. Benne voltak a'mi jeles magyar intézmé­nyeink, a mi nevelés rendszerünk, higiéniánk és sok minden. Mind az, amit a jó szülők és ál­dott tanítóink szivünkbe oltva — utravalóul adnak.

Next

/
Thumbnails
Contents